PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Foead Sjehab wenst voor Libanon kabinet van militairen en technici Trein op Zeeuwse lijn greep personenauto Gestolen kunstschatten 1.500.000) terecht Va n el aag, - 201e jaargang - no. 239 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. v. d. Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 66 cent per week; 7.00 p. kw.; fr. p. p. 7.25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Vrijdag 10 oktober '58 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mlm. Mlnlm. p. advertentie 4. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 cent p. regel met een minimum van 1.—. „Brieven of adres bureau v. d. blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bureaus: Vlissingen Walstr. 58-60, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 3508 of 3546); Middelburg, Markt 51. tel. 3841; Goes, L. Vorststr. 63, tel. 2475 (b.g.g. adv. 2234); Oostburg, G. F. de Pauwstr. 9, tel. 20; Terneuzen, Brouwerijstraat 2; Zierikzee, red. tel. 2425, adm. tel. 2094. „Nationale verzoening" mislukt? Betogers rieden premier Karami luidkeels aan: „Treed niet af!" „Premier Karami zal vanavond zijn ontslag aanbieden. Presi dent Sjehab heeft inmiddels Nazem Akkari, directeur-generaal van het kabinet van de premier, tot eerste minister benoemd. Er is een nieuw kabinet gevormd, bestaande uit twee burgers en vier militairen." Toen dit bericht gisteren in Beiroet, de hoofdstad van Libanon, bekend werd, trokken honderden voor malige Mohammedaanse opstandelingen naar de in het westen der stad staande woning van premier Karami, waar zij een be toging hielden en riepen: „Treed niet af." Karami verscheen op het balkon van zijn huis en stelde met een vage toespraak de betogers enigszins gerust. De Libanese minister van voorlichting, Charles Heloe, heeft later tegen over een medewerker van Keuter verklaard: „De regering is nog steeds aan het bewind. Alle andersluidende berichten zijn onjuist. Maar de toe stand kan morgens anders zijn". Aller doel is eenheid van het land Karami zei onder meer tot de demon stranten: „Wij zullen slechts dat doen, wat U wilt. Wij begeren geen posities, want die zijn slechts mid delen en niet het uiteindelijke doeL En dit doel is: de eenheid van Liba non, het behoud van zijn onafhanke lijkheid en de onschendbaarheid van zijn gebied en de bevordering van het welzijn der Arabische landen." De minister van voorlichting deelde niet-officieel mede, „dat president Sjehab een oplossing voor de Liba nese politieke crisis heeft gevonden." Hij voegde hieraan toe te menen, dat deze oplossing bestond uit het aan het bewind brengen van een hoofd zakelijk uit legerofficieren samenge stelde regering, met deelneming van een of twee neutrale burgers. Hij besloot: „Er kan echter geen sprake zijn van de installatie van een dergelijke regering, zolang het be- wind-Karami niet officieel is afge treden." Van de baan De benoeming van een kabinet, be staande uit militairen en technici, zou betekenen dat Sjehabs politiek van nationale verzoening van de baan zou zijn. Hij heeft tot dusver dan ook geen regeling tot stand kunnen brengen tussen de optan- delingen van „gisteren" die thans loyaal zijn omdat zij premier Ka rami (ex-rebel) steunen, en de loy alisten van voorheen, die opstan delingen zijn geworden na de vor ming van de regering-Karami. PRESIDENT SJEHAB andere tactiek Smokkelaars uit Nederland door rijkswacht betrapt. De rijkswacht van Hoboken bij Ant werpen heeft op de Boomsesteenweg te Wilrijk drie Nederlanders betrapt terwijl zij 350 kilo gesmokkelde bo ter uit twee auto's overlaadden in kisten. De Nederlanders, afkomstig uit Utrecht, waren te Wuustwezel over de grens gekomen. Hun herhaald passeren van de grens had de aandacht van de rijkswacht getrokken. De smokkelaars werden aangehouden. Akkari is van 9 tot 14 september 1952 lid geweest van het drieman schap, dat belast werd met de uit voering van de lopende zaken, als ge volg van de impasse waarin het toen malige staatshoofd, Bejara el Cheori, zich bevond. Dit driemanschap werd vervangen door generaal Sjehab, die toen ook reeds opperbevelhebber van het leger was. Sjehab werd tijdelijk hoofd van de regering, waardoor de verkiezing van Sjamoen tot president van de republiek op 23 september 1952 mogelijk werd. Eervol ontslag aan minister Algera Bij Koninklijk Besluit is aan de mi nister van verkeer en waterstaat, mr. J. Algera, op diens verzoek met in gang van 10 oktober 1958 op de