PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT IRAK ZEGT BAGDADPACT OP Geheel onafhankelijk en soeverein geworden' Schouwen-Duiveland wil in Brugmaatschappij Goeree deelnemen de BILT ARBEIDER WAS TIEN UUR LANG IN ZAND GEVANGEN KLOK VAN 5000 KG VOOR WAALSDORPERVLAKTE BEEL EN FRACTIEVOORZITTERS IN STILZWIJGEN GEHULD 202e jaargang - no. 71 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. v. d. Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 56 cent per week 7.00 p. kw.; fr. p. p. 7.25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Woensdag 25 ip-t. 'rr> ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm. x*inim p. advertentie f 4. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 cent p. regel met een minimum van 1.—. „Brieven of adres bureau v. d. blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bureaus: Vlissingen Walstr. tel. 2355 4 lijnen (b-g.g. I of 3546); Middelburg, Markt 51, tel. 3841; Goes, L. Vorststr. 6 2475 (b.g.g. adv. 2234); Oostburg, G. F. de Pauwstr. 9, tel.' 20; Temeuzen, Brouwerijstraat 2; Zlerikzee, red. tel. 2425. adm tel NA AKKOORD OVER RUSSISCHE ECONOMISCHE STEUN: Irak is met ingang van gisteren uit de verdragsorganisatie van Bagdad getreden, zo heeft premier Kassem dinsdag op een persconferentie te Bagdad bekendgemaakt. De andere leden van het pact Engeland, Turkije, Perzië en Pakistan zijn van het besluit in kennis gesteld. De Verenigde Staten zijn ver tegenwoordigd in de commissies voor militaire en economische aangelegenheden, alsmede in de groep die ondermijnende acti viteit in de aangesloten landen bestrijdt, maar zij zijn niet vol ledig lid van de organisatie. Door dit besluit, zo zei later radio-Bagdad, „is Irak een volkomen onaf hankelijk en soeverein land geworden, dat zich van de laatste sporen van het imperialisme heeft bevrijd. Irak vestigt zijn betrekkingen met de an dere landen en in het bijzonder met zijn buurstaten, op basis van vriend schap, gelijkheid en gemeenschappelijk voordeel". Tellen Tellen Is een eenvoudige en toch moeilijke zaak. Tellen is zo een voudig, dat kinderen er in de la gere school vrij veel van kunnen leren en het is zo moeilijk, dat hele volks stammen voor altijd als stuntelige tellers door het leven gaan. Na de jongste Kamerverkiezingen In Nederland zijn in de grotere gemeen ten ergerelijke slordigheden begaan bij het tellen. Dat is heel jammer, want dat was men tot nog toe niet gewoon in Nederland. Wanneer voorheen in ons goede land berichten doordrongen over moei lijkheden hij het tellen van stembil jetten ergens in een verwijderd land, dan dacht zo ongeveer iedere Neder lander: „zoiets kan bij ons niet ge beuren". De Nederlander nam aan, dat hier alles in orde waswant wat was eenvoudiger dan het tellen van stem men door strikt eerlijke stemburau- leden, van wie de meesten een repu tatie te verliezen hadden? En toch is nu gebleken, dat er on der deze stembureauleden figu ren voorkwamen, die tot de stun telige tellers behoorden. Figuren, die dat eenvoudige werkje vermoedelijk nooit zullen leren. Bovendien bleek, dat men in sommi ge stembureaus (in de grote ste den), de spelregels van de kieswet niet geheel volgde, omdat er in die stembureaus geen enkel lid zat, dat deze regels enigermate kende. Deze fouten waren des te meer ont goochelend, omdat één politieke par tij 25 stemmen tekort kwam voor het behalen van een Kamerzetel en het bij zorgvuldig controleren van de stembusresultaten helemaal niet zeker was, dat- die 25 stemmen niet ergens uit efen of ander pakket stem biljetten zouden opduiken. De Tweede Kamer heeft vorige week