PREDIKBEURTEN SINT-NICOLAAS KOMT MET BOOT NAAR VÜSS1NGEN WALCHEREN MARKTBERICHTEN VEERE NEEMT DEEL AAN DE HUISVUIL-OPHAALDIENST ZATERDAG 15 NOVEMBER 1958 PROVINCIAL!:. AH hi W SB COURANT 5 ZATERDAG 22 NOVEMBER Bezoek aan kinderen in beide ziekenhuizen ZATERDAG 22 november komt Sint- Nicolaas naar Vlissingen! Hij arri veert, kersvers uit het verre Spanje, met zijn privé-schip van het type, dat ook wel bij de loodsdïensten wordt gebruikt, te half drie op de vertrouwde plaats in de Koopmans haven. De Sint maakt na zijn aan komst een comité van ontvangst zal ter verwelkoming aanwezig zijn een rijtoer door de stad en zal per soonlijk in de ziekenhuizen „Bethes- da" en „St. Joseph" geschenken aan de zieke kinderen uitdelen! De Sint zal ook weer, op de trappen van het Vlissingse stadhuis, het tra ditionele geschenk aan burgemeester rnr. B. Kolff overhandigen. Welk gebeuren, door middel van tie voor een ieder te beluisteren zal zijn. Het wordt dit jaar een luister rijke intocht, die de Sint in-Vlissin- fen zal maken. De „gastvrouwen", e Vlissingse Middenstandscentrale en de Raad Grootwinkelbedrijf heb ben niets achterwege gelaten om de kindervriend de hem waardige eer te bewijzen. Helemaal vooraan in de stoet zullen twee politiemotoren rijden. Dan komt een Sint-Nicolaas-wijsjes blazend St, Caecilia, gevolgd door Concert in Vlissingse bejaardentehuis Voor directrice, bejaarden en verple gend personeel van het bejaarden tehuis te Vlissingen, verzorgde woensdagavond het Vlissings man nenkoor D.O.V., onder leiding van Thon de Vries, een concert. In de ontspannings- en kerkzaal, die zich door slechte akoestiek minder goed leent voor koorzang, werd voor de dankbare aanwezigen o.a. ten ge hore gebracht Populus Meus van Pa- lestrina, Adoramus Te van Non Pa pa, Lascia Ch'io Pianga van Handel, Tenebrae van de Victoria, verder nog werken van Schubert en De Ril- lé. Na afloop van het concert dankte een der bejaarden, uit naam van re gentessen, directrice, bejaarden en Sersoneel in een vlotte speech voor et gebodene en sprak de hoop uit, dat het Vlissings mannenkoor nog vele malen zou terugkeren. Open Deur-dienst. In de Vlissingse Johanneskerk zal zondagavond om 7 uur de eerste Open Deur-dienst van dit seizoen worden gehouden. Ds. K. Verbeek van Kloosterzande zal spreken over het onderwerp „Hoor ik er wel bij?" V.V.V.-Vlissingen nam afscheid van directrice. In een buitengewone bestuursverga dering nam V.V.V.-Vlissingen gister avond afscheid van mej. N. E. Pries ter, de directrice van het Verkeers bureau. In zijn openingswoord heette de waarnemend voorzitter, de heer N. Priester, de gasten van deze avond, onder wie de commissaris van poli tie, de heer C. v. d. Mark. de direc teur van de Provinciale V.V.V., de heer G. W. Oskamp en de moeder van de directrice, van harte welkom. De secretaris, de heer Ad. Mets, dankte namens het bestuur in een hartelijke toespraak de directrice voor het zeer vele werk, dat zij niet alleen voor V.V.V.-Vlissingen, doch in groter verband ook voor het toe risme in algemene zin gedurende bijna zeven jaren heeft verricht en wees daarbij op de betekenis, die het toerisme als bron van inkomsten voor de Nederlandse economie heeft. Hij bood haar een fraai cadeau aan. In zijn functie als directeur van de Provinciale V.V.V. dankte de heer G. W. Oskamp de scl^eidende direc trice voor de uiterst prettige samen werking, die hij van haar mocht on dervinden op het terrein van de be vordering van het toerisme in Zee land. De commissaris van politie, de heer C. v. d. Mark, richtte vervolgens het woord tot