PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT PLAN TOT VRIJHANDELSZONE LEEFT NIET Dr. Mansholt bestrijdt Ie methode gevolgd» Leerlingen Zeeuwse Visserijschool enthousiast BILT Mening van Franse ambtenaren WESTDUITSE AMBASSADEURS BESPRAKEN BERLIJNSE KWESTIE IN ONTWIKKELINGSGEBIEDEN WERK VOOR VELE WERKLOZEN Vandaag... VERWACHT. 201e jaargang - no. 279 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. v. d. Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Fagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 56 cent per week; 7.00 p. kw.; fr. p. p. 7.25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Woensdag 26 nov. 1958 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mlro. Mlnlm. p. advertentie 4.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties imax 8 regels) 23 cent p. regel met een minimum van 1.—. „Brieven of adres bureau v d.'blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bureaus: Vlissingen Walstr. 68-60, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 3508 of 3546); Middelburg, Markt 51, tel. 3841; Goes, L. Vorststr. 63, tel. 2475 (b.g.g. adv. 2234); Oostburg, G. F. de Pauwstr. 9, tel. 20; Temeuzen, Brouwerijstraat 2; Zierlkzee, red. tel. 2425. adm. tel. 2094. Het Westduitse kabinet heeft dinsdag onder voorzitterschap van Adenauer over de komende conferentie tussen premier De Gaulle en de bondskanse lier beraadslaagd en daarbij de compromisvoorstellen ter verwerkelijking van de vrijhandelszone besproken. Naar in Bonn verluidt komt het stand, punt in wezen overeen met de compromisvoorstellen van de voorzitter der uitvoerende commissie van de Europese Economische Gemeenschap, Hall- stein, en de Beneluxlanden, welke een soepele aanpassing tussen de landen van de E.E.G. en de andere leden van de organisatie voor Europese econo mische samenwerking tot doel hebben. Frankrijk blijft van oordeel-, dat het plan voor een vrijhandels zone als zodanig of een dergelijke vorm van samenwerking dood is. Dit staat in scherpe tegenstelling tot de uitlating van de voor zitter van de Europese commissie van de E.E.G-., prof. Hallstein, over de grote verwachtingen waarmee hij dinsdag naar Brussel terugkeert. Franse ambtenaren hebben dinsdag niet veel hoop gegeven, dat de be sprekingen over een vrijhandelszone van zeventien landen spoedig worden hervat. Frankrijk zal speciale tarie- Klein en groot De hoop, dat de Ambonezen nog wel eens uit Nederland zullen te rugkeren naar hun tropisch -va derland, is stellig niet dood. Maar het ziet er helaas niet naar uit, dat die hoop spoedig werkelijkheid zal wor den. Daarom heeft de Nedei'landse re gering eindelijk beslist, dat de Ambo nezen in Nederland niet langer als passanten beschouwd zullen worden. Zij worden zo mogelijk vóór 1 ja nuari a.s. ingeschreven in de Ne derlandse bevolkingsregisters. Tot nu- toe liepen ze namelijk mee in de „re gisters van tijdelijk verblijvende per sonen" en dus werden ze niet meege teld bij het inwoneraantal van de ge meenten. Dat had voor die gemeenten be paalde financiële gevolgen, die niet helemaal aangenaam waren. Wanneer men weet, dat het inwoner aantal van een gemeente betekenis heeft voor de vaststelling van de uit keringen uit het Gemeentefonds, voor het beschikbaarstellen van subsidies aan diverse instellingen en verenigin gen, voor het bepalen van het aantal drankwetvergunningen en verloven enz. enz., dan zijn die gevolgen voor ieder wel duidelijk. Elke gemeente had en heeft er direct belang bij. dat zijn inwoneraantal op juiste wijze en dus zo hoog moge lijk wordt vastgesteld. Vooral bij kleine gemeenten kan dat heel