aandacht aan deze kwestie besteed. Een commissie heeft de stembiljetten van vijf Amster damse stembureaus gecontroleerd en zij ontdekte een verschil van slechts één stem. Bij de controle van de pro cessen-verbaal der stemming door de griffie van de Tweede Kamer kwam overigens nog een telfout van 25 stemmen aan het licht Toch zag de Kamer geen aanleiding om de stemming volledig te laten controleren. Zij volstond met een wenk aan de minister van binnen landse zaken om te bevorderen, dat bij volgende verkiezingen nauwkeu riger wordt gewerkt. En voor het overige geloofde de Kamer het wel. Daarmee is de zaak dan afge daan, maar bevredigend is dat toch niet. Zou het zo moeilijk geweest zijn om de volledige resultaten van de stem ming te laten controleren Na de stemming op de verkiezingsdag is het tellen een werk van hoogstens enkele uren. De controle indien zij door dezelf de organisatie zou geschieden kan dus ook hoogstens een werk van het zelfde luttele aantal uren zijn. Wil men bij die controle wat meer amb telijk toezicht, dan zou men het werk over enkele dagen kunnen ver delen cn op die wijze in bijvoorbeeld drie dagen de „gezuiverde" resul taten van de stemming kunnen vast stellen. Wanneer we aannemen, dat die „gezuiverde" resultaten tenslot te precies dezelfde zetelverde ling zoor de politieke partijen zou den opleveren, dan is toch die con trole verre van nutteloos geweest. Want dan is een groot goed onge schonden gebleven namelijk het gro te vertrouwen van de Nederlandse kiezers in de wijze waarop de stem busuitslag wordt vastgesteld. Voor het schokken van dat vertrouwen behoeven geen grove fouten gemaakt te worden. Ook kleine fouten zoals het zoekraken van 25 stemmen, het laten slingeren van drie stembiljet ten in een stembureauof het mis-tellen van een enkele stem in een stembureau kunnen een sfeer van onbehagen veroorzaken. Om dat laatste te voorkomen had men direct tot een algemene con trols m&eten .overgaan, „Imperialisten niet bij name noemen" Irak heeft sinds de staatsgreep van generaal-majoor Kassem in juli van het vorige jaar, waarbij koning Fei- sal en premier Noeri es Said werden vermoord, geen deel genomen aan de werkzaamheden van de verdrags- organisatie. Dinsdag bekrachtigde Irak het ak koord dat vorige week te Moskou werd gesloten voor technische en economische steun van Russische zijde. De Sowjet-Unie zal een lening van ongeveer 500 miljoen gulden verstrekken voor de uitvoering van diverse projecten in Irak. Op zijn eerste persconferentie sinds de opstand te Mosoel oefende premier Kritiek op Nasser tjidens proces De openbare aanklager In het pro ces te Bagdad tegen Iraakse officie ren die er van beschuldigd worden, betrokken te zijn geweest bij de mis lukte opstand te Mosoel, heeft dins dag verklaard, dat president Nasser van de Ver. Arabische Republiek driemaal getracht heeft het bewind te Bagdad omver te werpen; Volgens de aanklager had Nasser behalve in het gebeurde te Mosoel, waar kolonel Sjawwaf door aanhan gers van premier Kassem werd ver slagen en gedood, ook de hand ge had in het optreden van de voorma lige vice-premier Abdel Aref, die on langs ter dood wérd veroordeeld omdat liij zou hebben gepoogd pre mier Kassem te doden. Tenslotte werd Nassers naam ook in verband gebracht met de opstand welke Ras- jid ali Gailani in 1941 tegen de toen malige Iraakse regering op touw zette. Tegen vier officieren van de lucht macht weid de doodstraf geëist „we gens deelneming aan muiterij om de regering omver te werpen in het belang van een buitenlandse mo gendheid". Kassem, tegen de verwachtingen in, geen