PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT West-Berlijn met NAVO voor P.v.d.A. maakt zich los van regeringsbeleid Waterleidingzinker in Zandkreek naar bouwput beschadigd BILT Westduitse regering bereidt conferentie over RECHTSE PARTIJEN HEBBEN FLINKE VOORSPRONG BEHAALD Als het nodig mocht zijn Minister Von Brentano acht geen onmiddellijk gevaar aanwezig De Westduitse regering overweegt Frankrijk, Engeland en de Verenigde Staten uit te nodigen voor een conferentie over Ber lijn, of op het niveau van ministers van buitenlandse zaken, of op het niveau van de regeringsleiders. Dinsdag zal minister Von Brentano in Bonn met zijn ambassadeurs in Washington, Lon den, Rome Jfarijs en Moskou overleg voeren inzake de conferen tie. Men wil de conferentie zover voorbe reiden dat zij, wanneer de toestand rondom Berlijn dreigend wordt, op zeer korte termijn bijeengeroepen kan worden. De Westduitse minister van buiten landse zaken, Von Brentano, heeft zaterdag met de burgemeester van West-Berlijn, Brandt, en Westberlijn- se leiders besprekingen gevoerd. In een communiqué werd verklaard, dat „eenzijdige maatregelen onverenig baar zouden zijn met het internatio naal recht". Men was het er verder over eens, dat verdere ontwikkelingen nauwlettend moeten worden gevolgd, maar dat er waarschijnlijk geen onmiddellijk ge vaar voor de positie van Berlijn be staat wegens de duidelijk juridische toestand en de ondubbelzinnige ver klaringen van de regeringen van de Verenigde Staten, het Verenigd Ko ninkrijk en Frankrijk. Burgemeester Brandt van West-Ber lijn heeft zaterdagavond in een ra diorede zijn vertrouwen uitgesproken wat betreft de toekomst van zijn stad. De ambassadeurs van Nederland en België in Moskou zijn zaterdag morgen bij de Russische minister van buitenlandse zaken, Gromy- ko, ontboden. Na afloop van de bespreking verklaarden zij dat slechts economische belangen wa ren behandeld en dat de kwestie- Berlijn niet ter sprake was geko men. Het schijnt dat het misver stand over de overhandiging van Sowjet-nota's is ontstaan door een opmerking over Berlijn op een diplomatieke receptie die, vrijdag avond te Moskou werd gehouden. Onmiddellijk daarna deden allerlei geruchten de ronde die echter loos bleken te zijn. Ondeugdelijke buizen kosten Den Haag f 100.000 De schade aan het centrale verwar mingsstelsel van het nieuwe hoofd bureau van politie te Den Haag, die is veroorzaakt door ondeugdelijke verwarmingsbuizen, wordt geschat op 25.000Ten behoeve van de herstelwerkzaamheden zal ook een aantal bouwkundige en andere voor zieningen getroffen dienen te wor den. De kosten hiervan worden ge raamd op 15.000. Burgemeester en wethouders van Den Haag delen dit mede infant- woord op vragen van het raadslid B. Bol over deze zaak. Het treffen van de noodzakelijk gebleken voorzienin gen zal een vertraging in de inge bruikneming van het hoofdbureau veroorzaken van naar schatting ten hoogste twee maanden. Omtrent de schuldvraag kunnen B. en W. nog niets mededelen. De uit slag van een diepgaand onderzoek dat naar de oorzaken van de schade wordt ingesteld, en waarbij ook de hulp van T.N.Ó. is ingeroepen, zal moeten worden afgewacht. In Londen gelooft men dat Kroesj- tsjews verklaring het antwoord van het Kremlin is geweest op aanhou dende verzoeken van de Oostduitse regering. Er zijn waarnemers die al spelen met de gedachte dat de Sow- jet-Unie zijn aangekondigde plannen niet zal doorzetten omdat het wes ten zeer duidelijk „neen" heeft ge zegd, en de aan de overdracht van de soevereiniteit verbonden risico's daar mee groter zijn geworden. Bovendien zou de Sowjet-Unie zijn bezettingsle ger moeten terugtrekken, en wie weet wat er dan gebeurt Beneluxweg heeft betekenis voor Europoort. De Provinciale Centrale van de