PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT KABINET- DREES UITEENGEVALLEN Socialistische bewindsheden zullen aftreden Besluit ministerraad nog niet bekend Strijd rond ongeveer 100.000 Zeeuwse bomen BILT Na uitvoerige debatten in Tweede Kamer MOTIE-ROMME WERD AANGENOMEN i Zevende kabinet na wereldoorlog OVEREENSTEMMING OVER DE BENRUXHANDEL LANDBOUW VERWACHT. 201e jaargang - no. 293 Dagblad, ultgava van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. v. d. Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 56 cent per week; 7.00 p. kw.; fr. p. p. 7.25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Vrijdag 12 dec. 1953 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mim. Minim, p. advertentie 4.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 cent p. regel met een minimum van 1-—- „Brieven of adres bureau v. d. blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bureaus: Vllssingen Walstr. 58-60, i, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 3508 of 3546); Middelburg, Markt 51, tel. 3841; Goes, L. Vorststr. 63. tel. 3475 (b.g.g. adv. 2234); Oostburg, G. F. de Pauwstr. 9, tel. 20; Terneuzen, Brouwerijstraat 2; Zlerlkzee. red, tel. 2425, adm. tel. 2094. Foto: Minister-president dr. W. Drees heeft met de minister van financiën, de heer H. J. Hofstra een onderonsje. (Van onze parlementaire redacteur) Wat sinds dinsdagavond algemeen werd ver wacht is gebeurd. Het kabinet-Drees is uiteen gevallen. Met alleen de stemmen van de P.v.d.A. en de beide communistische fracties tegen nam de Tweede Kamer gistermiddag om tien voor zes een door prof. Eomme (k.v.p.) ingediende motie en een amendement van de vaste kamer commissie van financiën aan met 88 tegen 55 stemmen. De motie en bet amendement waren ingediend naar aanleiding van de wetsontwerpen van mi nister Hofstra tot verlenging van de tijdelijke verhoging van een aantal belastingen met twee jaar. Het amendement wilde de verlenging be perken tot één jaar. Minister Hofstra, had al aan het begin van het debat verklaard, bij aan vaarding van het amendement de verantwoor delijkheid niet langer te kunnen dragen. De minister vroeg na de stemming schorsing van de beraadslaging over het betrokken wets ontwerp. Minister-president dr. Drees, die mede achter de regeringstafel had plaatsgenomen, had eerder op een vraag van de liberale fractie leider prof. Oud geantwoord, dat de andere so cialistische ministers niet zullen aanblijven als de minister van financiën heengaat. Of de niet- socialïstïsche ministers eveneens zullen aftre den staat nog niet vast. Volgens dr. Drees be stond er in het kabinet eenstemmigheid over de twee-jarige termijn van de belasting verlenging. Maar die eensgezindheid was niet aanwezig ten aanzien van de vraag of de portefeuillekwestie aan de afwijzing verbonden moest worden. Tilanus: „Wijs beraad beter dan brokken" Aan de stemming over motie en amendement gingen urenlange soms felle politieke debatten vooraf, die meermalen de indruk gaven bedoeld te zijn als een stellingneming in de verkiezingsstrijd, die wellicht op kor te termijn tegemoet kan worden ge zien en wel in het geval dat aan H.M. de Koningin wordt geadviseerd tot Kamerontbinding over te gaan, in welk geval binnen veertig dagen na het ontbindingsbesluit, nieuwe verkie zingen plaats moeten hebben. In dit licht gezien, wordt het begrijpelijk, dat een laatste verzoeningspoging van de Christelijk-Hïstorische frac tievoorzitter, dr. Tilanus, geen succes had. Dr. Tilanus stelde namelijk yoor, de stemming over motie en amende ment nu nog niet te doen plaatsheb ben om aan minister en de Kamer- Uitgedoofd Als een opgebrande kaars is gis teravond het derde kabinet- Drees langzaam uitgedoofd. Even een fel debat in de