PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT BILT Weggestuurde 37 verstekelingen kunnen niet naar Nederland terugkeren Vele schepen zijn in nood geraakt Alarmsein vond heel Zeeland paraat Motie Bruins-Slot in Tweede Kamer verworpen Vandaag... VERWACHT. 201e jaargang - no. 245 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. v. d. Velde en F. B. djjn Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 56 cent per week; 7.00 p. kw.; fr. p. p. 7.25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Vrijdag 17 oktober '58 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mim. Minim, p. advertentie 4.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 cent p. regel met een minimum van 1.—. „Brieven of adres bureau v. d. blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bureaus: Vlissingen Walstr. 58-60, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 3508 of 3546); Middelburg, Markt 61, tel. 3841; Goes, L. Vorststr. 63, tel. 2475 (b.g.g. adv. 2234); Oostburg, G. F. de Pauwstr. 9, tel. 20; Terneuzen, Brouwerijstraat 2; Zierikzee, red. tel. 2425, adm. tel. 2094. Tijdens de storm, die in de nacht van woensdag op donderdag en ook nog gistermiddag over Zeeland joeg, was aan de Vlissingse boulevards duidelijk het verschil te zien tussen de uitwerking van C het opgezweepte water op de nieuwe glooiing nabij de „bomvrije toren" (bovenste foto) waar het water rustig uitvloeide en op de oude boulevardmuur nabij het Roeiershoofd, waar het water „als vanouds" waarlijk huizenhoog oversloeg (foto onder). S Meer bijzonderheden over storm en gevolgen in het artikel „Alarm- S sein vond Zeeland paraat", op deze pagina. (Foto's P.Z.C.) (Van onze parlementaire redacteur) Mej. Ten Broecke Hoekstra (v.v.d.) heeft gisteren in de Tweede Kamer de minister van justitie, prof. Sam kalden, geïnterpelleerd over het terugzenden van 37 verstekelingen naar Indonesië. Aan het einde van de behandeling heeft de Kamer haar vertrouwen in het door de minister gevoerde beleid uitgesproken. De Ka mer verwierp met 91 tegen 29 stemmen een motie van de heer Bruins Slot (a.r.), waarin de regering werd verzocht de verstekelingen in staat te stellen, indien zij dit willen, naar Nederland terug te keren. Dan zou Prof. Samkalden zette uitvoerig gevolgd regeringsbeleid uiteen De interpellante mejuffrouw Ten Broecke Hoekstra zette, alvorens zeven vragen aan de minister te stellen, uiteen dat de haars inziens onvoldoende beantwoording van de schriftelijke vragen, die zij met mr. Van Rijcke- vorsel van de K.V.P. over deze zaak had gesteld, aanleiding was voor de interpellatie. Ook het Nederlandse volk is over deze beantwoording onte vreden, zo voegde zij eraan toe. Het rechtsgevoel van velen is gekrenkt. De terugzending is onmenselijk. Zij erkende, dat de terugzending for meel-juridisch te verdedigen is. Maar wat zijn de gevolgen van de terug keer naar een land, waar het recht met voeten getreden wordt? De mi nister vertrouwt erop, dat de 37 niets zal overkomen, doch mejuffrouw Ten Broecke Hoekstra had hieromtrent geen enkele zekerheid. De terugzending achtte zij mo reel niet verantwoord en een on Nederlandse daad. Dringend en met grote klem verzocht zij mi nister Samkalden nog op zijn be sluit terug te komen. Minister Samkalden zei, dat de re gering een grote behoefte heeft aan een uiteenzetting over het beleid, dat zij ten aanzien van de verstekelingen na een eventueel nader onderzoek, opnieuw over hun toelating kunnen worden beslist. Een motie van de interpellante, waarin de regering zonder meer werd uitgenodigd de verstekelingen met de „Johan van Ol- denbarnevelt" naar Nederland terug te doen keren, was tevoren ingetrokken. Tegende motie van de heer Bruins Slot stemden de gehele fractie van de P. v. d. A., de fractie van de K.V.P., met uitzondering van de heren Van Rijckevorsel en Fens, de fractie van de C.H., be halve *de heer Calmeyer en de C.P.N.