kritiek op president Nasser van de Verenigde Arabische Republiek, die talrijke felle aanvallen op hem heeft gedaan. Hij ried de persvertegenwoordi gers aan zich er niét toe te ver lagen om de aanvallen van bui tenlandse bladen en radiostations te beantwoorden. Ook verzocht hij hun de impe rialisten niet bij name te noe men. „Wij weten wie de imperia list en wie de aanvaller is", aldus de premier. Voorts drong hij er bij de Iraakse pers op aan, alles in het werk te stel len om de betrekkingen met de buur landen te verbeteren. Anderzijds gaf hij de verzekering dat Irak sterk is en elke aanval kan afslaan. PLOTSELING VERSCHOOF DE GROND Ook brandwacht werd bedolven Tien uur lang hebben een paar hon derd mensen, onder wie een groot aantal militairen, gevochten om het leven te redden van de 45-jarige bouwvakarbeider Piet van Rijn uit Scheveningen, die gisteren om streeks het middaguur onder zand werd bedolven, terwijl hij bezig was een zogenaamde stapelput te maken op het terrein van de voormalige boerenbehuizing ,,'t Heuvelijk" onder Schaarsbergen bij Arnhem. Met een haast bovenmenselijke inspanning en met behulp onder meer van een grote dragline slaag de men er na 10 uur in Van Rijn uit zijn benarde positie, ongeveer 6 meter onder de grond te be vrijden. Hij werd In allerijl met een ziekenauto naar het gemeen teziekenhuis in Arnhem gevoerd, waar alles reeds in gereedheid was voor zijn verdere verpleging. Van Rijn was 's morgens met zijn maat, Cor van de Zwan, begonnen met het stenen stapelen in de put. Tegen 12 uur deed zich plotseling een zandverschuiving voor, waar door Van Rijn alleen nog met zijn hoofd boven 'het zand uitstak in de metersdiepe put. Arbeiders probeer den Van Rijn uit zijn isolement te bevrijden, hetgeen echter niet lukte. Daarop werd de Arnhemse brand weer gealarmeerd. Een van de brand- wachts begaf zich, voorzien van een veiligheidsgordel in de put en hij slaagde erin met behulp van anderen Van Rijn tot aan borsthoogte van het zand te bevrijden. Toen deed zich opnieuw een instorting voor, die ook de brandwacht bedolf. Andere brand weerlieden slaagden er echter in de ze naar boven te trekken, doch bij Van Rijn kon met toen niet meer komen. Groot alarm werd geslagen en militairen van de nabije Oranje kazerne en de luchtmacht-elektroni sche school werden naar de plek des onheils gedirigeerd. Met man en macht trok men aan het werk om de in een zeer benarde Macmillan terug in Londen Premier Macmillan is dinsdag avond van zijn besprekingen met president Eisenhower in Londen teruggekeerd. Macmil lan zeide tot verslaggevers op het vliegveld, te geloven, dat „spoedig de laatste regelingen voor een topconferentie kunnen worden getroffen". Macmillan wilde niet ingaan op de details van hetgeen in Washington is besproken, aangezien de overige geallieerden nog moeten worden ge raadpleegd alvorens antwoordnota's naar Moskou worden gezonden. In deze nota's zal de vraag van de datum van onderhandelingen met de Sowjet-Unie worden aan gesneden, evenals de procedure die hierbij wordt gevolgd. „Ik heb alle hoop dat deze onderhandelingen zullen beginnen met werkelijk nuttig werk van de ministers van buitenlandse zaken om een later dit jaar te houden topconferentie voor te bereiden", aldus Mac millan. Politie deed inval in speelhuis te Amsterdam Enkele rechercheurs van de Amster damse politie hebben tezamen met de chef van het bureau Leidseplein maandag een inval gedaan in een woning in de Van Ziesenisstraat, waarvan men vermoedde dat gere geld hazardspel werd bedreven. De politie had succes: vijf mannen en twee vrouwen werden op