PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Nasser doet openlijke aanval op Kassem en de communisten Draven de Oostduitse politici minder door? Zeeuwse dijken steeds meer met asfalt bewapend.. BILT „WU HEBBEN ONS VERGIST IN IRAAKSE STAATSGREEP" VERWACHT.. 202e jaargang - no. 60 Dagblad, ultgavo van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. v. d. Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: O. A, de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 56 cent per week 7.00 p. kw.; fr. p. p. 7.25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Donderdag 12 mrt. '59 ADVERTENTIEPRIJS S» Cent per mm. Mlnim. - p. advertentie 4.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 cent p. regel met een minimum van f I.—. „Brieven of adres bureau v. d. blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bureaus: Vlissingen Walstr. 58-60, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 3508 of 3546); Middelburg, Markt 51, tel. 3841; Goes, L. Vorststr. 63, tel. 2475 (b.g.g. adv. 2234); Oostburg, G. F. de Pauwstr. 9, tel. 20; Terneuzen, Brouwerijstraat 2; Zierikzee, red. tel. 2425, adm. tel. 2094. KEERPUNT IN ZIJN POLITIEK President Nasser van de Verenigde Arabische (Egyptisch-Syri- sche) Republiek heeft woensdag in een toespraak, die hij vanaf het balkon van het regeringsgebouw te Damascus heeft gehou den, zijn eerste openlijke aanval op de regering Kassem en de Iraakse communisten gedaan. Voordat hij sprak had een dui zendtal studenten in de hoofdstraat van Damascus betoogd on der het uitroepen van leuzen als „Weg met Kassem en zijn duis tere bedoelingen" en „Weg met communisme en opportunisme". Nassers toespraak werd heruitgezonden door radio-Caïro. Waar nemers te Caïro beschouwen deze rede als een keerpunt in zijn politiek. De V.A.R.-president werd onder het uitspreken van zijn rede herhaaldelijk door gejuich van een grote menigte, die zich voor het regeringsgebouw had verzameld, onderbroken. mede de communisten in Irak thans tegen het Arabische nationalisme, de Verenigde Arabische Republiek en zijn leiders optreden, zal ons vastbe slotener dan ooit maken om onze op- Geen dank na gastvrijheid „Kassem betekent in het Ara bisch „verdeler" en hij doet zijn naam eer aan. Wij hebben ge meend dat de staatsgreep in Irak een consolidatie van het Arabische nationalisme bete kende, doch wij dachten ver keerd. Kassem veranderde van gedachten en hij ging de voor keur geven aan een politiek, die van vijandschap jegens ons ge tuigt. Ik verklaar hierbij nadrukkelijk dat wij niets anders van Irak wensen dan eenheid van zijn volk en onschend baarheid van zijn soevereiniteit", al dus Nasser. Nasser vervolgde: „De communis ten, die in Irak dé tegen ons ge richte betogingen hebben geleid en die ons daar hebben aangeval len, waren dezelfden die door Noe- ri al Said (de in 1958, bij de op- Stand van Kassem c.s., vermoorde voormalige Iraakse premier en „sterke man") uit Irak waren ver dreven. U, hier in Syrië, hebt hen gespijzigd en onderdak verschaft. Zij hebben dit beantwoord met on dankbaarheid en haat". Nasser vervolgde: „Het is mijn poli tiek Kassem en de communisten niet d ekans te geven tot het zaaien van verdeeldheid en ons in hun invloeds zones te trekken. De terreur, waar- Koning Frederik werd 60 jaar Koning Frederik van Denemarken heeft gisteren zijn 60-ste verjaar dag gevierd. Hij werd door hon derdduizenden toegejuicht, toen het koninklijk paar een rijtoer door de stad maakte in de „gou den" koets, welke gevolgd werd door een rijtuig met de drie prin sessen. Kort voor het middaguur verscheen de stoet voor het paleis Amaliënborg. Enkele minuten later reeds ver schenen koning Frederik, konin gin Ingrid en prinses Margrethe op het balkon. Hun werd een ova tie gebracht door de vele duizen den die zich op het grote plein voor het paleis verzameld hadden. Zoals gebruikelijk, sprak de ko ning zijn onderdanen vanaf het balkon toe. Hij vertelde dat hij volledig hersteld is van zijn re cente ziekte. Zijn speciale verjaar dagswens was dat zijn natie bege leid zou worden door gezondheid en geluk en dat vrede, vriend