-ers Bakker en Borst. volgt, temeer daar zij allerlei verwij ten te horen gekregen heeft. Begin van dit jaar kwam het vraag stuk van de verstekelingen aan de orde. Er arriveerden eerst kleine groepjes, later grotere en tenslotte voer de „Johan van Oldenbarnevelt" met 70 verstekelingen huistoe. Dat kon de regering niet onverschillig la ten, Aldus de minister. De bewindsman gaf vervolgens een uitvoerige uiteenzetting van het be leid, dat de regering ten aanzien van verstekelingen voert, 'n beleid, waar in humanitaire overwegingen een be langrijke rol spelen. De regering heeft duizenden Indonesiërs, die om een visum voor Nederland gevraagd hebben, moeten afwijzen. Zij kan dan niet toestaan, dat wel. gastvrijheid wordt verleend aan een groep men sen, die op abnormale wijze ons land is binnengedrongen. Er is in alle 37 gevallen een minu tieus individueel onderzoek ingesteld. Zie slot pag. 3 kol. 2) ZWARE STORM OP ZEE „Schelde" nam Noors schip „Gudrun" op sleeptouw Mej. Ten Broecke Hoekstra. Opgeheven Er is een vereniging in Nederland opgeheven. Dat op zichzelf is geen groot nieuws, want aan verenigingen is geen gebrek, in Ne derland, integendeel, er zijn ér veel te veel en zolang er in kleine steden nog mensen rondlopen, die van zo'n twintig of vijfentwintig verenigingen bestuurslid zijn, kunnen er rustig hele series verenigingen verdwijnen. Maar de vereniging, die kort geleden werd opgeheven, was toch wel een heel bijzondere en zij heeft dan ook van haar georganiseerd bestaan af scheid genomen mét een ietwat ont roerende zwanenzang. Het gaat hier om de Nederlandse' Vereniging voor Vrijhandel, die zestig jaren lang het Nederland se volk heeft voorgehouden, dat vrij handel over de gehele wereld een grote bijdrage tot de wereldwel vaart zou kunnen leveren. De vereniging heeft haar doel niet bereikt. De mensheid is op dit ogen blik verder van de- vrije wereldhan del verwijderd, dan in de dagen toen de vereniging werd opgericht. Hoe was het zestig jaar geleden toen de eerste mannen zich organiseerden om voor de vrijhandel te strijden Er waren hier en daar wat lastige invoerrechten, waartegen men pro testeerde. Voor het overige was alles vrij. Het geld was in nagenoeg alle landen gezond en stabiel. Men kon reizen en trekken waar men wilde en men kon zich vestigen waar men wilde. De internationale goederenuit wisseling verliep vrijwel zonder be lemmeringen. Die vrijheid is thans verdwenen. In de zwanenzang van de Ne derlandse vrijhandelaren wordt de verdwijning toegeschreven aan de grote geestelijke en materiële ver anderingen, welke zich in de maat schappij hebben voltrokken en men kan het met die conclusie wel eens zijn. Het risico van de onbeperkte vrijheid in onze hedendaagse maatschappij met zijn massaproduktie, zijn me chanisatie, zijn overproductie, zijn geweldige investeringen in kostbare machineparken en in enorme voorra den,, zou te groot geworden zijn. De drang naar beheersing van al deze verschijnselen moest zich wel keren tegen de onbeperkte vrijheid. In de zwanenzang wordt daarover tenslotte gezegd: „Het is logisch, dat (Zie slot pag. 3 kol 1) Vele schepen zijn gisteren tijdens de zware storm in nood geraakt. Het Noorse vrachtschip „Gudrun" zond gisteren uit een positie zes mijl ten noordoosten van 't lichtschip Smith's I Knoli noodseinen uit. Het schip j maakte slagzij. De vuren onder de J ketels waren uitgegaan en de pom- I pen werkten niet. Omdat het schip water maakte was de bemanning overgestapt op de Franse treiler Cap St.