DDflVINCIAIF 7FFIIWSE COUDANT bbbsê de BILT activiteit te doen Drukke politieke kabinetsformatie in Den Haag om slagen Waterlandkerkje werkte aan de verfraaiing van zijn raadhuis VERWACHT... ARRESTATIE MOORDZAAK-AXEL E VERENIGDE STATEN WIJZEN RUSSISCHE BESCHULDIGING AF Optimistisch Woensdagavond laat Is vanwege de kabinetsformateur nog het vol gende communiqué verstrekt: „Nadat de formateur van antire volutionaire en christelijk-histori- sche zijde was ingelicht omtrent de reacties in die kringen op zijn suggesties tot oplossing van zijn moeilijkheden, is hij woensdag avond in het beizt gekomen van de- opvattingen hieromtrent in K.V.P.- en V.V.D.-kringen. De formateur zal na bestudering van deze antwoorden zijn keuze uit de voorhanden zijnde mogelijkhe den bepalen en dienovereenkom stig zijn werk voortzetten". Naar wij vernamen ligt het in de bedoeling van de formateur om donderdag prof. Witteveen van de V.V.D. en de heer Beerman van de C.H.U. te ontvangen. Prof. De Quay was optimistisch en meende dat hij zou slagen. Directie: F. v. d. Velde en F. B. BjBB H B Wj B H TO I I B dpMA fl B Jf flflB B V B B flB B B B B JB B B tog- mededelingen driemaal tart et. den Boer. Adjunct. W de Pagter. gg fg B B l BB BB HBbBH flMB BH BB W V BB HM BBP BB BB Bil BB 1 B Kleine advertenties (max. 8 regels) Hoofdredacteur: W. Leertouwer. 23 cent p. regel met een minimum Adjunct-hoofdrad.O. A. de Kok. BriM„nf «dres "ÏT.Ïf r! WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Olio no. «m» r.z.c.. ui***. Bureaus: Vlisslngen Walstr. 58-60, tel 2355 4 lijnen (b.g.g. 3508 of 8516); Middelburg, Markt 51, tel. 3841; Goes, L. Vorststr. 63, tel. 2475 (b.g.g. adv. 2234); Oostburg, Q. F. de Pauwstr. 9, tel. 20; Temeuzen, Brouwerijstraat 2; Zierikzee, red. tel. 2425. adm. tel. 2094. Problemen zijn voor prof. De Quay echter nog niet van de baan (Van onze parlementaire redacteur) Woensdagavond scheen er In de kabinetsformatie, die bij tijd en wijle in een Egyptische duisternis gehuld was, enig licht te dagen. Verschuivingen van de beschikbare portefeuilles over de verschillende politieke groeperingen zouden mogelijk zijn en er zou een verdeling tot stand gebracht kunnen worden, waarmee K.V.P., V.V.D., A.R.P. en C.H.TJ. zich kunnen verenigen. Weliswaar hadden nog niet alle portefeuilles een beheerder gevonden, doch dat zou nog slechts een kwestie van tijd en wellicht van korte tijd behoeven te zijn. Woensdag is men druk bezig ge weest om een bevredigende oplossing te zoeken. De ministers Staf, Zijlstra en Klompé en drs. Korthals hebben de formateur prof. De Quay daarbij bijgestaan. Prof. De Quay had aan mejuffrouw Klompé, die namens de K.V.P. op trad, aan prof. Zijlstra, die de A.R.P. vertegenwoordigde, en aan drs. Kort hals, de representant van de V.V.D., met wie hij des ochtends een geza menlijk onderhoud gehad had, ge vraagd hem nog woensdag hun ziens wijze over de mogelijkheid van ver schuivingen in; de portefeuilleverde ling kenbaar te maken. Prof. Zijl stra stuurde zijn antwoord al vrij vroeg in de avond. Uit liberale kring vernamen we, dat drs. Korthals veel meer tijd nodig had en dat hij zelfs betwijfelde, of hij de formateur woensdag nog berichten kon. Mejuf frouw Klompé bleek voor haar be raad eveneens de gehele avond nodig te hebben. Laatste dag r wordt in Nederland geld inge zameld voor een goed doel, zon der dat er in de straten opval lend met collectebussen wordt ge rammeld, zonder spandoeken en zon der uitgebreide plaatselijke comité's. Die suggestieve omlijsting is geluk kig niet nodig voor de thans lopende inzameling, want het gaat om het verjaarsgeschenk van het Nederland se volk aan onze vijftigjarige vorstin. Daarvoor offert iedereen graag! Voor het persoonlijk geschenk aan H.M. de Koningin zal uiteraard slechts een beperkt bedrag nodig zijn, maar toen moet er ruim ge offerd worden, want het (grote) over schot zal bestemd worden voor een liefdadig doel en juist dat overschot zal nog veel meer net ware verjaars geschenk zijn, dan het persoonlijke aandenken. Deze week loopt de inzameling ten einde. Zaterdag wil men de eindoptelling maken. Morgen vrijdag is het de laat ste dag, dat men bij de postkantoren (gratis) op gironummer 640.000 Am sterdam, zijn bijdrage kan storten. Ook kan men briefkaarten, voorzien van extra porto, zenden naar post bus 5000 te Utrecht. Mochten er in onze provincie nog en kelen zijn, die vergaten iets te stor ten, dan hebben zij vandaag en mor gen daartoe nog de gelegenheid. En dat om te tonen hoe nauw de band is tussen onze vijftigjarige vorstin en de bevolking van de provincie Zee land, waaraan H.M. zovele bezoeken heeft gebracht in tijden van opge wektheid en ook in tijden van ramp spoed. Niet zonder reden siert haar portret zovele huiskamers in Zee land! Men zon in de V.V.D. het vertrouwen koesteren, dat de formateur slaagt op een wijze, die de positie van de V.V.D. niet aantast. Dit moet zo worden uitgelegd, dat de V.VJD. wel iswaar niet de drie portefeuilles zal houden, die haar waren toegedacht, maar dat het verlies van één dier portefeuilles voldoende gecompen seerd wordt door de toewijzing van een zeker even belangrijk, zo niet ge wichtiger departement. Van de zijde van de K.V.P. hoor den we, dat deze partij, bereid zou zijn offert, te brengen. Na veel gezamenlijk passen en me ten, schenen de puzzelende politici woensdagavond de volgende indeling gevonden te hebben Volkshuisves ting en bouwnijverheid is bestemd voor de C.H.U. en deze partij krijgt in plaats van landbouw, visserij en voedselvoorziening, welk departement zij niet begeert, binnenlandse za-: ken. Dit betekent, dat de V.V.D. bin nenlandse zaken prijsgeeft. Als com pensatie krijgt de V.V.D. evenwel economische zaken toegewezen, dat aanvankelijk voor.de K.VP. bestemd was. De K.V.P. zal dan landbouw, visserij en .voedselvoorziening behe ren. Als prof. De Quay inderdaad op deze wijze zou slagen, dan brengt de K. V.P. een groot offer. Het is namelijk bekend, dat al lang de wens bij haar leeft om één van de sociaal-econo mische departementen te beheren. Zij had nu de kans om economische za ken in handen te krijgen, maar zij laat dit toch weer los. Noch finan ciën, noch economische zaken krijgt dan een K.V.P.'er aan het hoofd. Fi nanciën is voor de A.R.-minister prof. Zijlstra, economische zaken is voor de V.V.D. en sociale zaken is voor de antirevolutionaire drs. Ha- zenbosch. De A.R.P. behoeft dus geen veren te laten. Besluit de formateur met Instemming van de aan het toekomstige kabinet deelnemende politieke partijen tot (Zie slot pag. 3 kol. 3) „GEEN A-WAPENS AAN DUITSLAND Ook ffest-Duitsland is nota overhandigd Het Amerikaanse ministerie van bui tenlandse zaken heeft gisteren met klem de Russische bewering afgewe zen, dat de Verenigde Staten pogen de Geneefse ministersconferentie te torpederen, door de bouw van pro jectielbases in Europa te versnellen. „Deze beschuldiging is geheel en al ongemotiveerd", zo vermaarde Lin coln White, woordvoerder van het ministerie van buitenlandse^ zaken. Van zijn kant sprak White de be schuldiging uit dat Rusland huichel achtig is door te eisen dat het wes ten unilateraal zijn moderne defen- siemaatregelen staakt, terwijl de Sowjet-Unie niet bereid blijkt aan De raadzaal van het inwendig ge restaureerde gemeentehuis van Wa terlandkerkje ziet er wel het fraaiste uit. Links de wand van wit „schuur- werk", rechts op de achtergrond de schouw van Noors leisteen. (Foto P.Z.C.) te Nederlandse schepen onder goedkope vlag Drie tankschepen van de Nederland se ertstanker-maatschappij te Den Haag, de „Johannes Frans", de „P. G. Thulin" en de „Jacob Verolme", zullen waarschijnlijk binnenkort worden ondergebracht bij een nog op te richten Liberiaanse dochteronder