heter daad betrapt. De politie heeft de at tributen in beslag genomen en de hazardspelers na verhoor heengezon den. In een klokkengieterij te Aarle-Rixtel zal de 5000 kg zware Bourdonklok worden gegoten, welke bestemd is voor het monument op de Waalsdorpervlakte in Den Haag. Foto: De enorme le- nv-n vorm voor de Bourdon- klok, welke een hoogte zal hebben van 2% meter en een doorsnee van 2 meter. Kind (5) maakte dodelijke val van auto Te Valthermond is een verkeerson geval gebeurd, waarbij de vijfjarige Ina Hanndrikman om het leven is ge komen. Met een paar vriendinnetjes was zij op een oplegger van de firma Hogenberg te Zuidlaren geklommen. Toen de wagen zich in beweging zette, verloor het .meisje het even wicht en viel van de auto af, waarbij zij voor de achterwielen terecht kwam. Het kind werd vrijwel op slag gedood. positie verkerende, doch nog steeds bij bewustzijn zijnde Van Rijn te redden. Hem werd zuurstof toege diend. Er arriveerde een enorme dragline, die in de buurt aan het werk was. Tijdens de laatste fase moest het zand rondom Van Rijn. die nog altijd bij kennis was, en aan wie voortdurend moed werd ingespro ken, zelfs met de hand worden weggegraven. Om tien uur gister avond slaakte de menigte een zucht van verlichting en ging er een hoerageroep op. Van Rijn was gered en hij had zelfs nog zoveel kracht, dat hij de dichtsbijstaande redders de hand drukte en heel blij zei te zijn, dat hij het leven er had afgebracht. DONDERDAG RAPPORT AAN KONINGIN Wel overleg met hun „politieke vrienden" (Van onze parlementaire redacteur.) Uit de grondigheid, waarmee de in formateur prof. Beel te werk gaat, valt af te leiden, dat hij met een ge degen rapport bij de koningin wil komen. De grondigheid blijkt uit het feit, dat hij na een aanvankelijke bestudering van de situatie en van de vraagstukken, die door het nieu we kabinet tot oplossing gebracht moeten worden, achtereenvolgens de fractievoorzitters Romme, Burger, Oud, Bruins Slot en Tilanus heeft ontvangen, daarna hun mededelin gen, hun wensen en verlangens heeft bestudeerd, vervolgens nog eens met de heren gesproken heeft en tenslot te een schriftelijk antwoord aan hen gevraagd heeft op enkele door hem ter sprake gebrachte punten, waar omtrent de fractieleiders van ge dachten gewisseld hebben 'met hun politieke vrienden. Prinses Beatrix naar Hundsonfeest in New-York Prinses Beatrix heeft een uitnodi ging aanvaard om in de maand sep tember als eregast de feestelijkheden bij te wonen in de staat en de stad New York ter gelegenheid van de viering van de 350ste gedenkdag van Henry Hudsons tocht op de „Halve Maen" van Amsterdam naar Noord- Amerika. in Sommelsdijk had gunstig resultaat Minister van Aartsen heeft be gin februari in de Eerste Ka mer een voor Schouwen-Duive land en Goeree-Overflakkee nogal opzienbarende medede ling gedaan. Zijn voorganger had bij voortduring geweigerd in te gaaü op een voorstel tot versnelde bouw Aan de bruj over liet Haringvliet, maar zijn opvolger denkt daar dus anders over. Naar aanleiding van deze ministeriële mededeling hebben begin maart de voorzitter van de vereniging van burgemees ters en secretarissen op Schou wen-Duiveland en de leden van de verkeersconmiïssie dezer ver eniging een bespreking gehou den in het gemeentehuis van Sommelsdijk met de raad van beheer van de Brugmaatschap pij Goeree-Overflakkee en Hoekse Waard. Deze bespre king stond onder leiding van de lieer P. D. Sieling, president- Dit "kaartje geeft aan waar de door Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland zo zeer ge wenste brug moet komenname lijk van de Volkerakdam