sterk spelen. Nu vertoeven er in Zeeland onge veer 1680 Amhonezen, die over wegend in kleine gemeenten huizen. Een van die kleine gemeenten het was OostTïurg heeft enkele jaren geleden gepleit voor opname van de Ambonezen in het bevolkingsregister. Men moest voor deze groep van in woners kosten maken op het gebied van onderwijs, burgerlijke stand en andere gemeentelijke bemoeiingen. Daartegenover stonden geen inkom sten via de algemene en belastinguit kering uit het gemeentefonds en dat was een beetje zuur. Er werd in 1955 een brief gestuurd aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Instemming werd ge vraagd aan gemeenten, waar Ambo- nesc woonoorden gevestigd waren. Het bleek toen. dat 29 gemeenten het verzoek van Oostburg ondersteunden en vijf niet. De brief van Oostburg werd behandeld in de adviescommissie voor financiën van de Ver. van Ned. Gemeenten helaas bleek dat de commissie er weinig voor voelde deze zaak aanhangig te maken bij de regering. De gemeente Oostburg moest zich bij dat teleurstellende besluit neerleggen, hoewel het dagelijks bestur nog een „profetisch" protest inzond, waarin gezegd werd, dat het opnemen van de Ambonëzen in de be volkingsregisters toch binnen afzien bare tijd werkelijkheid zou moeten worden. De voorspelling van Oostbui-g is thans in vervulling gegaan, nadat Oostburg en andere woonoord-gemeenten jaren lang de financiële nadelen hebben ge dragen. Op zichzelf zoii dat voor Oostburg en die andere woonoord-gemeenten een reden tot juichen kunnen zijn. Maar er is iets heel opvallends ge schied, waardoor dat gejuich in de kiem is gesmoord Nu de Ambonezen in de bevolkings registers worden ingeschreven en de gemeenten de volle uitkeringen voor deze burgers krijgenis aangekon digd,dat de Ambonezen zoveel moge lijk samengetrokken zullen worden in bepaalde wijken bij de grete steden of bij de industriecentra De kleine gemeenten zijn dus goed genoeg geweest om jarenlang de no dige overheidszorg aan de Ambone zen te besteden zonder enige compen satie, Zodra echter de grote gemeen ten aan de Ambonese horizon ver schijnen duikt direct de compensatie op. Dat geeft toch wel te denkenl, ven en contigénteringen voorstellen ter vermindering van de discrimina tie'door de E.E.G. van niet bij de Eu- romarkt aangesloten landen. Deze Franse voorstellen zullen De Gaulle en Adenauer vandaag bespreken, al dus de Franse ambtenaren. Zij wezen er verder op, dat de aan vaarding van een voorlopige regeling van de problemen, die na 1 januari 1959 ontstaan, Frankrijk niet op lan ge termijn bindt aan het beginsel van een associatie in de lijn van een vrijhandelszone. Er dienen volgens de Franse regering praktische maatregelen te worden ge nomen voor de gevallen van discrimi natie die zich blijken voor te doen na dat de gevolgen van de inwerkingtre ding van de E.E.G. zich doen gevoe len. Dr. S. L. Mansholt, vice-voorzitter van de Europese Commissie der E.E. G. besprak tijdens een persconferen tie in Den Haag uitvoerig de moei lijkheden, die zijn ontstaan bij het streven naar een vrijhandelszone. Hij was van oordeel, dat de methode, die de landen hebben-gëvolgd, niet juist is geweest. Dr. Mansholt besteed de mening van de Engelse voorzitter van de inter-gouvernementele commissie van de 17 O.E.E.S.-landen, Maud- ling, die had gezegd, dat op 1 januari Europa in tweeën zal wor den gesplitst als de eerste tarief verlagingen van de E.E.G. van kracht zullen worden. Dr. Mansholt wees er op. dat deze ta riefverlagingen praktisch nog van weinig belang zijn en dat de zes E.E. G.