PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT H0FSTRA WIL BELASTINGEN WIJZIGEN Tegemoetkoming voor werkende gehuwde vrouwen Samenwerking binnen Europa in gevaar' In toekomst insteekhaven voor Kruiningen? Geen lager belastingtarief voor vrijgezellen Vandaag... ISRAËL VRAAGT SPOEDZITTING VAN VEILIGHEIDSRAAD 201e jaargang - no. 287 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. v. d. Velde en P. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 56 cent per week; 7.00 p. kw.; fr. p. p. 7.25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Vrijdag 5 dec. 1958 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mlm. Minim, p. advertentie 4.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 cent p. regel met een minimum van 1.—. „Brieven of adres bureau v. d. blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bureaus: Vllssingen Walstr. 58-60, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 3508 of 3546); Middelburg, Markt 51, tel. 3841; Goes, L. Vorststr. 63, tel. 2475 (b.g.g. adv. 2234); Oostburg, G. P. de Pauwstr. 9. tel. 20: Terneuzen. Brouwerijstraat 2; Zierikzee, red, tel. 2425. adm. tel. 2094. In de stemmige raadzaal van het gemeentehuis te Krabbendijke is don derdagavond afscheid genomen van secretaris H. Bos, die per 1 decem ber j.l. is benoemd tot burgemeester van de gemeenten Dirksland, Melis- zand en Herkingen op Goeree-Over- flakkee. De scheidende gemeente- functionaris mocht tijdens dit af scheid verschillende cadeaus in ont vangst nemen. Foto P.Z.C.) (Voor verslag zie pag. 2). de vraag of een commissarissenbe- lasting al dan niet gehandhaafd moet worden. De regering meent, dat op niet te lange termijn moet kunnen worden vastgesteld, Welke fiscale mogelijk heden er zijn om het sparen bij bre de lagen der bevolking te bevorde ren. Naast de reeds voorgestelde maatregelen ter bevordering van de bezitsvorming zal het in behandeling zijnde wetsontwerp inzake „voorzie ningen met betrekking tot werkge versbijdragen aan bouwspaarfond- sen" worden gewijzigd met de bedoe- (Van onze parlementaire redacteur). Minister Hofstra heeft thans bij de Tweede Kamer de ontwer pen ingediend van nieuwe wetten op de inkomsten-, de loon- en de vermogensbelasting. Hoewel de voorgestelde belastingher ziening hoofdzakelijk van technische aard is, zijn toch enkele wijzigingen van materiële aard in de nieuwe heffingswetten vervat. Wijzigingen van belastingtarieven worden niet voorge steld. Aan een verlaging van het ongehuwden-tarief kan niet worden gedacht, zo deelt de minister van financiën mee, maar zodra de omstandigheden dat toelaten, zal hij aan de herzie ning van het ongehuwdentarief een grote prioriteit geven. Ver der acht de minister het in het huidige stadium niet wenselijk een vermogenswinstbelasting in te voeren. De voornaamste wijzigingen van ma teriële aard zijn de volgende: 1. Herziening fiscale positie van de werkende gehuwde vrouw. Van het totale belastbare inkomen zal voor de toepassing van het tarief van de inkomstenbelasting worden afgetrok ken 3,voor elke dag, waarop de vrouw gedurende meer dan vier uur arbeid heeft verricht. Het maximum van de aftrek is 624,per jaar. 2. De studiekosten, die worden ge maakt om in de toekomst een betere positie te verkrijgen, zullen voorzo ver zij meer dan 200,bedragen, als een nieuwe categorie van buiten gewone lasten voor aftrek bij inkom sten- en loonbelasting in aanmerking komen. 3. Het minimum-bedrag aan kosten van verwerving wordt verhoogd van 100,tot 120,(indien ook de vrouw werkt van 200,tot 240,De minister acht het even wel wenselijk de inwerkingtreding van deze bepaling eerst bij een ta riefsherziening te doen ingaan. De term „kosten van verwerving" wordt vervangen door „aftrekbare posten." 4. Het in de wet op de herkapitali satie 1957 vastgestelde bijzondere tarief van ten hoogste 20 procent voor de inkomstenbelasting, zowel voor de bonusaandelen zelf als voor het aanvullende dividend, is in het voorgelegde ontwerp blijvend vastge legd. 5. Landbouwgronden zullen voortaan als bedrijfsmiddel worden beschouwd. 