PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT BILT Regering streeft naar democratisering van Nederlands Nieuw-Guinea KREEKRAKPLAN; groot havengebied tussen Bath en Woensdrecht Persconferentie van minister Helders en gouverneur Platteel Geen „koloniale mentaliteit" Nieuwe bewindsregeling opgesteld ARBEIDERS IN ARGENTINIË HEBBEN WERK NEERGELEGD AMERIKAANSE REGERING WIL KOUDE OORLOG VOORTZETTEN 202e jaargang - no. 16 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: P. v. d. Velde en P. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 56 cent per week; 7.00 p. kw.; fr. p. p. 7,25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Dinsdag 20 jan. 1959 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mim. Minim, p. advertentie 4.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 cent p. regel met een minimum van 1.—. „Brieven of adres bureau v. d. blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bureaus: Vllssingen Walstr. 58-60, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g.'3508 of 3546); Middelburg, Markt 51, tel. 3841; Goes, L. Vorststr. .63, tel. 2475 (b.g.g. adv. 2234); Oostburg, G. F. de Pauwstr. fl, tel. 20; Terneuzen, Brouwerijstraat 2; Zierikzee, red. tel. 2425. adm. tel. 2094. De minister van Zaken Overzee, mr. G. Ph. Helders en gouverneur dr. P. J. Platteel, hebben gisteren een persconferentie gehouden over Nieuw- Guinea. Mededelingen werden gedaan over: 1. de voortgaande democratisering van Nieuw-Guïnea; 2. de economische ontwikkeling en 3. de interne toestanden. Nader werd ingegaan over zending en en de kwestie met het diensthoofd De Wit. „Als men ziet wat de Nederlandse werkers voor de Papoea's doen en hoe de bevolking ons tegemoet treedt, dan geloof ik meer dan ooit in een Nederlandse taak in Nieuw-Guinea", zo zei de gouverneur. Hij noemde het pertinent onjuist, dat er een „koloniale mentaliteit" onder het ambte narencorps in Nieuw-Guinea zou bestaan. Verkiezing op Schouteneilanden Op de Schouteneilanden zal een streekgemeenschap met een vertegen woordigende raad in het leven worden geroepen. De raad zal door middel van verkiezingen, waaraan ook vrouwen zullen deelnemen, tot stand komen. De eerste taak van de streekgemeenschap zal zijn nieuwe dorpen In het leven te roepen van 1000 tot 1500 inwoners. Het is nog niet bekend, of deze verkiezingen direct, of indirect zullen zijn. Slaagt het experiment dan zullen de Papoea's uit andere delen van Nieuw-Guinea naar Biak worden gezonden om van de resultaten kennis te gaan nemen. Inmiddels is het overleg over een nieuwe bewindsregeling op bevredigen de wijze afgesloten. De huidige regering zal echter, gezien haar beperkte taak, geen wetsvoorstellen daaromtrent indienen. Niettemin zal aan de verdere voorbereiding worden doorgewerkt. Uitvoerig werd de gang van zaken ten aanzien van de economische ont wikkeling besproken. Het onlangs afgesloten geologische onderzoek heeft positieve resultaten opgeleverd. Dit onderzoek was voornamelijk ge richt op nikkel en tin. Het buiten land toont daarvoor grote belang stelling, hetgeen belangrijk is voor de investeringen. Met de mechanische rijstbouw gaat het niet onbevredigend. Gaat het met de verdere proefnemingen gunstig dan is het mogelijk- Nieuw-Guinea onafhankelijk te maken van de rijat- toevoer uit andere landen. De proefboringen voor olie gaan door. Het was de minister niet be kend of het oliebedrijf zich zou wil len terugtrekken. T oetsen x t ijftlg jaar geleden kon iedere V huisvrouw wel zo ongeveer dé kwaliteit toetsen van de goede ren, welke zij kocht. Vandaag is dat voor vele goederen niet meer moge lijk. Zij moet vertrouwen op advie zen, en meestal zijn die adviezen juist, maar als het om belangrijke bedragen gaat, dan rijst