PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT de BILT Opperste Gerechtshof: integratie te Little Rock moet worden uitgevoerd Zeeuws provinciehuis dit jaar onder kap r VOORBEREIDING STADIONSPEL IN DE WAR GESCHOPT Vandaag... Hugh Galtskell, leider van de Britse labourpartij, heelt verklaard dat hij niet kan ingaan op de uitnodiging van de Russen om in het najaar een bezoek aan Rusland te brengen. Hij heeft net te druk en kan bovendien niet gemist wor den op het Labourcongers dat deze herfst gehouden zal worden. VERWACHT'. WEINIG WIND. Droog weef met zonnige perioden. Weinig wind en iets hogere middag- temperaturen. ZON EN MAAN 14 september Zon op 6.11 onder 18.59 Maan op 7.27 onder 19.14 Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok. 7tr. p. T) 725 WAARIN OPGENOMEN DÉ MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN 201e jaargang - no. 216 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. v. d. Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: w. Leertouwer. Zaterdag 13 sept. 1958 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mim. Minim, p. advertentie 4.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 cent p. regel met een minimum van 1.—. .Brieven of adres bureau v. d. blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bureaus: Vlissingen Walstr. 58-60. tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 3508 of 3546); Middelburg. Markt 51, tel. 3841; Goes, L. Vorststr. 63, tel. 2475 (b.g.g. adv. 2234); Oostburg, G. F. de Pauwstr. fl, tel. 20; Temeuzen, Brouwerijstraat 2; Zierikzee. red. tel. 2425, adm. tel. 2094. Besluit onmiddellijk vein kracht In Den Haag heeft men vrijdag reeds uitgebreide voorberei dingen getroffen voor de derde dinsdag in septemberlinks het schoonmaken van de gouden koets; rechts een afdeling bereden rijkspolitie oefent voor het escorte van de koninklijke stoet. President Eisenhower spoort aan tot opvolging gerechtelijk bevel Het Amerikaanse opperste gerechtshof, vonnis wijzend in de zaak van het schoolbestuur te Little Rock, heeft gisteren bevo len, dat de integratie van de middelbare school in Little Rock dient te worden uitgevoerd. Het besluit, voorgelezen door de pre sident Earl Warren, werd eenstemmig genomen. Warren kon digde aan dat het vonnis onmiddellijk ten uitvoer moet worden gelegd. Het schoolbestuur van Little Rock is thans verplicht maandag, wanneer de school wordt geopend, negers toe te laten. Zoals bekend bepaalde de federale districtsrechter, Lemley, op 21 juni dat de integratie twee en een half jaar moest worden uit gesteld. Het hof van appèl vernietigde dit vonnis, waarop de zaak naar het hooggerechtshof werd verwezen. Warren zeide, dat het vonnis van hét federale districtshof van 1957, waarin integratie werd gelast, onveranderd van kracht is. De zitting duurde slechts vijf minuten. De publieke tribune van het hoog gerechtshof was geheel bezet. Er waren veel negers onder het publiek. President Eisenhower heeft vanuit zijn vakantieverblijf in Newport aangespoord tot opvol ging van het gerechtelijk bevel. Anders zal anarchie het gevolg zijn, zei hij. Gouverneur Orval Faubus heeft verklaard dat de uitspraak van het hooggerechts hof „niet onverwacht" voor hem is gekomen. In september van het vorige jaar aan het begin van het schooljaar riep gouverneur Faubus <!e hulp van de staatsmilitie in om te voorkomen dat de negerleerlingen de school in Little Rock betraden. President Ei senhower zond toen federale troepen om de toelating van de negerscholie- reu te verzekeren. De huidige uitspraak zal, naar ver wacht \^prdt, veel beroering in de zuidelijke staten wekken. De bewuste school in Little Rock zou maandag haar deuren voor het nieuwe schooljaar openen. Men vei'- wacht evenwel dat de gouverneur van de staat, Faubus, liever gebruik zal maken van zijn recht om de school te sluiten. Er hebben zich ze ven negerleerlingen bij de school la ten inschrijven. Faubus is van me ning, dat er in het geheel geen nood zaak tot toelating bestaat, aangezien de negers, naar hij gezegd heeft, een uitstekende eigen middelbare school hebben. Winnend publiek In Goes moest deze week een con cert van het Rotterdams