naar de- Hoekse Waard. Indien deze brug er komt, dan zal er een recht streekse verbinding bestaan van Zierikzee Brüinisse Greve- lingendam (thans in aanleg) Overfldkkee Hoekse Waard Rotterdam. commissaris der maatschappij. Deze N.V. werd opgericht in 1953, waarbij de gemeenten van Goeree-Overflakkee als deelne mers optraden. Het aandelenka pitaal bedraagt thans f 100.000 verdeeld in aandelen van f 1000 die dus in handen zijn van de gemeenten op Goeree-Overflak kee. Men wil nu, dat ook de ge meenten op Schouwen-Duive land mee gaan doen. Binnenkort zullen de gemeentebesturen op het eiland voorstellen van de di verse colleges van B. en W. be handelen tot daadwerkelijke deelneming aan de Brugmaat schappij. Men kent de situatie. Van Ooltgens- plaat uit strekt zich vele kilometers in noordoostelijke richting een brede dam uit, die een maand geleden ge reed kwam. Aan het eind van deze dam op ruim een kilometer van Nu- mansdorp in de Hoekse Waard komt een „verkeersplein", waarvan een dam in zuidoostelijke richting een verbinding met N.-Brabant zal ge ven. Deze dam sluit het Volkerak af, zodat ten dienste van de omvang- Zie slot pag. 2 kol. 4) In de eerste fase was er een een zijdig verkeer tussen prof. Beel en de fractievoorzitters, in de laatste fase van de informatie was er bovendien overleg tussen de fractievoorzitters en hun „po litieke vrienden". De heer Burger bijvoorbeeld sprak o-a. met de so cialistische oud-ministers, onder wie dr. Drees. Dinsdagmorgen waren de fracties van de P.v.d-A. en de K.V.P. in het gebouw van de Tweede Kamer bijeen. Belangrijk voor prof. Beel was, of op de controversionele punten eniger mate overeenstemming tussen de fractieleiders te bereiken was.On getwijfeld is dat mogelijk gebleken. Maar tevens staat vast dat ten aan zien van enkele problemen nog diepe tegenstellingen bestaan. Dat is niet alleen het geval tussen de confessio nele partijen en de P.v.d.A„ men denke aan de kwestie van de binding van de fracties aan een regerings- program en aan Nieuw-Guinea en vooral aan de te volgen loonpolitiek maar ook tussen de drie rechtse partijen en de V.V.D. Tot het uiterste zal echter gestreefd worden naar de vorming van een par lementair kabinet, dat is een kabi net, dat op een vaste meerderheid in het parlement kan rekenen. Met het oog op de politieke verhoudingen in ons land is een parlementair kabinet de meest wenselijke oplossing. Met een extra-parlementair kabinet of een zakenkabinet zijn we niet ge baat. Het heeft een veel wankeler grondslag. Twee kansen In Haagse politieke kringen had men dinsdagavond nog steeds de indruk, dat een samenbrengen van de recht se partijen met de P.v.d.A. dus een herstel van de brede basis niet moeilijker en niet gemakkelijker is dan de vorming van een nieuwe com binatie: de rechtse partijen met de V.V.D. De informateur en de fractievoorzit ters hebben zich in een diep stilzwij gen gehold. Het is nog altijd een verrassing, wat er uit de bus zal ko men. Aangenomen moet worden, dat het rapport, dat prof. Beel donderdag aan de koningin uitbrengt, behalve conclusiës ook een advies bevat, o.a. betreffende de aanwijzing van een formateur. De mogelijkheid bestaat, dat de koningin daarover eerst nog eens haar gewone raadgevers wil horen. VERWACHT. Geldig tot hedenavond MEER BEWOLKING Half tot zwaar bewolkt met plaatse lijk regen en in het midden en zui den van het land minder zacht dan gisteren. Matige wind uit zuidelijke richtingen. ZON EN MAAN 26 maart Zon op 6.32 onder 19.02 Maan op 21.33 onder 617

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1959 | | pagina 1