Ridders Orde van Oranje-Nassau Concertmeester vanInstrumentale' speelt Beethovens Vioolconcert DONDERDAG 30 APRIL 1959 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 1 Jhr. I. F. den Beer Poortugael J. van Goor A. W. Cevaal J. de Jonge De burgemeester van Biervliet, de heer A. P. Kostense, die benoemd werd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau, werd 16 maart 1904 te Biervliet geboren. Na zijn school opleiding voltooid te hebben trad de lieer Kostense in 1921 als volontair in dienst op de gemeente-secretarie van Biervliet, waar hij per 1 januari 1933 benoemd werd tot secretaris. Op 1 augustus 1935 volgde zijn be noeming tot burgemeester van deze gemeente. In het openbare leven be kleedt de heer Kostense verscheide ne functies; zo is hij o.m. sedert de oprichting gezworene van het water schap „Het Vrije van Sluis" en be stuurslid van o.m. de afdeling West Zeeuwsch-Vlaanderen van het Ned. Rode Kruis en van de stichting re creatiegebied Braakman. J. S. Nieuwendijk De vlootaalmoezenier van de Ko ninklijke Marine J. S. Nieuwendijk te Vlissingen, die benoemd werd tot Ridder in de Orde van Oranje Nas sau, werd in 1916 te Amsterdam ge boren. Hij studeerde in Brabant en Limburg in de opleidingstehuizen van de Congregatie voor de Missie en werd 18 juli 1943 tot priester gewijd. Sinds 1 oktober 1945 is hij vlootaal moezenier van de Koninklijke Mari ne, 'in welk ambt hij van november '45 tot december '49 werkzaam was bij de vloot in Nederlands-Indië. Van 1950 tot 1951 verbleef vlootaal moezenier Nieuwendijk in de Kore aanse wateren aan boord va,n- Hr. Ms. „Evèrtsen", waarna hij tot 1953 Tot ridder in de Orde van Oranje- Nassau werd benoemd de te Veere wonende graficus Dirk van Gelder, die in 1907 te Scheveningen werd geboren. Nadat hij reeds verschillende malen opdrachten had gekregen van de P. T.T. voor het ontwerpen van post zegels, kinder- en zomerzegels. werd eind 1952 zijn ontwerp voor een post zegel van de Verenigde Naties met de eerste prijs bekroond. In datzelf de jaar ontving hij van de Neder landse regering de opdracht een map met houtgravures van Zeeland sa men te stellen. De heer Van Gelder is autodidact. In Den Haag, waar hij zijn jeugd door bracht, maakte hij zij eerste werken. Hij reisde veel, maar in 1938 vestig de hij zich in Veere, dat zijn vaste woonplaats werd. Sinds 1952 geeft de heer Van Gelder les aan de grafische klas van de Ko ninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag. Voorts is hij lid van de Raad voor de Kunst, een rijksadviesraad. I. van Noppen De heer I. van Noppen, hoofd van de geref. lagere school aan de Heren- ftracht te Middelburg, die tot ridder n de Orde van Oranje-Nassau werd benoemd, is op 16 januari 1897 te Vlissingen geboren. Na zijn opleiding aan de christelijke kweekschool te Middelburg werd hij onderwijzer te Koudekcrke. Op 1 oktober 1915 werd hij benoemd aan zijn huidige school, waaraan hij dus thans bijna 44 jaar werkzaam is. Sinds 1941 is de heer Van Noppen hoofd van de Hèren- gracht-school. Daarnaast heeft hij talrijke functies in het kerkelijk en maatschappelijk leven. De heer Van Noppen is ouder ling en organist van de Geref. Kerk, organisator van de jaarlijkse Woudschoten-conferentie en voorts was hij voorzitter van dè Zeeuwse organistenvereniging. J. de Vries De waterstaatkundig hoofdambte naar eerste klas bij de rijkswater staat, de heer J. van Goor te Hans- weert, geniet sedert 1 februari j.l. van een welverdiend pensioen. De heer Van Goor, die op 16 oktober 1893 in Dedemsvaart werd geboren, begon zijn loopbaan na de M.T.S.