PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DULLES: agressie van communistisch China vormt een ernstige bedreiging Westerschelde-gebied ligt uiterst gunstig in West-Europa KONINGIN NAM GESCHENKEN IN ONTVANGSTAUTO EN FRUIT Vand aag, ONZEKERHEID OVER VERLOOP VAN WERKELOOSHEID 201e jaargang - no. 221 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. v. d. Velde en P. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunot-hoofdred.G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 58 cent per week; 7.00 p. kw.; fr. p. p. 7.25 per kw. Losse nummers 15 cent. Vrijdag 19 sept. 1958 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mim. Minlm. p. advertentie 4.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 cent p. regel met een minimum van 1.—. „Brieven of adres bureau v. d. blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bureaus: Vlissingen Walstr. 68-60, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 3508 of 3548); Middelburg, Markt 51, tel. 8841; Goes, L. VorstBtr. «8, tel. 2475 (b.g.g. adv. 2234); Oostburg, G. F. de Pauwstr. 0, tel. 20; Temeuzen, Brouwerijstraat 2; Zierlkzee. red. tel. 2425, adm. tel. 2094. Gromyko eist terugtrekking van Amerikaans leger op Formosa De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties is donder dag te New York het jaarlijkse debat over de algemene kwesties in de wereld begonnen. De Amerikaanse minister van buiten landse zaken, John Foster Dulles, sprak o.a. over de crisis in het Verre Oosten. Hij zei, dat de gewapende agressie van de Chinese communisten een ernstige bedreiging met onheilspellende ver wikkelingen is. Als de besprekingen tussen de Verenigde Staten en communistisch China, die thans in Warschau worden gehou den, geen succes hebben, behouden de Verenigde Staten zich het recht voor om de kwestie in de Verenigde Naties te brengen. Dulles zei niet in welk orgaan de kwestie Formosa ter sprake zal worden gebracht. De Sowjet-minister van buitenlandse zaken, Andrei Gromyko, eiste ,de terugtrekking van de Amerikaanse strijdkrachten op Formosa. Hij her haalde de Russische verklaring, dat de Sowjet-Unie bereid is communis tisch China te helpen bij het afslaan van agressie. De Amerikaanse minister had niet al leen over het Verre Oosten gespro ken. Over Hongarije verklaarde Dul les dat de wereld was geschokt dooi de wrede vergeldings- en schrikaan jagende maatregelen, die na het neer slaan van de Hongaarse opstand werden genomen. Omtrent de Liba non zei de Amerikaanse minister dat de Amerikaanse regering verwacht spoedig na de ambtsaanvaarding door de nieuwe Libanese president te Beiroet besprekingen te zullen ope nen over een schema dat voorziet in het terugtrekken van de Amerikaan se troepen op korte termijn. Een der oorzaken van de recente spanningen in het Midden-Oosten is volgens Dul les gelegen in ophitsende radiotoe spraken. Hij deed een beroep op de Verenigde Naties voor het nemen van maatregelen om dit te voorko men. Dulles merkte op dat de Verenigde Staten zullen blijven aandringen op maatregelen om het gevaar van een verrassingsaanval te verminderen. Dg Amerikaanse minister zei voorts, dat de Verenigde Staten van mening zijn, dat het nu tijd is voor alle volkeren om een inventaris te maken van hetgeen op economisch gebied bereikt is en nieuwe plan nen op lange termijn te maken voor gemeenschappelijke actie. Hij stelde voor het jaar 1959 voor deze taak te gebruiken. Amerika zal na gaan op welke wijze het kan deel nemen aan regionale ontwikke lingsprogramma's, zo de betrok ken landen hiertoe de wens ken baar maken. De V.S. zullen ook voorstellen, dat men zich beraadt over uitbreiding van het kapitaal van de internatio- D onder dagmiddag heeft de Canadese ambassadeur in Nederland, de heer Thomas A. Stone, in het paleis Soest- dijk aan koningin Juliana een zending fruit en groente aangeboden, afkom stig van de Canadese tuinbouwraad en de