PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT D£ BILT Tekort Rijksbegroting 1318 miljoen gulden Prinsessen Beatrix en Irene aanwezig bij opening van Staten-Generaal ZEELAND had dit goed toeristenseizoen jaar een Vandaag... ADENAUER EN DE GAULLE VOLLEDIG MET ELKAAR EENS is het 10 jaar geleden, dat de Zweedse staatsman Folke graaf Bernadotte van Wisborg, s die als U.N.O.-bemiddelaar op- trad in het conflict tussen Jo- den en Arabieren, te Jeruzalem s Ep door Joodse extremisten werd vermoord; 1 is het 100 jaar geleden, dat M de Deens^ romanschrijfster en sociaal werkster Ingeb.org M. j§ Sick te Kopenhagen werd ge- boren. liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiinniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiuiili VERWACHT... ZONNIGE PERIODEN In de ochtend plaatselijke mist, ove rigens zonnige perioden en op de meeste plaatsen droog weer. Matige tot zwakke noordelijke wind. Dezelf de temperaturen als gisteren of iets hogere. ZON EN MAAN 18 september Zon op 6.18 onder 18.50 Maan op 12 40 onder21.44 201e jaargang - no. 219 Dagblad, uitgave van de rirma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. v. d. Velde en P. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 56 cent per week: 7.00 p. kw.; fr. p. p. 7.25 per kw. Losse nummers 15 cent. Woensdag 17 sept. '58 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mlm. Mlnlm. p. advertentie Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 cent p. regel met een minimum van 1.—„Brieven of adres bureau v. d. blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bureaus: Vllssingen Walstr. 58-60, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 3508 of 3546); Middelburg, Markt 51, tel. 3841; Goes, L. Vorststr. 63, tel. 2475 (b.g.g. adv. 2234); Oostburg. G. F. de Pauwstr. 9, tel. 20; Temeuzen, Brouwerijstraat 2; Zierikzee. red. tel. 2425. adm. tel. 2094. De voornaamste punten uit de Miljoenennota zijn: Het nadelig saldo bedraagt 1318 miljoen gulden. Ter dekking van het tekort wil de regering de tijdelijke verho ging van enkele.belastingen verlengen en de rest lenen. De verlenging van belastingverhogingen betreft: het bijzon dér invoerrecht op benzine en de motorrijtuigenbelasting voor o.m. dieselauto's; de omzetbelasting op een aantal arti kelen; de vennootschapsbelasting. De regering acht het tekort'toelaatbaar, gezien het tijdelijke karakter van de economische inzinking en de te verwachten economische opleving. Er is in 1959 geen loonronde te verwachten. Het.woningbouwprogram vermeldt weer 80.000 woningen. Aan de Sociaal-Economische Raad is advies gevraagd over het het al of niet afschaffen van de consumentensubsïdies op de melk en op de huren. Er is gestreefd naar vermindering van de staatsuitgaven en naar grotere efficiency. Hef hoge uitgavenpeil is o.m. toe te schrijven aan: het feit dat Indonesië zijn verplichtingen niet nakomt; de instorting van de internationale zuivelmarkt; het grote nadelige saldo van het Landbouw Egalisatiefonds; de bestrijding van de werkloosheid; de volledige financiering van de woningwetbouw door het Rijk In de met bloemen versierde Ridder zaal hadden zich al velen verzameld met de leden der Staten-Generaal. Prinsjesdag werd verstoord door een druilige regen Koningin Juliana heeft gisteren voor de elfde maal sinds haar troonsbestijging de zitting van de Staten-Generaal geopend met het uitspreken van de Troonrede. Om precies tien minuten over één reed de kouinklijke stoet het Binnenhof op, de koets werd getrokken door acht paarden en begeleid door een kleurrijke stoet van rijtuigen met leden van de hofhouding, een compagnie van het garderegiment grenadiers met het vaandel, de Konink lijke Militaire Kapel en detachementen