PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT NEDERLAND HERDACHT GESNEUVELDEN Binnenkort wordt over het SLOE-PLAN brochure gepubliceerd BILT „Voor hen, die vielen" NA 8 UUR TWEE MINUTEN STILTE IN ACHT GENOMEN Prof. Beel ontving Burger en Romme NOG GEEN OVEREENSTEMMING TUSSEN E.G.K.S. EN H.A. IN BRUSSEL WERD BIOSCOOP AG0RA IN DE AS GELEGD 202e jaargang - no. 105 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. v. d. Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: O. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 66 cent per week 7.00 p. kw.; fr. p. p. 7.35 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Dinsdag 5 mei 1959 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent pe* mm. Minim p advertentie 4, Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max 8 regels) 23 cent p. regel met een minimum van li—„Brieven of adres bureau r. d. blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 PZ.O.. Middelburg. Bureaus: Vlisslngen Walstr. 58-60, tel. 2355 4 UJnen tb.g.g. 8508 of 8546); Middelburg, Markt 61, tel. 3841; Goes, L. Vorststr. 63, tel. 2475 (b.g.g. adv. 2234); Oostburg, G. F. de Pauwstr. 9, tel. 20; Temeuzen, Brouwerijstraat 2; Zlerlkzee. red. teL 2425. adm tel 2094. Kransen gélegd bij monumenten Nederland heeft gisteren twee minuten stilte in acht genomen ter herdenking van die Nederlanders, die sneuvelden in de Twee de Wereldoorlog. De treinen, de auto's en de bromfietsen ston den stil. In de fabrieken zwegen de machines. De radio en de televisie lieten geen geluid horen. De telefoons ratelden niet en de telexen gaven geen nieuws. Nadat de klokken een kwartier lang hadden geluid was het twee minuten stil over geheel Neder land en heeft men aan hen gedacht, die hun leven gaven voor de vrijheid. Alleen kinderen nog buiten spelend in de avondzon heb ben zich laten horen. Zij speelden. Zij begrepen nog niets van de herdenking;! zij genoten van de vrijheid, die veertien jaar ge leden vooral voor hen werd gewonnen. Vele landgenoten hebben deelgenomen aan de stille tochten, die overal in het land werden gehouden. De nationale dodenherdenking wa9 in Amsterdam, Den Helder, Soester- berg en op de Grebbeberg gelijk tijdig om kwart voor elf begonnen. De eerste van de vele bloemstukken, die bij het Nationaal Monument te Amsterdam werd gelegd, was de krans van witte tulpen met de ko ninklijke linten van de koningin en prins Bembard. Het koninklijk paar legde de krans terwijl een compagnie intendance- Vrede bewaren Zondag is in alle Nederlandse ker ken gebeden voor het samenleven van de volkeren ln gerechtigheid en vrede. Een gebed, dat des te die pere betékenis kreeg nu de komende conferentie van Genève onder ongun stige voortekenen zal beginnen. Gisteren heeft Nederland zijn doden uit de Tweede Wereldoorlog her dacht. Doden, die gevallen zijn voor „het samenleven van de volkeren in gerechtigheid en vrede". Vandaag viert Nederland het bevrij dingsfeest als herinnering aan de be vrijding. die weliswaar nationaal moet worden gezien, maar die toch destijds door duizenden Nederlanders werd beschouwd als het openen van de poort naar een wereld, die zich meer dan in het verleden zou richten op een „samenleven in gerechtigheid en vrede". Op elk van deze dagen klonk en klinkt de aansporing tot bezinning en aangezien het Nederlandse volk geen oppervlakkig volk is, dat zich luchthartig van grote vraagstukken afwendt, mag men aannemen, dat in deze dagen meer dan gewoonlijk is nagedacht over het samenleven in gerechtigheid, over het vredelievend naast elkaar wonen, over de vrede en over de koude en de hete oorlog. D3 volkeren van de wereld zijn ech ter op het punt van het vredelie vend samenleven nog