PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT PARTIJ VAN DE ARBEID NIET IN KABINET Veertarieven: belemmering voor het interzeeuws verkeer Bindende afspraken onaanvaardbaar BILT Als formateur De Quay slaagt INDONESIË HEEFT PROTEST VAN NEDERLAND AFGEWEZEN IN TIBET WERD VOORLOPIGE TEGENREGERING GEVORMD 202e jaargang - no. 83 Dagblad, oltgavs van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. v. d. Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W de Pagter. Hoofdredacteur: W, Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 66 cent per week 7.00 p. kw.; fr. p. p. 7.26 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Donderdag 9 april '59 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm. Mlnim p. advertentie 4.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max 8 regels) 23 cent p. regel met een minimum van 1^. „Brieven of adres bureau v. d. blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.O.. Middelburg. Bureaus Vllssingen Walstr 68-60. tel 2355 4 lijnen Cb.g.g. 3508 of 3546); Middelburg, Markt 51. tel. 3841; Goes, L. Vorststr. 63, tel. 2475 tb.g.g. adv 2234); Oostburg, G. F. de Pauwstr. 0, tel. 20; Temeuzen, Brouwerijstraat 2; Zierikzee. red. tel 2425 a dm. tel. 2094. Extra parlementair ministerie (Van onze parlementaire redacteur) Het staat thans officieel vast, dat de P. v. d. A. althans als de formateur prof. De Quay slaagt met de vorming van een ka binet, dat op vruchtbare samenwerking met het parlement mag rekenen in de oppositie zal zijn. Zij neemt deze rol over van de V.V.D., die wél in de komende regering vertegenwoordigd zal zijn. Sinds de bevrijding is de P. v. d. A. regeringspartij geweest. Zij zal zich nu moeten schikken in de situatie, dat zij geen rege ringsverantwoordelijkheid meer draagt en dat zij op de gang van zaken slechts een zeer bescheiden invloed zal kunnen uit oefenen. Woensdagavond is namens de formateur door zijn woordvoerder meege deeld, dat hij dinsdag de antwoorden van de vijf fractievoorzitters op zijn brief van zaterdag ontvangen heeft. Ten aanzien van de antwoorden van de fractievoorzitters van de K.V.P., de V.V.D., de A.R.P. en de C.H.U. kon worden meegedeeld, dat zij in het algemeen in positieve zin waren gesteld. Geen welvaartsloonronde te verwachten Mr. Burger wilde weten, of de for mateur bereid is een redelijke mate van zekerheid te scheppen, zodat er in de praktijk iets van de uitvoering van het regeringsprogram terecht komt. De formateur is van oordeel, zo liet hij meedelen, dat dit betekent bindende afspraken tussen kabinet en fracties en tussen fracties on derling in enigerlei vorm ter zake van het program. Daar hiertegen bij hem overwegende bezwaren be staan, heeft hij geconstateerd, dat de P.v.d.A. niet aan een door hem te vormen kabinet zal deelnemen. Prof. De Quay heeft in de gevoerde correspondentie aanleiding gevonden zijn pogingen tot vorming van een kabinet voort te zetten. Hij is voor nemens een .gesprek te voeren met de demissionaire ministers. Woens dagmiddag heeft hij de minister van maatschappelijk werk, mejuffrouw, dr. Klompé' (k.v.p.) en de minister van economische zaken, prof. Zijl stra (a.r.) ontvangen. Des avonds zou hij proberen voor donderdag af spraken te maken met de ministers van onderwijs, kunsten en weten schappen, mr. Cals (k.v.p.), van za- Betalen ken overzee, mr. Helders (c.h.), van binnenlandse zaken mr. Struycken (k.v.p.), van defensie, ir. Staf (c.h.) en van verkeer en waterstaat, mr. Van Aartsen (a.r.), de minister van volkshuisvesting en bouwnijverheid, ir. Witte (k.v.p.) en de minister van buitenlandse zaken, mr. Luns (k.v.p.) vertoeven in het buitenland. Tot tweemaal toe is prof. De Quay woensdag bij de koningin geweest. Zij had haar intrek genomen in het Ëaleis aan de Het Lange Voorhout, ie formateur heeft haar van de stand van zaken op de hoogte ge steld. Prof. De Quay heeft er geen gras over laten groeien en is woensdag al direct begonnen met het spreken met personen, die eventueel voor een ze tel in het nieuwe kabinet in aanmer king komen. Dat zijn in de eerste plaats de aftredende ministers. Van hen zullen zeker niet terugkeren prof. Beel, de tegenwoordige minis ter-president, die