PRÜVIHCIALE ZEEUWSE COURANT Staatssecretaris kwam in het geweer voor vliegkampschip en kruisers Sowjet-Unie verwijt Perzië „vijandigheid" „De Schelde" reserveert weer f3 miljoen voor Sloe-werf NU KOMEN BRITSE BELANGEN OP CYPRUS IN HET GEDING 202e jaargang - no. 37 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Dtrectie: P. v, d, Velde en P. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 66 cent per week; 7.00 p. kw.; fr. p. p. 7.25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Vrijdag 13 febr. 1959 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mim. Minim, p. advertentie 4.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 cent p. regel met een minimum van f 1.—. „Brieven of adres bureau v. d. blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bureaus: Vlisslngen Walstr. 58-60, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 3508 of 3546); Middelburg, Markt 51, tel. 3841; Goes, L. Vorststr. 63, tel. 2475 (b.g.g. adv. 2234); Oostburg, G. P. de Pauwstr. 9, tel. 20; Terneuzen, Brouwerijstraat 2; Zierikzee, red. tel. 2425. adm. tel. 2094. NA BEZUINIGINGSVOORSTELLEN VAN SCHOUWEN AAR: Donderdagmiddag is in het „Stuurhuis" te Lelystad het eerste huwelijk van oostelijk Flevoland voltrokken tussen de 2!,- jarige heer A. E. de Jong en de 27-jarige mej. Eefje Peere- hoorn. Het jonge paar werd in het huwelijk verbonden door de heer G. Bosch, voor wie dit het eerste huwelijk was, dat hij voltrok in zijn functie van ambtenaar van de burgerlijke stand van het openbaarlichaam Zuidelijke IJselmeerpolder. Deze foto laat zien hoe de heer Bosch (links) het jonge paar na de huwelijksvoltrekking het boek jfLand uit zee" aanbood. Steeds kleiner deel van nationaal inkomen gaat naar marine (Van onze parlementaire redacteur) De staatssecretaris van marine, de vice-admiraal (buiten dienst) H. C. W. Moorman, heeft zich donderdag, tijdens de voortgezette behandeling van de begrotingen van oorlog en marine in de Tweede Kamer, op rustige maar besliste wijze verzet tegen de voorstellen van de heer Schouwenaar (p.v.d.a.), die een bezuiniging van 50 miljoen gulden zou den opleveren. De heer Schouwenaar die vroeger marineofficier was, wil de top van de Koninklijke Marine doen verdwijnen door het vlieg kampschip Hr. Ms. „Karei Doorman" en onze beide kruisers af te schaf fen en de marine-luchtvaartdienst eveneens op te heffen. De staats secretaris verdedigde het behoud van onze marine-top door erop te wijzen, dat de kruisers een grote bondgenootschappelijke waarde heb ben, die in geen enkele verhouding staat tot wat ze kosten. De staatssecretaris zei met grote be langstelling liet debuut van de oud- nmrineofficier in de Kamer te hebben gevolgd, vooral ook omdat dit debuut vergezeld is gegaan van voorstellen tot een radicale en principiële wijzi ging van het marinebeleid, zoals dat na de oorlog is gevoerd en waaraan de partij van de heer Schouwenaar de staatssecretaris zei dit met er kentelijkheid zijn onmisbare steun heeft gegeven. gaan. In 1949 besteedde Nederland 2,2 procent van het nationale Inko men aan de marine, voor 1959 vraagt de regering de helft minder, dus 1,1 procent. Op deze manier voortgaan de komen wij voor 1965 op een per centage van 0,76, dus op hetzelfde niveau als Noorwegen, gelijk de heer Schouwenaar wil. „Er zit dus wel een hoopvolle tendens in de ontwikkeling en een wenkend perspectief." De opmerking van de heer Schou- wenaar, dat de Kon. Marine zóveel haast maakt met de overgang naar bewapening met geleide projectie len, had de staatssecretaris „ver driet" gedaan. „Wij trachten bin nen het defensieplafond en de af spraken te doen wat de Kamer wil, namelijk het beste op marinege- Scheepvaart op Nieuwe Waterweg was gestremd Tussen Maassluis en Poortershaven is gisteravond om half acht de tan ker „Olympic Sky" (13934 brt., va rend onder Liberiaanse vlag) op de Nieuwe Waterwag aan de grond ge lopen. Het schip, eigendom van de Griekse roder Onassis, kwam kort daarna weer vlot, doch lag daarna dwars op de rivier, waardoor het scheepvaartverkeer gestremd werd. Verscheidene schepen moesten het anker laten vallen. De stremming is omstreeks negen