-landen beslist geen scheiding wil len. Het is dus onjuist, aldus de heer Mansholt, om 1 januari 1959 een fata. Ie datum te noemen. Ook had dr. Mansholt er bezwaar te gen'bepaalde E.E.G.-landen schuldig te verklaren aan de mislukking van de onderhandelingen over de vrijhan delszone. Ingevolge het E.E.G.-verdrag zijn de leden-staten tot associatie ver plicht, ook Frankrijk, die trou wens altijd het E.E.G.-verdrag heeft toegepast. Maar Frankrijk en andere landen willen geen prin cipiële uitspraak doen over de vrijhandelszone zonder dat men al- ie consequenties kent. Het leek dr. Mansholt beter, dat er eerst 'n periode van rust en bezinning komt voordat men weer gaat onder handelen over de vrijhandelszone. Ook zou hij het verstandig vinden als men bij hervatting der besprekingen niet zonder meer de draad van het af gebroken gesprek weer gaat opne men. Er zijn ook andere mogelijkhe den voor een nieuw gesprek. Zo zou men met bepaalde -industrietakken kunnen beginnen. Landbouw Ten aanzien van de landbouw in de vrijhandelszone merkte dr. Mansholt op, dat de zes E.E.G.-landen tot een gemeenschappelijk standpunt zijn gekomen. De commissie van de E.E. G. heeft de zeventien O.E.E.S.-landen voorgesteld niet te veel te regelen. Wel meende men, dat bepaalde vraag stukken op korte termijn moesten worden opgelost. Zo zouden de tarie ven voor de invoer van groente en fruit in Engeland moeten worden ver laagd, ten tweede zou de kwestie van de tariefscontingenten moeten worden geregeld, terwijl tenslotte ook het vraagstuk van de subsidieregeling onder de ogen moest worden gezien. Engeland wilde echter van tarief verlaging niets weten. De Scandi navische landen stonden wehvil- -- lend tegenover het standpunt van de E.E.G..landen, maar zij stelden te ver gaande eisen inzake tarief contingenten. Amerikanen onderwerpen zich niet aan Oostduitse controle De Westduitse ambassadeurs in Mos kou, Washington, Londen, Parijs en Rome hebben dinsdag met minister Von Brentano en enkele hoge func tionarissen van het ministerie van buitenlandse zaken het Westduitse standpunt ten aanzien van de Ber- lijnse kwestie besproken. Onder an dere is de juridische zijde van een mogelijke gezagsoverdracht aan de Oostduitse regering ter sprake geko men. Het Amerikaanse leger in Duitsland heeft zijn transportpersoneel op dracht gegeven zich niet te onder werpen aan grenscontroles door Oost-Duitsers, Dit bevel is gisteren uitgevaardigd in verband met de verwachte over dracht van het verkeerstoezicht in de corridors naar Berlijn, van de Russen op de Oost-Duitsers. Het Amerikaanse verkeer door deze corridors zal zich uitsluitend onder werpen aan Russische controle. Dit geldt voor het weg- zowel als het spoorwegverkeer. Amerikanen die, alleen of in transportcolonne rijdend, in oostzone door de Oostduitse poli tie worden aangehouden, of aan controleposten door Oost-Duitsers in plaats van Russen worden ge controleerd, moeten terugkeren naar hun uitgangspunt. Tram-enbuspersoneel in België vandaag weer aan het werk De beperkende bepalingen ten aan zien van gebruik van elektriciteit en gas in België zijn gisteren opgehe ven. De 12.000 arbeiders van deze bedrijven hadden na vijf dagen sta ken het werk hervat. De 20.000 man tram en buspersoneel, die maandag in staking gingen had den het werk gisteren nog niet her vat. Vele grote bedrijven bleken vrachtwagens te hebben gecharterd voor het vervoer van hun arbeiders. Het resultaat was een enorme ver keerschaos. De staking eindigt vandaag. Is volgende week maandag geen overeenstemming bereikt over de looneisen van het tram- en bus- personeel, dan zal opnieuw^ het werk voor 48 uur worden neerge legd. Fietsende