mej. Priester en bracht namens het gehele politiekorps de dank over voor dc wijze, waarop de directrice samenwerkte met de po litie bij het organiseren van evene menten tijdens de Vlissingse Zomer- shows. De heer P. Ventevogel vertolkte de gevoelens, die in de Vlissingse Mid denstand Centrale leefden ten op zichte van de directrice van het Vlis singse verkeersbureau. Hij zei ervan overtuigd te zijn, dat de goede ver houding die momenteel bestaat tus sen V.V.V. en Middenstand Centrale, voor een niet gering gedeelte te dan ken is aan de energieke wijze, waar op mej. Priester zich heeft ingezet voor de belangen van de middenstan ders. Tenslotte dankte mej. Priester de sprekers voor de tot haar gerichte woorden van waardering en hoopte, dat het de V.V.V.-Vlissingen in de toekomst goed zou mogen gaan. Jubilarissen bij „De Schelde" Bij de Koninklijke. Maatschappij „De Schelde" zijn in de maand december weer verschillende jubilarissen. Veer tig jaar zijn in dienst, de heer A. Bertijn, afdeling tekenkamer machi nebouw (9 december) en de heer A. de Vries, afdeling mech. reparatie (30 december). Verder zijn er nog 'n aantal zeveren jubilarissen name lijk de heren J. W. Geelhoed, afde ling timmerfabriek (5 december); B. Hceres, afdeling mach. bewerking (8 december); P. A. van de Putte, afdeling plaatwerkerij (11 decem ber); J. Nötlien, modelmakerij (13 december); L. Antheunisse, timmer fabriek (14 december) en D. Huser van de afdeling casco-montage (31 december). men hoopt althans, dat de Pie ten uit Spanje een proeve van rij vaardigheid hebben afgelegd twee zwarte Pieten op scooters. Dan komt, te paard, de Sint, met naast hem, eveneens op een paard, de opper-Piet. Twee door zwarte Pie ten bereden scooters, de auto's met de leden van het ontvangstcomité en het muziekkorps „Ons Genoegen" zullen de stoet besluiten. De route Vanaf de' Koopmanshaven, na zijn aankomst, rijdt de Sint het eerst naar het stadhuis. Hierbij kiest hij de volgende route: Nieuwendijk Zeilmarkt, Gravestraat, Paardestraat, Houtkade. Voor de rijtoer, na de ontvangst op het stadhuis, is de volgende route vastgesteld: Houtkade, Droogdok, Steenenbeer, Wilhelminastraat, Zeil markt, Walstraat, Betje Wolffplein, eerste Glacisstraat, Scheldestraat, Singel tot aan de Fordgi Krugerstraat, Badhuisstraat, Paul Betje Wolffplein, Coosje Buskenstraat, Spuistraat, Bellamypark, Beursplein. Op het Beursplein wordt de stoet ont bonden. De Sint vertrekt van hier per auto naar de beide ziekenhuizen om de kinderen, die daar worden ver pleegd. te bezoeken. Tijdens de tocht door de stad zullen de Pieten het strooigoed niet in de zak laten zit ten. Droog en gunstig herfstweer M (Van onze weerkundige medewerker) De koude iucht, met sombere mistvelden, was vrijdagmorgen uit het gehele land verdreven. M De temperatuur kon vrijdag ss middag ook in Zeeland weer tot elf graden Celsius stijgen. Een gebied met flinke opkla- ringen bereikte ons land en breidde zich verder naar het H oosten uit. De barometer is H weer gaan stijgen, zodat wij een droog en rustig weekeinde m mogen verwachten. Door af- koeling in de nacht kan er H plaatselijk weer mist ontstaan, vooral in de morgenuren. Op die plaatsen, waar de mist des morgens optrekt, zullen flinke II opklaringen voorkomen en H blijft de temperatuur rond normaal schommelen. Alleen boven Rusland komt een sterk hogedrukgebied voor met vijf p tot tien graden vorst, maar de- H ze koude lucht komt voorlopig niet naar West-Europa. Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll (Advertentie) „JUPITER", de meest suc- I cesvolle pump van dit na jaar, ende pasvorm is een weldaad. Groen - beige - greige r 19.90. 