Tweede Ka mer, maar geen groot oratorisch duel en geen opgezweepte gemoede renalleen maar een heftig plei dooi voor soepelheid en daartegen over vriendelijke hardnekkigheid toen was het kabinet-Drees basis loos! De zaak waar het om ging was op zichzelf een simpel geval namelijk de vraag of men de verhoging van de vennootschapsbelasting, de ver mogensbelasting en enkele indirecte belastingen (o.a. de omzetbelasting) met twee jaar zouverlengen of slechts met één jaar om dan in 1959 nog eens er over te praten of een verlenging met een tweede jaar no dig zou zijn. Niet meer praten in 1959, zei minis ter Hofstra en blijkbaar was dit mi nisteriële standpunt vastgesteld in overleg met de andere P.v.d.A.-mi- nisters in het kabinet en met de Ka merfractie van de P.v.d.A. Daarbij heeft ongetwijfeld niet de zaak zelf de doorslag gegeven, maar de verslechterde politieke atmosfeer in Nederland. Die gtmosfeer was al troebel toen het derde kabinet-Drees heel moeizaam werd gevormd. Het duurde vele we ken alvorens mr. Burger er in slaag de deze regering-Drees tot stand te brengen, die wel een soort program had, maar die toch niet de volledige steun had van de politieke partijen, welke bij de kabinetsformatie betrok ken waren. In dat licht moet ook de verklaring gezien worden, die ir. H. Vos, vice-voorzitter van de P.v.d.A. gis teravond aflegde toen hij zei, dat de P.v.d.A. bereid is aan de vorming van een nieuw kabinet mede te wer ken, maar dan moet dat een kabinet zijn met een program, waaraan men zich houdt. Deze eis is gemakkelijker te stellen dan haar te verwezenlijken. Juist omdat men geen gemeenschappelijke basis kon vinden, duurde in 1956 de kabinetscrisis zo lang. Er is geen enkele reden om aan te nemen, dat die basis en dus een pro gram nu gemakkelijker te vinden zou zijn. Hoewel minister-president Drees nog geen duidelijke verklaring over het aftreden van het kabi net heeft afgelegd hij kondigde slechts het aftreden van de socialis tische ministers aan mag men wel als zeker aannemen, dat hij van daag het onslag van het kabinet za' aanbieden aan H.M. de Koningin. Straks zal zich dan de gewone pro cedure ontwikkelen, die bij een kabi netscrisis wordt gevolgd en uitein delijk zal de fractieleider van de K.V.P., prof. Romme de opdracht tot (Zie slot pag. 3 kol. 1) commissie van financiën de gelegen heid te geven voor een nieuw overleg. ,Wijs beraad is beter dan brokken", :o betoogde de heer Tilanus. Minister Hofstra zei, dat hij beneden de ernst van de huidige situatie zou blijven, indien hij dit voorstel zou afwijzen. Hij zou er echter alleen vóór zijn als in de Kamer een kans voor overeen stemming zou blijken te bestaan, doch hiervan had hij nog niets gezien. Volle tribunes Voor deze Kamervergadering be stond een enorme belangstelling. Reeds ver voor één uur stond een lange, dikke rij op het Binnenhof te wachten, teneinde een plaatsje te bemachtigen op.de publieke tribune. Ook de gereserveerde loges waren bezet. Wij zagen er onder meer mevr. Hofstra en kinderen, de di recteur van het kabinet der konin gin, mej. dr. Tellegen en de voor zitter van' dè Eerste Kamer, mr. J. A. Jonkman. Minister Hofstra gaf zijn mening over motie en amendement tegelijk weer. Zonder zekerheid ten aanzien van de middelen in 1960 achtte de be windsman het voeren van een verant woord beleid niet mogelijk. Ook de motïe-Romme bracht volgens hem geen soelaas. De motie sprak alleen uit, dat „tijdig" met de Kamer moet worden overlegd, hetgeen al vrij vlug is. In april zal het advies van de SER (waarop volgens de motie moet wor den gewacht) nog wel niet binnen zijn en de minister vond het niet ver antwoord in juli of augustus een be slissing te nemen, terwijl men zes PROF. ROMME ...motie aanvaard... weken