PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT PROF. DE QUAY NOG OP ZOEK NAAR DRIE KANDIDATEN Mr. Beerman (chu) bedankt voor binnenlandse zaken Er wordt nu al DRIE JAAR gewacht op de oesterproef bij Veere D£ BILT P. v. d. A. IS BEREID TOT REDELIJKE SAMENWERKING ARABISCHE OLIECONFERENTIE TE CAIRO GEËINDIGD 202e jaargang - no. 96 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: P. v. d. Velde en P. B. den Boer. Adjunct. W de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 66 cent per week 7.00 p. kw.; fr. p. p. 7.25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Vrijdag 24 april 1959 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm. Minim, p. advertentie 4.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 cent p. regel met een minimum van 1<—„Brieven of adres bureau v. d. blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bureaus: Vllsslngen Walstr. 58-60. tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 8508 of 8646); Middelburg, Markt 51, tel. 3841; Goes, L. Vorststr. 63, tel. 2475 (b.g.f. adv. 2234); OoBtburg, O. P. de Pauwstr. 9, tel. 20; Temeuzen, Brouwerijstraat 2; Zierikzee, red. tel. 2425. adm. tel. 2094. (Van onze parlementaire redacteur) Kabinetsformateur prof. De Quay heeft nog niet veel succes ge boekt met zijn verschuivingen. De enige meevaller van donder dag voor de formateur was de aanvaarding van de portefeuille van financiën door de 37-jarige liberale hoogleraar te Rotter dam, prof. dr. H. J. Witteveen. Mr. A. O. W. Beerman, lid van de O.H.U., die de portefeuille van binnen landse zaken kreeg aangeboden, heeft echter, tegen alle verwachtingen ln, voor de eer bedankt. Voordat de formateur zijn „blauwtje" liep bij mr. Beerman, bad bij de A.R.-kandidaat voor sociale zaken, drs. C. P. Hazen- bosch ontvangen, die blijkbaar verontrust door de verschnivingsplannen, prof. De Qnay heeft laten weten onder welke voorwaarden er wel en onder welke er niet op hem te rekenen valt. Prof. Zijlstra zou niet terugkeren De heer Hazenbosch zou de forma teur de eis hebben gesteld, dat ln le der geval vier volwaardige protes tants-christelijke ministers in net ka binet zouden worden opgenomen. Het zou de heer Hazenbosch echter om het even zijn of dit viertal uit drie ATI. en één C.H. of twee A.R. en twee C.H. zou bestaan. Nn mr. Beerman heeft bedankt moet de formateur nog zoeken naar kandi daten voor de portefeuilles van bin nenlandse zaken, volkshuisvesting en landbouw. Donderdagavond ontving prof. De Quay het bijna 56-jarige lid van de Tweede Kamer, de heer A. W. Bie- wenga. De heer Biewenga. die landr bouwer is, woont in Garsthulzen (Groningen). Hij is sedert 1948 lid van de Tweede Kamer en was van 1954 tot 1958 lid van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen. De heer Biewenga zal wel aangezocht worden voor het departement van landbouw. Mocht de heer Biewenga deze portefeuille aanvaarden, dan moet de formateur dus nog voor twee departementen kandidaten zoeken. Aangenomen moet worden, dat prof. De Quay binnenlandse zaken zal re serveren voor een C.H.-man. Dan blijft nog over het weinig begerens waardige departement van volkshuis vesting. Hiervoor is de laatste dagen meer malen de naam genoemd van de demissionaire minister van ver keer en waterstaat, mr. J. van Aartsen. Mocht deze A-R.-be- windsman worden aangezocht en ook bereid zijn volkshuisvesting voor zijn rekening te nemen, dan zou een bekwaam en algemeen geacht minister kunnen aanblij ven. Op deze wijze zou dus aan de wensen van de Anti Revolutionairen zijn vol daan. Immers in dit geval zouden er vier volwaardige prot.-christelijke ministers in het kabinet van prof. De Quay zitting hebben, namelijk voor sociale zaken, landbouw, volkshuis vesting en binnenlandse zaken. Hoewel het kabinet dan drie Anti- Revolutionairen zou tellen, mag men aannemen, dat het verdwijnen van prof. Zijlstra uit bet nienwe kabinet voor de A.R. een bittere pil zal zijn -*** te slikken. De A.R. brengt hierbij een groot offer, dat nodig is geweest .j:. in-het kader van het verschuivings- ft -dan van de formateur. )m binnenlandse zaken dat eerst was toebedacht aan de liberaal mr. H. Toxopeus vrij te maken voor de C. H., was er noodzakelijk een andere volwaardige portefeuille als compensatie ter beschikking te stel len van de liberalen. Dit zou financiën of economische zaken kunnen zijn. Het eerste was toegezegd aan prof. Zijlstra, en het tweede aan de K.V. P.