uur opgeheven. De sleepboot „Schelde" uit Hoek van Holland en drie hulpsleepboten uit Vlaardingen trokken het voornaamste obstakel, de „Olympic Sky" „rond" en sleepten het naar Rotterdam. STAATSSECRETARIS MOORMAN ...in de bres voor vliegkampschip... De vice-admiraal was van oordeel, dat de heer Schouwenaar aan de nagedachtenis van wijlen de heer Vorrink bepaald geen eer had ge bracht. De socialistische afgevaar digde had daags te voren gezegd, dat de heer Vorrink al tien jaar geleden op het standpunt stond, dat kruisers niet passen in ons de fensiestelsel. De staatssecretaris zei dankbare herinneringen te koes teren aan de gesprekken, die hij met de heer Vorrink had en aan de adviezen, die deze hem gaf. Een van deze adviezen luidde: „Doe iets en doe het in internationaal ver band". Hoewel het waar is, dat de heer Vorrink niet warm liep voor kruisers, kon hij toch de grootheid opbrengen met grote schepen ak koord te gaan, omdat men deze in internationaal verband wilde heb ben. In de voorstellen van de heer Schouwenaar wordt dan ook de grootheid van wijlen zijn politieke voorganger ondergewaardeerd. De staatssecretaris ontkende overi gens de mogelijkheid 50 miljoen gul den te kunnen besparen, indien de voorstellen van de heer Schouwenaar zouden worden aangenomen. Ook is het helemaal niet zeker, dat de 3000 marinemannen, die we dan over zou den hebben, zich naar de Kon. Land macht zouden laten „verschuiven". Het geven van wachtgeld kost ook heel veel. „Als ik heel goed mijn best zou doen, dan zou ik misschien 10 miljoen kunnen bezuinigen", aldus de heer Moorman. Wel meende de staatssecretaris, dat de wensen van de heer Schouwenaar uiteindelijk in vervulling zullen Kassem verwacht „groot nieuws" voor Irak De premier van Irak, generaal-ma- joor Kassem, heeft op een bijeen komst van hoofdredacteuren van Iraakse bladen verklaard, dat elke week één of twee Iraakse vliegtui gen wapens en munitie naar de Al gerijnse verzetsstrijders brengen. Hij kondigde aan dat deze hoeveelheid zal worden verhoogd. In een kennelijke toespeling op de aanvallen op Irak door de radio en de pers van de Verenigde Arabische Re publiek adviseerde de eerste minis ter geen wraak te nemen, maar de aanvallers lof toe te zwaaien.. In de komende maand zouden zich in Irak verscheidene belangrijke ge beurtenissen voordoen, waardoor de soevereiniteit en liet welzijn van het land zouden worden versterkt. Over het lidmaatschap van Irak van de verdragsorganisatie van Bagdad zei Kassem, dat er „in het geheim" werd gewerkt teneinde ,\zeer bevredi gende regelingen" te treffen. In antwoord op een vraag over de terechtstelling van leiders van het vorige bewind over wie doodvonnis sen zijn geveld, verklaarde Kassem dat haast niet goed is. Komende zomer wordt te Jeruza lem een postzegelmuseum 't twee de van zijn. soort ter wereld voor het publiek opengesteld. De N.V. Kon. Mij. „De Schelde" die ter financiering van een voorge nomen uitbreiding van de scheepsreparatieafdeling op een terrein aan het Zuid-Sioe, in 1957 reeds 2 miljoen reserveerde, heeft gemeend het voor dit doel gereserveerde bedrag nog met 3 miljoen te moeten verhogen. In opdracht van het ministerie van Verkeer en YVatersaat worden thans voor het bepalen van de meest doelmatige oeververde diging van het Zuid-Sloe onderzoekingen verricht. Inmiddels werd tot de minister van financiën het verzoek gericht te bewilligen in de aan koop van bedoeld terrein. Het nader uitwerken van de plannen voor inrichting van het terrein wordt door de directie met kracht voort gezet. Aldus wordt medegedeeld in het jaarverslag over 1958, dat „de Schelde" als eerste van de grote werven thans heeft gepubliceerd. Directie en commissarissen stellen aan de op 2 maart a.s. te houden algemene vergadering van aandeelhouders voor .het dividend over 1958 te bepalen op 12% (onv.). Dit betekent voor de N.V. Nationaal Bezit van Aandeelen Koninklijke Maatschappij „De Schelde" 12*4% (onv.). In het jaar 1958 werden 5 schepen!Het casco van de „Argo Sounion" te water gelaten, n.l. de motor- werd in opdracht van „De Schelde" vrachtschepen „Argo Chios", „Argo gebouwd bij de met haar