in aanmerking komt voor benoeming tot vice-presi dent van de Raad van State, de mi nister van volkshuisvesting en bouw nijverheid, ir. Witte, van wie be weerd wordt, dat hij een functie in het bedrijfsleven zal aanvaarden en de minister van binnenlandse zaken, mr. Struycken, die geen portefeuille meer ambieert. Het is dubieus of ir. (Zie slot pag. 3 kol. 3) Koerden per vliegtuig naar Irak overgebracht Volgens het Egyptische blad „Al Achbar" zijn er Koerdische vrijwil ligers uit de Sowjet-Unie per vlieg tuig naar Bagdad overgebracht. Het blad schreef woensdag dat er buitengewone maatregelen zijn ge nomen om de aankomst geheim te houden. De vliegtuigen waren des nachts aangekomen en de Koerden hadden burgerkleding gedragen. Argentinië wijst vijf diplomaten uit De .^rgentijnse regering heeft vijf communistische diplomaten uitgewe zen vier Russen en een Roemeen. De Russen ziju ambassaderaad Below, eerste secretaris Dikonow, culturele secretaris Monokow en handelsem- ploye Iwasjow. De Roemeen is Alexis Marin, cultureel secretaris. De uitwijzing houdt verband met de recente arbeidsonrust. Below zou po litieke activiteit hebben bedreven en zich hebben ingelaten met Argentijn se binnenlandse aangelegenheden. De anderen worden beschuldigd van on ruststokerij. Vrijdag hebben vakverenigingsleden in Buenos Aires zes uur lang met de politic gevochten, waarbij een dode viel. Het is bekend dat minstens twee communistische den hebben gespeel Er zijn aanwijzingen dat nog .meer communistische diplomaten zullen worden uitgewezen. NATIONALISATIE VAN BEDRIJVEN van ontslagen Soeprapto Het Indonesische ministerie van bui tenlandse zaken heeft het Neder landse protest over de nationalisatie van Nederlandse bedrijven in Indo nesië afgewezen. In de nota wordt uiteengezet, dat de nationalisatiewet van Indonesië een wettelijke regeling is, die niet alleen geldig is volgens dB Indonesische wetgeving, maar ook in overeenstemming is met het in ternationale recht. DALAI LAMA NAAR BOMBDILA Wanneer onze goede minister Luns namensde Navo-landen pittige woorden spreekt aan het adres van Moskou en het zwaard wel niet uit de schede haalt, maar toch op de aanwzigheid van dat zwaard wijst... dan betuigen wij en vele anderen graag onze instem ming met zulke krachtige taal. De westerse positie in Berlijn mag niet worden prijsgegeven. Daarvoor zul len zo nodig extra offers gebracht moeten worden. Wij zijn het daar over hartelijk met elkaar eens. maar we breken ons liever maar niet het hoofd over de vraag wie dat alles moet betalen. Ver op de achtergrond leeft namelijk het denkbeeld, dat het kleine Nederland wel vrij zal lopen van de extra-betaling en dat de gro te lasten zullen neerkomen op het hoofd van de grote broers. Wel dat doen ze dan ook! Zojuist is bekend geworden welk be drag de Verenigde Staten in 1958 moesten uitgeven om in het ge bied rond Formosa de Chinese agres sie in te tomen, en. om te voorkomen, dat de Libanon-republïek in Rode terreur ten onder zou gaan. De twee acties tezamen hebben aan de Ame rikaanse belastingbetaler ruim 192 miljoen dollar gekost. Het zou over dreven zijn te veronderstellen, dat die belastingbetaler verzot is op der gelijke buitenkansjes. Hij kan ze vermoedelijk missen als de beroemde boer zijn kiespijn. Maar hij brengt dat geld dan toch maar op en hij doet dat niet alleen ten bate van zichzelf en van zijn land, maar ook voor de gehele wes terse wereld. Dit wordt buiten de Verenigde Staten nogal eens gemakkelijk vergeten. Nu er weer een crisis rond Berlijn dreigt en het er wel weer inzit, dat er bijzondere uitga ven gedaan moeten worden om de „westerse aanwezigheid'' in West- Berlijn te handhaven, is het goed ook eens aan die Amerikaanse belas tingbetaler te denken. Minister Luns mag dan voor pittige woorden zorgen, de rekening van de extra-kosten zal voornamelijk door de Verenigde Staten betaald moeten worden. En d-t eenmaal vastgesteld hebbende, moet men wel een ere saluut brengen aan die Amerikaanse belastingbetaler. Wij zijn er niet zo zeker van, dat in andere landen dit Amerikaanse voor beeld gemakkelijk navolging zal vin den. Integendeel! Beroep op India voor bereiken van bestand Volgens te Darjeeling