30VERS SCHOENEN MIDDELBURG „The Moonliners" speelden voor talrijke bejaarden Het damescomité „Ontspanning be jaarden" te Middelburg is donderdag avond weer haar werjt voor het win terseizoen gestart met" een feestavond in het Schuttershof. Voor deze eerste avond hadden de dames het cabaret gezelschap „The Moonliners" uitgeno- 1 en ongetwijfeld heeft men hier- geen spijt gehad. Want deze ca- baiettisten boden een beschaafd en uiterst aantrekkelijk programma van zang, muziek, schetsjes enz. onder de titel „Parade", waarmee de ongeveer 400 merendeels bejaarde bezoekers zich kostelijk geamuseerd hebben. Het programma liep vlot en sommige onderdelen werden door Piet van Hese en zijn dames en heren op voor ama teurs zeer verdienstelijke wijze voor het voetlicht gebracht. In „Parade" was een ruime plaats gereserveerd voor de muziek, die de band „The Moonliners" voor zijn rekening nam. De elf musici van dit ensemble onder leiding van Ko Kempe, bleken goed op elkaar ingesteld en met name het koperwerk-trio blies voortreffelijk en legde een uitstekende verstandhou ding aan de dag. Evenwel moet men er zich voor hoeden de begeleiding van de zangstukjes niet te vlak uit te voeren. Die zang werd op charmante wijze verzorgd door Riet Roelse. Er was echter nog meer zang en wel van het Goese operetteduo Annie Wijnands en Jan Roose, dat zeer terecht een hartelijk applaus voor zijn aandeel in het programma kreeg. Temeer daal de pianobegeleiding niet altijd kon volgen. De „schetsjesploeg" bestond uit Riek van Loo, Annie Goedegebure. Dries van Baaren en Rienus Kievit. Het „materiaal" voor ,,'t Kaartavondje" en „De suikertante" was goed, hoewel de stukjes zelf wel wat langdradig waren.. De bijdragen van declamator Simon Berrevoets deden het in het programmageheel zeer goed. Berre voets bracht zijn stukjes op aantrek kelijke wijze. Piet de Leeuw deed eer heleboel: hij praatte de programma onderdelen „aan elkaar", daarbij op humoristische wijze bijgestaan door „hoela-hoepelfan" Dries van Baaren, hij verzorgde met medewerking van Riek van Loo en „The Moonliners" een aardige quiz en tot slot tekende hij. Dries van Baaren kreeg voorts de lachers op de hand als „Jan van 't Zand". Alles bij elkaar was het een programma, dat de toets der kritiek ongetwijfeld kon doorstaan. Aan het begin van de avond had de voorzitster van het comité, mevrouw Deijnen, een openings- en welkomst woord gesproken. Wim de Graaf amuseerde „De Drye Tonnekens". Vrijdagavond hield de buurtvereni ging van de Bogardstraat e.o., „De Drye Tonnekens", in de geheel bezet te Bogardzaal te Middelburg haar jaarlijkse feestavond. Het gezelschap van Wim de Graaf presenteerde hier voor het eerst zijn nieuwe cabaret „Leuk op Last", waarin De Graaf ook ditmaal weer bijzonder humoris tische vondsten verwerkt had. De voorzitter van de buurtvereniging de heer M. G. de Hooge, opende deze feestavond met een kort speechje, waarin hij speciaal welkom heette één van de oprichters der vereniging, de heer Muller. Ook sprak de voor zitter zijn verheuging uit over de financiële medewerking van enkele zakenmensen. De heer en mevrouw Bal, die bij het organiseren van deze avond veel steun verleend hadden, werden door de voorzitter met een aardigheidje bedacht. Hierna was het woord en de daad aan Wim de Graaf en zijn dames en heren, die met een vlot en aardig programma 't publiek ammuseerden. In het gedeelte vóór de pauze nam vooral de politiek een grote plaats in, waarbij met de eenheid van