vereniging van fruit- en groen tekwekers in Ontario. Deze foto laat zien hoe de koningin en haar gast van de sappige vruchten proefden. nale ontwikkelingsbank en. van de middelen van het internationale monetaire fonds, aldus Dulles. Hij vroeg hierna de aandacht voor de kwestie van de ruimte en verklaar de dat menal het mogelijke moet doen om de ruimte alleen tegebrui ken voor „het opbouwende onderzoek van de mensheid". De Verenigde Staten zullen onmid dellijk stappen doen voor de opstel ling van een vruchtbaar program ma voor internationale samenwer king bij het vreedzame gebruik van de ruimte en stellen daarom voor een commissie in het leven te roe pen om deze zaak te onderzoeken, aldus Dulles. De Russische minister van buiten landse zaken, Andrei Gromyko, heeft de Verenigde Naties een ontwape ningsplan aangeboden, bestaande uit negen punten. Het houdt o.a. in: Vermindering van de Amerikaanse en Russische strijdkrachten tot 1.700.000 en van de Engelse en Fran se tot 650.000. Een vermindering van de uitgaven voor conventionele bewapening in de vier genoemde landen met 15 pro cent. Een vollédig verbod van alle atoom- en waterstofwapens: stopzetting van de produktie ervan en vernietiging van alle voorraden. Een onmiddellijke en universele stop zetting van de proeven met kernwa pens. Navo-oefening „Ship- Shape" begonnen In liet zeegebied -ten westen van En geland en in het oostelijk gedeelte van de Atlantische Oceaan is gisteren de N.A.V.O.-oefening „Ship Shape" begonnen, waaraan zowel oorlogs schepen als vliegtuigen van Engeland, België, Frankrijk, West-Duitsland, Portugal en Nederland deelnemen. Deze oefening, welke tot 26 septem ber zal duren, staat onder leiding van de geallieerde maritieme opperbevel hebbers in de Kanaalzone en het oos telijk gedeelte van de Atlantisclié Oceaan, te weten admiraal Sir Guy Grantham en admiraal Sir William W. Davis, alsmede van de luchtmaar- schalk Sir Bryan Reynolds, geal lieerd opperbevelhebber der lucht strijdkrachten in beide zeegebieden. De oefening zal worden gehouden zo wel In de boven- als onderwateroor logvoering, in het mijnenvegen en de konvooibescherming. Van Nederlandse zijde wordt aan de oefening deelgenomen door Hr. Ms. onderzeeboten Zeeleeuw en Walrufe, een aantal mijnenvegers van squadron 123 en 127, benevens door Lockheed Neptunes van vlieg tuigsquadron 320 van de Marine- luchtvaartdienst. UIT CANADA EN ZWEDEN Auto werd aan het Rode Kruis tuinbouw in de streek van Toronto. Door het werk van de emigranten is dit gebied een van de bloeiende tuin bouwcentra van Canada geworden. Maandag was de geschenkzending in Holland Marsh overgedragen aan de Nederlandse consul-generaal in To ronto, mr. J. Polderman. Dit ge schiedde door Betty Horlings, een dochter van een van de eerste Neder landse tuinders, die zich in deze streek vestigden. Het geschenk werd daarna door de K.L.M. naar Neder land gevlogen. Gisteren werd nog een ander Q_ schenk aan de koningin aangebo den, n.l. de Zweedse vrachtauto, die de koningin is geschonken door de directie van de Scania Vabis vrachtauto- en autobusfa- brieken te Södertalje tijdens haar statiebezoek aan Zweden in mei 1957. Bij de aanvaarding van deze auto werd door de koningin be paald, dat deze ter beschikking zou worden gesteld van het hoofd bestuur van het Nederlandsche Róode Kruis. In overleg met het rode Kruis is de opbouw van deze wagen ontworpen en het Scania Vabis chassis is door De Canadese ambassadeur in Neder land, de heer Thomas A. Stone, heeft gisteren op het paleis Soestdijk aan koningin Juliana een geschenk van zijn land aangeboden. Dit bestond uit een zending kleurig blinkend fruit en de beste groentesoorten, die de kwe kers van Ontario hebben aan te bie den. De zending was samengesteld op verzoek van de Canadese tuinbouw raad en de vereniging van fruit- en groentekwekers in Ontario. Zij was bedoeld als geschenk van de vele Nederlandse