gelieerde Delos" en „Argo Sounion" en de mo- onderneming Bijker's Aannemings- tortankschepen „Naess Falcon'' en bedrijf te Gorinchem en aldaar te „London Harmony." water gelaten. BESPREKINGEN EINDIGDEN IN TWIST NAAR DRIE-LANDENCONFERENTIE? Selwyn Lloyd juicht Turks-Grieks akkoord toe De ministers van buitenlandse zaken van Griekenland, Turkije en Enge land doen op het ogenblik te Londen pogingen om een conferentie van de drie landen over do kwestie-Cyprus te beleggen, die dan maandag in de Britse hoofdstad gehouden zou moe ten worden. Op deze conferentie zou dan een re geling voor Cyprus opgesteld moeten worden op basis van het Grieks- Turkse plan. Een van de kwesties die men nog moet regelen, is de vraag of verte genwoordigers van de Griekse Cy prioten onder wie vermoedelijk aartsbisschop Makarlos en de Turkse gemeenschap op het eiland de conferentie al dan niet van de aan vang af moeten bijwonen. De Britse minister van buitenlandse zaken, Selwyn Lloyd, heeft donder dag in het Lagerhuis verklaard, dat de Britse regering het feit dat Tur kije en Griekenland het in Zürich eens zijn geworden over Cyprus, van harte toejuicht. Maar het gaat hierbij niet alleen om kwesties, die van belang zijn voor de Griekse en Turkse gemeen schap van het eiland, maar ook om vitale Britse belangen, waar voor Engeland de verantwoordelijk heid draagt, aldus Selwyn Lloyd. Wij zijn nu begonnen deze zaken te bespreken. Er zijn talrijke pun- bied te leveren wat er te leveren Ook betoogde de lieer Moorman, dat de minister en hij steeds geprobeerd hebben voor een dubbeltje op de eer ste rij te zitten. A<ls echter nu de heer Schouwenaar, met een knip oogje naar Noorwegen, voor vijf cent op de eerste rang wil zitten, dan doen wij daaraan niet mee. Nu er in tien jaar door onderlinge samenwer king een goed defensie-apparaat is opgebouwd, is het te betreuren, dat ergens in Nederland ernstige pogin gen worden gedaan zich te onttrek ken aan de verplichtingen. In dit verband wees de staatssecreta ris op het feit, dat op 350 km af- stahd de grootste militaire macht staat, die de wereld ooit heeft gezien. Bij de replieken vroeg de heer Schouwenaar of de bewindslieden de brief kunnen tonen, waaruit zou moeten blijken, dat wij voor de marine verplichtingen in het kader van de N.A.V.O. hebben aanvaard. De afgevaardigde rekende zijn mede-afgevaardigden verder voor, hoe men 50 miljoen door afschaf fing van de kruisers en het vlieg kampschip zou kunnen besparen. 1 Minister Staf antwoordde, dat een brief over dit onderwerp niet be staat en dat de verplichtingen in de vergaderingen van de N.A.V.O.- raad zijn aanvaard. Staatssecreta ris Moorman zei, dat hij nog gaar ne met de heer Schouwenaar ver der van gedachte zou willen wis selen over vele punten. „Maar voor deze keer laat ik aan mijn jongere collega graag het laatste woord." Volgende week dinsdag zal de Kamer over de begroting alsmede over het amendement van de heer Schouwe naar tot schrapping van de post mo dernisering van de kruisers stemmen. ten die nader bekeken moeten wor den en waarover overeenstemming met de Griekse en Turkse regering bereikt moet worden, zo zei de mi nister. Selwyn Lloyd zei voorts nog dat. En geland geen afstand zal doen van de Britse bases op Cyprus. Verhoging uitkering aan gemeenten voorgesteld Dc regering heeft de Tweede Kamer voorgesteld, in 1959 aan de gemeen ten een algemene uitkering te doen en de belastinguitkering aan de ge meenten te verhogen. De algemene uitkering zal de schatkist ruim 842 miljoen gulden kosten en-de verho ging van de belastinguitkering rond 5,1 miljoen. De ministers Zijlstra en Struycken hebben hiertoe een nota van wijzigin gen ingediend op de begroting voor 1959 voor hét gemeentefonds, samen mej. rlf' nota naar aanleiding van, het verslag van de TWeede Kamer over deze begroting. De ■ministers van buitenlandse zaken van Griekenland en Turkije, Averoff én Zorlu, voeren in Londen bespre kingen met de Engelse regering over de kwestie-Cyprus. Foto. v.l.n.r.: Zorlu, Selwyn Lloyd en Averoff. Na westelijke waarschuwing JAARVERSLAG OVER 1958 Bedrijfsuitkomsten over 1958 gunstig te noemen Afgeleverd werden 