Euro pa nogal eens de spot werd gedreven. De onderlinge samenwerking van de landen van Europa was ver te zoe ken tijdens deze avond. Bij de „de batten" kon men niet eens een „een- heidslacli" produceren... Bijzonder geestig was het schetsje, waarin Wim de Graaf de „politieke vuilnisman" speelde. Gekleed als straatveger en uitgerust met een be zem veegde hij het toneel aan, en zong hij over de wereld van de po litiek. die hij zo graag eens zou aan vegen... Tussen al deze grapjes en goedge meende spot liet De Gra^tf echter de ernst niet achterwege in enkele her inneringen aan de rampdagen. Nadat hij mevrouw Loekemijer ingeleid had luisterde het publiek geboeid naar haar declamatie, getiteld „Zee land dankt de wereld". Veel succes had het gezelschap met een opera, waarin op een kostelijke manier verhaald werd over het meis je Maria dat verliefd wordt op Jan Huigen (in de ton), welke liefde al- lei-lei moeilijkheden met zich mee brengt. Na het programma was er een ba! waarbij gedanst werd op muziek van het bandje van Baby den Toonder. Jubileumbijeenkomst Evangelisatie „Bogardzaal" De Evangelisatie „Bogardzaal" te Middelburg, die op 8 december 1908 is gesticht, zal op 8 december aan staande 50 jaar bestaan. In verband hiermede zal op donder dag 4 december in de Bogardzaal te Middelburg en dank- en herdenkings dienst worden gehouden. Ds. J. Enter sr. te Rotterdam zal een herdenkingsrede houden, terwijl ook de heer J. Sevensma, evangelist te Amsterdam, over het jubileum zal spreken. Voorts zal de voorzitter der- vereniging, de heer L. Leuvens, een inleidend woord spreken en zal de secretaris-penningmeester, de heer G. Swiers, een verslag in vogelvlucht over de afgelopen periode geven. Het geheel zal worden afgewisseld met zang, terwijl ook het zangkoor van de vereniging zijn medewerking zal ver lenen. Volleybal. In het Christelijk Lyceum te Goes worden vanmiddag de volgende vol leybalwedstrijden gespeeld. Dames: Astra 1Astra II (1); BazoSmash (1). Heren: eerste klas BazoOKK (1); tweede klas KVC I—Smash II (3); tweede klas Astra IIAstra III (1)eerste klas: OKKVlam (2). Vrijzinnig-Hervormden hielden bijeenkomst De Vereniging van Vrijzinnig Her vormden te Middelburg hield donder dagavond in de Schouwburg een bij eenkomst. De vice-voorzitter, mr. J. Moolenburgh, memoreerde in zijn openingswoord de overleden voorzit ter, de heer L. A. Schenk, voor wiens werk spreker grote waardering had. „Maar het leven kan soms hard zijn", aldus mr. Moolenburgh, „nu zijn wij onder de indruk maar straks over en kele ogenblikken al, zijn onze gedach ten al op iets anders gericht. Mr. Moolenburgh leidde hierna mej. dr. A. van der Zwaag in, die een le zing hield over „Jordanië". Met tal van kleurendia's maakte zij haar le zing aanschouwelijk. Mej. Van der Zwaag, die jaar in Jordanië aan een ziekenhuis was ver bonden, vertelde op aantrekkelijke wijze over dit land van de Bijbel. „Men vindt hier", aldus spreekster, de meeste heilige plaatsen, meer zelfs dan in de staat Israël". Het landschap, dat men in Jor danië aantreft is net zoals het in de bijbelse verhalen wordt be schreven. Alleen de steden zijn dooi de jaren heen anders geworden. Aan de hand van dia's vertelde mej. Van der Zwaag allerlei bijzonderheden over de heilige plaatsen waaraan zij 'n bezoek heeft gebracht o.a. Bethle hem. Hier is in de vijfde eeuw na Chriateus een kerk gebouwd waar de verschillende kerkelijke groeperingen een kapel hebben. De geboorteplaats zelf wordt aange geven door een grote zilveren ster. „In de Heilige Grafkerk", aldus soreekster, „betwisten