emigranten, die in Ontario wonen, en als een illustratie van de belangrijke bijdrage, die deze Nederlandse Canadezen hebben gege- Donderdagochtend is op Paleis Soestdijk de overdracht ge schied van de Zweedse vrachtauto, die aan H.M. de Koningin werd geschonken door de directie van de grote vrachtauto- en autobusfabrieken te Södertalje tijdens haar staatsiébezoék aan Zweden in mei 1957. De Zweedse ambassadeur, de heer S. Dahlman, droeg de wagen eerst over aan de koningin, die de auto daarna overdroeg aan het Rode Kruis. is het 60 jaar geleden, dat i te Parijs officieel de eerste i spade in de grond werd gesto ken voor de aanleg van de Me tro, waarvan de eerste lijn, te weten van Vencinnes naar Maillot, op 19 juli 1900 in ge bruik werd genomen; is het 100 jaar geleden, dat i het eerste Royal Opera House ïix Coy ent Garden te Londen i door brand werd verwoest; wordt in de Verenigde Sta ten in de serie „Kampioenen j van de vrijheid" een postzegel i uitgegeven ter ere van de Hon- I gaarse patriot Lajos Kossuth (1802—1894). Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllll Incident bij Hongaarse gezantschap te Parijs Een 44-jarige Fransman, Perenyi, is donderdag bij een poging het Hon gaarse gezantschap te Parijs binnen te dringen, gewond geraakt, doordat een bewaker in het gebouw drie scho ten op hem loste. een Nederlandse carosseriefabrièk voorzien van een 3-persoons cabine en een gesloten laadbak van 5 meter lengte. Het nuttig draagvermogen is 6% ton. Deze auto zal worden inge deeld bij de z.g. nood-colonne van het Rode Kruis. Op het paleis Soestdijk is de vracht auto door de directie van Scania Va bis de heren G. Nilsson en G. Ell- hammar aan H. M. overhandigd in tegenwoordigheid van de Zweedse ambassadeur in Nederland. Hierna droeg koningin Juliana de vrachtauto over aan de tweede voor zitter van het Nederlandsche Roode Kruis, de generaal-majoor-arts dr. H. J. van der Giessen. MINISTER SUURHOFF: Rust in lonen gewenst (Van onze parlementaire redacteur) Er Is vergeleken bij 1957 en 1958 een lichte verbetering in de werkloosheid ingetreden. Dat is, naast de opmer king, dat in onze nationale economie weer een opgaande lijn valt waar te nemen, een optimistische klank van de minister van sociale zaken en volksgezondheid, de heer Suurhoff, in de toelichting op zijn begroting voor 1959. Laten we echter niet te vroeg jui chen: zekerheid omtrent het toekom stige verloop van de werkloosheid be staat in genendele en dé mogelijkheid van een zekere stabilisatie op het hui dige niveau of zelfs enige niéuwe stijging der werkloosheidscijfers is vooralsnog niet uitgesloten te achten. Zou zulk eeü ontwikkeling zich voordoen, dan zou de aanwending van de verkregen ruimere econo mische armslag voor een krachtige politiek tot vermindering, van dt werkloosheid een zeer hoge priori teit moeten hebben, zo verzekert de minister. Teneinde niet opnieuw in moeilijkhe den verzeild te raken, zoals we in de achter ons liggende periode gekend hébben, dringt de heer Suurhoff aan op rust in de lonen. Ook wat betreft de invoering van nieuwe of de uit breiding van bestaande maatregelen op sociaal terrein en op dat van de gezondheidszorg wenst hij voorlopig een grote mate van voorzichtigheid in acht te nemen. In 1959 zullen bijzondere activiteiten CONGRES VOOR REGIONALE ECONOMIE Kustgebieden zijn thans zeer in trek (Van een medewerker) Het Is mode geworden de Westerschelde de laatste jaren te beschouwen als een nieuwe toegangspoort tot West-Europa, evenwel zonder dat de argumentatie geheel uit de sfeer van de mystificatie komt. De ligging op zichzelf van deze riviermond is uiteraard gunstig, maar het is niet zeker, dat hiervan zonder meer en zomaar gebruik zal worden gemaakt. Op de laatste congresdag over de regionale economie, die werd gehouden in het paviljoen van de Raad van Europa op de Expo hebben wij daarover ons oor extra te luister gelegd