K.V. P. heeft zaterdag in het Groothan delsgebouw te Rotterdam een pro vinciedag belegd. De heer A. C. A. Deerenberg, lid van Gedeputeerde Staten in Zuid-Holland, bracht in zijn inleiding de geprojecteerde Be neluxweg ter sprake, die één van de belangrijkste verkeersaders van West-Europa zal zijn en West-Ne derland zal verbinden mét Antwerpen en Brussel. Tussen Schiedam en Vlaardingen zou een tunnel komen, maar voordat de ze gereed zal zijn, kan de Benelux weg betekenis hebben voor de Euro poort. Er moet daarom gezorgd wor den, dat deze weg zo spoedig moge lijk ,zal worden aangelegd. Bij de plannen om in Zuid-Holland meer ruimte te scheppen, moeten ook de provincies Zeeland en Noord- Brabant worden betrokken en reeds gedurende meer dan een jaar be staat er overleg over deze problemen tussen de besturen van deze drie pro vincies. MR. BURGER IN UTRECHT Grondslag voor regerings program bestaat niet meer. De Partij van de Arbeid, hoezeer ook bereid tot medeverantwoordelijkheid voor het regeringsbeleid, kan deze niet langer op de tevoren voor haar geldende grondslag aanvaarden, want deze grondslag: de redelijke verwachting dat het verkiezingspro gram van de Partij van de Arbeid, voor zover dat weerklank heeft ge vonden in het regeringsprogram, zal ïlijkt, bestaat niet worden vrewezenli, meer. Dit heeft mr. J. W. A. Burger, voorzitter van de Tweede Kamer fractie van de Partij van de Arbeid zaterdag verklaard op de Centrale fakkeldragérsdag van deze partij in Utrecht. Mr. Burger, die meedeelde dat hij sprak namens Zijn gehele fractie, en nadat er overleg met de P.v.d.A.- ministers was gepleegd, zei verder o.m., dat hij zich genoodzaakt had gezien in de Tweede Kamer te ken nen te geven, dat de positie van de Partij van de Arbeid-fractie tegen over het kabinet is veranderd tenge volge van de amendering van de wet vervreemding landbouwgronden, die in strijd is met 't regeringsprogram. Mr. Burger verklaarde dat de Zaterdag werden tijdens de Atlanti sche Jongerenconferentie, gehouden in het gebouw der Tweede Kamer te 's-Gravenhage, de prijzen uitge reikt aan de winnaars van de Atlan tische boekencompetitie. Foto: Hell a Haasse (links), winnares van de li teraire prijs in gesprek met de prijs winnaar van de wetenschappelijke prijs prof. dr. P. J. Bouman. P.v.d.A.-fractie het in de huidige veranderde omstandigheden slechts verantwoord acht dat de P.v.d.A.- ministers deel van het kabinet blijven uitmaken voor zover op korte termijn blijkt, dat het kabi netsbeleid voldoende vruchten af werpt. Nadat hij uiteengezet had wat de fractie van de Partij van de Arbeid als essentieel acht, vermeldde hij nog, dat de fractie overwegende be zwaren heeft tegen een wijziging van de dienstplichtwet,' waaruit zou voortvloeien dat dan dienstplichtigen van de landmacht naar Nederlands Nieuw-Guinea worden uitgezonden. Mr. Burger besloot zijn verklaring met de uitspraak dat het geenszins ondenkbaar is dat men het de P.v.d.A.-fractie onmogelijk zou ma ken langer regeringsverantwoorde lijkheid te dragen. „De voor dat geval door de fractie voorzitter der K.V.P. aangeroerde mogelijkheid van vroegere verkiezin gen begeren noch vrezen wij," zo zei hij. Een overzicht van de Westberlijnse gemeenteraad tijdens de toespraak van burgemeester Willy Brandt naar aanleiding van de bekendmaking van premier Kroesjtsjewdat de bezet tingsrechten van Oost-Berlijn aan de Oostduitsers zal worden overgedra gen. Tijdens de toespraak waar schuwde Brandt de Sow jets, dat een aanval op West-Berlijn zonder twij fel de aanleiding tot een derde we reldoorlog zou zijn. Kantoorbediende verduisterde 190.000 De Amsterdamse politie heeft zater dag de 68-jarige N. C. de T. uit Haar lem aangehouden, die inmiddels be kend heeft in enkele jaren in -totaal een