de verschillen de kerkelijke richtingen die ook hier kapelletjes hebben, elkaar élke decimeter grond". Verder sprak inleidster over allerlei godsdienstige gebruiken en het primi tieve leven dat door de bevolking wordt geleid. Aan het einde van deze lezing mocht zij van een talrijk publiek een dank baar- applaus in ontvangst nemen, waarna ds. I. J. v. Houte deze bijeen komst sloot. Vrachtwagen contra personenauto. Op de hoek ZaagmolenstraatWes terstraat te Goes ontstond vrijdag morgen om kwart over acht een bot sing tussen een vrachtauto, bestuurd door de Gocscnaar L. H. v. d. W. en de personenauto van dokter B. J. ter B. uit Middelburg. Het ongeluk ge beurde, toen de vrachtauto tijdens het nemen van de bocht op de lin kerweghelft kwam. Beide wagens werden beschadigd, maar geen dei- inzittenden werd gewond. (Advertentie) U hoort 't door de radio U leest 't in de krant. U ZIET 'T IN PANORAMA! R(PORTAGES HEIT VAN DE NAALD: ■nïtlmÊift'-fffll V.V.Z.B. GOES. 14 november. Export- en Industrievelling Jonathan H 80-85 23 H 75-80 27. H 70-75 28, H 65-70 21, H 60-65 14. H H 3. Coxs Orange Pippin H 75-80 53, H 70-75 55. H 65-70 53, H 60-65 43, H 55-60 25, H II 11. Goudreinette H 85-95 27. H 80-85 23, H 75- 80 19, H 65-75 13, H II 7. keuken 13-30— 13.50, fabriek 7-50—7.70. Glorie van Hol land H 75-85 20, H 65-75 17—18, H 11 9. Sterappel H 60-70 31, H 5-60 13, H II 6. Lombarts Calville H 70-80 23, H 60-70 17. Comtesse de Paris H 65-75 23, H 65-65 13. H II D- Gleser Wildeman H 60-70 31, H 50- 60 21—22, H II 11. Br. Alex. Lucas H 65-75 37. St. Rerny H 75-85 13, H 65-75 13. DiV appels kroet en val 3.10. Gewone velling. Coxs Orange Pippin keuken 33—36. fabriek 6—15. Glorie van Holland keuken 16, fabriek 8—10- Jona than keuken 12—13, fabriek 310 Lom barts Calville keuken 14. Br. Alex Lucas keuken 20—26. St. Remy keuken 9—U, fabriek 7—9. Comtesse de Paris keuken 11—15. Gieser Wildeman keuken 22 Groenten. Per stuk: Kropsla A II 16—21, B II 5. Bloemkool A II 46-56, B I 3346, B H 23—40, C II 18—25, afw. 15—43. Knol selderij 6—16. Per kg: Spruiten A XI 41— 47. Witlof A I 84—90, A n 67, B 1 67, B H 40—67. Prei 1 17—23. Andijvie I 12—13. Veldsla 52—85. Spinazie 42—47. Uien 7—10. Gr. sav. kool 12. Rodekpol 9—13. Witte- kool 8. Druiven II 1Ó8136, III 83. Per bos: Selderij 9—14. Kroten 6. VISMIJN VEERE. 14 nov. Aangevoerd: 5049 kg exportgar nalen 1-05—1.58; 179 kg handelsgarnalen 1 05; 211 kg schar 45—50; 180 kg bot 16—40; 20 kg tong 1.634.05; 71 kg rog 16—22; 436 kg wijting 17—23. VEILING STAVENISSE. 14 november. "Drielingen 14.60. Pickles 17-50. Aanvoer 80 ton. Uien middel 7-90— 10. Bonken 10.90. GEMEENTERAAD VERGADERDE Voorlopig geen geld voor verenigingsgebouw. Vrijdagmiddag kwam de raad van de gemeente Veere onder voorzitter schap van burgemeester jhr. I. F. den Beer Poortugael In openbare ver gadering bijeen. Uitvoerig besprak de raad het voorstel om in principe te besluiten deel te nemen aan een regeling met acht andere gemeenten tot het ophalen en vervoeren van het huisvuil naar een centrale opslag plaats. Deze regeling houdt in, dat het vuil twee maal per week wordt opgehaald met een gesloten auto. De kosten hiervoor bedragen ongeveer 10 per emmer. De heer J. J. A. Mol (gem. bel.) merkte op, dat de Veerenaars maar Walcheren ZATERDAG 15 NOVEMBER Adventisten. Vlissingen 9.15 ds. De Raad, 10.15 bijbelstudie. Middelburg 10 bijbelstudie, 11 ds. De Raad. Interkerkelijk avondgebed. Vlissingen (Engelse kerk) 7.30-8.00. Middelburg. (Koorkerk) 7.30-8,00. Evang. oi» G.G. Arnêmuiden 7.30 ds. Middelkoop. ZONDAG 16 NOVEMBER Ned. Herv. Kerk. Aagtekerke 10 ds. Theunissen, 7 ds. Van Vliet. Araemui- den 10 en 2.30 ds. Verwey. Biggekerke 9.30 ds. Hoffman, 2 ds. R. Abbing (H.D.). Domburg 10 ds Van Vliet, 7 ds. Theunissen. Gapinge 2 ds. De Boer. Grijpskerke 10 ds. De Boer, 2.30 ds. Wisse. Koudekerke 10 ds. Kalkman, 2.30, Vliss. str., ds. Haitjema, 7 ds. Hoffman; 't Zandt 10 ds. Kwast, 10.15 jeugdkerk, 7 jeugddienst. Meliskerke 2.30 ds. v. Duijne. Middelburg, Nieu we kerk 9 ds. Dijckmeester. 