meest eervolle wijze ontslag verleend onder dankbetuiging voor de vele en gewichtige diensten, aan de koningin en den lande bewezen. Zolang in de benoeming van een nieuwe minister niet is voorzien, zal de portefeuille van verkeer en water staat worden beheerd door de minis ter van volkshuisvesting en bouwnij verheid, ir. H. B. J. Witte. NA SPEURWERK IN WEST-DUITSLAND Ook goud uit Rijksmuseum gevonden De Westduitse politie heeft in samenwerking met Interpol een grote hoeveelheid kunstvoor werpen opgespoord, die uit Europese musea zijn gestolen. Volgens de politie wordt de nog voortvluchtige vermoedelijke dader, de veertigjarige Karl- Heinz Bergk uit Keulen, ver dacht van diefstallen uit musea in Frankrijk, Nederland, Zwit serland, Luxemburg, West- Duitsland en Groot-Brittannië. De totale waarde van de kunst schatten die thans terecht zijn bedraagt plusminus anderhalf miljoen gulden. Daaronder be vinden zich de gouden kunst voorwerpen die onlangs werden gestolen uit het Rijksmuseum. De politie is op het spoor van Bergk gekomen toen zij bij een kunsthan delaar in München het houten ma donnabeeldje vond dat enige tijd ge leden uit het A.N.V.V.-kantoor in Keulen werd weggenomen. De kunst handelaar herkende Bergk van hem voorgelegde foto's als de man van wie hij het madonnabeeldje (waarde ruim 5000) voor no ggeen duizend gulden had gekocht. De dief had aan een andere kunsthandelaar in Mün chen twee schilderijen uit een Luxem burgs museum voor ongeveer ƒ7000 verkocht. De vier kunstschatten van histori sche waarde die uit het Rijksmu seum werden gestolen, waren een ketting, die volgens de overlevering aan Michiel de Ruyter heeft toebe hoord, verder een keten met penning van kapitein Isbrand Gotske, een be ker van Cornelis Schrijver en een penning van Isaac Rockesen. Deze voorwerpen zijn in de nacht van 26 op 27 september jl. verdwenen uit twee vitrines van. de afdeling Vader landse Geschiedenis. De diefstal werd in do ochtend van de 27ste september ontdekt. De beide vitrines waren op schandalige wijze vernield. Merk waardig was, dat de dief de andere kunstvoorwerpen op deze afdeling had laten staan. De politie heeft hier uit geconcludeerd, dat het de dief dus kennelijk om goud te doen is ge weest. Gevreesd werd dan ook, dat de gestolen voorwerpen in de smeltkroes zouden belanden. Deze diefstal was, voor zover bekend, de eerste geslaag de uit het Rijksmuseum. De enkele pogingen, die inde loop der tijden ziJ"n gedaan, waren alle verijdeld. De ontmaskering De uit het Rijksmuseum gestolen kunstschatten zijn door Bergk, die zich steeds met een paspoort op de naam van „Lasalle" legitimeerde, aan een juwelier in Keulen ver kocht. Deze en de kunsthandelaren uit München hadden ontdekt, dat hun aankopen van diefstal afkomstig waren toen de Westduitse politie K.LM.-toestel verkent Noordpool Het K.L.M.-toestel dat een eerste verkennende poolvlucht maakt, is gisteren om 20.50 uur van Anchorage in Alaska opgestegen. De reis gaat over de Noordpool naar Schiphol, vanwaar het vorige week vrijdag is vertrokken. Bijna alle Inwoners van het Italiaanse dorp Travagliato, n de provincie Bres cia, zijn na het eten van-bedorven paar- devlees, in een ziekenhuis opgenomen. ...wordt prins Karei van Bel- n H gië 55 jaar; j§ M ...herdenkt China de uitroe- |I M ping van de republiek. M beschrijvingen van de uit Euro pese musea gestolen kunstvoorwer pen rondstuurde. Het was daarna niet moeilijk meer de heer „Lasal le" te identificeren, want uit de kartotheek van de Keulse politie bleek, dat Bergk zich vroeger ook al van de naam „Lasalle" heeft be diend. De 40-jarige Bergk heeft al een strafblad met 24 veroordelin gen. Spoorwegongeval bij 's-Heer-Arendskerke Met een snelheid van 120 km per uur is de trein van vier mi nuten voor half tien uit Vlissin gen donderdagavond op de on bewaakte spoorwegovergang Eindewege onder 's-H. Arends- kerke (wachtpost 48) ingereden op een personenauto, die be kneld was geraakt tussen de spoorrails. De auto, die kort te voren door de chauffeur 'was verlaten, werd ongeveer hon derd meter meegesleurd en to taal vernield. Het voorste trein stel, dat ontspoorde, liet een spoor van vernieling achter: een paar ruiten van het wacht huisje sneuvelden, de palen van de bovenleiding braken als luci ferhoutjes af en over een af stand van meer dan tweehon derd meter waren de rails ge deeltelijk ontzet. Ongelukken deden zich niet voor. Het spoor wegverkeer naar Vlissingen werd ernstig ontwricht. Omstreeks vijf minuten