- studie te hebben voltooid. Na drie jaar als opzichter werkzaam te zijn geweest, trad hij in 1913 in dienst van de rijkswaterstaat. Achtereen volgens had hij als standplaats Delf zijl, Kampen, Zutphen en Utrecht. In 1920 werd hij benoemd in Terneuzen en in 1946 ging hij over naar de dienstkring Hansweert. Als tech nisch ambtenaar maakte de heer Van Goor de werken van het Am sterdam-Rijnkanaal mee. In Hans- weert heeft hij zich vooral verdienste lijk gemaakt door krachtig het her stel van de sluizen in Hansweert en Wemeldinge te steunen. Ook tijdens de ramp toonde de heer Van Goor zich zeer actief. In sportkringen is de heer Van Goor eveneens een zeer geziene figuur. Zijn schutterscapaci- teiten leverden hem vele trofeeën op. Als bridger heeft hij reeds verschil lende malen beslag gelegd op het kampioenschap van Zeeland. Hij werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. C. P. Kuijper De tot ridder in de Orde van Oranje- Nassau benoemde heer A. W. Cevaal te Grijpskerke is op 28 september 1895 te Grijpskerke geboren, waar hij altijd gewoond heeft. Vooral in het landbouw-verenigingsleven is hij zeer actief. Omstreeks '20 trad hij toe tot de plaatselijke landbou,wvereni- ging. Na de splitsing in C.B.T.B. en Z.L.M. werd de heer Cevaal voorzit ter van de afdeling Grijpskerke van de Z.L.M. In 1933 werd hij kring- bestuurslid van Walcheren. Vlak na de oorlog werd hij voorzitter van de kring Walcheren en tevens hoofdbe stuurslid. Andere functies van de heer Cevaal zijn onder meer: voorzitter van het bestuur der coöperatieve landbouw- vereniging „Eiland Walcheren", 2e voorzitter van de coöperatieve zui velfabriek en voorzitter van de silo vereniging in Middelburg. Voorts is hij wethouder van Grijpskerke. P. J. de Leeuw De heer J. de Jonge, rustend bakker te Ellewoutsdijk, werd op 29 april 1891 te Kruiningen geboren. Op vijf jarige leeftijd verhuisde hij met zijn ouders naar Yerseke, waar hij het bakkersvak leerde. In 1915 vestigde de heer De Jonge zich in Ellewouts dijk. In bakkerskringen in Zeeland en daarbuiten is hij een zeer geziene figuur. Zo is hij o.m. lid van het Centraal Bestuur van de Nederland se Bakkersbond, bestuurslid van de afdeling Zeeland van de NJB.B., voorzitter van de afdeling Zuid-Beve land van de N.B.B., en voorzitter van de regionale Bakkerijcommissie Zeeland. De heer De Jonge heeft voorts diverse functies in zijn dorp bekleed. Veertien dagen geleden nam hij afscheid van de plaatselijke afde ling van het Groene Kruis, na 45 jaar voorzitter te zijn geweest. Ze venentwintig jaar was hij brand weercommandant in Ellewoutsdijk en gedurende een reeks van jaren was hij ook voorzitter van het Bur gerlijk Armbestuur. Hij werd be noemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. S. Hillebrand werkzaam was bij de Nederlandse Militaire Missie in Indonesië. Voorts verbleef aalmoezenier Nieuwendijk van 1953 tot 1954 te Vlissingen; van '55 tot '56 in Nieuw-Guinea, daarna tot 1958 in Den Helder en sindsdien te Vlissingen. J. W. van den Doel De heer J. W. van den Doel te Zie- rikzee, die tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau werd benoemd, werd 6 maart 1904 geboren. Van zijn zes tiende jaar' af is hij werkzaam ge weest op de Scheldebank in zijn