10.30 ds. Van Haarlem, 7 ds. Van Woerden; Engelse kerk 10 ds. v. d. Linde; Koor kerk 10 ds. Van Houtê (H.D.). Nieuw en Sint-Joosland 10 ds. Aalders, 2.30 ds. v. d. Schoot. Souburg 9.30 en 11 ds. R. Abbing. 7 ds. Van Duijne. 9.30 Concordia, jeugdkerk. Oostkapel le 10 ds. Richard, 7 ds. Kwast (jeugdd.). them 10 ds. Van Duijne. 2.30 ds. 't Hof. Sernoskerke 10 en 2,30 ds. v. d. Wind. Sint-Laurens 10 ds. Van t Hof, 2.30 ds. Kalkman (afscheid). Veere 2 ds. Wieringa (H.D, I. Vlissin gen, St. Jaeobskerk, 30 ds. Haitjema. 5 ds. v. d. Schoot; Engelse kerk 9.30 kerk voor jongeren; Johanneskerk 9.30 ds. Van Woerden, 7 ds. Verbeek (O.D.); Havendorp 10 ds. v. d, School (H.D.). Vrouwenpolder 10 ds. Wisse. Westkapelle 9.30 en 2.30 ds. Oosthoek. Zoutelando 9.30 ieesdienst, 2.30 ds. I-Ioffman. Eglise Wnllonne. Middelburg 10.30 pasteur H. Ie Gras. Geref. Kerk. Arneinuiden 10 en 2.30 ds. Poelman. Domburg 10 ds. Pontier, 2.30 ds. Dondorp. Gapinge 9.30 cn 2 ds. Boot. Grijpskerke 10 en 2.30 ds. Oegema. Koudekerke 9.30 en 2.30 drs, Eishout. Meliskerke 9.30 cn 2.30 ds. Goedendorp. Middelburg. Hofplein- kerk, 9.30 da. Ytsma. 2.30 en 5 da. v. d. Linde; Noorderkerk 9.30 ds. v. d. Linde, 5 ds. Ytsma; Lutherse kerk 7.30 geen dienst. Oost- en West-Sou burg 9.30 en 2.30 ds. Bohlmeijer. Oostkapelle 10 en 3J30 ds. De Groot. Serooskerice 10 en 2)30 ds. Van Wou- we. Sint-Laurens 10 en 2.30 ds. Bre- derveld. Veere 10 en 2.30 ds. Streef kerk. Vlissingen 9.30 cn 5 ds. Hom burg. Vrouwenpolder 10 en 2.30 ds. Aalbersberg. Westkapelle 9.30 ds. Dondorp, 2.30 ds. Pontier. Geref. Gemeente. Aagtekerke 9.30, 2 en 6 Ieesdienst. Arnemuiden 9.30, 2 èn 6 ieesdienst. Meliskerke 9.30, 2 en 6.30 Ieesdienst. Middelburg 9.30, 2 en 6.30 ds. Hage. Oostkapelle 10 en 2.30 Ieesdienst. Vlissingen 9.30, 2.30 en 6.30 ieesdienst. Westkapelle'9.30, 2 èn 6 ieesdienst. Zoutelande 10 en 2,30 ieesdienst. Chr. Geref. Kerk. Middelburg 9.30 en 3 ds, v. d. Molen. Vlissingen 9.30 ds. Rebel (bevestiging ds. Drechsler), 5 ds. Drechsler (intrede). Ver. van Vrijz. Hervormden en Re- nionstr. kring. Vlissingen 7 ds. v d Wall. Evang. Luth. Gemeente. Middelburg 10.30 dienst. Vlissingen 9 dienst. Doopsgezinde Gemeente. Vlissingen 10 da. De Boer. Hersteld Apost. Zendingsgemeente. Vlissingen (Bakkersgang) 10 en 4.30 dienst. Hersteld Apost. Zendingskerk. Vlis singen (Kasteelstraat) 10 en 5 dienst. Leger des Heils. Middelburg J0 heilsk., 4 openlucht.sumenkoin.st. 7.30 verlos singssamenkomst. Vlissingen 10 hei ligingssamenkomst, Evang. op G.G. Vlissingen (Kazerne Willem in) 10 en 5 ds. Middelkoop. ZONDAGSDIENST ARTSEN. Middelburg: dokter M. Reijerse, Seisweg 20, tel. 3456. Vlissingen: dokter J. Vader. Badhuisstraat 106, tel. 2472. Koudekerke. Zoutelande en Westkapelle: dokter M. Huygens, De Casembrootstraat 26, tel 01187—234. Veere. Seroosker':e en Oost kapelle: dokter J. Oosterhoff, Markt A 155, Veere, tel. 01181—271. Apotheek Middelburg: Hummeten, Markt 69, tel. 2134. Apotheek Vlissingen: D. II. van de Kielne-Mulder, Singel 9, te!. 2730. 