er wel eens twijfel. Een twijfel, die zij zelf niet kan wegnemen, omdat het haar ont breekt aan controlemiddelen. Er zijn en er worden in Nederland regelmatig pogingen gedaan om in dat gebrek aan controle te voorzien. Zo zijn bijvoorbeeld door een be paalde instantie een reeks middelen onderzdcht, die bescherming zouden bieden tegen zonnebrand. Daarbij bleek, dat de allerduurste merken heel wat minder bescherming bo den, dan enkele eenvoudige en goed kope middelen. Kortgeleden heeft diezelfde instantie een onderzoek la ten instellen naar de bruikbaarheid van zeven soorten stofzuigers van de allerbekendste merken. Nu doet het hier niet terzake wat het resultaat van dat onderzoek precies geweest Is. Maar een van de fabrikanten pro testeerde al direct tegen dat onder zoek. Zijn merk was er heel goed afgekomen en toch uitte hij bij voor baat twijfel aan de deskundigheid van de onderzoekers. Hij meende, dat de kosten van het onderzoek bij- geboekt konden worden op de reus achtige post van de in het water ge worpen gelden. Het standpunt van deze fabrikant is onjuist. Ook al wordt de consu ment door de fabrikanten en door de handel zo goed mogelijk het algemeen ook heel betrouwDaar voorgelicht, dan nog moet er ruimte zijn voor controle door de consu ment. In feite moest het zo zijn, dat iedere fabrikant zich bereid verklaarde zijn produkt op eigen kosten te laten toetsen door een controlebureau en dat bij de verkoop van zijn produkt de resultaten van die controle wer den vermeld. Geen protest dus tegen controle, maar integendeel, vrijwillige aan vaarding van controle. Niet zonder reden publiceeerde „De Nederlandse Industrie" (Orgaan van het Verbond van Nederlandse Werkgevers) enkele da gen geleden een prijzenartikel van een Newyorkse correspondent over de kwaliteitscontrole in de Verenigde Staten. „Er zijn in de Verenigde Staten thans ongeveer 75 laboratoria geves tigd, die zich met niets anders bezig houden dan het analyseren en toet sen van industriële produkten vóór deze op de markt worden gebracht. Constructiefouten en zwakke plek ken kunnen aldus worden ontdekt alvorens ongunstige ervaringen, in (Zie slot pago 3 kol 1 De cacao-cultuur heeft succes. De bedoeling is dat de aanplant met 100 ha per jaar wordt uitgebreid. Aan de regering zijn geen conflicten bekend met de zending en de missie. Uiteraard zal er in het dagelijkse verkeer wel eens verschil van me ning zijn, maar in ieder geval heeft dit niet betrekking op de leiding. De minister ontkende, dat een subsidie voor de rooms-katholieke primaire school afhankelijk was gesteld van de eis, dat deze school zou worden gevestigd in Merauke en niet in Hol- landia. De overheid voert een be paalde planning en de vestiging van een school houdt verband met de aanvoerlijnen van de leerlingen. De minister wilde niet ingaan op een vraag wat de kern is van het conflict met het diensthoofd De Wit. De bewindsman vond het jammer, dat van bepaalde zijde de gods dienstige overtuiging van de be trokkene in het geding is gebracht. Deze overtuiging, aldus mr. Helders, heeft niets met de zaak te maken. Waakzaam Minister Helders gaf nog eens te verstaan, dat de regering waak zaam is ten opzichte van een In donesische bedreiging. Men blijft de situatie observeren. Het volk van Nieuw-Guinea zal op het ge- eigende tijdstip eigen lot moeten bepalen. De minister zei te hopen dat onze taak door de Papoea bevolking zo zal worden opgevat dat daardoor een blijvende band met Nedei-land zal ontstaan. Vrije pers Gouverneur Platteel sprak er zijn vreugde over uit dat onlangs een on afhankelijk dagblad in Nederlands Nieuw-Guinea is opgericht. Voor de aankoop van de drukkerij heeft de regering een bankgarantie gegeven. Ter bevordering van de openbare