ontvangen be richten zou in Tibet een anti-com munistische voorlopige regering zijn gevormd, waarin militairen en ande ren zitting zouden hebben en die voornemens zou zijn zoveel mogelijk paal en perk te stellen aan het op treden van de communistisch gezin de Pantsjen Lama. Als leden van deze regering worden Tsjo Kha Soem en Andoe Gompoe genoemd. De militaire leiding der opstandelin gen heeft een vlugschrift verspreid, waarin het leven in Tibet onder de door de Chinese communisten naar voren geschoven Pantsjen Lama als „abnormaal" wordt beschreven. De Chinese communisten worden in het manifest beschuldigd van „stel selmatige ontwrichting" der Tibe taanse economie door het in beslag nemen van de graanvoorraden en van de Tibetaanse goud- en zilverschat, die in de afgelopen eeuwen bijeen is gebracht. In het manifest wordt een beroep gedaan op de regering van India om de voorlopige Tibetaanse regering te erkennen en haar. goede diensten aan te bieden voor de totstandkoming van een bestand. Inmiddels is de Dalai Lama woens dag met zijn familie vertrokken uit het klooster van Tawang in Noord oost India, zo wordt nit gezagheb bende bron in Sjillong vernomen. Het gezelschap zal vijf dagen nodig hebben om de vlakke streken te be reiken. De Dalai Lama rijdt op deze tocht op een pony. Het gezelschap zou langs de rotsachtige weg naar Bombdila overnachten in bamboe hutten. Het onafhankelijke Indiase blad „Hindustan Times" meldde woens dag uit Sjillong, dat in de provin cie Kham, aan de oostgrens van Tibet, weer gevochten wordt. De rebellen zouden na zware gevech ten een aantal Chinese pelotons op de vlucht hebben gedreven. Voorts wordt gezegd, dat de nationa lisatiewet er op gericht is de eeuwen lange economische discriminatie van het Nederlandse koloniale regime uit te wissen. Volgens Antara wordt in het Indo nesische antwoord voorts gezegd, dat de nationalisatie van de Nederland se ondernemingen een vergelding is voor de Nederlandse weigering om Nieuw-Guinea aan Indonesië over te dragen of besprekingen over dit ge bied te beginnen. De voormalige Indonesische procu reur-generaal mr. Soeprapto, die eer- dM^jWeek uit zijn functie ont- hevotf verband met de 'kwestie- Sohniidt,- heeft volgens het persbu reau Pia de Indonesische regering woensdag ervan beschuldigd te zijn „afgeweken van de gewone normen voor rechtsgeldige behandeling van een ambtenaar. Zijn aandeel in de vrijlating van de heer H. C. Schmidt verklarend, zei Soeprapto, dat zijn besluit gegrond was op het definitieve standpunt van een hoge regeringsfunctionaris. Zon der de naam van deze functionaris verder te noemen, zei hij, dat hij aan het hoofd van de centrale recherche Iman Bardjo opdracht had gegeven het hoofd van de immigratiedienst op de hoogte te stellen van de uitzet ting van Schmidt. Het Indonesische blad „Merdeka" schreef, dat de regering overweegt verscheidene employés van de Neder landse missie in Djakarta tot „per sona non grata" te verklaren in ver band met de vrijlating van de heer Schmidt. Conrnandant Zwitserse garde door schoten gewond Een ontslagen lid van dc Zwitserse garde heeft de commandant van de garde door schoten verwond. Ver volgens probeerde de gardist zich het leven te benemen door middelvan een revolver die de Vaticaanse staat was binnengesmokkeld. Uit kringen van het Vaticaan wordt vernomen dat kol. Robert Nuenlist, 48, minstens tweemaal in hals en lichaam geraakt is door een salvo. Men verwacht dat hij over een week of twee hersteld zal zijn. De gardist, Adolph Rockers, 34, verwondde zich zelf; hij zal binnen een week het zie kenhuis kunnen verlaten. Rockers, die evenals Nuenlist uit het Ziwtserse kanton Argau komt, was onlangs „om gezondheidsredenen" ontslagen. Her haaldelijk was hij daarna bij de com mandant komen pleiten of hij terug kon komen. MINDER PERSONENVERVOER OVER WESTERSCHELDE Vooral minder „winkelende" passagiers op de veerboten SINDS de invoering van de tarieven zijn de cijfers van het personenver voer op de bootdiensten over de Westerschelde aanmerkelijk teruggelo pen, zo heeft Zeelands commissaris, jhr. mr. A. F. C-. de Casembroot tijdens een persconferentie meegedeeld. En aan die keiharde cijfers valt niet te tornen