1 op kosten gejaagd worden. „Op het ogenblik betaalt men vier gulden, zodat de inwoners maar liefst zes gulden per jaar meer betalen moe ten", aldus de heer Mol. Ook de heer J. Bakker (a.r.) vond het verschil i wel een beetje groot. De burgemees ter noemde deze uitgave volkomen verantwoord en helemaal geen luxe. „Op het ogenblik wordt het vuil één maal per week opgehaald door een open vrachtauto en beschikken nog niet alle inwoners over een vuilnis emmer. Dit is in strijd met de meest elementaire begrippen van hygiëne. Wij moeten", verklaarde de "burge meester verder, „de klok in Veere niet achteruit zetten". De raad gjPg hierna met het voorstel akkoord. Over het beschikbaarstellen van een krediet voor het vernieuwen van de bliksembeveiliging van het stadhuis werd uitvoerig gesproken. Het gaat hier om een bedrag van 2640, het geen de heer Bakker wel wat veel achtte. De burgemeester was ook geschrokken en vond dat de monu mentale gebouwen wel veel kosten. Deze voorziening is echter hoogst noodzakelijk lichtte hij verder toe, omdat er op de torengeen tweede afgaande leiding is. Dit is bij toeval febleken toen een expert deze Iei- ingen controleerde. Wethouder D. Kassp Dz. (a.r.) voegde hier nog aan toe, dat men verantwoordelijk is voor het stad huis en men niet anders kan han delen. Besloten werd om drie fir ma's om offerte te vragen. Restauratie-subsidie Akkoord ging de raad verder met het voorstel om het voormalige ar restantenlokaal, thans pakhuïsje. op nieuw te verhuren aan de heer L. J. A. Huijbrecht. De wallen, gelegen aan het Singeltje, werden opnieuw verpacht aan de heer M. A. Hooge- deure. Verder besloot de raad tot aan vaarding van de voorwaarden ter ver krijging van een subsidie voor de restauratie van de Campveerse To ren. I)oor de raadsleden J. Pouwer. J. A. A. Mol en J. Bakker werden de ge loofsbrieven van het nieuwe raadslid, de heer B. van Beveren, onderzocht en akkoord bevonden. Hierna werd de heer Van Beveren benoemd tot lid van de commissie Woonruïmtewet 1947. Bij de rondvraag sprak dc heer Mol zijn verwondering uit over de plan ting van boompjes op de Markt, ter wijl de weg misschien verbreed moet worden. Wethouder Kasse verklaarde naar aanleiding hiervan, dat men de boompjes zo geplaatst had, dat de weg zonder moeite met nog een me ter verbreed kan worden. „En als het nodig is", aldus de wethouder, „kun nen ze altijd nog overgeplant wor den". Ook vroeg de heer Mol over de plan nen voor het verenigingsgebouw. Hiermee komt Veere vergeleken bij andere gemeenten toch echt wel een beetje achteraan, vond het raadslid. De burgemeester verklaarde, dat van Gedeputeerde Staten een brief ont vangen is waarin medegedeeld werd, dat Veere de komende tijd geen gro te kapitaaluitgaven kan doen. „En v Ij kunnen", aldus de burgemeester, „nu eenmaal geen ijzer met handen breken". j GA. VEILING „WALCHKKKK.N" MIDDELBURG. 14 november- Aardappels: Koopmans Blauwe grote 11—1110. Fruit. Jonathan H 1 75-80 25 70-80 26. 70-75 22-23, 65-70 16—20, 65-75 16. 60-70 22, 60-65 8—16, H II 6 —12, K 11—18, F 3—9. Goudreinetten H 1 85-95 26, 75-85 25, 65-75 22, K 6—19. Gol den Delicious H I 85 en op 31, 80-85 37, 75-80 38. 70-75 35—36. 