over half tien kwam de heer Koppejan van de firma Tamse uit Goes uit de richting 's-Heer Arendskerke de onbewaakte In volle vaart is donderdagavond op een onbewaakte spoorwegovergang te 's Heer Arendskerke een passa- gierstrein op een personenauto inge reden. De bumper van het voorste treinstel, werd danig ontzet door de botsing. Hoewel de trein ontspoorde, deden zich geen persoonlijke onge il vallen voot\ Foto. jPpZ.OJj spoorwegovergang aan de Eindewe ge opgereden. Het linkervoorwiel van zijnauto geraakte daarbij zeer waar schijnlijk door een onverwachte ma noeuvre, naast de bouten blokken die op de overweg tussen de raüs liggen. De wagen draaide een halve slag om zijn as en was noch vooruit noch achteruit te rijden. De bestuurder riep in allerijl de hulp in van enkele omwonenden, maar ook zij slaagden er niet in de auto uit zijn benarde positie te bevrijden. Inmiddels na derde uit de richting Middelburg een passagierstrein, zodat de buurtbewo ners al spoedig hun pogingen moes ten staken om de personenauto weer op de weg te krijgen. Wel liepen en kele mensen de trein tegemoet, maar de bestuurder zag eerst op het laat ste ogenblik, dat de doorgang over de spoorwegovergang versperd was doop .een auto, Dit is alles wat er overbleef van de personenauto van de heer Koppejan uit Goes, die donderdag op een onbe waakte spoorwegovergang te 's Heer Arendskerke door een trein werd gegrepen. De motor en een gedeelte van de carrosserie werden finaal van de wagen gerukt (Foto P.Z.C.) Vernielend spoor Met volle snelheid reed de trein met een hevige klap op de perso nenauto, die meer dan 100 meter werd meegesleurd. De motor werd uit de wagen ge rukt en kwam enkele tientallen meters verder als een verwrongen klomp staal aan de kant van de (Zit slot pag. 7kol. 5) De Britse leidende atoomgeleerde sir John Cochroft heeft uit handen van koning Frederik van Denemarken de ,J7iels B.ohr medaille" ontvangen, een onderscheiding van de organisa tie van Deense ingenieurs. De'over handiging vond plaats, tijdens een korte plechtigheid in Kopenhagen. „Levensader van Amsterdam in gevaar" In de vergadering-van dè kamer van koophandel en fabrieken te Amster dam heeft voorzitter mr. D. A. Del- prat gisteren zijn teleurstelling uitge sproken over de 'ftïèuï?é "beglröting van het ministerie van verkeer en waterstaat „over de geringe omvang van het uigetrokken bedrag 1 miljoen) voor de werken tot aanleg van een nieuwe havenmond te IJmui- den". Voorts noemde hij het „een ondra gelijke beslissing", dat voor de ver ruiming van de capaciteit van het Amsterdam-Rijnkanaal geen gelden beschikbaar zijn gesteld. Nu het havenverkeer de laatste ja ren met sprongen is toegenomen, die nen volgens hem met de grootste spoed voorzieningen te worden ge troffen „om de twee levensaders van Amsterdam voldoende doorstromings mogelijkheid te verzekeren". Met verbeteringswerken kan niet meer worden volstaan. Op korte termijn achtte hij werken van grote omvang onontbeerlijk. Mr. Delprat sprak er in zijn rede zijn teleurstelling over uit, dat in de memorie van toelichting ten aanzien van de aanleg van de nieuwe mond van het Noordzeekanaal geen licht wordt verschaft „omtrent de wijze van aanpak van dit werk". Wordt de nieuwe mond nu geschikt gemaakt voor schepen van 45.000 ton, dan wel van 60.000 of 80.000 ton? Bladeren in boomgaard verdorden voortijdig In een drietal boomgaarden te Eijs- den, waar de bomen verleden week nog fris in het groen stonden, zijn de bladeren in enkele dagen tijds tot zwart en dood materiaal verdord. Het betreft hier een oppervlakte van ongeveer 3 ha. waarop in totaal on geveer tweehonderd fruitbomen zijn aangeplant. De Nederlandse Ffuittelersorganisa- tie te Den Haag heeft woensdagmor gen een eerste onderzoek ingesteld. Dè Plantenziektekundige Dienst te Wageningen zet het onderzoek nu "voort. De verschijnselen doen in het alge meen denken aan beschadiging door uit rook afkomstige chemicaliën: sommigen echter menen dat een he vige aantasting door kanker de oor zaak is. In de buurt van de boom gaarden staat een fabriek. In Eijsden, dat midden in een fruit- gebied ligt, zijn geen andere geval len geconstateerd dan op deze drie percelen. VRIJ ZACHT. Overwegend zwaar bewolkt met plaatselijk wat regen of motregen. Zwakke tot matige zuidwestelijke wind. Weinig verandering in tempe ratuur. ZON EN MAAN 11 oktobér Zon op 6.56 onder 17.57 Maan op 4.55 gndei; 17.10

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1958 | | pagina 1