6. De vervroegde afschrijving en in vesteringsaftrek maken ook deel van de nieuwe wetsvoorstellen uit. In te genstelling met de bestaande rege ling zal de vervroegde afschrijving niet meer kunnen aanvangen bij de bestelling van de nieuwe bedrijfs middelen. Ook de investeringsaftrek zal eerst kunnen aanvangen in het jaar van betaling in plaats van het jaar van bestelling. 7. De onbelaste open en stille reser ves van een onderneming kunnen bij overlijden van de ondernemer voor de heffing van de inkomstenbelas ting bij voortzetting van de onder neming door de erfgenamen wor den „doorgeschoven". Minister Hofstra deelt mee, dat de ontwerpen op de vennootschapsbelas ting en de dividendbelasting zo spoe dig mogelijk zullen volgen. De rege ring zal bij die gelegenheid tevens haar standpunt kenbaar maken over komstenbelasting, wil de minister van financiën thans niet op dit vraagstuk terugkomen. Wel blijft de vraag, of speculatiewinsten niet, met andere winsten bij ver vreemding van beleggingsobjec ten als vermogenswinsten afzon derlijk aan belastingheffing moe ten worden onderworpen, een vraag van de structuur van ons belastingstelsel, die de regering onder ogen zal zien, wanneer zij haar standpunt ten aanzien van de belastingheffing van vermo genswinsten bepaalt. De minister heeft gemeend geen voorstellen te moeten doen om de. methode van afschrijving naar histo rische kostprijs te verlaten. MINISTER HOFSTRA ...surprise voor dames... ling de faciliteiten uit te breiden tot andere op de verkrijging van duurzaam bezit gerichte spaarrege lingen in de sfeer van werkgever werknemer. Nu de Staten-Generaal zich kort geleden in meerderheid hebben uitgesproken tegen het betrekken van speculatiewinsten in de VERKLARING VAN SELWYN LLOYD Zijlstra: Vrijhandelszone economische en politieke noodzaak. De Britse minister van buiten landse «zaken, Selwyn Lloyd, heeft donderdag „openhar tig" gezegd niet te kunnen inzien hoe de traditie van vertrouwelijke militaire en politieke samenwerking in West-Europa kan worden voortgezet als zij op econo misch gebied mislukt. Hij zei dit aan het begin van het debat over de buitenland se politiek in het Lagerhuis, in commentaar op de recente Franse verklaring dat verde re onderhandelingen over een vrijhandelszone tussen de Euromarkt-landen en de andere elf van de Organisatie voor Europese Economische Samenwerking op de tot dan toe geldende basis geen zin hadden. Er dreigt een ernstig gevaar voor discriminatie van Britse expor teurs door de tariefverlaging van de Euromarkt, doch bovendien zou het het einde betekenen van de aanhoudende pogingen van de afgelopen tien jaar om één enkel niet-discriminerend handelsstelsel op te bouwen. Lloyd hoopte niettemin dat bevredi gende voorstellen kunnen worden gedaan om het onmiddellijke vraagstuk van discriminatie per 1 januari te overwinnen en een nieuwe impuls te geven aan on derhandelingen over een doelma tige economische associatie tus sen de zes Euromarkt-landen en de andere landen van de O.E.E.S. De Nederlandse minister van econo mische zaken, prof. Zijlstra, heeft gistermiddag op de te Amster dam gehouden algemene leden vergadering der Nederlands Zwitserse Kamer van Koophandel, onder meer gezegd: De Neder landse regering staat op het standpunt dat een vrijhandelszo ne (economische associatie) een economische en politieke nood- Prinses Irene bezocht bataljon gardefuseliers Het 13e batajon garde fuseliers „Prinses Irene" heeft gisteren aan Prinses Irene, tijdens haar bezoek aan de Westenberg Kazerne Schalkhaar, een servies als verjaar dagsgeschenk overhandigd. Het se_r- vies is samengesteld overeenkomstig een spciale wens van de prinses om het op haar kamer in Utrecht te kun nen gebruiken met haar vriendinnen. Na de inspectie van de erewacht be zichtigde prinses Irene de in bedrijf zijnde werkplaats voor wielvoertui gen en woonde zij vervolgens een verkeersles voor chauffeurs