65-70 24—27, K 27, F 7—16. Groninger Kroon H I 70 en op 22, 65-70 17—22, 55-65 14- Tomaten A 43—73, B 72, C 20—41. Coxs Orange Pippin H I 65-75 46, 60-65 42 55-60 23, H II 6. K 21—36, F 6—15. Laxton Superbe H 1 65 en op 24, 60-65 6, K 20. Zoete Ermgaard H I 60-65 37, K 24—31, F 23. Beurrè Alexandre Lu cas H I 75 en op 44, 65-75 36. Comtesse de Paris K 11—12. St. Rerny K 13. F 9. Zwijndrechtse Wijnpeer K 8—18. Nouveau Poiteau H I 75 en op 19. K 15—16. Appels val en kroet 3—14. Peren val en kroet 6—24. Druiven: Blaek Alicante 14)3—1.15. Groenten: Boerenkool 4—10. Savooiekool i'/s—12. Wlttekool 4—7. Rodekool 5—12. An dijvie 7—9. Prei 12—17. Uien 5—12. Sla 3— 13. Komkommers (groen) A 25, C 22, D 15. Kassnljbonen 1-37—1 63. Kasprlnsessen 1.61. Bloemkool 3 st- p. kist 21—82, 4 6t. p. kist 41—52, 6 st. p. kist 16—43, 8 st p. kist 11—30, 10 St. p. kist 10—21. witlof 34— 66. Bospeen 12—19. waspeen 10—17. Bos- kroten 4—9. Breekpeen 4—14 Veldsla 11 —37. Spruiten geschoond 62—84. Spruiten ongeschoond 32—71. Plannen tot oprichting van federatie zeehengelaarsvereni gingen Op korte termijn is de oprichting te verwachten van een Nederlandse fe deratie van zeehengelaarsverenigln- Sen. Het initiatief is hiertoe genomen oor het bestuur van de Strijen-VIs- sers in Bergen op Zoom, welk initia tief vooral in Zeeland, maar ook in Vlaardfngen, Den Haag en Delft, weerklank heeft gevonden. De reden is, dat de twee landelijke bonden van hengelaars alleen de be langen van de zoetwatervisserij be hartigen. Enige verenigingen hebben reeds in Bergen op Zoom vergaderd en binnenkort zal onder alle Neder landse zeehengelaarsverenigingen 'n enquête worden gehouden over de wenselijkheid van een federatie. Auto van rij-instructeur ramde wagen examinanda. De Goese rlj-lnstructeur F. V., heeft vrijdagmorgen om kwart vóór tien op de kruising van wegen Heernis- sewegBeatrixpleln met zijn perso nenauto een auto geramd, bestuurd door mej. P. S. P., eveneens te Goes. Mej. P. legde op dat moment haar rijexamen al. Zij reed over de zuidelijke rijbaan van het Beatrixplein met de bedoe ling rechtsaf de Heernisseueg in te slaan. Op dat moment naderde uit de Heernisseweg de personenauto van V., die verblind door de laag staande zon de tegemoetkomende auto niet opmerkte. Op het laatste ogenblik zag hij de auto, bestuurd door mej. P., maar ondanks krachtig remmen kon de rij-instructeur een botsing niet meer voorkomen. De auto van mej. P. werd licht bescha digd. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. C. Hoek te Goes benoemd tot lid Prov. Staten. Opvolger van partijlid L. F. du Bois. Tot lid van de Provinciale Staten van Zeeland voor de P.v^l.A. is met in gang van vrijdag beuoenul de heer C. Hoek te Goes, dïstrirtsbestiiurder van het N.V.V. in Zeeland. De heer Hoek neemt de plaats in van zijn partijlid L. F. du Bois te Terneuzen, die vorige week /rïjdag is overleden. Het nieuwe Statenlid is vijfenveertig jaar oud. Bij de jongste verkiezingen voor de Provinciale Staten stond de heer Hoek van de kieskringen Sluis en Noord-Zeeland van de P.v.d.A. op de kandidatenlijst als nummer dertien. Hij nam deze plaats m, onmiddellijk na de „vaste kop" van twaalf, die al len zijn gekozen. Daar de heer Du Bois voor de kieskring Sluis zitting had in de Provinciale Staten, werd de heer Hoek in zijn plaats benoemd. De zaak tegen notaris J. L. V. te Vlissingen In ons blad van gisteren werd ge meld. dat de procureur-generaal bij het gerechtshof te Den Haag zijn cassatieberoep tegen het gedeeltelijk vrijsprekend vonnis in de zaak van de Vlissingse notaris J. L. V. had in getrokken. Dit bericht blijkt op een vergirsing te berusten. Weliswaar werd aanvankelijk door het parket van de procureur-generaal medege deeld, dat het cassatieberoep was in getrokken, maar later bleek, dat een naamsverw' sseling had plaatsgevon den, Het cassatieberoep is niet inge trokken. (Advertentie) Zondagsdienst Taxi's Middelnurg VAN nOKSEl.AAR. tel, ilM TRIO TAX. tel >600

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1958 | | pagina 15