niet veel verder gekomen dan ln 1945. Over de Ver. Naties behoeft niet eens ge sproken te worden. Die organisatie is door tweedracht totaal verscheurd. Maar ook het zo zwaar geteisterde West-Europa heeft na 1945 nauwe lijks enige vordering gemaakt. Dat valt te meer op nu in deze dagen de P.aad van Europa (Straatsburg) 10 jaar bestaat. Die raad had de leiding moeten hebben bij de samenwerking tussen de Westeuropese landen. Op timisten voorzagen al op korte ter mijn een verenigd Europa met ver vagende grenzen en verminderde be wapening. D; realiteitszin gebiedt ons thans op deze bevrijdingsdag te erken nen, dat de Raad van Europa in tien jaar tijds nagenoeg niets heeft bereikt. Er is een Kolen- en Staalgemeen schap gesticht, die op dit ogenblik in een ernstigo crisistoestand ver keert, omdat Duitsland en Frankrijk zich te weinig lid weten van een Europese gemeenschap. Deze landen laten het eigen belang overheersen. Er is gepoogd een Europese defensie gemeenschap te stichten, maar zij bezweek. Er is een Atoomgemeenschap ge sticht, die tot nog toe geen wezen lijke waarde bleek te bezitten. En er is een Europese markt, waar van men niet weet of zij bevredigend kan werken en die in elk geval uitge breid moet worden met een vrijhan delszone, wil zij niet tot ernstige moeilijkheden aanleiding geven. Dat zijn dan de vier „daden" van Europese samenwerking. Men kan daarover niet optimistisch zijn. Er is weinig bereikt en wat bereikt werd, is bijna dodelijk zwak. Men zal er daarom goed aan doen op deze bevrijdingsdag, als men met dankbaarheid aan de vrede denkt, toch te beseffen, dat de worsteling om het behoud van die vrede nog al tijd voortgaat en dat inspanning van alle krachten nodig zal zijn om die strijd niet te verliezen.... Van win nen, werkelijk winnen wordt dan met eens gesproken, omdat daarvoor een samenwerking tussen de volkeren no dig ig, zoals zij thans men zie naar d« resultaten van de Raad van Euro pa nog niet bestaat. troepen als erewacht stram stond aangetreden en het fanfarekorps der genie koraalmuziek speelde. Daarna plaatsten de minister-pre sident prof. dr. L. J. M. Beel en de minister van defensie, lr. C. Staf, een krans namens de ministers. Terstond daalde een diepe stilte op de andere 20 rumoerige Dam. Na het spelen van het Wilhelmus was de korte plechtigheid geëin digd. Bij het monument „Voor hen die vie len" in de onmiddellijke nabijheid van de marinehaven te Den Helder werden de gevallenen van de Konink lijke Marine en de koopvaardij her dacht. De vlootpredikant F. Colen brander hield een toespraak en vloot- aalmoezenier B. J. Wilmink sprak een gebed uit. Daarna hebben vice- admiraal H. H. L. Pröpper namens de Nederlandse strijdkrachten, de di recteur-generaal namens de koop vaardij een krans gelegd. BIJ het Nationaal Legermonument op de Grebbeberg werd om kwart Het koninklijk Heerlens mannenkoor Pancratius heeft onder leiding van Heydendaal bij het oorlogemonument voor de onbekende soldaat op het ,JPiazza Venezia" te Rome een uit voering gegeven van Italiaanse en Nederlandse hymnen. voor elf de klok in het monument ge luid, waarna twee coupletten van „Wilt heden nu treden" door de Ko ninklijke Militaire Kapel werden ge speeld. De gedachtenisreden werden uitge sproken doo rde hoofdlegeraalmoeze nier mgr. H. J. J. M. van Straelen en de hoofdlegerpredikant ds. A. T. W. de Kluis. De chef van de generale staf tevens bevelhebber van de landstrijdkrachten, luitenant-ge neraal G. J. Ie Févre de Montigny, heeft in aanwezigheid van vertegen woordigers van de chef marinestaf en de chef luchtmachtstaf een krans bij het monument gelegd. Verder werden onder meer kransen gelegd namens het voormalige K.N.I.L., de Koninklijke