woonplaats. Begonnen als jongste be diende, op 1 oktober 1920, werd hij op 1 oktober 1927 tot algemeen pro curatiehouder, vervolgens op 1 okto ber 1932 tot directeur-titulair en per 1 oktober 1945 tot definitief directeur benoemd. Naast zijn werk bij de Scheldebank heeft de heer Van den Doel zich op vrijwel elk terrein van het Zierikzeese gemeenschapsleven verdienstelijk gemaakt. Zo is hij vanaf 1936 voorzitter van de Commissie van Beheer der Geref. Kerk, van 1942-1956 penningmeester chr. lagere- en chr. uloschool en daarna voorzitter van deze scholen. Voorts o.m. vice-voorzitter Zierik zeese Oranjevereniging en sinds 1947 raadslid voor de A.R..Partij, waar van enkele jaren tijdelijk wethouder. D. van Gelder Tot ridder in de Orde van Oranje- Nassau werd voorts benoemd de heer S. Hillebrand te Sint-Laurens, die op 6 september 1889 in die gemeente ge boren is. Op 12 maart 1920 werd hij lid van de Smedenbond, welke orga nisatie hij met inzet van al zijn krachten gediend heeft. Hij is sinds 1939 voorzitter van de afdeling Mid delburg, in welks bestuur hij in 1928 benoemd werd. In 1942 werd hij hoofdbestuurslid voor Zeeland. Hij verrichtte voor de smeden baanbre kend werk ten aanzien van de ver sterking van de organisatiegedachte. Antwerpen zoekt nieuwe zeeweg De hele opkomst en ontwikkeling van Antwerpen is voor het grootste deel te danken aan het feit dat deze stad, met zijn c.a. 600.000 inwoners tot de grootste en belangrijkste havens van de wereld moet worden gerekend Jaarlijks lopen hier zo'n 1G.OOO schepen binnen en men kan rustig zeggen dat de levenslijn van België via Antwerpen en daarmede langs de Schelde loopt. Nu heelt men in bepaalde Antwerpse kringen zorgen over de toekomstige en huidige bevaarbaarheid van de Schelde voor de grote zeeschepen. Het „Waterwe gen en Scheepvaartcomité" wil nu de aanleg van een belangrijke scheepvaart weg dwars door Vlaanderen. Bijna 82 km lang moet deze nieuwe zeeverbinding worden die Antwerpen aan de Noordzee moet brengen. Twee sluizen zq'n ln het kanaal gedacht, dat zelf 20 meter diep moet worden. Hinderpalen in de vorm van bruggen zijr niet daar men het weg vervoer met tunnels onder het kanaal door wil leiden. De door het comité gewenste verbinding geeft een vergroting van de vaarafstand met ca. 45 km., terwijl de weersinvloeden aanmerkelijk geringer zullen zijn dan bij de bestaande vaarweg. Tot ridder in de Orde van Oranje- .Nassau werd benoemd jhr. I. A. den Beer Poortugael, burgemeester van Veere. Jhr. Den Beer Poortugael werd 24 oktober 1897 te Leiden ge- horen. Na zijn schoolopleiding vol tooid te hebben was hij o.m. volon tair op de gemeente-secretariën van Zeist en Maarssen en sinds augustus 1922 ambtenaar ter secretarie van Deventer. Op 1 januari 1946 volgde zijn benoeming tot burgemeester van Veere.- Jhr. Den Beer Poortugael was (en is nog steeds) actief op verschei dene terreinen van het maatschappe lijk leven en een onvermoeid voor vechter van de Veerse belangen. PF. van Hootegem D.e heer P. F. van Hootegem. burge- rrieestef van Sluis, die benoemd werd tot ridder in de Orde van Oranje- Nassau, werd 30 juni 1900 in Kapélle géboren. Na zijn schoolopleiding vol tooid te hebben was hij in de jaren '14-18 leerling-ambtenaar ter secre tarie van de gemeente Aardenburg, waarna hij iu 1919 naar Terneuzen ging. In 1925 werd hij benoemd tot gemeente-secretaris te Sluis en in 1950 volgde zijn benoeming tot bur