PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Geen overeenstemming met Kroesjtsjew over kwestie Berlijn en Duits verdrag Pionier IV zal baan om zon beschrijven Macmillan terug in Engeland OP KORTE TERMIJN ZIJN ONDERHANDELINGEN GEWENST „Bestudering van beperking strijdkrachten en bewapening" H.M. de Koningin ontving „kinderen van ons eigen volk" 202e jaargang - no. 53 Dagblad, ultgavn van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. v. d. Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 56 cent per week 7.00 p. kw.; fr. p. p. 7.25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Woensdag 4 maart *59 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm. Mlnlm. p. advertentie 4.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 Tegels) 23 cent.p. regel met een minimum van 1.—. „Brieven of adres bureau v. d. blad" '25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bureaus: Vlissingen Walstr. 58-60, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 3508 of 3546); Middelburg, Markt 51, tel. 3B41; Goes, L. Vorststr. 63, tel. 2478 (b.g.g. adv. 2234); Oostburg, G. F', de Pauwstr. 9, tel. 20; Tei-neuzen, Brouwerijstraat 2; Zierikzee, red. tel. 2425, adm. tel. 2094. Macmillan en Kroesjtsjew zijn er niet in geslaagd tot overeenstemming te komen over de juridische en politieke aspecten, inzake de kwesties Berlijn en het Duitse vredesverdrag. Zij erkennen wel, dat die vraag stukken spoedig moeten worden geregeld en dat daarvoor op korte ter mijn onderhandelingen tussen de belanghebbende landen nodig zal zijn om een basis voor de regeling van die meningsverschillen te leggen. „Waardevolle uitwisseling" Dit staat in het communiqué dat Macmillan en Kroesjtsjew dinsdag (de laatste dag van Macmillans bezoek aan Rusland) hébben ondertekend. Daarin staat ook dat de premiers een „waardevolle uitwisseling van me ning over de Internationale toestand hebben gehad, maar dat zij niet hebben onderhandeld". Vervolgens meldt het Brits-Russische communi qué, dat de onderhandelingen de basis voor een evenwichtig Europees veiligheidstelsel kunnen leggen. In dit verband zijn Kroesjtsjew en Macmillan het erover eens, dat het nnttig is de mogelijkheden voor vergroting van de veiligheid door be perking van strijdkrachten en bewapening zowel conventionele als kernwapens in een overeengekomen gebied in Europa en gekoppeld aan een inspectiestelsel te bestuderen. perbevelhebber generaal Norstad over dit plan hebbep. uitgesproken. Voor de Westduitse regering komt, naar waarnemers in Bonn dinsdag avond opmerkten, daarbij dat een gedeeltelijke ontwapening een oplos sing van de Duitse kwestie, of zelfs van de Berlijnse crisis, vertraagt. Voor Bonn zal dit heel moeilijk te aanvaarden zijn. Washington en Parijs schijnen al evenmin voldaan te zijn over het feit dat Macmillan met Kroesjtsjew over een gedeeltelijke- ontwapening in Europa heeft gesproken. In alle^Jjpotfdsteden is men-vrijwel eensgezind van oordeel dat de ko mende dagen zeer belangrijk znllen zijn. Zeer binnenkort, waarschijnlijk vandaag al, legt Macmillan in het Lagerhuis een verklaring af over zijn bezoek aan dè Sowjet-Unie. In Parijs, Bonn en Washington hoopt men dat het debat, dat zich dan ontwikkelen gaat, de ve le vraagtekens van het ogenblik wegvaagt, of althans zoveel feite lijkheden oplevert dat de bondge noten, die thans in beginsel afwij zend staan,- hun houding opnieuw kunnen bepalen. Zij verklaren dat hun gemeenschap pelijk doel blijft het uiteindelijke verbod van kernwapens en beperking van het gebruik der kernenergie tot vreedzame doelen. Gisteravond omstreeks zeven uur kwam Macmillan per vliegtuig bij Londen aan. Hij verklaarde bij zijn aankomst te hopen na zijn bezoeken aan Parijs en Bonn naar Washing ton te gaan. De officiële woordvoerder te Parijs, Bonn en Washington bewaarden dinsdagavond een ijzig stilzwijgen met betrekking tot de in het .Rus- sisch-Brits communiqué genoemde neutralisering van ^een .