bij de topfiguren van de Europese Gemeenschap. Niet dat zij iets over Zeeland zeiden, maar in die richting was toch wel iets te interpreteren. Met name de heren A. Coppé, vice-voorzitter van de Hoge Autoriteit van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, en J. Rey, lid van de Europese Commissie vertelden belangwekkende zaken. De heer Coppé beschreef het indu striegebied van West-Eui'opa met als centra de industriële bekkens van Nord en Pas de Calais, het Rührge- bied, de omgeving van Frankfort en het bekken van Lotharingen. In deze geografisch© driehoek wordt 90%. yan de kolen en 75% van het staal van de gemeenschap geproduceerd. Aan dit gebied ontleent het havenbekken van RotterdamAntwerpenGent zijn betekenis. Hierbij staat Nederland met name in relatie met Duitsland en België vooral met de overige, stre ken. Voorts zien wij de Westerschel de vooral als het scheidingsterrein inplaats van een water- zou men van een landscheiding kunnen spreken dat open ligt naar alle kanten, maar min of meer stagneert door de moei lijkheden die de bevaarbaarheid en de landinwaartse ligging van Antwer pen bieden. De heer Coppé noemde van de binnen deze begunstigde ag glomeraties gelegen minder ontwik kelde gëbieden onder meer de Vlaan- derens en de Kempen. De ontwikkeling 'van deze streken ligt voor de hand en dit geldt in nog sterkere mate voor de zeeha vengebieden van Vlissingen en Ter- neuzen. Zij zullen op de duur het vacuum kunnen opvangen wat prof. Demeyer van Leuven reeds enige jaren geleden constateerde. De natuurlijke gang van zaken is, dat de directe omgeving van de Westerschelde door dit alles een nog „strategischér" ligging krijgt. op het gebied van de arbeidsvoorzie ning nodig blijven. De migratierege ling Ten behoeve van werklozen, zal niet gemist kunnen worden, al heeft zij aan betekenis ingeboet, vindt de bewindsman. Gezien de grote onzekerheid ten aanzien van de ontwikkeling van de internationale conjunctuur en van de werkgelegenheid in ons eigen land is voor 1959 eenzelfde bedrag voor subsidiëring van aanvullende werken uitgetrokken als in 1958. Desnoods zou uit de op het hoofd stuk „onvoorziene uitgaven" voor komende post van 30 miljoen gul den nog een aanvullend bedrag be schikbaar kunnen komen, indien de stand van de werkloosheid zulks onverhoopt noodzakelijk mocht ma ken. Over een wetsontwerp tot overdracht van wettelijke bevoegdheden op het gebied van de loonvorming aan orga nen van het bedrijfsleven heeft inter departementaal overleg plaats. Na be ëindiging hiervan zal het ontwerp aan de S.E.R. om advies gezonden wor den. Eerlang is een wetsontwerp te ver wachten omtrent wettelijke vakantie bepalingen voor het zeevaart- en zee visserijbedrijf. Het weer in Europa Volgens de weerrapporten van gister avond 7 uur. Helsinki, licht bewolkt 17 gr. Stockholm, licht bewolkt 17 gr. Oslo, licht bewolkt 16 gr. Kopenhagen, geheel bewolkt 14 gr. Aberdeen, zwaar bewolkt 16 gr. Londen, geheel bewolkt 21 gr. Amsterdam, onbewolkt 17 gr. Brussel, licht bewolkt 18 gr. Luxemburg, licht bewolkt 19 gr. Parijs, onbewolkt 21 gr. Bordeaux, onbewolkt Grenoble, geheel bewolkt Nice, zwaar bewolkt Berlijn, motregen Frankfort, half bewolkt Mtlnchen, zwaar bewolkt Garmisch, zwaar bewolkt Zürich, licht bewolkt Genève, zwaar bewolkt Locarno, zwaar bewolkt Wenen, geheel bewolkt Innsbruck, regenbui Rome, geheel bewolkt Ajaccio, half bewolkt Algiers, licht bewolkt Madrid, licht bewolkt Mallorca, licht bewolkt 24 gr. 17 gr. j 24 gr. 13 gr. 18 gr. 18 gr. 14 gr. 20 gr. 19 gr. 25 gr. 13 gr. 2J gr. WEINIG WIND In de ochtend plaatselijk mist. Ove rigens op de meeste plaatsen droog weer met opklaringen. Weinig wind en gematigde temperaturen. ZON EN MAAN 20 september Zon op 6.21 onder 18.45 ,(Veryolg op-pag. 7).Maan op 14.38 onder 23.35 Algemene Vergadering van Verenigde Naties:

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1958 | | pagina 1