bij. Vervolgens sloeg zij een demonstra tie gade op de hindernisbaan van een tirailleurpeloton dat onder leiding stond van kapitein der fuseliers L. A. de Groot. Na een bataljonshulppost te velde (aan- en afvoer van gewonden) be zichtigd te hebben ging de prinses naar de gevechtsbaan. Hier werd o.a. een ta.nk buiten gevecht gesteld met een „Molotov cocktail" en ge vechten in huizen en het onschadelijk maken van booby traps getoond. Ver volgens werd een demonstratie ge- weervechten en handgranaatwerpen gegeven. Tenslotte bezocht de prinses de keuken met het cafetariasysteem en begaf zij zich naar een nabij gelegen bosperceel waar een ba taljonscommandopost in ogen schouw werd genomen. Vervol gens ging ze nog naar de man- schappenkantine, waar dpi. fuse lier J. R. Blaauw enkele onder delen van het servies overhan digde. Twee overvalplegers die in de staat New York een man van 4000 dollar be roofden en hem vervolgens knevelden en een prop in zijn mond stopten, onder braken hun werk om het slachtoffer dat een milde hartaanval kreeg, een medi cijn toe te dienen. De beroofde zei later, dat de twee mannen waarschijnlijk zijn leven hadden gered. |f ...viert Sowjet-Rusland zijn j= J§ grondwetsdag (1936). §f ...roept premier Nkroemah van Ghana een Pan-Afrikaanse conferentie bijeen. ff ...is het 200 jaar geleden, dat H f= de bekende Duitse componist jff J. F. Fasch, wiens werk door H Johan Sebastiaan Bach werd gewaardeerd, te Zerbst over- M leed. Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiii zakelijkheid is. Het beginsel der regering is een zo vrij mogelijk handelsverkeer op een zo groot mogelijk gebied. Dit is voor Ne derland en ook voor andere lan den een levensbelang. Donderdag is het bij A. Vuijk en Zo- nens Scheepswerven N.V. gebouwde 12.000 ton metende motorschip „North Marchioness" op zeer vlotte wijze door de sluis van de storm vloedkering in de Hollandse IJsel ge bracht. Het schip is gebouwd in op dracht van een Griekse reder. De foto laat het eerste zeeschip zien, dat door de sluis wordt gesleept. Grootste tanker wordt te water Zaterdag zal volgens de plannen grootste tankschip ter wereld, de 104.500 d.w. ton metende „Universe Apollo", van stapel lopen op een scheepswerf te Kure, Hiroshima. Het schip is 289 meter lang, 41 meter breed met een hoogte van 20,5 meter, het wordt gebouwd voor rekening van de National Bulk Carriers Inc. (N.B.C.), een Amerikaanse onderne ming. Het tankschip is uitgerust met een turbine van 26.000 pk, waarmee het een snelheid kan krijgen van 15 kno pen bij een laadvermogen van 103.000 ton olie. Binnenkort beslissing over commerciële televisie. (Van onze parlementaire redacteur). Binnenkort zal de regering beslissen of er in ons land al of niet com merciële televisie zal zijn. Aan gezien het hier niet alleen een culturele, maar ook een economi sche kwestie betreft, heeft het de partement van onderwijs, kunsten en wetenschappen contact ge zocht met het ministerie van eco nomische zaken. Dit overleg is nog gaande. Als het voltooid Is zal de beslissing niet lang meer op zich laten wachten. Dan zal een nota aan de Kamer kunnen wor den aangeboden. Mocht de regering besluiten commer ciële televisie toe te laten, dan zal tevens overwogen dienen te wor den in welke vorm dit zal ge schieden. De staatssecretaris van O. K. en W., mr, Höppener, deelde dit donder dag in de Tweede Kamer mee. Syrische beschieting op de agenda. De Israëlische afgevaardigde bij de Verenigde Naties heeft donderdag van zijn regering opdracht gekregen om een spoedbijeenkomst van de Vei ligheidsraad te vragen ter bespre king van Syrische „agressieve actie". Toenemend vervoer van uien en aardappelen Krijgt de gemeente Kruiningen in de toekomst de beschikking over een insteekhaven? Deze vraag is plotseling weer actu eel geworden door de opmer kingen van de heer A. West- strate in de onlangs gehouden raadsvergadering der gemeente Kruiningen. Velen in Kruinin gen en Hansweert zijn van me ning, dat de huidige toeneming van