gemeester van deze gemeente. De heer Van Hootegem bekleedt vele functies in het maatschappelijk le ven, zowel in zijn gemeente als in West-Zeeuwsch-Vlaanderen. A. PKostense Tot Ridder in de Oiüe van U-anje Nassau werd benoemd de heer J. de Vries, directeur van het post- en te legraafkantoor te Hulst. De heer De Vries werd 20 november 1896 te Ter neuzen geboren. Na aan de normaal school in Axel het einddiploma te hebben behaald, volgde in maart 1915 zijn aanstelling tot klerk op het postkantoor in Terneuzen, waar hij tot 1926 in dienst bleef. Van 1926 tot 1930 was de heer De Vries werk zaam in Lekkerkerk, waarna hij te rugkeerde naar Terneuzen. Hier was hij van 1938 tot .1941 waarnemend directeur van het postkantoor. Van juli 1944december 1945 verbleef hij in het strafkamp Amersfoort. Later heeft hij nog een boekje over dat kamp geschreven. In oktober 1948 werd de heer De Vries benoemd tot directeur van het post kantoor te Hulst. De heer De Vries is bestuurslid van diverse, op sociaal terrein werkzaam zijnde verenigin gen en voorzitter van het Humanis tisch Verbond, afdeling Oost Zeeuwsch-Vlaanderén. Wethouder C. P. Kuijper van Ouwer- kerk werd eveneens tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau benoemd. Vele jaren reeds heeft hij zich voor de Ouwerkerkse samenleving bijzon der verdienstelijk gemaakt. Van vele plaatselijke verenigingen is hij be stuurslid. Sins 1931 heeft hij zitting in de raad, waarvan vanaf 1935 als wethouder, eerst voor de vrijzinnig democraten en na de bevrijding voor de P. v. d. A. In de oorlogsjaren maakte de heer Kuijper zich verdien stelijk als verzetsman. Vooral ook tijdens en na de ramp trad hij door zijn werk veel op de voorgrond. Deze eenvoudige landbouwer-handelaar is o.m. secretaris van het Groene Kruis, bestuurslid muziekvereniging „Nieuw Leven", voorzitter van de culturele vereniging en van de Raad van Toe zicht van de boerenleenbank. De thans 57-jarige mosselconserven fabrikant P. J. de Leeuw uit Yerseke is geboortig van Tholen en kwam op 10-jarige leeftijd in Yerseke. Op vis- serijgebied neemt hij in zijn woon- laats een vooraanstaande plaats in. 'e heer De Leeuw is al ruim dertig jaar secretaris van de vissersvereni ging Yerseke. Voorts'heeft hij zit ting in de gemeenteraad. De heer De Leeuw bekleedt de functie van voorzitter van de Nederlandse Vere niging van Visconservenfabrikanten. Ook in de verschillende P.B.O.-orga- nen is de Yersekse mosselconserven fabrikant een actief bestuurslid. Da gelijks bestuurslid is hij van het Produktschap voor Vis- en Vispro- dultten en van het Bedrijfsschap Groothandel in Vis. Ook heeft hij zitting in het bestuur van de Neder landse Visfederatie, terwijl hij te vens lid is van tal van commissies. In zijn woonplaats bekleedt de heer De Leeuw nog de functie van voor zitter van „Zeeland Presenteert". Hij werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Morgenavond in Middelburg De Middelburgse „Instru mentale" geeft morgenavond een concert, waarvan het programma ondermeer Beet hovens vioolconcert ver meldt. Dit werk wordt ge speeld door de concertmees ter van het orkest, mr. F. K. Adriaanse uit Middelburg. Deze jonge jurist is ook bui ten Zeeland herhaaldelijk als violist opgetreden. Hij fun geerde in zijn studententijd als concertmeester van de beide studentenorkesten in Leiden en trad met beide en sembles als solist op. Tijdens de tournee 1956 van het Ne