mening werkt de regering ook een werk te hervatten. De regering heeft verklaard dat niets in het versoberingsprogramma door een staking kan worden veranderd. REGERING NAM STRENGE MAATREGELEN Afschaffing versoberings- programma geëist De algemene staking in Argentinië geleid door de 62 Peronistisclie vak verenigingen en gesteund door 19 communistische vakverenigingen, schijnt voor ongeveer 80 procent ef fectief te zijn. De treinenloop blijkt normaal te zijn en in de loop van de ochtend liepen er ook enige ondergrondse treinen, met hoger personeel als bestuurders. Waar de ondergrondse nog loopt staan echter soldaten, bewapend met karabijnen. Op een station stonden vijf soldaten, van wie een gewapend niet een repeteergeweer. De Argentijnse regering heeft ove rigens strenge maatregelen genomen om elke staatsgreep tijdens de afwe zigheid van president Arturo Frondi- zi te voorkomen. Volgens goed inge lichte zegslieden hebben de autoritei ten de bevoegdheid een algemene mo bilisatie af te kondigen, indien nodig. Het leger heeft 21-jarigen reeds op geroepen tot actieve dienst. Ondanks aandrang van de autori teiten weigeren de arbeiders het plan uit, waarbij de radio-omroep sterk zal worden verbeterd. Hiermee beoogt men ook de invloed van de Indonesische zenders te ontgaan. Woningnood Over de interne toestanden in het gebiedsdeel zei dr. Platteel dat de woningnood er groter is dan in Ne derland. Voor grote gezinnen zijn er geen geschikte huizen, maar daar zal nu spoedig verandering in ko men. Dat er een speciaal duurtepro- bleem bestaat, ontkende de gouver neur. Stelt men het indexcijfer in '52 op 100, dan kan men zeggen dat de kosten van levensonderhoud zijn ge daald, want het indexcijfer bedraagt nu 97. Jongen (12) moest nacht voor winkeldeur doorbrengen Een surveillerende politieagent ontdekte zondagavond laat in de hal van een winkel in de binnen stad van Hengelo een twaalfjari ge jongen, die vertelde van zijn vader opdracht te hebben gekre gen de nacht voor de winkeldeur door te brengen om maandagoch tend' als eerste aan de uitverkoop te kunnen deelnemen. Doel van deze nachtwake was het bemach tigen van een autoped van 5,95 en een schemerlamp van 0.95. De agent vond het toch wel wat te bar, dat de jongen de nacht in de kou moest doorbrengen en fiet ste naar diens ouderlijke woning. De ouders bleken evenwel naar een feestje te zijn. Toen ze tegen middernacht thuiskwamen en zij 'de agent op zijn beurt voor hun deur aantroffen, was de echtge noot slechts met moeite te overre den om de plaats van zijn zoon in te nemen. Maandagmorgen vroeg stond de jongen overigens weer op zijn post. Hij stapte inderdaad als eerste de winkel binnen 'en nam autoped en lamp in triomf mee naar huis. Maar <3e leiders van de „62" heb bel verklaard dat de staking al leen opgeheven wordt zodra alle acht eisen zijn ingewilligd, waar onder een loonsverhoging van 1500 peso's per maand» en af- schaffing van het versoberingspro gramma. Een maand lang is de zwaarste ijs- breker van Canada, de ,,d'Iberville", bezig geweest het ijs te breken in St.-Laurens-rivier, dat op sommige plaatsen acht tót tien meter dik was, om een weg naar zee vrij te maken voor de 15 koopvaardijschepen, die in de greep van het ijs gevangen zaten. Deze foto toofit de Rotterdamse koop vaarder ,fPrins Frederik Hendrik" na vele weken gedwongen wachten ein delijk op weg naar open water, als een van de eerste bevrijde schepen. De brug is de Cartïerbridge. BESCHULDIGING VAN MIKOJAN: „Buitenlandse handel ondervindt de gevolgen" De Russische plaatsvervangende eer ste minister-president Mikojan heeft maandag na een onderhoud van ze ven kwartier met de Amerikaanse onderminister van buitenlandse za ken Dillon, die belast is met dé bui