van de Koninklijke Ma rechaussee en de Rijkspolitie. Op het Binnenhof ad een afdeling van de Koninklijke Marine de erewacht betrokken. Juist op het moment dat de koningin uit het rijtuig stapte begon het te regenen, die elke gedachte aan een mild oranjezonnetje verbande. Het was een der zeld zame keren dat het regende op de derde dinsdag in september tussen een en twee uur. Op hun tocht van het paleis Het Lange Voorhout naar de Ridderzaal werden koningin Juliana, prins Bernhard en de prinsessen Beatrix en Irene hartelijk toegejuicht door duizenden mensen die zich langs de route hadden opgesteld. Onder de toeschouwers bevond zich prinses Marijke, die een plaatsje had gekregen voor het paleis. Op het bordes van de Ridderzaal, waarboven een fraai baldakijn was gespannen, werden de leden van het koninklijk huis door de commissie van in- en uitgeleide van de Staten- Generaal ontvangen. De koningin, gekleed in een groen blauwe tafzijden robe, met aan haar zijde prof. Anema, werd naar de troon geleid. Daarop volgden prins Bernhard en de beide prinsessen Beatrix en Irene. Onze kroonprinses, begeleid door jhr. mr. M. van der Goes van Naters, droeg een crème zijden toilet en een blauwe hoed. Zij nam rechts van haar koninklijke moeder op de troon plaats. Vervolgens kwam prinses Irene, die voor het eerst de plechtige opening van de Staten-Generaal bijwoonde. Begeleid door het lid van de Twee de Kamer, mej. A. H. Nolte, schreed zij statig en toch enigszins guitig lachend naar de omstanders, naar de troon. Een licht-groene japon om sloot haar slank figuur en zij nam plaats naast haar vader, die het ce remonieel tenu droeg van generaal der cavalerie. De prins werd in de Ridderzaal begeleid door de heer Tj. Krol. De andere leden van de com missie van ontvangst waren H. Oos terhuis, Evert Vermeer, dr. E. P. Verkerk, H. M. van Lieshout, Ch. J. I. M. Welter en G. Ritmeester. Op rustige toon las H.M. de Koningin de Troonrede voor, waarvan een groot deel was gewijd aan de zorge lijke internationale toestand en waar in ook werd geconstateerd, dat de economische situatie van ons land een lichte verbetering vertoont. Toen de koningin was uitgesproken, boog de voorzitter, mr. J. A. Jonk man, hoffelijk naar de troon om ver volgens op te staan en het „leve de koningin" aan te heffen, dat spontaan werd overgenomen door de gehele zaal. Aan de plechtigheid was een einde gekomen. Buiten de Ridderzaal stonden de talrijken in de druilerige regen te wachten. Het publiek was echter niet rustig meer, toen de koningin, prins Bern hard en de twee prinsessen op het balkon traden. Het publiek brak door de afzetting heen en rende naar het paleis, juichend en zwaaiend met de armen naar de koninklijke familie. De politie had de grootste moeite om de uitgelaten massa „in touw" te houden. „In touw" letterlijk, want da politiemannen spanden De troonrede De vraag kan gesteld worden of de troonrede optimistisch dan wel pessimistisch van toon is. Op de Amsterdamse beurs maakte de troonrede gisteren geen onprettige indruk. Men zag er wel wat in en ae heren financiers vonden dc aange kondigde staatsleningen tot een be drag van vele honderden miljoenen guldens een profeitelijke zaak. Maar vele anderen zullen uit de troonrede toch maar weinig optimis me kunnen putten. Het jaar 1958 is een moeizaam jaar en de nog resterende maanden van dat jaar zullen aan de ondervonden tegenslagen niet veel meer kunnen afdoen. Er was voor 1958 al een te kort op de rijksbegroting geraamd. Daar komen nu nog bovenop de ge volgen van de instorting op de zuivel markt, die de regering voor extra uitgaven stelt. Ook de anti-Neder landse maatregelen in Indonesië eis ten zware offers en tenslotte waren er nog