4 schepen, t.w. het motortankschip „Naess Tiger" en de motorvrachfsehepen „Argo El- las", „Argo Chios" en „Argo Delos". Verder werden afgeleverd vier turbi ne-installaties met bijbehorende con densors en tandwielkasten. twee Scheldc-Sulzer dieselmotoren, drie landketels, acht scheepsketels, zeven scheepstandwielkasten, alsmede en- kele losse tandwielen. In het verslag wordt melding ge maakt van een goede bezetting van de afdeling Scheepsreparaties. Ord er portefeuille De economische achteruitgang, welke het jaar 195S kenmerkte, heeft een nadelige invloed gehad op de aanvulling van de order portefeuille. Tengevolge van de ongunstige situatie op de zee- vrachtenmarkt konden geen op drachten voor nieuwe zeeschepen worden geboekt. Wel werd bij in schrijving gegund het bouwen'van een grote veerboot voor de ver binding Vlissingen—Breskens voor rekening van de provincie Zeeland. Deze veerboot zal maxi maal circa 120 auto's en 1500 passagiers kunnen vervoeren. Voorts, werden opdrachten ont vangen voor het vervaardigen van een scheepsdieselmotor, een hoge- druk-laudstoomketel-installatie en (Zie slot pag. 2 kol. 3) Geldig tot hedenavond WEINIG VERANDERING Overwegend droog weer met mist of laaghangende bewolking maar ook enkele verspreide opklaringen. Tn de middag temperaturen over het alge meen om het vriespunt. Overwegend zwakke wind uit oostelijke richtin gen. ZON EN MAAN 14 februari Zon op 7.59 onder 17.50 Maan op 10.32 onder 0.19 De Perziseh-Russische besprekin gen te Teheran over de wederzijdse betrekkingen zijn op een woorden twist uitgelopen. Officieel is bekendgemaakt dat deze besprekingen, die gehouden zijn tussen de Russische plaatsvervan gend premier Alexander Simenow en de Iraanse minister van buiten landse zaken Ali Asghar Helomat, zonder overeenstemming beëindigd zijn, toen de Russen weigerden ze kere Iraanse voorstellen te accepte ren. De Sowjet-regering heeft later een verklaring uitgegeven, waarin zij zegt dat de Perzische regering „op instigatie van de Amerikanen" de onderhandelingen heeft doen mis lukken. De Perzen hadden voorgesteld twee artikelen van het Russisch-Perzi- sche verdrag van 1921 te schrap pen, die de Sowjet-Unie het recht geven bases op Perzisch grondge bied te hebben. De Sowjet-verklaring beschuldigt Perzië ervan dat het „vijandige stap pen" onderneemt tegen de Sowjet- Unie en dat het de weg-van de „Ame rikaanse. agressieve politiek" opgaat. Voorts wordt de sjah beschuldigd van „onoprechtheid". Hij zou reeds kort na de aankomst van de Sowjet-dele- gatie een „vreemde mogendheid" hebben beloofd geen verdrag met de Sowjet-Unie te sluiten. De Sowjet- verklaring noemt de besluiten van de Perzische l egering een „keerpunt" in de wederzijdse betrekkingen. Het Sowjet-ministerie van buiten landse zaken heeft donderdagmiddag alle buitenlandse correspondenten in Moskou ontboden om de verklaring in ontvangst te komen nemen. Dit wijst er op dat het Kremlin de zaak hoog opneemt. WESTELIJKE WAARSCHUWING Volgens gewoonlijk welingelichte kringen te Washington hebben de re geringsleiders van de Ver. Staten, Engeland en Turkije vorige week dc sjah boodschappen gezonden met de raad, voorzichtig te zijn tegenover de Sowjet-voorstellen voor hulpver lening en liet sluiten van een niet- aanvalsverdrag. De Ver. Staten zouden zich bereid hebben verklaard tegemoet te komen aan zekere Perzische bezwaren tegen de tekst van een nieuw akkoord op economisch en militair gebied. Hier door zou de overeenkomst waarover al sinds vorige zomer wordt onder handeld, spoedig kunnen worden on dertekend. Over soortgelijke akkoor den tussen de Ver. Staten en Turkije en Pakistan wordt nog onderhandeld. twee inzittenden gedood Op de weg Assen-Rolde is woensdag avond door de gladheid van de weg een personenauto tegen een boom ge botst. De bestuurder van de wagen, de heer C. Bakker, bedrijfsleider van Schol- ten's aardappelmeelfabrieken te Smil- de, was op slag dood, evenals zijn bij hem in de auto zittende moeder, me vrouw Bakker-Mulder. De heer Bak ker laat twee kinderen na. De auto moest worden weggesleept.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1959 | | pagina 1