Landmacht van voor 1940, de voormalige Binnenlandse Strijdkrachten, de voormalige Ko- Prof. Beel heeft gisteren met mr. Burger, en met prof. nu-. Romme de politieke situatie besproken. Vandaag zal hij achtereenvolgens daarover besprekingen voeren met prof. mr. Oud, dr. Bruins* Slot en dr. Tilanus. Dir. Burger heeft aan prof. Beel medegedeeld, dat de frac tie van de Partij van de Arbeid on veranderd bereid blijft tot het voeren van onderhandelingen, die zouden kunnen leiden tot het mede dragen der regeringsverantwoordelijkheid door de P.v.d.A., zulks onder erken ning zijnerzijds van de moeilijkheden die alsdan zouden zijn te overwin nen. Prof. Beel is van oordeel dat zoda nige onderhandelingen slechts vrucht kunnen dragen, indien vooraf zeker heid wordt verkregen nopens over eenstemming van inzicht over enige punten van het regeringsbeleid, die van wezenlijke betekenis zijn en die bij de besprekingen, door hem on middellijk na de verkiezingen als in formateur met de fractievoorzitters gevoerd, als contraversieel naar vo ren zijn getreden. In verband hiermede heeft prof. Beel een schrijven gericht aan de fractie voorzitter van K.VP., P.v.d.A., V.VD. AJt.P. en C.H.U. waarin hij deze punten heeft omschreven. Hij heeft hun verzocht hun standpunt terzake hem uiterlijk woensdagavond 6 mei kenbaar tè maken. ninklijke Nederlandse Brigade „Prin ses Irene" en de vereniging 8 RJ., die door deputaties waren vertegen woordigd. In aanwezigheid van verscheidene burgerlijke en militaire autoritei ten heeft geheraal-majoor H. P. Zielstra, plaatsvervangend chef luchtmachtstaf een krans gelegd bij het monument voor de geval lenen der luchtmacht op de vlieg basis Soesterberg. Aanleg atoomproefterrein door Frankrijk in Sakara Premier Debré heeft maandag ln de Franse staatscourant meegedeeld, dat Frankrijk bezig is met de aanleg van een proefterrein voor kernwapens in de Sahara. De keuze van het terrein was pas na diepgaande studie ge maakt, opdat de gezondheid van men sen en vee voor honderd procent ge garandeerd kon worden. Debré deel de niet mee waar de proefgrond is Het Parijse dagblad France Soir wist echter al in maart te melden dat op 600 km zuidelijk van Colomb Bechar in de Sahara, waar raketten getest worden, een „geheime stad" gebouwd wordt met de naam Hamoudia. Het ligt op bijna 40 km afstand van de laatste oase (Reggan) op de kara vaanweg naar de Niger. CRISIS OP DE KOLENMARKT Duits verzet tegen produktievenmndering In de gisteren te Luxemburg gehou den bijeenkomst van de raad van mi nisters der E.G.K.S. en de leden van de Hoge Autoriteit (H.A.) heeft men nog geen overeenstemming kunnen bereiken over de gewijzigde voorstel len van de Hoge Autoriteit om tot *n oplossing te komen van de crisis op de de kolenmarkt. De besprekingen worden vandaag voortgezet. Hoewel geen bijzonderheden over de gehele dag gevoerde onderhandelin gen werden bekendgemaakt de vergadering draagt een zeer geslo ten karakter schijnt de kern der moeilijkheden, die een oplossing der problemen in de weg staan, nog steeds te schuilen ln de voorgestelde beperking der steenkoolproduktie in de zes landen. Vooral van Duitse zij de blijkt men zich categorisch tegen een dergelijke algemene produktie- vermindering te verzetten, waarbij men van Franse zijde wordt ge steund. Vooral schijnt de Duitse Bondsrepubliek zich niet door de Ho- ige Autoriteit te willen laten voor- I schrijven welke maatregelen zij bij een crisis in haar land moet nemen. In ieder geval heeft men in kringen rondom de conferentie de indruk, dat de Hoge Autoriteit bij de onder handelingen, die thans in Luxem burg gevoerd worden, alles in het werk zal stellen om een breuk te ver- I mijden en het gezicht van de gemeen schap te redden. Behalve het compro mis voorstel van de Hoge Autoriteit ligt bij de besprekingen ook een voor stel ter tafel, dat is ingediend door de Duitse bondsrepubliek. In dit memorandum stelt "de Duitse delegatie voor het hoofd te bieden aan de crisis door: le een zuiver vri van de produktie in het amendement van de "Hoge Autoriteit op haar aanvankelijke voorstellen. 