kleine tegenvallers op het ge bied van de werkloosheidsbestrijding enz. Het werkelijk tekort over 1958 zal dus aanzienlijk blijken te zijn. Thans komt de regering met een begroting voor 1959, die al bij voorbeeld een tekort van meer dan een miljard aanwijst. Daarvoor zal geleend moeten worden en dat vindt de regering toelaatbaar. Toelaatbaar is 't zeker, maar dan toch alleen maar tijdelijk. Het verontrus tende is, dat in de troonrede en in de miljoenennota slechts weinig wordt gesproken over maatregelen, die op ae duur een einde zullen ma- deen aan de tekorten. De subsidies op de zuivel moeten althans voorlopig blijven, de sub sidies op de woninghuren blijven ze ker tot 1 januari 1960, de steeds groeiende uitgaven voor onderwijs blijven, de zware defensielasten blij ven, alles blijft. Van dit standpunt ge zien is de troonrede optimistisch, maar het is een optimisme, dat tot pessimisme aanmaant. Want men gaat van leningen leven en het einde daarvan is niet te voorzien! Maar het einde is dan toch inflatie en de waardevermindering van het geld. Duizenden juichten koninklijk gezin toe Lancering van Vanguard- satelliet mislukt De Amerikaanse marine heeft dins dag een mislukte poging gedaan om op de proefbasis Cape Canaveral een Vanguard-raket met een kunstmaan te lanceren. Als oorzaak van het fa len werden „technische moeilijkhe den" opgegeven. Toen het moment van de start van de 24 meter lange raket was aangebro ken, kwam er rook en vlammen on der het apparaat uit, maar de mo toren stopten, volgens de officiële le zing, automatisch tengevolge van een defect voordat de raket zich in de lucht verhief. De satelliet in de kop van de raket had een gewicht van bijna tien kg en een middellijn van vijftig cm. Het was de zevende poging om met behulp van een drietrapsraket van het type Vanguard een kunstmaan te lanceren. De enige geslaagde poging geschiedde op zeventien maart toen een satelliet van anderhalve kg in een baan om de aarde werd gebracht. Volgens functionarissen zal er in de naaste toekomst weer een poging worden gedaan. Het derde en laatste deel van het journaal van de grondlegger van de blanke nederzetting aan Kaap de Goede Hoop, Jan van Riebeeck, is de zer dagen verschenen. Dit betekent het einde van een lang en zorgvuldig werk door de Van Riebeeck vereni ging, die verantwoordelijk is ge weest voor het verwerken en de ver taling in Afrikaans en Engels van dit werk. Hij zei- dat er bij de. besprekingen geen detailkwesties aan de orde wa ren gesteld en dat alleen van gedach ten is gewisseld over de wereldpro blemen. „Wij hebben kunnen consta teren, dat wij het hierover volledig eens zijn en dat wij tot overeenstem ming zullen kunnen komen over alle acute vraagstukken, die zich zuLiai voordoen", aldus Adenauer. Adenauer zei dat het eerste doel van de Europese politiek is de gesloten verdragen van kracht te doen worden, dan de leemten ervan op te vullen en tenslotte Groot-Brittannië door de vrijhandelszone bij de gemeenschap pelijke markt aan te sluiten. Na zijn onderhoud met De Gaulle was Ade nauer ervan overtuigd, zei hij, dat de gemeenschappelijke markt op 1 janu ari van kracht zal worden en dat m het komende jaar ook de vrijhandels zone tot stand zal komen. De Gaulle was het ook met hem eens wat betreft de tegenover de Sowjet- Uniie en de andere staten van het oos telijk blok aan te nemen houding. Volgens Adenauer is het een vergis sing te menen dat men diplomatieke betrekkingen met bepaalde staten van het oostelijk blok zou moeten aanknopen omdat die staten daardoor van Moskou losgemaakt zouden kun nen worden. Het tegendeel zou het geval kunnen zijn. Naar zijn persoonlijke indrukken van De Gaulle gevraagd zei Adenauer dat de Franse premier