schap en liefde zullen heersen on der de naties. „Laat de Deense glimlach terugkeren, welke, he laas, enige tijd op de achtergrond is gebleven. Laat vreugde over heersen. Laat ons tevreden zijn met onze omstandigheden. Ande ren zijn honderdmaal slechter af. Laat ons negen hoera's voor De nemarken roepen", besloot de ko ning. Het volk riep ook de ande re prinsessen op het balkon, waar de koninklijke familie ongeveer 20 minuten bleef. Braziliaans vliegtuig in de lucht ontploft, 29 doden Bij een vliegongeluk in het noordoos ten van Brazilië zijn 29 mensen, al len lid van de Braziliaanse lucht macht en hun gezinnen, om het leven gekcmen. Het vliegtuig, een toestel van de Bra ziliaanse luchtmacht, was op weg van Belem naar Manaus. Het ontplof te in de lucht en kwam'ongeveer 150 Hm van Belem neer, dracht uit te voeren. Wij zullen vech ten om ons land en het Arabische na tionalisme te beschermen. Nasser zei ook nog: „Wij hebben het communisme bestreden, omdat de Syrische communistische partij niet voor Syrië werkte, doch ageerde aan de hand van uit het buitenland ver strekte richtlijnen". Een Iraakse regeringswoordvoerder heeft woensdag in Bagdad officieel bekendgemaakt, dat kolonel Sjaw- waf, de leider van de mislukte op stand in Noord-Irak, door zijn eigen aanhangers is vermoord toen hij pro beerde met een vliegtuig te ontsnap pen. Hij was tevoren gewond toen vliegtuigen van de regering zijn hoofdkwartier beschoten. Door Bagdad reden woensdag vracht auto's met „vredespartisanen", die te gen de „samenzwering" van de Ver enigde Arabische Republiek tegen Irak protesteerden. Woensdagmid dag waren duizenden mensen op de been om de laatste eer te bewijzen aan de communistenleider Kazantsji, die door de rebellen zou zijn gedood. Kranten in Bagdad meldden woensdag, dat de regering in ge bouwen van een niet met name genoemde Arabische staat wapens en pamfletten in beslag had geno men. Het communistische blad „ïttihad al-Sjaab" bracht voorts als eerste bijzonderheden over de opstand in Mosoel. Het blad ver klaarde dat daar dinsdag meer lij ken door de straten werden ge sleurd dan vorig jaar bij de revo lutie in Bagdad, Volgens dit blad staakten de opstandelingen dins dagmiddag het vuren en vluchtten zij in het paleis van sjeik Ahmed al-Ajeel, waar zij door straalja gers van de regering werden be schoten. Het stoffelijk overschot van Sjawwaf is door een woedend^ menigte in stukken gereten, aldus het blad. Het voegt er nog aan toe dat sommige legerbevelhebbers in Noord-Irak voor de opstand in het geheim contact hadden gehad met de Syrische inlichtingendienst. Op 5 maart zou een Iraakse officier twee vrachtauto's met wapens over de grens naar Irak hebben gesmokkeld. Zestig executies Volgens berichten uit Cairo zijn min stens 60 rebellen zonder vorm van proces geëxecuteerd na de opstand in Mosoel en zijn de executie-pelotons nog steeds aan het werk. Er zijn te kenen dat rebellen naar Syrië vluch ten, om te proberen daar asiel te krij gen. In Londen ontvangen particulie re mededelingen laten doorschemeren dat de revoitè mislukt is doordat le- ger-commandanten op het laatste ogenblik toch besloten trouw te blij ven aan Kassem. Groninger koek haalde de vijf meter net niet Een enorme vijf meter lange Gro ninger koek is woensdagmorgen in alle vroegte met de trein en met een speciale wagen van Van Gend en Loos van de Martinistad naar de jaarbeursstad vervoerd. Deze koek was een „cadeautje" van twintig Groningse modinettes voor de directeur van de textiel- jaarbenrs, de heer A. G. Biemond. Mejuffrouw Koelie Huizing uit Ro den bood hem met een charmant speechje aan, overhandigen in de letterlijke zin van het woord zou uiteraard een beetje moeilijk ge weest zijn. De heer Biemond, die had verno men, dat de koek geen 500, maar slechts 498 centimeter lang zou zijn, mat hem, geassisteerd door zijn gasten, met een centimeter nauwkeurig na. Er bleken inder daad 2 centimeters te ontbreken.. Acht modinettes namen daarna het 40 pond wegende gevaarte op de schouders en maakten er een randwandeliragetje mee over een gedeelte van de beurs, waar zij. door de bezoekers met