2e de beperking van de Invoer ln ge zamenlijk overleg, hetzij door een vrij akkoord van de lidstaten, hetzij door invoering van rechten op de invoer van steenkool met uitzonde ring van een vrij contingent, zoals dit thans in Duitsland plaatsvindt. 3e een eventuele instelling van een certificaat van oorsprong teneinde in een deel van de gemeenschap te ver hinderen dat uit derde landen steen kool wordt ingevoerd. 4e meer maatregelen om de bijzon dere problemen van België op te los sen. HM. de Koningin en Z.KM. prins Bernhard hebben maandagmorgen een krans gélegd bij het nationaal monument op de Dam te Amsterdam. Churchill naar Amerika vertrokken Sir Winston Churchill is gisteren per lijnvliegtuig naar ds Verenigde Sta ten vertrokken. Churchill maakt zijn eerste reis naar Amerika sedert 1954. HUI heeft een uitnodiging van president "Eisenhower en zal tijdens het vierdaags bezoek meestentijds op het Witte Huis zijn. Het bezoek van Churchill is een „vriendenvisite" genoemd, maar in Britse politieke kringen hoopt men dat de politieke veteraan de Ameri kaanse president zal geruststellen dat Engeland geen belangrijke wijzigin gen overweegt wat betreft de bena dering van de Rus in de koude oor log. POLITIE ZOEKT NAAR PYROMAAN Ook brand in Galeries bioscoop en 4 huizen De Belgische politie zoekt naar de pyromaan die zes branden heeft ge sticht welke de Brusselse brandweer zijn zwaarste nacht sedert de bom bardementen uit de oorlog bezorgd heeft. HET PROVINCIAAL BESTUUR van Zeeland hoopt binnen niet al te lange tijd een goed-nitgevoerde brochure te publiceren over het Sloeplan, zo deelde ons gistermorgen de commissaris der ko ningin in Zeeland, jhr. mr. A, F, C. de Casembroot, mede. Deze pnblikatie, die wellicht ook in het Engels kan verschijnen, zal geheel gericht zijn op het duidelijk maken van de vestigingsmo gelijkheden voor de industrie in het Sloegebied. Het zal dus iets geheel anders zijn dan de pnblikaties van Zuid-Holland (plan- Langen) en Noord-Brabant (Kreekrakplan). Bij deze beide pro vincies ging het voornamelijk om een planologische studie, waar van de verwezenlijking nu nog niet aan de orde is. Dat is echter wél het geval bij het Sloeplan, zodat een brochure hierover van een andere opzet behoort te zijn. Tot dusver is er aan officiële Zeeuwse publikaties over het Sloe plan nog maar weinig versche nen Het project werd gelanceerd enige jaren geleden tijdens een bezoek van parlementsleden (sep tember 1957) aan de Koninklijke Maatschappij „De Schelde". De president-directeur van deze maatschappij, de heer J, W. Hup- kes, vertelde toen iets over de plannen van zija-bedrijf en deel de daarbij mede, dat een voorstel tot het aanleggen van een haven bekken in het Zuidsloe bij de rijkswaterstaat was Ingediend. Het provinciaal bestuur heeft daarna bij herhaling gewezen op de grote mogelijkheden van dit project, maar verstrekte daarbij feen gedetailleerde gegevens, lind vorig jaar evenwel publiceer den Ged. Staten wél het voorlopi ge schema van uitvoering, namelijk in de memorie van ant woord op het verslag van de pro vinciale begroting. Zeelands provinciaal bestuur heeft dus bepaald niet naar een grote pu bliciteit rond het Sloeplan gestreefd en de vraag rijst of enige activiteit op dit gebied niet moet worden nage streefd. Het was juist deze vraag, die