-deel" van- Europa. Ook het hoofdkwartier van de Navo in Parijs wenste geen com mentaar te geven op de mededeling in het Russische communiqué. Het Engelse ministerie van buiten landse zaken heeft verklaard dat premier Macmillan geen rechtstreek se ontwapening wenst in een zone door midden-Europa, maar eerder 'n geleidelijk uitdunnen van de daar op gestelde strijdkrachten. Deze toelich ting heeft echter niets veranderd aan het zwijgen van de bondgenoten. Men vermoedt iets in de geest van het plan-Rapacki, dat overigens ook door Engeland is afgewezen, en wi! in het uiterste geval niet verder gaan dan te herinneren aan de af keuring die Londen, Parijs, Bonn en Washington samen met de Navo-op- Bij de Rijks Middelbare Landbouw school te Bchoondijke zijn momenteel twee nieuwe vleugéls in aanbouw. Eén hiervan op de achtergrond is nagenoeg gereed. De bouw van- de andere op de voorgrond ver keert no gin het beginstadium. Ook de nieuwe agrarische praktijkschool, die onder de Schoondijlcse R.M.L.S. ressorteert, zal van deze nieuwe vleu gels, waarin \onder meer een prak tijklokaal is ondergebracht, profite ren. (Foto P.Z.C.) Twee kinderen ontvoerd in de Verenigde Staten Een 7-jarig jongetje, een van de twee kinderen die afzonderlijk ont voerd waren in Zuid-Californië, is maandag te Bishop, in Florida, ge vonden bij iemand die verpleegd is geweest wegens geestesziekte. Het andere kind. éen jongetje van 9 weken, dat vrijdagavond in Ontario is meegenomen door een babyzitter, is nog steeds niet terecht. Nota aan Polen De Poolse ambassadeur te Moskou, Tadeusz Gede, 'heeft inmiddels van het Russische ministerie van buiten landse zaken een nota aan zijn re gering ontvangen, waarin verklaard wordt in antwoord op de Poolse nota van 20 januari, waarin de Rus sische voorstellen voor een Duits vredesverdrag worden goedgekeurd dat een atoomvrije zone in Euro pa, en een vermindering van troe pensterkten in het buitenland, zou den kunnen voortvloeien uit een con ferentie op het hoogste niveau. Het is de eerste maal dat de Sowjet-Unie zich bereid verklaart een deel van zijn in de satellietlanden aanwezige troepen terug te trekken, al werden geen aantallen genoemd. Raketten naar de maan De pogingen om een raket naar de maan te lanceren waren: Vere nigde Staten: 17 augustus 1958: viertrapsraket Thor Able I, motorpech in eerste trap deed de raket 77 seconden na het Afvuren exploderen. Mis lukt. 11 oktober 1958: Pionier I, vloog 71.300 mijl (114.000 km) de ruim te in. Matig succes. 8 november 1958: Pionier H, der de trap kwam niet tot ontsteking. Mislukt. S^d. december 1958. Pionier IH, reis de 63.580 mijl (102.400 km) de ruimte in. Leverde waardevolle gegevens over straling op. Rusland: 2 januari 1959. Mechta (cosmi- sche raket) kwam in een baan om de zon. AFWIJKING VAN ENKELE GRADEN Satelliet passeert maan op 56.000 km Het Amerikaanse leger heeft dins dagochtend een zonnesatelliet, de „Pionier IV", gelanceerd, die naar men verwacht woensdagavond de maan op een afstand van 56.000 km zal passéren en daarna in een baan óm de zon zal komen. Kort na de lancering bleek welis waar dat de baan van de „Pio nier" enkele graden afweek van het uitgezette traject, rnanr de satelliet heeft een snelheid be- Teikt