-Marie. De sleepboot „Schelde" van Smit en Co uit Hoek van Holland heeft gisteravond de Gudrun op sleeptouw genomen. De „Schelde" had de wedloop naar het schip met slechts enkele meters verschil gewon nen van de sleepboten Holland en Simson. De sleep naar Rotterdam vordert slechts langzaam. Zes sleepboten van N.V, Bureau Wijsmiiller zijn woensdagnacht erin geslaagd het tussen de IJmuidense pieren gestrande Argentijnse „Entre Rios" vlot te brengen. Het schip is door vier sleepboten naar de Noorder- sluis gebracht. De Deense viskotter „Solglint" gela den met paling is in de storm van gisteren ten noordoosten van het vuurschip Terschellingerbank lek ge slagen. De bemanning wgrd met veel moeite overgenomen door het zuster schip „Valde". Er werd sleepbootas- sistentie gevraagd. Het Deense schip „Adler Svan- holm" kwam donderdagmiddag op de Noordzee op circa 75 mijl ten iiwordoosten van de Humber in nood te verkeren. Twee ruimen warén lekgeslagen. De sleepboot „Holland", die uitgevaren was om de Noorse „Gudrun" te assisteren is doorgevaren naar de „Adler Svanholm". De bemanning hoopt het schip met pompen drijvende te houden tot de „Holland" ter plaat se zou zijn. Twee treilers zouden in de buurt van het schip blijven om zonodig te kunnen helpen. Op circa 55 mijl ten noord-oosten van Ameland is donderdagmiddag een on bekende kleine kustvaarder in nood komen te verkeren. Het Poolse "schip „Generaal Bern" Ijeeft gemeld, dat uit de lichtseinen van de kustvaarder is opgemaakt dat het roer van dit schip is weggeslagen. De Duitse reddingsboot „Hermanna- pelt" voer uit, maar moest later te rugkeren omdat het sciiip moeilijkhe den met zijn stuurinrichting kreeg. Uit Ameland was daarop de redding boot „Oostmahorn" uitgevaren. Als gevolg van de zware storm heb ben zeventig Duitse en buitenlandse treilers beschutting gezocht in Cux- haven. In het Skagerak wordt de Deense treiler „Hansine Hl" vermist. Het laatste wat men van dit schip heeft vernomen waren noodseinen. Het Russische stoomschip „Tomsk" meld de dat de Russische treiler „S.R.T. 4442" bij de Shetlandse eilanden in nood verkeerde en dat dringend hulp nodig was. Eerste najaarsstorm woedde hevig, maar de schade bleef gering HET ALARMSEIN ging gisteren op rood voor de Zeeuwse waterkerin gen I En voor Zeeland niet alleen, want toen rijkswaterstaat in de vroege ochtend eens goed de voorspellingen voor waterstanden en windkracht had bestudeerd, werd tien voor half elf een „beperkte dijkbewaking" afge kondigd voor het gehele district zuid: van IJmuiden tot aan de Belgische grens toe.... Dat betekende dat overal de dijkwachten opgetrommeld werden en dat bovendien de bewakingsbureaus bezet moesten blijven. Na tuurlijk kon het vele duizenden man sterke dijkleger nog rustig „op fa briek en kantoor" blijven. Want verontrustend was de toestand nog al lerminst. En dat is de situatie ook niet geworden, want tenslotte bleek het „rode alarmsein voor Zeeland" loos alarm. Even na zessen 's avonds werd in deze provincie de beperkte bewaking al weer ingetrokken, hoe wel men wel paraat bleef. Onjuist was het overigens bepaald