-er mr. Van Campen. De laatstgenoemde van zijn zetel te wippen ging moeilijk, omdat d« K.V.P. in ieder geval één departe ment wilde, dat direct betrokken is bij het sociaal economische be leid. Wilde de formateur verdere moeilijkheden voorkomen, dan bleef er dus geen andere keus dan prof. Zijlstra te laten gaan en fi nanciën te ^even aan een liberaal. Of dit muisje nog een staartje zal hebben is nu. nog niet te zeggen. PROF. WITTEVEEN financiën SECRETARIS J. J. A. BERGER Opheffing geëist van bestedingsbeperking De Partij van de Arbeid Is bereid tot redelijke samenwerking, maar heeft zoveel gezond zelfbewustzijn en po litieke werkelijkheidszin, dat zij de redelijke zekerheid wenst dat afspra ken worden nagekomen en een voor uitstrevend beleid wordt gevoerd. Prinses Takako Soega trouwt in het najaar De officiële verloving van prinses Takako Soega, de jongste dochter van de Japanse keizer, met Hisanaga Sjimazoe, de zoon van een graaf, zal op 15 mei worden gevierd, zo deelt het keizerlijke hof mede. Het paar zal in het najaar trouwen. De prin ses is 20 jaar, haar verloofde 25. Laatstgenoemde, een oud-klasgenoot van de kroonprins, werkt bij een bankinstelling. Dit verklaarde de secretaris van de Partij van de Arbeid, de heer J. J. A. Berger, gisteren op het te Utrecht begonnen tweedaags congres van de Vrouwenbond van de Partij van de Arbeid. Hij zei, dat wanneer een vooruitstre vend beleid niet kan worden ge voerd, deelname van de Partij van de Arbeid aan de regering geen zin heeft. Over de gevoerde bestedingsbeper king zei de heer Berger, dat de Partij van de Arbeid de verant woordelijkheid voor dit beleid niet heeft ontlopen en daarom thans ook gerechtigd is opheffing van de gevolgen van deze bestedings beperking te eisen voor de loon- en salaristrekkenden. O President Eisenhower heeft generaal George Decker, opperbevelhebber van de V.N .-strijdkrachten in Korea en comman dant van de Amerikaanse troepen aldaar, benoemd tot vice-staf-chef van het Ame rikaanse leger. Hij zal op 1 juli in deze functie generaal Lyman Lemnitzer op volgen die benoemd is tot staf-chef van het leger. T opconferentie in Wenen? Een w oordvoerder van de Oos tenrijkse regering heeft don derdag onthuld, dat zijn rege ring onofficieel inlichtingen ontvangen heeft waaruit blijkt, dat Rusland en Engeland de topconferentie in Wenen zou den willen houden. Oostenrijk zou dit zeer op prijs stellen, al dus de woordvoerder. Jongeman bij brand op kustvaarder omgekomen Een felle brand heeft gisteren gewoed in de kombuis van de in Leiden lig gende Groningse kustvaarder „Jen- go". Twee van de opvarenden, de 18- jarige M. Hoven en zijn 26-jarige broer W. Hoven uit Sappemeer kon den zicli in veiligheid stellen, maar de 17-jarige J. de Boer uit Workum kon niet meer uit de kombuis naar dek komen. Het vermoeden bestaat, dat hij door de sterke rookontwikke ling bedwemld is geraakt. Het ver koolde lichaam kon eerst na het blus sen van de brand worden bereikt. De oorzaak van de brand was ver moedelijk een defect aan de toevoer leiding van een oliekachel. De kapi tein van het schip, de heer A. Kostei uit Hoogeveen was woensdag voor een kort verblijf naar zijn woon- llet slachtoffer was eerst woensdag in Leiden aan boord gekomen. Hij had kort geleden besloten varensge zel te worden en de terugreis uit Lel den zou zijn eerste tocht geweest zijn. IRAK WAS NIET VERTEGENWOORDIGD Oprichting nationale maatschappijen bepleit De oiieconferentie van de Arabische Liga te Cairo is donderdagavond ge ëindigd met het aannemen van een verklaring, waarin het belang van de aanleg van een Arabische buislei ding uiteen werd gezet. In deze ver klaring werd ook gewag gemaakt van het door Emile Bustani, een Li banese zakenman en politicus, geop perde plan inzake de oprichting van een Arabische ontwikkelingsbank, waarin de olieproducerende landen en de oliemaatschappijen in het Mid den-Oosten vijf procent van hun olie winsten zouden moeten beleggen. Voorts heette het in deze verklaring dat de oliemaatschappijen met de re geringen der exporterende landen Gerangenisopstand in Concord beëindigd De gevangenisopstand in het verbete- ringsinstitunt