bedrag van 190.000 te hebben verduisterd ten nadele van een hout handel te Amsterdam. De heer De T. was bij deze hout handel werkzaam op de boekhouding. De fraude is ontdekt tijdens een con trole van de boeken. De directie van de houthandel deelt mede, dat de schade ten dele door een verzekering tegen fraude gedekt wordt. Twee doden bij gasboring in De Lier Bij het in produktié brengen van een gasput van de N.V. Nederlandse Aardolie Maatschappij in De Lier is zondag een buitenlandse werknemer op slag gedood en een andere levens gevaarlijk gewond, die kort na aan komst in het ziekenhuis overleed. Twee personeelsleden van de N.A.M. liepen lichte verwondingen op. Het ongeval geschiedde doordat op tot nu toe onverklaarbare wijze een kogelperforator is afgegaan. Een ko- gelperforator is een'instrument waar mede op de bodem van een put de stalen pijpwand wordt doorboord, zo dat de olie of het gas kan toestro men. R.-k. bond vóór boycot van Het hoofdbestuur van de r.-k. bond van werknemers in het transportbe drijf, „St. Bonifacius", heeft zich za terdag in een vergadering te Utrecht beraden over de door de internatio nale transportfederatie geprocla meerde boycot-actie tegen de onder goedkope vlag varende schepen. Het bestuur deelde ons mede, dat het volkomen kan instemmen met de re solutie van de I.T.F., waarin te ken nen wordt gegeven, dat het noodza kelijk is al de aandacht van de rege ringen en de redersverenigingen te vestigen op de dreiging voor het be staan en de aantasting van de so ciale positie van de zeelieden. VERKIEZING IN FRANKRIJK Communisten moeten weer nederlaag aanvaarden. Na een van de droogste en eehtonig- ste verkiezingscampagnes, die - hij zich kan heugen is ae Franse kiezer zondag ter stembus gegaan voor de eerste algemene verkiezing in het tijdperk van de vijfde republiek. De 27 miljoen stemgerechtigden moe ten in 465 kiesdistricten een afge vaardigde voor de Assemblee aanwij zen. Er zijn in totaal ruim 2800 kan didaten in Frankrijk. Een kandidaat is gekozen als hij meer dan de helft van het aantal stemmen in zijn dis trict krijgt. In alle andere gevallen volgt a.s. zondag een herverkiezing, waarin de eenvoudige meerderheid voldoende is voor uitverkiezing. Ook zullen die SCHADE VAN 15.000 Anker van sleepboot bleek de oorzaak Vorige week is de waterleidingzinker, die door de Zandkreek naar de bouwput bij Kats loopt, zo ernstig beschadigd, dat een nieuwe moet worden gelegd. De totale schade wordt op 15.000 geraamd. Inde bouwput van de sluis bij 't Drie- eilandenplan nabij Katseveer kwam men zaterdagmorgen omstreeks 8 uur tot de ontdekking, dat de drink waterleiding droog stond. Terstond weid 't waterleidingbedrijf te Goes in kennis gesteld, dat een onderzoek instelde. Bij een proefpersing bleek, dat op de waterleidingzinker in de Zandkreek geen druk stond. Zoals be kend bestaat deze zinker uit- een met lood beklede plasticbuis, die van af de Zuidbevelandse wal door de Zand kreek naar de nieuw te bouwen sluis loopt. In de late avond van de vorige dag hadden enkele voorbijgangers ge zien dat er ter hoogte van de waar schuwingsborden, die de plaats van de zinker markeerden, een sleepboot met een drijvende bok ten anker was fegaan. Hierop werd de zaak in han en gegeven van de rijkspolitie te water. Uit het onderzoek bleek, dat de sleepboot „En-avant 4" met de drijvende bak „Titan" vrijdag avond, komende uit Veere en met bestemming Rotterdam, omstreeks tien uur te Katseveer had gean kerd. Toen men zaterdagmorgen om streeks 6 uur wilde vertrekken. werden moeilijkheden ondervon den met het opdraaien van een der ankers. Men zag wat aan het an ker hangen, doch men wist niet wat dit was. Met eigen middelen wist men zich van het obstakel te ontdoen, waarna de reis werd voortgezet. Zaterdag