later de nieuwe begroting moet indienen. Niet zonder bitterheid in zijn stem merkte de heer Hofstra op: „Wij ver zeilen geleidelijk in een situatie, waarin het land door interne tegen stellingen niet meer regeerbaar is". Hij herinnerde aan herhaalde uitingen over „noodkabinet" en aan voortdu rende discussies over de vraag in hoeverre men aan het regeringspro gram gebonden is, en zei, dat dit niet bijdraagt tot versterking van het nodige vertrouwen. Ook klaagde de minister over het verschijnsel, dat bij de behandeling van ieder begrotingshoofdstuk de Ka mer met allerlei wensen aan komt dragen, die geld kosten. Als echter belastingvoorstellen aan de orde zijn betoogt men, dat de regering niet zui nig genoeg is. Als het de taak van de Staten-Generaal wordt, de regering een stok tussen de benen te steken, dan komt het moment, dat de rege ring zich gaat afvragen of men tegen de voortdurende oppositie' -«.nor-u" moet zeggen, ook al' zegt het publiek misschien, hiervan niets te hegrijpen. „Hoewel ik mij bewust ben van mijn verantwoordelijkheid, kan ik bij aan vaarding van het amendement de verantwoordelijkheid niet meer dra gen en ik zal hieruit de consequentie (Zie slot pag. 3 kol 1) [tot de moeilijkheden Bij de discussies van gisteren in de Tweede Kamer was in het geding de voorgestelde verlenging van de geldigheid der belastingmaatregelen, die 11 in 1957 en in begin 1958 zijn getroffen in het belang van het herstel van de financïeel- economische evenwicht. Wat de directe belastingen be- treft ging het om het voort- li duren van de verhoging van het tarief der vennootschaps- H belasting van 4043 procent M tot 44—47 procent en van de verhoging aer vermogensbe- lasting van 5 tot 6 promille, s Op het terrein der indirecte be- lastingen gold het verlengings- voorstel de verhoging van het M bijzonder invoerrecht op benzi- ne. de verhoging van net tus- s sentarief der omzetbelasting, en de verhoging van de omzet- belasting op sigaretten, televi- sietoestellen, personenauto's, H motorrijwielen en banden. De behandeling van deze wetsont- werpen is nu geschorst. Illllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllll EN WAT NU? Politici legden voor televisie verklaringen af De volledige ministerraad heeft gisteravond anderhalf uur ver gaderd in de Trèveszaal op het Binnenhof in Den Haag. Over het besprokene zouden van offi ciële zijde geen mededelingen worden gedaan voordat minis- ter-presideftt dr. Drees H.M. de Koningin over de ontwikkelin gen heeft ingelicht. Het was gisteravond nog niet bekend wanneer dr. Drees zich naar het paleis Soestdijk zal begeven. Aangenomen werd echter, dat dit in de loop van vanochtend zou gebeuren. Prof. Romme en minister Hofstra hebben in de loop van gisteravond korte verklaringen voor de televi sie afgelegd. De heer Romme zei het te betreuren, dat minister Hof stra in de uitslag van de stem ming aanleiding had gevonden zich op het standpunt te stellen, dat hij zijn verantwoordelijkheid niet meer kan dragen. De meeste an dere ministers meenden, dat, hoe zeer zij het zakelijk met de heer Hofstra eens zijn, zij toch vonden, dat hij de verantwoordelijkheid wel verder zou kunnen blijven dra gen. De heer Romme zei het ook jammer te vinden, dat de .vier an dere socialistische ministers zich hierbij hebben aangesloten. Minister Hofstra z< dat hij zijn ontslag zo spoedig moge lijk aan H.M. de Koningin zou ver zoeken en dat de vier andere socia- (Van onze Darlementaire M redacteur) 1 Dit kabinet-Drees is het ze- e| vende Nederlandse ministerie i na de Tweede Wereldoorlog. i Sedert het einde van de oorlog m 1 heeft ons land de volgende ka- binette gehad: Tweede ministerie Gerbran- dy (23 februari—24 juni m i 1945). Dit was een „Lon- dens" kabinet. Het