het vervoer van aardappe len en uien aan het Kanaal door Zuid-Beveland de aanleg van een insteekhaven recht vaardigt. Enkele jaren geleden is reeds een suggestie in deze zin geopperd, maar tot nu toe heeft men zich eigenlijk nog niet serieus met de zaak bezig gehouden. De heer Weststrate maakte zijn opmerkingen tijdens de behandeling van de gemeentebegroting voor '59. In eerste instantie wees hij er op, dat over het in 1951-1952 groots opgezette industrialisatieplan verder niets meer is vernomen. In de toe komst is een insteekhaven voor Krui ningen nodig, vooral met het oog op het grote vervoer van aardappe len en uien aan het Kanaal door Zuid-Beveland, betoogde hij. Doordat het laadvermogen te gering is, gaan vele dagen verloren alvorens de coasters worden geladen, zei hij verder. Naar wij vernemen is het ge meentebestuur thans ingegaan op de suggestie van de heer West strate om opnieuw contact met het Economisch Technologisch Instituut voor Zeeland te Mid delburg op te nemen. Officieel is een verzoek tot liet E.T.I. ge richt om een rapport over deze aangelegenheid uit te brengen. Verwacht mag dus worden, dat binnen niet al te lange tijd de kwestie van de insteekhaven in definitieve vorm aan het gemeen tebestuur van Kruiningen zal worden voorgelegd. VELE COASTERS Enkele honderden coasters passeren jaarlijks de sluizen van Hansweert en ook wel Wemeldinge om de uit vrijwel geheel Zuid-Beveland, Noord- Beveland, Schouwen-Duiveland, Tho- len en het kleigebied in West-Bra bant afkomstige landbouwprodukten hoofdzakelijk aardappelen en uien naar verschillende landen te ver voeren. De kustvaarders kiezen dan ligplaats aan de loswal in Vlake en in enkele gevallen ook nabij Hans weert en Schore, waar zij eveneens de landbouwprodukten kunnen laden. Maar juist deze wijze van laden brengt moeilijkheden met zich mee. Niet alleen is er gebrek aan ruimte, maar ook betekenen deze coasters min of meer een hindernis voor de vele tientallen binnenvaartuigen, die dagelijks gebruik maken van het Kanaal door Zuid-Beveland. Het ge beurt vaak, dat door zuiging van de passerende schepen de draden stuk worden getrokken, waarmede de coasters zijn gemeerd. Uiteraard is dit laatste niet van gevaar ontbloot, hoewel zich tot nu toe geen persoon lijke ongelukken hebben voorgedaan. Een beeld van de bedrijvigheid aan het Kanaal door Zuid-Beveland leert, dat van augustus 1957 tot augustus 1958 precies 222 coasters werden geladen. Zij verscheepten 45.800 ton aardappelen, ruim 3000 ton uien, 135 ton winterpeen, 37 ton appelen en zelfs 28 ton tomaten. Voor de ver scheping van deze produkten had men de beschikking over de laad- en loswal bij Vlake, aan de Kruining- se kant van het kanaal die onge veer 100 meter lang is. In veel min- (Zie slot pag5 kol. 2) De Iraëlische regering heeft op een spoedvergadering in Tel Aviv beslo ten een incident dat woensdag ge beurde en waarbij Israëlische dor pen in het gebied van Galilea met kanonvuur werden bestookt, voor de Veilgheidsraad te brengen. Volgens de Israëliërs hebben de Sy- riërs Russische kanonnen gebruikt. Israël wenst dat de raad vandaag bijeenkomt. In westelijke kringen verklaarde men donderdag, dat men liever eerst het officiële ver slag van de bestandscommissie der Verenigde Naties zou willen afwachten. MINISTER VAN AARTSEN: Nieuwbouw programma binnenvaart minder urgent. Minister Van Aart sen acht een nieuw- bouwprogramma van 100.000 ton scheepsruimte voor de binnenvaart met steun van de overheid door de economische recessie minder urgent gewórden. Voor een maatregel op korte termijn is dan ook geen aan leiding. Dit zegt de minister in antwoord op vragen van de vaste commissie van verkeer en waterstaat naar aanlei ding van de begroting 1959. OVERWEGEND DROOG. Verspreide opklaringen en overwe gend droog weer. Zwakke tot matige aan de Waddenkust tijdelijk krachti ge wind uit westelijke richtingen. Ongeveer dezelfde temperaturen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1958 | | pagina 1