een ap- pdausj e werden, begroet. Het cadeau is in Groningen in drie stukken van ongeveer 1.70 meter gebakken en later in een speciale handoven aan elkaar gelast. Aan gezien de koek wel wat groot is voor één persoon, heeft de heer Biemond hem officieel aangeboden aan het militair hospitaal „Oog in Al" te Utrecht. Hier worden 420 patiënten verpleegd, die 's avonds bij de koffie allemaal een plak echte Groninger koek van l'A cen timeter diük kregen. Als het weer, en daarmee de bloemen zich gunstig blijven ontwikkelen, zal het bloemenlustoord „Keukenhof" in I/isse op 2Jf maart a.s. de poorten voor het publiek openenDeze ,foto laat zien, dat er echter ook nu al aardige fleurige hoekjes te vinden zijngesierd door vroege krokusjes. Er valt te praten over bod op Willem Barendsz Het ministerie van landbouw, visserij en voedselvoorziening' heeft officieel bevestigd, dat de Noorse regering zich tot de Nederlandse heeft gewend met het verzoek te.verklaren, of zij bereid zou zijn haar medewerking te verlenen voor het geval het fabrieks- schip „Willem Barendsz" van de Ne derlandse maatschappij voor de wal visvaart naar Noorwegen zou worden verkocht. Gebleken is dat een combi natie van Noorse walvisvaartonder nemingen bereid is de „Willem Ba rendsz" te kopen voor ruim 23 mil joen gulden, onder meer onder voor waarde, dat internationaal een voor de Noren bevredigende regeling zal worden bereikt inzake de quotering van de walvisvangsten. In tegenstelling tot andersluidende berichten verklaart het ministerie van landbouw, visserij en voedsel voorziening tevens het volgende: Zo dra de regering vrijdag jï. tot het oordeel kwam, dat dit bod een aan vaardbare basis vormt voor onder handelingen tussen belanghebbenden, heeft zij de eigenaresse van het schip de Nederlandse Maatschappij voor de Walvisvaart, onverwijld, namelijk za terdag jl. op de hoogte gesteld van de Noorse voornemens en het Noorse bod aan haar overgebracht, waarbij het door de Noren opgestelde schrif telijke voorstel gelijktijdig is overge legd. Geen Eoka-wapens ingeleverd De Grieks-Cyprische politie heeft woensdag vergeefs ge wacht op het inleveren van wa pens en munitie door de Eoka ingevolge de overeenkomst van Londen. Op geen enkele inleve ringsdepot op Cyprus zijn wa pens ingeleverd, zo is woensdag avond bekendgemaakt. Jongen ongedeerd na val van twintig meter (Van een correspondent) De 12-jarige Ytsen van der Meer uit Opperkooten, die in landerijen bij Kooten speelde, greep daar de op de grond liggende draden van de nieuwe hoogspanningsleiding, toen deze juist in de masten werden opgetrokken met behulp van een autolier. De jongen durfde zich niet los te la ten en de monteurs merkten niet wat er gebeurde. Ytsen werd 20 meter omhoog gehesen. Zijn béide handen raakten op die hoogte in een katrol en werden ernstig ontveld. Van de pijn liet hij los en stortte salto's ma kend omlaag. Hij kwam gelukkig vrij goed terecht. Een arts kon, hoe wel de jongen over pijn in de rug klaagde, geen verwondingen vinden. Kroesjtsjew zou hen wat hebben „gekalmeerd" Volgens berichten uit goede bron zonden bij de besprekingen van de Russische premier Kroesjtsjew met de Oostduitse leiders deze week meningsver schillen over de politiek ten aan zien van de Westberlijnse kwes tie geregeld zijn. De Oostduit- MINDER VRAAG NAAR BETONBLOKKENWANT Betonarbeiders bedreigd door werkloosheid VLAK VOOR DE VLISSINGSE boulevard, waar vorig jaar in luttele maanden tïjds een massieve en ge ruststellende glooiing werd opge worpen, is het nog eens duidelijk ge ïllustreerd: zo langzamerhand heeft asfalt de stevige betonblokken voor het „afdekken" van de dijken voor een belangrijk deel verdrongen Want die Vlissingse boulevard-glooi ing is niet zoals eerst wel in de loeling lag gewapend met een systeem van in elkaar grijpende be tonblokken, maar heeft simpelweg een bewapening van asfalt. En Vlis singen is geen uitzondering: ook bij de afsluiting van het Veerse Gat, het Volkerak en de Zuiderzeewer ken wordt heel wat meer asfalt dan beton gebruiktWaar dijken wor den gelegd, verzwaard of verhoogd, zijn dan ook in vele gevallen