jongens stoeiden: een dode De 13-jarige P. van der Kolk te Le- melerveld is dinsdagavond, toen hij per fiets van school op weg naar huis was, door een passerende vrachtauto gegrepen en op slag gedood. De jongen was aan het stoeien met enkele vriendjes, waardoor zij met zijn vieren naast elkaar kwamen te rijden, juist toen de auto hen reeds dicht was genaderd. Olifant op drift aan Italiaanse Rivièra H Sedert maandagavond wandelt de wijfjesolifant Margareta uit een Italiaans circus langs ff de kustweg, die van de Itali- |jj §1 aanse Rivièra naar Rome leidt. Achter haar aan lopen een wanhopige oppasser, vier man |g :S- -circuspevsoneel en politieagen- M' ten. Van tijd tot tijd vleemt'de oppasser, „kom nou, meisje, kom nou", doch het 65-jarige, vier-en-een-halve ton wegende meisje kijkt op noch om en stapt voort. Margareta heeft kennelijk ge- noeg van circus en filmroem (zij is o.m. opgetreden in „The f§ freatest show on earth"), se- ert zij zondagavond aan het begin van een voorstelling te Ospedaletti op een blootliggen- |f de elektrische draad trapte. Zij sloeg op hol, doch werd weer gevangen. Maandag nam zij weer de be- nen en vluchtte een garage ff binnen er was geen verwikken of bewegen aan, tot de oppas- ser een helder idee kreeg en ff even met een draad Margare- p ta's zitvlak met een stopcon- 11 tact verbond. Doch sedertdien loopt zij, steeds maar in zuide- m H lijke richting. Geen bananen of zoete woordjes kunnen haar tot stoppen of terugkeren be- j§ wegen. De koningin en prins Bernhard héb ben op uitnodiging van koning Leo pold en prinses Liliane deelgenomen aan een jachtpartij op het Belgische koninklijke domein Ciergnon in de Ardennen. Foto: tijdens de rustpau ze had prins Bernhard met Belgi sche jagers een levendig gesprek over de geneugten van de jacht. MIMSTER SUURHOFF Redelijke mate van demechanisatie nodig In het verslag van de vaste commis sie voor sociale zaken en volksge zondheid uit de Tweede Kamer over de begroting van sociale zaken en volksgezondheid 1959 deelt de minis ter mee dat met de aanwezige werk- voorraad voor het seizoen 1958/1959 in vier provincies, waarin de ontwik kelingsgebieden vrijwel alle liggen, een tewerkstellingspercentage van de A.W. geschikte werklozen van ruim 70 kan worden verkregen. In deze werkvoorraden is slechts voor ongeveer 43.000 manwelten aan „dure" objecten opgenomen, name lijk 8.000 voor Friesland, 9.000 voor Groningen, 18.000 voor Drente 8.000 voor Noord-Brabant. Bij deze objecten zal een redelijke mate van demechanisatie moeten worden toegepast om een enigermate voelbaar werkgelegenheidseffect van het uit te geven geld te verkrijgen. De minister vestigt er de aandacht op, dat men zonder de mechanisatie met „dure" objecten, tenzij men Lokalen worden volgende maand verbeterd IN SEPTEMBER van dit jaar is in Vlissingen de Zeeuwse Visserij- school gestart. Een school, die di rect negentien leerlingen trok en die werd „geboren" uit een initiatief van de stichting Zeeuwse Visserij Belangen. Een school ook, die werd gesticht met het oog op het Deltas plan: het onderwijs is erop gericht de toekomstige Zeeuwse Vissers meer kennis van de „grote visserij" op de Noordzee en van de daarmee samenhangende „nautische zaken" bij te brengen. En nu reeds, na nog geen drie maanden, kan worden gezegd, dat de school een succes is. Zeker, als men daarvoor het enthousiasme van de negentien leerlingen want het zijn er nóg steeds,; ne gentien als maatstaf zou ne men. De IS-jarige Joos van Bélzen uit Ar- nemuiden links op de voorgrond een van negentien eerste en ent housiaste leerlingen van de Zeeuwse Visserijschool te Vlissingen, die in september j.l. is geopend. Gezien zijn toewijding tijdens een van de „prak tijklessen" het netten-boeten zal de Visserijschool in hem ongetwij feld een goede toekomstige schipper afleveren {Foto P.Z.C.)