niet als „nationa list" beschouwd moet worden. De Gaulle had hem verzekerd dat de Fransen niet meer bevreesd waren dat de Duitsers zich zouden willen wreken en dat Frankrijk en Duits land zich dus aan hun gemeenschap pelijke taken in Europa en de wereld konden wijden. Wat het Verre Oosten betreft zei Adenauer dat men rond deze tijd slecht weer in het gebied van For mosa kon verwachten waardoor geen landingsoperaties mogelijk zouden zijn. Dat zou de betrokken partijen tijd geven om de hele zaak nog eens rustig te overden ken. VOORLOPIGE CONCLUSIE. „Sociaal toerisme" nam weer toe HET V REEMDELINGENBEZOEK aan Zeeland is in de afgelopen maan den over het algemeen drukker geweest dan in 1957 het geval was. Dat is de voorlopige conclusie, die uit de thans ter beschikking staande gegevens getrokken kan worden en waar tegelijkertijd uit vastgesteld kan worden dat het zogenaamde „sociaal toerisme" in 1958 nog is toegenomen. In vrij wel alle delen van Zeeland, in de steden en in de kustplaatsen, was vooral in het hoogseizoen de vraag naar zomerwoningen en kampeergelegenheid opvallend groot. Op Schouwen-Duiveland is het zelfs voorgekomen, dat een kampeerboerderij in één nacht 1500 gasten moest herbergen en in Vlissingen overweegt men om de kampeergelegenheden tegen volgend jaar uit te breiden en te moderniseren. Niettemin heeft de hotellerie van de ze opbloei in het sociaal toerisme geen beduidende terugslag ondervon den, zo vernamen wij. In het hoog seizoen was de hotel-bezetting over het algemeen normaal, hoewel de „toevoer" van gasten dit jaar vrij laat begon. In heel Zeeland is trou wens het voorseizoen minder druk geweest dan in 1957, maar het hoog seizoen heeft vrij véél, zo niet alles goed gemaakt en ook het naseizoen belooft alleszins redelijk te worden. Op Schouwen-Duiveland, de Bevelan- den, Walcheren en in Oost- en West- Zeeuwsch-Vlaanderen in vrijwel geheel Zeeland derhalve is het be zoek uit Duitsland aanmerkelijk toe genomen. Met name Schouwen-Duive land en Walcheren zijn als het ware overstroomd met Duitse toeristen, maar ook in een toch wel excentrisch gelegen plaats als Hulst nam het be zoek uit Duitsland mede dank zij een initiatief van de plaatselijke V.V. V.-beduidend toe. De wereldtentoonstelling in Brussel, de „Expo", heeft in sommige geval len wel als een sterke toeristische trekpleister gewerkt op de categorie „dagjesmensen" uit België en Noord- Frankrijk, die Zeeland in mindere mate bezochten dan in 1957 het ge val was. Expo-concurrentie Dat heeft men met name in Goes, Vlissingen en Middelburg geconsta teerd en in Middelburg dan vooral naar aanleiding van het teruggelopen bezoek aan Miniatuur-Walcheren. Vooral deze laatste instelling onder- IVervolg op pag. 7) „BEKRACHTIGING VAN GEVOERDE POLITIEK" ^„Franse premier niet als nationalist te beschouwen" Bondskanselier Adenauer heeft dins dag op een persconferentie te Bonn verklaard, dat zijn besprekingen met De Gaulle, zondag in Colombey les deux Eglises gehouden, de eenmaking van Europa zullen bevorderi-a. „Ons gesprek betekende de'bekrach tiging van de politiek, die wij met grote vasthoudendheid in de afgelopen negen ja3r hebben gevolgd", aldus Adenauer. Een beeld van het voorlezen van de troonrede door koningin Juliana. V.l.n.r. prinses Beatrix, koningin Ju lianaprins Bernhard en prinses Ire ne. snel een lang touw over het Voor hout, waarachter ze met vereende krachten hand in hand de uitbun dige menigte tegenhielden. Enkele minuten bleef de koninklijke fami lie op het balkon. Daarna ging men naar binnen en verspreidden de toeschouwers zich. Het vertrek van de Gouden Koets vanaf het paleis Lange Voorhout in

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1958 | | pagina 1