de dam pende asfalt- en mengmolens te zien. Dit stijgende gebruik van asfalt en liet steeds dalende gebruik van de bekende systemen betonblokken heeft natuurlijk consequenties. Een van de consequenties werd ons heel duidelijk onder woor den gebracht door een woord voerder van een Middelburgse betonfabriek: „Ik verwacht, dat de drie Zeeuwse betonfabrieken in de komende maanden om en nabij 150 man personeel moeten ontslaan, om dat de orderportefeuille snel dunner wordt....." Waarom wordt asfalt op zo'n grote schaal gebruikt? Het antwoord op deze vraag is zeker niet zo voor de hand liggend als men wel verwacht, want bij informatie in waterstaats kringen bleek ons bijvoorbeeld, dat over dit onderwerp bepaald geen een heid van opvatting bestaat. Zo zal op de dijk, die het Volkerak zal af sluiten juist aan de zijde, waarop de golven het zwaarst zullen stormlo pen,.... asfalt worden gebruikt. In andere gevallen echter prefereert men voor die „stormlopen" beton. Is asfalt goedkoper, misschien? Inderdaad: misschien! De één zegt: asfalt is goedkoper, een an der zegt: in prijs blijft het gelijk. Ongetwijfeld is het aanbrengen van asfalt echter veel goedkoper dan het aanbrengen van beton. Want in een ommezien wordt liet asfalt over de dijk „uitgesmeerd", terwijl er ettelijke arbeidsuren gaan zitten in het plaatsen van de betonblokken. Daarentegen betogen de voorstan- ders-van-beton, dat het door hun ge prefereerde materiaal veel goedkoper in onderhoud is. „En bovendien", zo voert men aan, „onderloopsheid van een dijk-ontdekt men bij een foeton- In Vlissingen werd het nog eens ge ïllustreerd; in een ommezien wordt asfalt over de dijken uitgesmeerd (Foto P.Z.C.). bekleding veel sneller dan bij asfalt". Bij plotselinge schade aan een dijk bij voorbeeld door het vastlopen van een schip kan de schade bij een asfaltbekleding veel eerder gro ter worden, omdat het zand sneller uit de dijk gespoeld wordt dan bij een beschadigde betonafdekking. Zo ge ziet: er zijn argumenten voor (Zie slot pag, 7 kol, 5) sers, die een straffere politiek dan Moskou zonden wensen, zouden zich erbij hebben neer gelegd dat inleidende besprekin gen tussen de communistische landen over een afzonderlijk vredesverdrag met Oost-Duits- land een maand worden uitge steld. Men zou in Oost-Duitsland niet erg ingenomen zijn met Kroesjtsjews jongste voorstel om een eventuele vrije status voor West-Berlijn te la ten garanderen door Amerikaanse, Britse, Franse en Russische eenheden. Het communiqué dat gisteravond na afloop van de bespreldngen werd uit gegeven kan worden beschouwd als een bevestiging van deze berichten. In dit communiqué worden alle Rus sische voorstellen voor de kwestie- Berlijn en de kwestie-Duitsland her haald, in het bijzonder het voorstel betreffende een conferentie van Rus land, de Verenigde Staten, Groot- Brittannië, Frankrijk, Polen en Tsje- cho-Slowakije in tegenwoordig heid van waarnemers van beide Duitslanden om het vredesverdrag voor te bereiden. Het algemeen vredesverdrag voor Duitsland zal kunnen worden onder tekend door beide Duitse staten of door de „Duitse statenbond" zo wordt in het communiqué gezegd. In het communiqué wordt verklaard dat het vredesverdrag automatisch de opheffing van het bezettingsstelsel in West-Berlijn met zich zal meebren gen. Van het laatste voorstel van Kroesjtsjew inzake eventuele lege ring van een beperkt aantal Ameri kaanse, Russische, Britse en Franse troepen of troepen uit neutrale lan den in de „vrije stad Berlijn" wordt geen melding gemaakt. Wel wordt gezegd, dat Oost-Duits land zich bereid heeft verklaard, de vrije toegang tot West-Berlijn te ga randeren. In mei zal een delegatie van de Oostduitse regering en dè so cialistische eenheidspartij öp uitnodi ging van Kroesjtsjew naar Moskou reizen. Geldig tot hedena/vond ZUIDWESTELIJKE WIND Enkele opklaringen maar ook plaat selijk enkele buien. Overwegend ma- tige wind tussen zuid en zuidwest. Iet9 lagere iniddagtemperaturen dan gisteren. ZON EN MAAN 13 maart Zon op 7.01 onder 18.39 Maan op, 8.34 onder 23.08

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1959 | | pagina 1