gisteren aan de orde kwam tij dens een bespreking van de commis saris der koningin met vertegenwoor digers van dc Zeeuwse pers. De com missaris zette uiteen, dat het provin ciaal bestuur wél deze richting wil uitgaan, maar pas dan als men over zeer concrete gegevens beschikt ten aanzien van de uitvoering. Het gaat er niet om thans in navolging van Zuid-Holland en Noord-Brabant met een planologische studie voor de dag te komen hetgeen bovendien van weinig originaliteit zou getuigen maar om vaststaande feiten bekend te maken. Het Sloeplan immers is verder dan Haringvliet- of Kreekrakplan: in de Noordoostpolder worden reeds modelproeven genomen, de Ko ninklijke Maatschappij „De Schel de" wil bepaalde terreinen aanko pen, de industrie-adviseur van het grovinciaal bestuur, dr. F. Q, den tollander, heeft zijn eerste con tacten reeds gelegd, een aparte post op de rijksbegroting voor de uitvoering van het plan is niet no dig, want fn het kader van de Del tawet moet de zeewering ter plaatse worden verhoogd, ziedaar een aantal factoren, die er op wij zen dat de fase van het plannen- maken is overgegaan in die van de uitvoering. „Daarom moeten wij een goed-uitge- voerde brochure hebben, waaraan het bedrijfsleven iets heeft" aldus de commissaris. Hij dacht bijvoorbeeld aan vermelding van de onderwijsmo gelijkheden in de omringende plaat sen, de activiteiten op maatschappe lijk en cultureel gebied, diverse tech nische gegevens over de havens en de verbindingen met overig Nederland, kortom een opsomming van de gun stige vestigingsfactoren. Het provinciaal bestuur hoopt nu, dat binnen niet al te lange tijd defi nitief zal vaststaan, hoe de uitvoe ring van het project zal geschieden. In dit verband zorgt de kabinetscri sis ook op dit gebied voor onzeker heden. Trouwens, ook andere zaken, die verkeer en waterstaat aanbelan gen, moeten op afdoening wachten. Ais voorbeelden noemde de commis saris het overleg met de minister over de veertarieven, dat in het voor jaar was geprojecteerd, de bespre king met de bewindsman over de vaste oeververbinding enz. Definitie ve stappen zullen pas genomen kun nen worden zodra een nieuw kabinet is geformeerd en met de dan optre dende minister van verkeer en water staat kan worden onderhandeld. Een bioscoop brandde uit in de nacht van zondag op maandag, nog een bioscoop werd zwaar beschadigd en vier huizen meldden kleine, branden in dezelfde wijk. Niemand raakte ge wond. Deskundigen zeggen dat de branden, die maandagochtend alle geblust waren, kennelijk binnen een periode van twee uur gesticht zijn. Het eerste alarm werd om midder nacht gegeven door een voorbijgan ger die rook uit de Agora-bioscoop zag komen. Vijf uur lang is deze brand door de brandweer bestreden, doch de bioscoop werd ln as gelegd. Daar de bioscoop begrensd werd door huizen, werd de omgeving binnen een straal van honderd meter geëva cueerd. In dekens gehulde mannen en vrouwen renden, baby's en kostbaar heden dragend, de straat op. Voordat het vuur geblust was. moest een deel van net materiaal naar een andere brand worden ge dirigeerd, die om 50 minuten na middernacht gemeld was in de Galeries-bioscoop, op enkele hon derden meters afstand van de Agora-bioscoop. Uit de voorsteden kreeg de brandweer versterking. Na een uur was men de tweede bioscoop-brand meester, doch to neel en doek zijn ln vlammen op gegaan. VERWACHT... Geldig tot hedenavond ZONNIGE PERIODEN Zonnige perioden en slechts een en kele verspreid voorkomende bui. Zwakke tot matige wind uit noorde lijke richtingen. Ongeveer dezelfde middagtempera turen. ZON EN MAAN Zon op 5.03 Maan op 4.41 onder 20.11 onder 18,50

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1959 | | pagina 1