in Concord is onder drukt en de zestien gijzelaars zijn bevrijd. De rebellie die drie nur had geduurd en waaraan 63 gevangenen deelnamen, werd gesmoord in traan- gasbommen die door leden van de staatspolitie in de gevangenis werden revolte begon in de eetzaal. Aan vankelijk namen 63 gevangenen er aan deel maar in de verwarring ble ven 46 gevangenen in het gebouw waar de keuken en de eetzaal is on dergebracht, terwijl de andere 17 de gijzelaars naar het woongebouw brachten. Daar sloten zij zich in en dreigden de gijzelaars te zullen do den. De mannen in de eetzaal bleven er en gaven zich over toen de politie met traangasbommen begon te gooien. overleg dienen te plegen, alvorens zij de prijs van ruwe olie veranderen. Er werd verder een verklaring goed gekeurd, waarin werd gezegd, dat er overeenstemming is bereikt over de noodzaak van betere deelneming door de olieproducerende landen met de oliemaatschappijen in de olie-indus trie op een billijke basis. De confe rentie was het er over eens, dat een geïntegreerde Arabische olieindustrie gewenst is. Zij bepleitte de oprich ting van nationale oliemaatschappij en, die naast de bestaande particu liere maatschappijen zouden moeten werken. Deze eerste olie-conferentie van de Arabische Liga werd bijge woond door ongeveer 400 afge vaardigden van Arabische landen, Perzië, Venuzuela en de grote oliemaatschappijen. De op 2 na grootste olieproducent van het Midden-Oosten, Irak, weigerde echter de conferentie bij te wo nen wegens wat het noemde de vijandige houding van de Verenig de Arabische Republiek. Uitvaart slachtoffers van ongeluk te Warnel Nagenoeg de gehele bevolking van het Maas en Waalse dorpje Dremnel en velen daarbuiten hebben hun me deleven betnigd, toen gisteren de slachtoffers van het rampzalige on geluk van zondag te Wemel ten gra ve werden gedragen. Een schat van bloemen bracht een stille hulde voor deze slachtoffers. De kerk was te klein om allen te bevatten. Na de plechtigheden wer den de slachtoffers naar hun laatste rustplaats gebracht, waar pastoor Van de Hurk de absoute verrichtte. De kistjes van Sjaak, Ton, Theo en Stannie werden door schoolkameraad jes naar de laatste rustplaats ge bracht. Andere kinderen torstten de tientallen bloemstukken. MR. BEERMAN bedankt MINISTER VAN AARTSEN heeft aan de Deltacommissie uit de Tweede Kamer weer eens iets meegedeeld over de befaam de men zou zo langzamerhand geneigd zijn te zeggen: beruch te oesterproef in het Veerse Gat. Die mededeling heeft men deze week in de P.Z.C. kunnen lezen: de bewindsman verklaar de, dat het onderzoek naar de waterstaatstechnisciie proble men rond deze proef weliswaar een heel eind was gevorderd, maar dat het toch nog niet was afgesloten. Afwachten is dus nog altijd geboden! Dat wachten duurt nu al bijna drie jaar. En in die drie jaar is eigenlijk maar één ding duidelijk geworden, namelijk dat de autoriteiten van landbouw en visserij grote voorstan ders zijn van deze proef, doch dat hun collega's van verkeer en water staat voor dit experiment geen al te grote geestdrift kunnen opbrengen. Wij hebben al eens eerder op deze symptomen gewezen en ook nu is daartoe alle aanleiding. Want minis ter Van Aartsen heeft nu aan de le den van de Deltacommissie uit de Kamer meegedeeld, dat de vermoe delijke kosten van de proef hoog zul len zijn en dat de minister van land bouw zich nog zal moeten uitspreken over de vraag of deze uitgave ver antwoord is. Vooral die laatste zinsnede is op vallend. Immers, minister Mans- holt heeft destijds bij herhaling er op gewezen, dat naar zijn me ning deze praktijkproef in het Veerse Gat dringend nodig was. In de Tweede Kamer tijdens de behandeling van de Deltawet verklaarde hij dat de proef in totaal tot 1968 weliswaar tien miljoen gulden zou kosten, maar dat de regering na „ampel beraad had besloten in het Veerse Gat proeven te nemen in een proef- bassin, in do veronderstelling dat kweekmethoden kunnen worden gevonden, die toegepast kunnen worden op één of meer plaatsen buiten de Oosterschelde". Dat leek ons destijds duidelijke taal. Bovendien had de heer Mansholt toen reeds metterdaad getoond ernst met deze zaak te maken, namelijk door de stichting van een laborato rium in Wemeldinge, dat evenwel pas volledig zijn nut zou kunnen be wijzen als óók