tenlandse handel, gezegd, dat het Amerikaanse ministerie voortgaat met het voeren van de koude oorlog en dat de buitenlandse handel daar van-de gevolgen ondervindt. Het ministerie is, aïdus Mikojan tot verslaggevers, niet bereid dé beper kende voorschriften voor de handel lussen de Verenigde Staten en de Sowjet-Unie in te trekken, zodat de Russische uitvoer naar de Verenig de Staten niet kan worden uitgebreid. Mikojan doelde hierbij op het embar go op de uitvoer van strategische goederen naar de Sowjet-Unie. De Russische bewindsman verklaar de niettemin te hopen dat de koude oorlog zal worden overwonnen. Vol gens verslaggevers toonde Mikojan na het onderhoud met Dillon niet zijn gebruikelijke glimlach. De woordvoerder van het Ameri kaanse ministerie van buitenland se zaken, White, zei over het on- In Rivadélago, het Spaanse dorpje, dat na het doorbreken van een stuw dam door een enorme watermassa vrijwel werd weggespoeld, een ramp waarbij vele bewoners het leven lie ten, is alle leed nog lang niet gele den. Slechts uitermate langzaam komt het leven er weer wat op gang. De regen veel bij stromen op het noodlotsdorp, toen het leger aan de overlevende bewoners', die have en goed verlorendekens en bedden uit reikte. Professor De Quay lanceert: HET PROVINCIAAL BESTUUR van Noord-Brabant heeft gis teren een uitvoerige studie doen verschijnen over „Noord-Bra bant in het nieuwe westen", waarin een groots en gedurfd pro ject is opgenomen om de Brabants-Zeeuwse grensstreek (de driehoek Bergen op ZoomWoensdrechtRilland-Bath) tot een imposant haven- en industriegebied te maken. Dit project kreeg de naam „Kreekrakplan" en omvat een complex gronden ter grootte van circa zestienhonderd hectaren. De indeling is zodanig, dat van de totale bruto terreinoppervlakte duizend hectaren aan ondiep en circa vierhonderd hectaren aan diep vaarwater zijn gelegen. Een gedeelte van driehonderddertig hectare wordt verkregen door inpolderingen aan de Wester- schelde. Er is over dit plan nauw overleg geweest tussen Gedeputeerden van Noord-Brabant en Zeeland, waarbij beide colleges hebben besloten tot instelling van een gezamenlijke commissie, die de bestuurlijke en commerciële aspecten van het project zullen bestuderen. Hét totale plan omvat: AANLEG TUSSEN BATH EN WOENSDRECHT VAN CIRCA 1000 HECTAREN HAVEN- EN INDUS TRIETERREINEN, BEREIKBAAR VOOR KLEINE ZEESCHEPEN EN BINNENVAARTUIGEN. Aan de oostzijde van het gebied ongeveer parallel lopend met de Brabants-Zeeuwse grens is een noord-zuid gericht kanaal ontwor pen, waarmee naar het noor-den een verbinding tot stand komt met de Oosterschelde (na afsluiting zeegaten: het Zeeuwse meer) en naar het zuiden met dat gedeelte van de Antwerpse dokken, dat zal worden aangelegd in het kader van de havenuitbreiding van Antwer pen. Dit nieuw ontworpen kanaal, dat dus een rechtstreekse verbinding geeft van Antwerpen met de Oos terschelde (of t.z.t. het Zeeuwse meer) is door het provinciaal be stuur van Noord-Brabant de naam „Beneluxkanaal" gegeven. Aan de noordkant van dit kanaal is een sluis geprojecteerd, waarvan de plaats zodanig is bepaald, dat tussen het buitennoofd en de spoor lijn naar Vlissingen een kanaalvak van 1300 meter lengte voor wach tende schepen beschikbaar is. Tussen Bath en dit nieuwe „Bene luxkanaal" komt een verbinding van circa 4500 meter, die „basis- kanaal" wordt genoemd. Bij Bath zal voor de toegang naar dit basis- kanaal een schutsluis nodig zijn waarvan de kolk-afmetingen zijn geprojecteerd op 18 x 225 meter met tnssenhoofd, dorpeldiepte 6.50 meter min N.A.P. Deze sluis is ge schikt voor kustvaartuigen en klei ne zeeschepen tot 1000 bruto regis- terton. Langs het basiskanaal zijn de in dustrieterreinen geprojectéerd. Na aftrek van de