trad af i daar de koningin een nieuw ministerie wenste te benoe- men, dat in overeenstem- p i ming was met de na-oor- logse politieke verhoudin- H gen in Nederland. Ministerie Schermerhorn— ee H Drees (24 juni 19453 juli 1946). Formeel aftreden na M uitslag verkiezingen: K.V.P. de grootste partij. Ministerie Beel (3 juli 1946 7 augustus 1948). For- meel afgetreden. Ministerie Drees Van Schaik (7 augustus 1948 =E 15 maart 1951). Afgetreden naar aanleiding van motie H van afkeuring door V.V.D. en uittreden minister Stik- ker, waardoor aan kabinet M vier-partijen-grondslag werd ontnomen. Ministerie Drees (15 maart 19512 september 1952). Formeel afgetreden na ver- kiezingen. Ministerie Drees (2 septem- 1 ber 1952—13 oktober 1956). Formeel afgetreden na ver- kiezingen. Ministerie Drees (13 okto- ee ber 1956heden). IlllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHII» listische ministers dit ook zouden doen. Daarmee, aldus de heer Hof stra, is de grondslag aan het kabinet ontvallen. Wat intussen de overige ministers zullen doen en of men dus kan zeg gen. dat het kabinet in zijn totaliteit demissionair is, op deze vraag kon de heer Kofstra nog geen antwoord geven. Daarover, zei hij, zal in de ministerraad moeten worden beslist. Het was half zeven toen de heer Hof stra deze verklaring aflegde. De bij eenkomst van de ministerraad werd later op de avond gehouden. De tweede voorzitter van de Partij van de Arbeid, Ir. H. Vos, sprak gisteravond eveneens voor de tele visie over de politieke situatie, die in ons land is ontstaan na de stem mingen van gisteren in de Tweede Kamer. Aan het slot van zijn beschouwing verklaarde de heer Vos, dat de Partij van de Arbeid ook onder deze omstandigheden bereid blijft aan het bestuur van ons land te blijven deelnemen. Dit echter op de grondslag van een program. En, zo voegde hij daar aan toe, op voorwaarde dat men zich daaraan dan ook houdt Naar het A.N.P. verneemt hebben de drie mipisters van landbouw der Beneluxlanden, de heren Vondeling (Nederland), Vlee'schauwer (België) en Collings (Luxemburg), donderdag tijdens besprekingen in 's Graven- hage overeenstemming bereikt over een systeem dat voor de sluiting van de grenzen voor landbouwprodukten in net Beneluxverkeer zal worden bewerkstelligd. Na een bepaalde pe riode zullen de marktprijzen zich be neden 90 procent van de richtprijzen bevinden, aldus is bepaald. De 3 ministers zijn overeengekomen de huidige regelingen voor f>e han del in bepaalde landbouwpgfidukten op de mogelijkheid van ui~ireiding nader te bezien. Ook is een rOgeling getroffen voor de inter-Beneluxhan- del in bloemkool en kersen. Deze re geling zal bij wijze van proef voor 1 jaar in werking worden gesteld. Protesten tegen uitsterfsysteem OM EN NABIJ 100.000 ZEEUWSE BOMEN zij» de in zet geworden van een strijd, die op het ogenblik is ontbrand tus sen bet provinciaal bestuur en de provinciale waterstaat ener zijds en tientallen polder- en gemeentebesturen, alsmede par ticulieren anderzijds.... Als de plannen van Gedeputeerde Sta ten namelijk doorgaan mogen in heel de provincie op de eer ste binnendijken geen bomen meer geplant worden en boven dien ook niet meer herplant worden. Rond dat laatste herbeplanting dus wringt vooral de schoen, want het be tekent, dat op de duur... onge veer 100.000 Zeeuwse bomen verdwijnen, zonder dat er van vervanging sprake kan zijn. Een soort uitsterfsysteem dus... Inmiddels hebben Gedeputeerde Sta ten een voorstel om het reglement van politie voor de polders of water schappen in Zeeland zodanig te wij zigen ter visie gelegd. Het „waarom" van deze maatregel ligt voor dr hand: in het algemeen wordt het" voor de veiligheid beter geacht, dat niet alleen zeedijken volkomen „boomloos" zijn, maar