die meer dan 450 km gro ter is dan de snelheid nodig om de aantrekkingskracht van de aarde te overwinnen, zodat hij wel in een baan om de zon zal komen. Het. eni'gé gevolg van de afwijken de baan is, dat de „Pionier" de maan op een wat grotere afstand zal passeren dan men gedacht had. Als gevolg hiervan zal de satelliet geen waarnemingen kun nen doen van het maanlicht en de gordel van radioactiviteit om de maan. In de vooraf berekende baan zou de satelliet de maan op een afstand van 24 tot 32.200 km passeren. De Amerikaanse ruimteraket Pio nier IV is reeds verder de ruimte ingekomen dan enig andere Ame rikaanse raket. Dinsdagmiddag had de raket reeds meer dan een kwart van zijn weg haar de maan afgelegd. De Britse hoogleraar Lovell, directeur van de radio telescoop te Jodrell Bank, ver klaarde tegenover verslaggevers dat de Amerikanen door hun kunstmanen veel meer gegevens óver de ruimte hebben verkregen dan de Russen. Eisenhower nodigt Macmillan uit President Eisenhower heeft premier Macmillan van Engeland naar Wash ington uitgenodigd om verslag uit te brengen van zijn besprekingen in de Sowjet-Unie, zo deelt het Witte huis mede. In kringen van deskundigen gelooft men, dat de „Pionier" 14 maanden over een reis om de zon zal doen. Zijn snelheid in de baan om de zon zal variëren van 96.000 tot 115.200 km per uur. De eigenlij ke kunstplaneet wordt gevolgd door een tweede ruimtevoorwerp, namelijk de laatste trap van de raket, aldus heeft de directeur van de Amerikaanse laboratoria voor straalvoortstuvving Picke ring, dinsdag meegedeeld. Deze trap is 1,20 meter lang en heeft een doorsnee van vijftien centi meter. Met haar brandstof woog zij 26 kilogram. Volgens Picke ring zal dit raketgedeelte de kunstplaneet blijven volgen. Zijn baan kan echter niet worden vast gesteld omdat het geen radiosei- nen uitzendt. Op weg naar zijn baan (radiografisch overgebrachte foto) In Paleis Soestdijk heeft een deputatie,, bestaande uit mr. H. G. J. Morshuis, de heer I. van Weeren, de tienjarige Corrie Steentsma en de eveneens tien jarige Maud van der Zeep, aan li. M. de Koningin een exemplaar aangeboden van het boek kinderen van ons eigen volk". Van Corrie Steentsma is in het boek een brief opgenomen met een tekening, voorstellende een hart met een palmboom .erin. Foto: Corrie Steentsma bood H.M. de Koningin het boek aan, Mand van der Zeep een boeket. Majoor K. in verweer tegen rapport D.M.L. De majoor der intendance H. Koop man heeft aan de heer Th. Koersen, voorzitter van de naar hem genoem de commissie „onderzoek militair aankoopbeleid", verzocht zo spoedig mogelijk te worden gehoord over de aankoop van kooktoestellen en piat- onderdelen, alsmede over enige an dere punten, waarop naar zijn me ning liet rapport der commissie heeft gefaald. Voorts heeft majoor Koopman aan de Tweede Kamer medegedeeld, dat hij zich ten onrechte aangetast voelt in eer en goede naam, door hetgeen de commissie heeft gesteld in haar slotconclusies over de wijze van be handeling van de aankoop dezer goe deren. „Dit grieft mij temeer zo schrijft hij omdat de commissie mij juist over de. achtergronden van deze twee zaken niet heeft gehoord en desondanks heeft gemeend zich te mogen veroorloven om iri dit met zo veel ophef bekendgemaakte rapport een algemene conclusie te trekken betreffende de wijze waarop ik mijn taak bij het Directoraal Materieel Landmacht heb vervuld". Hieraan voegt hij toe dat hij de Ka mer zo spoedig mogelijk zijn ver weer zal doen toekomen. Bankrover ontsnapte met gestolen vliegtuig Een bankrover heeft maandag te Hamilton in de Amerikaanse staat Ohio bij een bankoverval ruim 25.000 dollar (ongeveer 95.000 gulden) buit gemaakt. Hij reed naar het nabijgelegen vlieg veld en verdween met een gestolen vliegtuig. De politie vermoedt dat de dader de 29-jarige Frank Sprenz is, die bijna een jaar geleden uit een gevangenis ontsnapte waar hij voor een andere bankoverval zat opgeslo- tSi. tijkschool voorzichtig begonnen te draaien". Inderdaad, plotseling was alles er tegelijk De logiesgelegenheid werd gevonden in enkele van de barakken, waarin voorheen de r.