motto „beter voorkomen dan gene- niet, dat 's ochtends de beperkte be- zen" uit. Daarom wordt een „be waking werd ingesteld. Na „febru- perkte dijkbewaking" afgekondigd ari 1953" gaat men terecht van het 1 zodra de verwachting luidt, dat het water tot 3.50 boven NAP zal ko men. En die verwachting was er gis terochtend. Inderdaad werd 's middags om streeks vier uur bij de hoogste stand in Zeeland 3.55 meter bo ven .NAP afgelezen. Dat was in Cadzand,- waar in het Zwin de dijk rond de zogenaamde kleiput, waaruit klei wordt gehaald voor versteviging van de. nieuwe Zwin- dijk, wegspoelde. Het werk aan de Zwindijk had over enkele we ken klaar kunnen zijn, maar deze tegenvaller brengt enige vertra ging met zich mee. Dat was overigens de enige, streek in Zeeland, waar het water de alarm- grens van 3.50 plus passeerde. In Vlissingen kwam het nog juist niet zover: 3.46 plus en dat is „slechts" een verhoging van 98 centimetér. In Burghsluis en Zierikzee bleef het zelfs beperkt tot ongeveer 2.80 plus. Voor Zierikzee was deze waterstand L)e eerste najaarsstoim is gis- M teren over Zeeland geraasd en p ook de dijk van Westkapelle s P werd dit seizoen voor het eerst M door de elementen aan een ove- H rigens goed doorstane „proe- p ve" onderworpen. Met de f§ kracht van de wind viel niet H te spotten: de stormband rond s de pet van deze Westkapelaar H drukt het respect voor de s storm uit 1 (Foto P.Z.C.) llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll overigens al voldoende om de kade óp verschillende plaatsen tot 8 me ter breedte onder te laten lopen. Maar de vloedplanken, die in de klei ne straatjes, die op de kade uitko men, waren geplaatst, werden niet eens nat... Wel was er aan de Val wat schade: stukken krammatten (Zie slot pag. 3 kol. 2) „Boskoop" gestrand bij IJmuiden Het 5910 brt metende vrachtschip van de K.N.S.M. Boskoop" is om half twee hedenmorgen gestrand "op het strand ten zuiden van de zuidpier te IJmuiden. De „Boskoop" verliet omstreeks kwart over één de noordersluis te IJmuiden, en liep even na het verla ten van de havenmond uit liet roer en strandde. De sleepboten „Hektor", „Stentor" en „Simson" van Wijsmiiller zijn te IJmuiden naar het schip vertrokken om assistentie te verlenen. In Rotterdam liepen kaden en straten onder Tijdens het hoge water, te Rotterdam zijn gisteren gedeelten van kaden en straten in de onmiddellijke omgeving van de Nieuwe Maas onder water Aar alleen de Spaanse kade moest voor het verkeer worden afgesloten. Op twee plaatsen elders heeft zich een verzakking voorgedaan, doch de politie heeft deze met lichten voor het verkeer aangegeven. Het is dus voor wat Rotterdam be treft nogal meegevallen en- de kant op haar Capelle aan de'IJsel is het water heneden de dijk gebleven. bestaat de Ned. Joumalis- H tenkring 75 jaar. ....bestaat het marinevlifeg- M kamp De Kooy te Den Helder 40 jaar, p p „...viert de bekende Nederland- jjf se romanschrijver, dichter en p li essayist Simon Vestdijk, aan M wie in 1951 de P. C. Hooft- p prijs en in 1955 de Contantijn c§ Huygensprijs van de Jan Cam- H pertstichting werd toegekend, te Doorn zijn 60e verjaardag, p iliniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiil Opklaringen en plaatselijk nog enke le bnïen. Noordwestelijke wind verder afnemend tot vrij krachtig of matig. Dezelfde temperaturen als gisteren of iets hogere. ZON EN MAAN 18 oktober Zon op 7.08 onder 17.41 Maan op 13.20 onder 22.28

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1958 | | pagina 1