derland Studentenorkest was hij eveneens concertmeester. Enige jaren daarvoor had hij een tournee door de V.S. en Canada gemaakt op uitnodi ging van de Ambassade en onder anspiciën van het Co- mittee for Netherlands Mu sic. Mr. Adriaanse heeft vi ool gestudeerd bij Jo Juda. Het vioolconcert van Beethoven is overbekend, zodat het eigenlijk overbodig is om het hier te intro duceren. Wij willen derhalve met enkele kleine bijzonderheden vol staan. Het werd voor het eerst gespeeld door de violist Franz Clement, die in die tijd grote ver maardheid genoot. Men vertelt, dat hij het concert van Beetho ven tijdens de eerste uitvoering zonder één repetitie van het blad heeft gespeeld. Repetitie was na melijk niet mogelijk geweest, om dat Beethoven het werk niet eer der klaar had. Indien deze geschiedenis waar is, dan zal het concert wel niet he lemaal volmaakt hebben geklon ken. Niettemin schreef de Ween- se Theaterkrant over deze eerste uitvoering, dat liet- concert dank zij zijn originaliteit en zijn vele schone passages grote bijval ver wierf. Wel werd er bij opgemerkt, dat de vele herhalingen van be paalde thema's een beetje „ver moeiend" werkte.... Beroemd is het concert eerst recht geworden toen de grote negentiende eeuwse violist Joa chim het op zijn repertoire nam: als dertienjarige jongen speelde hij het "onder leiding van Mendelssohn voor het eerst in Londen en later nog eens on der Schumann in Dösseldorf. De cadenzen die Joachim bij het werk schreef worden nog altijd door vele violisten gebruikt. Minder bekend is, dat Beethoven dit vioolconcert ook nog omge werkt heeft tot een piano-concert Af en toe hoort men dit werk nog wel eens uitvoeren. Voor de pauze vermeldt het con cert van morgenavond werken van Bizet, Stamitz en Schultz Van de laatste wordt een ouver ture „Höstgildet" uitgevoerd, be horende bij een zangspel van deze naam. Dit werk dateert uit 1790. Van Stamitz worde een symfonie in Es gespeeld, een werk van bij zondere allure, dat nog eens dui delijk maakt welk een belangrijke plaats de familie Stamitz heeft ingenomen in het muziekleven in de negentiende eeuw. Zo is de vader van deze Karl Stamitz als de grondlegger van het moderne orkest te beschou wen. Hij maakte van de Mann- heimer Hofkapelle, waarvan hij dirigent was, een voortref felijk spelend ensemble, dat naar allerlei nieuwe mogelijkheden zocht, o.a. het gebruik van toen nieuwe instrumenten en het toentertijd als novum geldende encrescendo en decrescendo-spel. Twintig jaar na de dood van deze voortreffelijke dirigent getuigde Mozart nog van zijn bewondering voor stijl en spel van de Hofkapel. Ook Karl Stamitz heeft in deze groep ge speeld, terwijl hij als compo nist niet zonder invloed is ge bleven. Weliswaar wordt hij vaak beschouwd ais een figuur van het tweede plan, maar vaak blijkt dat deze figuren met subliem werk voor de dag komen. Hetgeen ook hier het geval is. Van Bizet tenslotte wordt ge speeld de suite „Jeux d'enfants", vijf delen uit de bekende reeks pi anostukken, die de componist een magnifieke orkestrale bewer king gaf. Het gaat hier om tafe relen uit het kinderleven: trom pettist en trommelaar, het wiege lied van de pop, de tol, vadertje en moedertje spelen (met cello- en viool-solo) en het bal, een dans scène. De leiding van het concert berust bij de dirigent van de In strumentale, Henk Stam,

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1959 | | pagina 7