dat ook drgaan dan is de schade" eerste binnendijken niet met strui- nog groter, ken of bomen zijn beplant. Maar de argumenten van de tegen standers laten ook niets aan duide lijkheid te wensen over: ten eer ste betekent het een hoge schade post voor polders en particulieren, ten derde krijgt de wind en dus de erosie vrijer spel In brede kring wordt overigens het argument van provinciaal bestuur en provinciale waterstaat in twijfel ge trokken. Zo kan men onder de tien tallen protesten, die tegen dit voor stel zijn binnengestroomd, er ook één vinden van het staatsbosbeheer. Bomen op' de binnendijken betekent juist een voordeel, omdat ze de grond steviger vasthouden, aldus deze in stelling. Daarentegen wordt door de provinciale instanties gesteld, dat bomen met penwortels gemakkelijk omwaaien en daarbij de sterkte van de dijk verzwakken. Weliswaar hou den bomen met een waaiervormig wortelstelsel de grond inderdaad bij elkaar, maar als er zo'n heftige storm opsteekt, dat ïn enkele geval len zelfs deze bomen tegen de vlakte de dijk Veel geweld... „Maai dat komt zo uiterst zelden voor, dat men zich mag afvragen of dit betrekkelijk geringe voordeel voor de veiligheid opweegt tegen de grote estetische en financiële nade len", zeggen de tegenstanders. De ze „contra-stemmen." komen vooral uit Zuid-Beveland en Oost-Zeeuwsch- Vlaanderen, waar vele bomen rijen voor een prachtig afwisse lend landschap zorgen. Het ligt dus voor de hand, dat de tegenstanders er op wijzen, dat het landschaps- schoon „veel geweld" zal worden aangedaan en 't is dus ook begrijpe lijk, dat een instelling als de stich ting „Het Zeeuwse Landschap" een officieel bezwaarschrift heeft inge zonden. Maar hoe belangrijk dit ook is, toch zijn er voor vele polderbesturen nog doorslaggevender argumenten om te protesteren. Voor vele polders en poldertjes, vooral in Oost Zeeuwsch- Vlaanderen, betekent het bomenbezit naast de waterschapslasten namelijk een belangrijke inkomstenbron. In dit verband vertelde de heer J. M. Kakebeeke, dijkgraaf van de Frede» ricapolder op Zuid-Beveland, ons, dat de verkoop van bomen een belas tingvrije inkomstenbron betekent Voor één boom ontvangt men im mers vijftig a zestig gulden. En als men nu weet, dat deze Fre- derïcapolder alleen al 5 a 6000 om- (Slot van pag. 1) Ten aanzien van de consumptieaard appelen kon geen definitieve oplos sing worden bereikt, aangezien de export van dit produkt op dit ogen blik in België is gereglementeerd, terwijl in Nederland geen exportbe perking bestaat. In ons land is na melijk de voorraad voor dit jaar ruim voldoende. Ludwig Zind in Cairo opnieuw ondergedoken De heer Zind uit Offenburg, die zich als „Herr Vollmer" heeft laten in schrijven in een klein hotel te Cairo, is opnieuw ondergedoken. Waar schijnlijk met hulp van de hoteldirec tie, want hoewel de naam Vollmer uit het register geschrapt is wijst alles erop, dat Ludwig Zind nog in het hotel woont. Intussen schijnt mevrouw Eisele, wier echtgenoot en voormalige SS- dokter ook naar Cairo is gevlucht hij was de eerste, die, om zijn straf te ontlopen, de weg naar Cairo vond zich bij haar man te hebben ge voegd. Het echtpaar Eisele woont in de villawijk Maadi, zo kan men ïn Kairo vernemen. Eisele heeft niets meer te duchten, maar Zind wacht nog een beslissing van de autoriteiten in zijn geval. Er wordt niet aan getwijfeld of die beslissing zal wel gunstig zijn. ONBESTENDIG Overwegend zwaarbewolkt met tij delijk enige regen of natte sneeuw. Weinig verandering in middagtem- peraturen. Matige tot krachtige en mogelijk harde wind uit zuidelijke richtingen. ZON EN MAAN 13 december Zon op 8.39 onder 16.28 Maan op 10.31 onder 20.05

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1958 | | pagina 1