Ontzien de Belgen de Scheide-oversteek, nu de prijs van het overzetten van 'n auto van zestig cent op een gulden negentig is gekomen en per persoon heen en terug tachtig cent moet worden be taald Hebben familieleden, die gescheiden door de Schelde op Walcheren en in Zeeuwsch-Vlaanderen wonen, wellicht hun familiebezoeken geredu ceerd Of moet men de teruggang zoeken in de „dagjesmensen", die „zo maar-eens" de oversteek maakten, tot welke groep ook te rekenen de dames en eventuele heren uit Breskens en omstreken, die voor inkopen vaak naar Vlissingen en Middelburg togen. Bij de Belgen moet men de teruggang niet zoeken, die laten zich, een maal in Breskens, niet weerhouden. BEZOEKSTER UIT HEINKENSZAND: ...tarief geen bezwaar^ De familiebezoeken, zo bleek ons uit een aantal gesprekken, hebben mis schien iets „geleden", maar dat is voor de daling van de vervoerscijfers zeker niet doorslaggevend. Men zou mogen stellen, dat de daling voornamelijk moet worden gezocht in het winkelende, uiter aard merendeels uit dames be staande publiek uit Westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen, dat grotere winkelcentra als Middelburg en Vlissingen tot vóór de invoering van de tarieven nagenoeg koste loos of met zeer geringe kosten bereiken kon. De dames uit Breskens, die Vlissin gen bezochten, bereikten het winkel centrum zelfs als zij daar een wandeling over het zogenaamde „Eiland" voor over hadden geheel zonder kosten Nu komt er tachtig cent of indien men een tienvaartenboekje aanschaft zestig cent bij en dat geeft voor velen de doorslag. „Het voordeel van in Vlissingen ko pen is er daarmee af zo ver zuchtten enkele dames, die wij in Breskens hierover spraken. Een andere factor voor het teruglo- eruglo pen .van het personenyeryoera cijfer a SCHIPPER KEES KOSTEN: ....al lang blij.... voor de jeugd betekent een doelloos tochtje heen en weer nu geen gratis aangeboden snoepreisje meer En, als kleine bijkomstigheid: de mensen (Zie slot pag. Z kol. 5) Deze foto toont de vermoedelijk meest besproken twee jonge mensen van het ogenblik, prinses Soraya en de Romeinse prins Orsini, tijdens een 'wandeling langs een smal paadje bij villa d'Este te Tivoli niet ver van Rome. Geruchten omtrent een ro- A'-anoe en een eventuele verloving v :ji. de ex-keizerin van Perzië en deze prinsmet wie zij de laatste tijd zeer vaak samen wordt gezienworden noch bevestigd noch tegengesproken. iiiiniiiiiiiiioiiviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijii Verjaarsgeschenk j H.M. de Koningin Zoals eerder gemeld, is enkele H weken geleden een comité 'ge- vormd dat aan koningin Julia- m na ter gelegenheid van haar =g vijftigste verjaardag op 30 april een geschenk zal aanbie- den. In overeenstemming met de wens van de koningin zal slechts een klein deel van dit H bedrag worden besteed aan een persoonlijk aandenken. Het 1 grootste deel kan de koningin naar eigen inzicht bestemmen voor een algemeen sociaal-cha- ritatief doel. Storting van bijdragen voor dit doel is mogelijk bij de postchèque- en girodienst op nummer 640.000 Amsterdam, bij de Nederlandse Handel Maatschappij N.V. te Amster- dam; beide ten gunste van de rekening „Verjaarsgeschenk j§ H.M. de Koningin" en voorts plaatselijk bij alle bankkanto- ren, inclusief boerenleenban- ken. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Prins Bernhard erevoorzitter Europese Beweging Tijdens het congres van de Europese Beweging in Nederland, dat op 25 april in „Krasnapolsky" te Amster dam gehouden zal worden, zal Z.K.H. de Prins der Nederlanden geïnstal leerd worden als ere-voorzitter van deze beweging. Deze installatie zal geschieden tijdens dc middagzitting van het congres. De nieuwe erevoorzitter zal daarna een rede uitspreken. In aansluiting daar op zullen het politieke jaarverslag en het program der beweging voor 1959 1960 worden besproken. VERWACHT... Geldig tot hedenavond BUIEN EN ZON. Enkele buien afgewisseld door opkla ringen. Weinig verandering in tem peratuur. Matige, af en toe krach tige wind tussen zuidwest en noord west. ZON EN SLAAN 10 april Zon op 5.57 onder 19.27 Maan op. 7_«05 onder 21.59

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1959 | | pagina 1