neming van genoemde maatschappij. Zij zouden dan de eerste Nederland se schepen zijn die onder goedkope vlag gaan vhren. De drie schepen, die alle ruim 18.700 ton meten, zijn enkele jaren geleden gebouwd bij Verolme Verenigde scheepswerven. Zij varen sinds vorig jaar in „Bareboat charter" voor de „Canadian Foreign Steamship Com pany" en vervoeren erts tussen Chili en de Verenigde Staten. Nederlands schip heeft primeur Het 1.599 ton metende Nederlandse wachtschip „Prins Willem George Frederik" van de Oranje Lijn te Rot terdam zal het eerste koopvaardij schip zijn, dat de pas uitgediepte en verbeterde verbinding tussen Mon treal en het Ontariomeer zal gebrui ken. De nieuwe verbinding, die circa 475 miljoen dollar heeft gekost, wordt zaterdag geopend. Een groot aantal schepen zal in het kielzog van de Ne derlander de St.-Laurens opstomen. Na tabak, ook thee, koffie en soja naar Duitse havens? Aangemoedigd door de uitspraak in liet proces van Nederlandse tabaks maatschappijen in Bremen overwe gen handelaars in Hamburg thans een „Duits-Indonesische handelmaat schappij"! op te richten die de Indo nesische produktie van thee, koffie en soja naar de Duitse havens wik; leiden. Deze maatschappij zou op initiatief van de firma Arnold Otto Meyer in mei tot stand komen. Plan ter controle en benerking bewapening gecontroleerde ontwapening mee doen. De Sowjet-Unie had de Verenigde De Westelijke mogendheden zijn het Staten woensdag in een nota ervoor er over eens geworden. Rusland een gewaarschuwd geen atoomwapens plan in twee étappe ter controle en aan de Duitse bondsrepubliek te ie- beperking van de bewapening aan te veren. De nota had dezelfde strek-bieden, gekoppeld aan de hereniging king als die welke dinsdag aan de j van Duitsland, aldus werd gisteren Westduitse regering is overhandigd, uit diplomatieke bron vernomen. De Russische regering verzet zich in de nota in het bijzonder tegen be wapening van West-Duitsland met raketten. White zeide, dat de nota te zijner tijd zal worden beantwoord. Hij be schreef de nota als propaganda van het soort waaraan we gewoon zijn geraakt aan de vooravond van* iedere belangrijke „samenkomst van wes terse leiders". White doelde hierme de op de vergadering, die de minis ters van buitenlandse zaken van de westerse grote vier volgende week in Parijs zullen honden. Dit plan is door deskundigen van de Verenigde Staten, Engeland, Frank rijk en West-Duitsland in Londen uitgewerkt. Het zal nader worden bekeken door de ministers van buitenlandse zaken op hun bijeenkomst volgende week in Parijs. Het plan vormt een onderdeel van een groter stel voorstellen, dat het westen op de bijeenkomst van 11 mei in Genève aan de Sowjet-mimster van buitenlandse zaken, Andrei Gromyko, wil voorleggen. REDEN GENOEG OM TE VLAGGEN Interieur is nu verbluffend Donderdag aanstaande steekt Waterlandkerkje voor de eerste maal de pas verkregen gemeentevlag uit. Dat zal dan zijn, omdat de'koningin verjaart, maar het zou ook kunnen zijn, omdat ruim een maand geleden deze kleine gemeente, die niet veel meer dan vijfhonderd inwoners telt, voor het eerst eens over een behoor lijk gemeentehuis kon beschikken. Het gebouw, dat de laatste twintig jaar voor „gemeentehuis" doorging was daarvoor in het geheel niet geschikt, omdat het in 1890 als woning voor het schoolhoofd werd gebouwd. Twintig jaar geleden werd het de zetel van 't gemeentebestuur, hoewel aan de accommodatie wel het een en ander ontbrak. Maar die tijd is nu voorbij. Van bui ten is het gebouw hetzelfde gebleven, doch het interieur heeft men drastisch gemoderniseerd. Kort geleden kwam deze restau ratie tot stand. Een en ander is op bescheiden wijze ïitgevoerd. Men heeft alles heel een- /oudig willen houden, zoals het een deine gemeente past. Toch is het re- jultaat verbluffend. De slaapkamers op de bovenverdieping werden een fraaie raadzaal