., Dan zou men zelfs spreken van een „overweldigend succes"... Allen ho pen zij nog eens schipper te worden, vandaar de grote interesse... Hetgeen uiteraard weer een bemoe diging is voor de vijf docenten waaronder het hoofd van de school, de oud-K.P.M.-gezagvoerder H. J. van Dijk die aan de school les geven. En hoewel het lesrooster uiteraard op de visserij is afgestemd, kan moeilijk van een „eenzijdige opleiding" gesproken worden. VAKKEN In de eerste plaats krijgen de negen tien jpngens die merendeels recht streeks van de lagere school komen en enkelen van de v.g.l.o. en 't tech nisch onderwijs algemeen vor mend onderwijs. Daartoe behoren niet alleen rekenen, aardrijkskunde, Nederlandse taal maar ook En gels. Meer op de visserij gerichte vakken zijn zeevaartkunde en zeemanschap, kennis van het aanvarïngsreglement en praktijkvakken zoals het „split sen en knopen", netten breien en boeten en roeien. Het lesrooster is wel zeer gevarieerd: zo worden de leerlingen allen 13 en 14 jaar oud ook de eerste be ginselen van de natuur- en werktuig kunde bijgebracht, wordt acht uur in de week in het praktijklokaal be steed aan handvaardigheidswerk, zo als boren, vijlen en smeden en is er voorts het vak „biologie", waarbij voornamelijk de trek van de vissen, de kennis van de visgronden en de materialenkemiis worden behandeld. Dit alles speelt zich in dit eerste jaar uiteraard alleen in de eerste klas, die men volgend jaar tot „twee- (Zie slot pag. S kol. 1) daaraan een veelvoud van het thans beschikbare bedrag zou willen en kunnen besteden, geen afdoende be strijding van de werkloosheid tot stand kan brengen, ook al niet, om dat men langs deze weg geen aan vullende werkgelegenheid kan creë ren voor die beroepsgroepen, die daaraan in de gebieden met de grote werkloosheid het meest behoefte hebben. Zelfs met een redelijke mate van demecHanïsatie zullen de „dure" werken slechts een betrekkelijk gering deel van de totale behoefte aan aanvullende werkgelegenheid kunnen opleveren. R.T.M.-garage op Goeree- Overflakkee afgebrand De loods bij het station van de Rot terdamse Tramweg Maatschappij te Middelharnis is gisteren wijwei ge heel afgebrand. De loods, welke voor heen dienst deed als reparatiewerk plaats en thans als garage in gebruik is, is de enige garage van de R.T.M. op het eiland Goeree-Overflakkee. De oorzaak van de brand is niet be kend, doch men vermoedt, dat auto banden die te dicht bij de kachel hebben gestaan, vlam hebben gevat. De brandweren van Middelharnis en Sommelsdijk waren spoedig Ier plaatse, doch konden niet verhinde ren dat de loods vrijwel geheel ver loren ging. Twee zich in de loods bevindende autobussen en een hoe veelheid banden en ander materiaal konden niet meer worden gered. De omvang van de schade is nog niet bekend. De loods was verzekerd. ff worden in de Noordoost- ff H ooider verkiezingen gehouden M voor een nieuwe, uit eenentwin- dg leden bestaande poldercom- s missie ter vervanging van de H uit zeventien leden bestaande poldercommissie, die op 6 ja- - -"-t5 af— miari zal aftreden. iiiiiniiimiin min WEINIG VERANDERING Nevelig en overwegend droog weer met enkele verspreide opklaringen. Weinig wind. Dezelfde temperaturen als gisteren of iets hogere. ZON EN MAAN 27 november Zon op 8.18 onder 16.36 Maan op 17.49 onder 8.54

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1958 | | pagina 1