werd bij laagwater een ver. der technisch onderzoek ingesteld, waarbij vast kwam te staan, dat de zinker van de Zuidbevelandse wal was los-gescheurd en dat het einde van de zinker niet m.er te vinden was. Aan gezien men dinsdag a.s. water moet hebben voor het storten van beton in de sluisput, is aan het bergingsbe drijf van Van der Tak uit Rotterdam opdracht gegeven om de zinker op te sporen. Zondag werd door het vaartuig „Schollevaar" van bovengenoemde firma de zinker in zijn geheel boven water gehaald. De zinker was door het anker van de bok zodanig bescha digd, dat zij door een nieuwe vervan gen moest worden. Daar de nieuwe zinker nit Amsterdam aangevoerd moet worden, zal men, om het werk niet te laten stagneren, voorlopig tot een noodreparatie overgaan.De scha de wordt geraamd op 15.000. zondag Algerië en de Sahara ter stembus gaan om 71 deputés aan te wijzen, van wie er 45 Mohamme daan moeten zijn. Gisteravond omstreeks tien uur was het duidelijk geworden, dat de recht se partijen van het anti-communisti sche blok in de Franse algemene ver kiezingen een voorsprong begonnen op te bouwen. Toen ongeveer 1,5 (van de 27) miljoen stemmen geteld waren, begonnen de waarnemers in Parijs de indruk te krijgen dat de Franse communisten in deze verkie zingen een nederlaag moeten aan vaarden. De „Unie voor de nieuwe republiek", de nog jonge partij die Soustelle heeft opgericht en die als de „neo- Gaullisten" geldt, schijnt op weg naar een enorm succes, en wordt daarbij op korte afstand gevolgd door de onafhankelijken. Ex-premier Pierre Mendes-France is zijn parlementszetel kwijtgeraakt in Luviers (Normandië) werd hij, blijkens de onofficiële uitslag, ver- Zijn mede ex-premiers Pflimlin Straatsburg), Pleven (Cötes du Nord), Schuman (Moezel) en Pinay waren als afgevaardigde herkozen, ook Soustelle (Lyon) werd gekozen. Joseph Laniel, onafhankelijk, deelde het lot van Mendes-France. De vol gende ex-premiers zagen in him dis trict nog geen beslissing vallen en moeten wachten op de herstemming van zondag: Gaillard, Faure, Mollet, Bourges-Maunoury, Daladier en Rey- naud. Maurice Thorez eh Jacques Du- clos, d etwee leiders van de Fran se communistische partij, hebben geen van beide in de „rode" arbei derswijken van Parijs, Ivry en Moutreuil, kans gezien de helft van het aantal uitgebrachte stem men plus een stem op hun naam te verzamelen. Derhalve zullen zij volgende zondag opnieuwe kandi daat staan. 9 De Japanse regering heeft een onder zoek gelast naar de gevolgen van het hoela-hoepelen. Zoals bekend heeft een Japanner die dit spel te intensief had be dreven, een scheur in zijn maag gekre gen. VERWACHT. WEINIG WIND Droog en nevelig weer met slechts verspreid voorkomende opklaringen. Weinig wind. Ongeveer dezelfde mid- dagtemperaturen als zondag. ZON EN MAAN 25 november Zon op 8.15 onder 16.38 Maan op 16.28 onder 6.58 201e jaargang - no. 277 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: P. v. d. Velde en P. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 56 cent per week; 7.00 p. kw.; fr. p. p. 7.25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Maandag 24 nov. 1958 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per inim. Minim, p. advertentie 4— Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (ma*. 8 regels) 23 cent p. regel met een minimum van 1.—,3rieven of adres bureau v. d. blad" 25 cent meer. Giro no. 35S300 P.Z.C., Middelburg. Bureaus: Vlissingen Walstr. 58-60, tel. 2355 4 Lijnen (b.g.g. 3508 of 3546); Middelburg, Markt 61, tel. 3841; Goes, L. Vorststr. 63, tel. 2475 (b.g.g. adv. 2234); Oostburg, G. F. de Pauwstr. 9, tel. 20; Temeuzen, Brouwerijstraat 2; Zïerikzee, red. tel. 2425. adm tel. 2094.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1958 | | pagina 1