met een houten, zo genaamde strokenvloer en een tot aan het plafond doorlopende schouw yan Noors leisteen, In het midden van die schouw prijkt het gemeente wapen. Lichtgrijze gordijnen tempe ren het zonlicht. De wanden bestaan uit wat de vakman „schuurwerk" noemt. Achter de raadzaal ligt een vertrek, dat een paar maal in de week de ge meente-arts, de heer W. E. Lievense uit IJzendijke tot spreekkamer dient. Er is een aanrecht, die bijna vijftien jaar geleden werd aangebracht door de secretaris, de heer W. J. A. Dhondt en een klein, maar keurig apotheekje. Dat voor wat de bovenverdieping be treft. Gelijkvloers is, uitgezonderd de secretarie, eveneens vee! veranderd. Met name de burgemeesterskamer, waar de heer M. J. Verbrugge vroe ger niet wilde zitten, maar waar nu zijn hypermoderne en toch eenvoudi ge schrijftafel staat. Een schrijftafel van teak- en eiken hout met een „Zweedse" stoel er ach ter. Aan een van de wanden hangt een kaart, waarop alle Zeeuwse pol- dèrs staan aangegeven, met de jaar tallen, waarin zij werden bedijkt. Dat verraadt de belangstelling van de burgemeester, die tevens eigenaar is van de fraaie Kanonhoeve even bui ten het dorp. De secretarie werd enkele jaren geleden al eens onder handen ge nomen, maar binnenkort hoopt men er nog meer aan te kannen doen. Beneden werd ook de gar derobe gemoderniseerd en veen muurtje achter in de gang werd opgeruimd, zodat de gang kon worden doorgetrokken. Daardoor kwam een gedeelte van de trap in (Zie slot pag. 2 kol. 4) Geldig tot hedenavond WEINIG WIND Aanvankelijk hier en daar mist of laaghangende bewolking. Later op de dag zonnige perioden. Op de meeste plaatsen droog weer. Zwak ke wind en maximumtemperaturen van 12 tot 16 graden. ZON EN MAAN 24 april Zon op 5.26 onder 19.51 Maan op 21.44 onder 6.22 Nederlandse regering schenkt 10.000 aan Uruguay Geleen De gemeente-ambtenaren van Ge leen, de ruim 30.000 zielen tellende Limburgse gemeente, zullen in de I toekomst een vijfdaagse werkweek krijgen. Dit is tijdens een raadszit ting besloten. Op zaterdag zal niet meer gewerkt worden. De helft van de zaterdagse uren zal worden ingehaald op vrij dagavond tussen zeven uur en kwart over negen. De overige dagen zullen de ambtenaren ongeveer een kwar tier langer moeten werken. Het college van Geleen verklaarde tijdens de behandeling van het voor stel, dat aan het invoeren van de vijfdaagse werkweek voor het ge- meentepersoneel vele voordelen zijn verbonden. Een hiervan is, dat het gemeentehuis een dag van de week ook buiten de normale werktijden van de overige inwoners is geopend waardoor het opnemen van extra verlof voor bezoeken aan het ge meentehuis niet meer nodig zal zijn. Nader vernemen wij nog, dat ook het gemeentebestuur van Schaesberg, een gemeente van ruim 30.000 inwo ners, een soortgelijke werkweek voor haar ambtenaren voorbereidt. Kroesjtsjew brengt bezoek aan Zweden, Noorwegen en Denemarken In onderling overleg hebben de Rus sische en Noorse regeringen het be zoek van de Russische premier aan Noorwegen bepaald op 20 tot en met 25 augustus. Kroesjtsjew gaat ook naar Denemar ken en Zweden. Van 10 tot 15 augus tus zal hij in Denemarken verblijven en van 15 tot 20 augustus in Zweden. De Nederlandse regering heeft f 10.000 geschonken ter leniging van de nood in Uruguay dat de vorige week is getroffen door zware over stromingen. Vrije zaterdag voor ambtenaren in JL»C UOlg aonci uc .uuvnvi, de echtgenoot van de 38- jarige Julienne Schietse uit Blaasveld, bij Mechelen, wier verkoolde lijk op 9 april in de Catherinapolder bij Axel is gevonden, is, verdacht van de moord op zijn vrouw, door de Belgi sche politie gearresteerd. De foto laat zien hoe hij het paleis van justitie te Brussel werd binnengeleid. (Voor een uitvoerig verslag verwijzen wij naar pag. 3).

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1959 | | pagina 1