oppervlakte, die no dig is voor de aanleg van wegen, kanalen en insteekhavens, blijven van de. ca. 1000 hectaren nog 730 hectaren over als netto industrie terrein aan ondiep vaarwater. II. AANLEG VAN HAVENS VOOR ZEESCHEPEN IN HET ZUIDELIJK DEEL VAN HET KREEKRAKGE- BIED, NAMELIJK TUSSEN DE WESTERSCHELDE, DE BELGI SCHE GRENS EN OSSENDRECHT. Dit gebied zal door grote zeesche pen slechts bereikt kunnen worden door middel van zeesluizen. Het provinciaal bestuur van Noord- Brabant heeft die echter niet in het plan opgenomen, omdat het er van uitgaat, dat het voor de hand ligt en rationeel is het medege bruik te vragen van de zeesluis, die België in 1960 zal bouwen in het kader van het tienjarenplan voor de Antwerpse havenuitbrei ding westelijk van Zandvliet. Indien deze toestemming zou wor den verleend, dan zullen grote zee schepen dit gedeelte van het Kreekrakgebïed bereiken via deze nieuwe Belgische sluis en via een daarop aansluitend door het pro vinciaal bestuur van Noord-Bra bant geprojecteerd kanaal voor zeeschepen. Dit kanaal is gedacht evenwijdig lopend aan het hierbo ven onder I. genoemde Beneluxka naal. In dat geval zullen er dus twee kanalen naast elkaar worden gelegd, één voor de grote zeesche pen en één voor de binnenvaart en de kleine zeeschepen. Indien tot uitvoering van dit grootse Kreekrakplan zou worden besloten, (Zie slot pag. 3 kol. 2) derhoud van Mikojan en Dillon, dat de Amerikaanse onderminister de Rus erop heeft 'gewezen, dat er ruimte is voor een uitbreiding van dé handel tussen de Sowjet-Uniè en de Verenigde Staten. Dillon wees Mikojan erop, dat de Russen geen belangstelling voor uit breiding van de handel hebben, ten zij dé Amerikanen tén aanzien van de Russische invoer - behandeling op basis van de meest begunstigde natie toepassen. Ook toonde Mikojan geen belangstelling voor hervatting, van onderhandelingen over leen- en pachtovereenkomsten. Vei'der zei de Amerikaanse woord voerder, dat het verbod van uitvoer van strategische goederen naar de Sowjet-Unie slechts betrekking heeft op ongeveer tien procent van wat een normaal handelsvolume kan zijn. Mikojan heeft later aan een. lunch van de Amerikaanse persvereniging gezegd na zijn reis door de Verenig de. Staten de indruk te hebben, dat het Amerikaanse volk en de voor aanstaande zakenlieden genoeg heb ben van de koude oorlog, maar dat de Amerikaanse regering van plan is hem voort te zetten. President Eisenhower en de minister van buitenlandse zaken, Dulles, wa ren in hun houding jegens hem zeer vriendschappelijk, maai' zij gaven hem te vestaan, dat er geen veran dering in de Amerikaanse politiek zal komen. Zij zeiden, dat de politiek zou veranderen, als de omstandig heden een wijziging ondergaan. Zending van f 40.000 bij P.T.T. zoekgeraakt Een zending van f 40.000 aan bank biljetten door een Amsterdamse bankinstelling verzonden naar Delft, is niet aangekomen. De postale re cherche heeft deze zaak thans in onderzoek. Van de zijde van de P. T.T. verklaarde men ons, hangende dit onderzoek, niets te kunnen me dedelen. Spoorwegman verongelukt op emplacement Zwolle. Op het spoorwegemplacement te Zwolle is gistermorgen de 38-jarige Zwolse wagenmeester H. G. V. Rien- tjes bij het oversteken van de rails door een locomotief gegrepen en mee gesleurd. Hij werd daarbij zo ernstig aan het hoofd gewond, dat hij vrijwel onmiddellijk dood was. Het slachtof fer laat een vrouw en drie kinderen achter. VER,WACHT. Geldig tot hedenavond VRIJ ZACHT Half tot zwaar bewolkt met tijdelijk enige regen. Matige tot krachtige en tijdelijk krachtige tot harde wind tussen zuid en zuidwest. ZON EN MAAN 21 janauri Zon op 8.37 onder 17.06 Maan op 14.25 onder 5.29

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1959 | | pagina 1