de praktijkproeven in het Veerse Gat zouden doorgaan. Ondertussen is bekend geworden, dat deze onderzoekingen in Wemeldinge bijzonder vlot verlopen, zodat de daar verkregen resultaten het maken van de werken voor de proef in het Veerse Gat volkomen wettigen. Maar neen, zegt nu minister Van Aartsen: „landbouw en visserij moet het eerst nog goed vinden...." Een vreemdezaak, vooral omdat voor zover wij weten sinds het ver trek van de heer Mansholt van de zijde van landbouw en visserij geen verklaring is afgelegd waaruit zou blijken, dat dit departement van ge dachten is veranderd. De heer Van Aartsen heeft in zijn jongste verklaring nog meer re serves te berde gebracht. Hij ver klaarde namelijk, dat men ook bezig is na te gaan of een defini tieve plaats voor de voortzetting van de schelpdierencultuur is te vinden. En voegde hij er aan toe: „Zou het antwoord daarop nega tief zijn, dan zou het aanleggen van een proefbekken evenmin zin hebben". Eveneens een opmerkelijke zinsnede, vooral opmerkelijk tegen de achter grond van de oesterproef-historie. Waar is voor het eerst het idee van de verplaatsing naar elders van de oesterteelt gelanceerd? Bij rijkswa terstaat, voor zover wij weten. Wij herinneren ons, dat ir. A. G. Maris, de directeur-generaal van de rijks waterstaat in november 1955 tijdens een lezing voor Delftse studenten er op wees, dat in de Grevelingen een lengtedam kon worden gelegd, waar door in dit afgesloten water een stro ming zou ontstaan, die aldaar wel licht oesterteelt mogelijk kon maken. Uit de discussies rond dit plan is de gedachte geboren, dat eerst uitge- (Zie slot pag. 2 kol. 4) De Franse astronoom Auuom Dol- fuss gaat Venus bespieden. Hij zal dit doen op een hoogte van 20.000 meterdie hij bereiken wil in een gondel, voorzien van een aantal plas tic ballonnen. Na een uur op de top- hoogte te hebben gewerkt wil hij weer naar moeder aarde; daartoe zal hij de balonnen een voor een laten knappen om op het laatste stukje zijn val weer af te remmen door middel van 'n parachute. Hier houdt hij (links, met baret) toezicht op het vullen van de plastic balonnen. Laat bloemen uw tolk zijn... Toen maandagmiddag de eigenaar van een chemische wasserij te Bussum het wasgoed sorteerde, dat hij 's ochtends als gebruikelijk had opgehaald, vond hij tussen de kledingstukken een portefeuille. Zoekende naar een naam of adres vond hij m plaats van het gezoch te een bedrag van 3800. 's Avonds belde hij 20 cliënten op, doch geen hunner miste een por tefeuille. Ook bij de politie was geen aangfite van vermissing ge daan. Gisteren belde een dame de was serij op en informeerde naar een eventueel gevonden portefeuille. Deze bleek te behoren aan een bij haar inwonende man. De gelukkige kwam een uur later persoonlijk naar de wasserij om zijn dankbaarheid te tonen in de vorm van een bosje tulpen. Koningin bracht bezoek aan Keukenhof Het prachtige weer heeft het zorg vuldig uitgestippelde plan van het bestuur van de jubilerende Keuken hof voor het bezoek van Hare Maje steit de Koningin in de war geschopt. De thee zon worden gebruikt in het paviljoen, waar enkele Nederlandse industrieën van kunstvoorwerpen hun prodokten tentoonstellen, maar Hare Majesteit prefereerde het bij dat paviljoen gelegen terras. Zij liet daar de architect van deze tentoonstelling de heer W. van der Lee aan zich voorstellen. Deze ver telde haar van zijn ideeën en plannen over en voor de Keukenhof en kon haar meteen verschillende verschijn selen in haar tuin en bij haar hees ters verklaren. Nadat de bestuursleden van de Keukenhof waren voorgesteld aan Hare Majesteit, onderhield zij zich met haar commissarissen van de provincies Friesland, Groningen, Drente, Overijsel, Gelderland, Utrecht en Noord en Zuid Holland. Dc commissaris van de koningin in de provincie Zeeland was wegens ziekte verhinderd en de commissa ris in de provincie Noord-Brabant, prof. de Quay, had het druk met de kabinetsformatie. VERWACHT. MINDER ZACHT Aanvankelijk hier èn daar mist, ove rigens zonnige perioden en op de meeste plaatsen droog weer. Zwakke tot matige wind tussen noord en oost. Maximum temperaturen van 10 tot 15 graden. ZON EN MAAN 25 april Zon op 5.24 onder 19.53 Maan op 22.56 onder 7.06

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1959 | | pagina 1