-k. h.b.s. „St.-Eloy" te Schoondijke was gevestigd. Andere barakken van dit voormalige „h.b.s.- emplacement" konden als leslokaal worden ingericht en in de uitbreiding van de r.m.I.s. met twee vleugels kan men van een schitterend praktijklokaal gebruik maken. Vrij wel tegelijkertijd kon een 4% ha groot perceel grond worden aange kocht, dat precies achter de r.m.I.s. is gelegen... Het kon welhaast niet gunstiger! En zo is men dus gekomen tot het „voorzichtige begin". In de eerste week van februari waren twee groepen van jonge agrariërs, uit Axel en uit de Wilhelminapolder, de eerste leerlingen van deze prak tijkschool. Zij konden er kennis maken met het „leerplan" van deze jonge onderwijsinrichting en ook met de smaakvolle inrichting van de barakken, die zijn omgetoverd tot moderne conversatie-, recreatie- en slaapzalen. Leerplan Een „praktisch" leerplan uiteraard: de eerste kennismaking is die met een overall... Zodra men die heeft aangetrokken kan men zonder ge vaar voor „besmetting" gaan sleute len! Want waarom- precies werd deze praktijkschool opgericht Anders ge zegd: waaraan ontleent de school zijn bestaansrecht Hiervoor kunnen vier factoren worden genoemd. Ten eerste: in de mechanisatie en met name dus in West-Zeeuwsch- Vlaanderen is een geweldig kapi taal geïnvesteerd. Dit kapitaal zal zuinig beheerd moeten worden; men zal de verschillende landbouwwerk tuigen en -machines op de juiste ma nier moeten gebruiken. Waarvoor scholing nodig is Hetzelfde geldt voor punt twee; het onderhoud van dit machinepark. Het derde punt spruit voort uit de ontwikkeling, zoals men die thans op het platteland ziet: de „wagenma kers" in de kleinere dorpen verdwij nen en in de streekcentra concen treren zich de grotere reparatiewerk- plaatsen. Voor deze werkplaatsen is het weinig rendabel voor kleinere re paraties „op het land" naar buiten te trekken. De 'agrariër zal daarom zelf kleinere storingen moeten kunnen opheffen. Het vierde punt is de geheel andere arbeidsmethode, die de mechanisa tie met zich brengt daarvoor is ook scholing vereist. Deze punten nu vindt men terug (Zie slot pag. 2 kol3) LATER OPKLARINGEN Veel bewolking met nog plaatselijk wat regen, later opklaringen. Mati ge, af en toe krachtige wind tussen zuid en zuidwest. Lagere middagtem- peraturen. ZON EN MAAN 5 maart Zon op 7.20 onder 18.25 Maan op 4.56 onder 14.21 „Voorzichtig begonnen" IN HET AGRARISCHE West- Zeeuwsch-Vlaanderen, dat tot de sterkst gemechaniseerde landbouwgebieden van Neder land wordt gerekend, ontstond de onder de rijks middelbare landbouwschool te Schoondijke ressorterende „praktijkschool" als „een idee uit de streek". Al jaren werd de mogelijkheid tot instelling van een dergelijk instituut overwogen. Men had er echter gebouwen, logiesgele genheid en ook grond voor nodig. „Plotseling was het er dank zij de medewerking van gemeente, provincie en tal van instanties allemaal tegelijk", zo vertelde ir. J. Roest, de directeur van de Schoon- dijkse r.m.I.s., „en nu is de prak-

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1959 | | pagina 1