Philhar- monisch Orkest worden afgelast omdat er te weinig belangstelling bij de voorverkoop van kaarten werd ge toond. Als een van de mogelijke oor zaken van deze geringe interesse werd de programmakeuze genoemd: een symfonie van Bruckner met na me zou weinig tot bezoek animeren. De vraag rijst nu: is dit argument juist En vervolgens: moet bij het kiezen van het programma bij der gelijke concerten voornamelijk od de verlangens van het publiek worden gelet of moet het publiek worden opgevoed Wat de eerste vraag betreft, het kan niet worden ontkend, dat de keuze van de uit te voeren werken "dn het onderhavige geval inderdaad een be langrijke rol speelt. Immers, het aan tal keren, dat een groot symfonie-or kest naar Zeeland komt is zeer be perkt, zodat de belangstellenden een geselecteerd programma verwachten. Die selectie zal de meerderheid van de muziekliefhebbers eerder zoeken in bekende dan in onbekende werken. Want een bezoek aan een dergelijk concert is voor hen helaas geen regelmatige bezigheid, zodat men vanzelfsprekend het onderste uit de symfonische kan wil hebben. En dat onderste bevat voor hen namen als Rossini, Beethoven, Liszt, Tsjaikows- ky, Wagner en zo voort. Wij geloven niet, dat er ene heer Bruckner bij te vinden is. Zodat, als de naam van de ze overigens geniale componist is af gedrukt op het programma van een jaarlijks concert, dit velen afschrikt. In plaats van een zéér lange Bruck ner heeft men liever twee korte Tsjaikowsky's Het antwoord op de eerste vraag moet dus naar onze overtuiging be vestigend luiden. Waarbij dan nog in aanmerking dient te worden geno men, dat dit bewuste concert vroeg in het seizoen zou worden gegeven. Vooral dank zij of tengevolge van de mooie nazomer is men er nog niet zo „in". Alles bij elkaar factoren genoeg om het in an dere jaren zo geestdriftige publiek ditmaal wat „lauw" te maken. Jam mer, maar het is nu eenmaal zo. Het bovenstaande laat echter de tweede vraag onbeantwoord. En zij is in feite de belangrijkste. Moet dus gezien de Goese erva ringen bij dergelijke concerten uitsluitend rekening worden gehouden met de publieke smaak? Het staat goed om op deze vraag verontwaar digd „neen" te antwoorden en om daarbij fiere pleidooien te houden voor programma's met opvoedkundi ge waarde, in muzikaal opzicht dan Maar om dit pleidooi in de praktijk te kunnen verwezenlijken, moet men een risico nemen. Het risi co namelijk, dat een deel van het pu bliek zoals in Goes is gebeurd óók neen zegt en eenvoudig niet komt. Er moeten derhalve fondsen aanwezig zijn, waardoor men de luxe (LVervolg op, pag. S). Het hoofd van de middelbare school van Little Rock, Virgil T. Blossom, verklaarde geen commentaar te heb ben tot hij met het schoolbestuur had gesproken. Gevraagd of zijn school maandag geïntegreerd zou openen antwoordde Blossom „dat hangt van de gouverneur af". Thurgood Marshall, de advocaat van de N.A.A.C.P. (National Association for the Advancement of Coloured People) zeide met deze duidelijke uitspraak kan het schoolbestuur, noch de gouverneur noch iemand an ders ook zelfs maar beweren de wet niet te kennen. Alles wat thans nog wordt ondernomen om de-segregatie te handhaven is strijdig met de wet". Gesloten Een school in het district Warren in de Amerikaanse staat Virginia, die op bevel 22 negerléerlingen moest toelaten, zal voor onbepaalde tijd ge sloten worden, zo heeft het school bestuur meegedeeld. Virginia kent een wet, die het slui ten van scholen toestaat als deze op dracht hebben gekregen integratie toe te passen. Wangedrag Drie negermeisjes zijn door het wangedrag van hun blanke mede leerlingen gedwongen de middel bare school van Ozark (Alabama) te verlaten. Donderdag moesten de meisjes bescherming zoeken in de directeurskamer tegen de blan ke leerlingen, De directeur heeft hen daarop verzocht de school voorgoed te verlaten om nieuwe moeilijkheden te voorkomen. Het stadionspel „De sterken voor de zwakken", dat hedenavond in het VI- tessestadion te Arnhem ten bate van net Prinses Beatrix Poliofonds zou worden opgevoerd, is tot nader order uitgesteld. De oorzaak hiervan is, dat het vrijdagavond bij de generale repetitie tot ongeregeldheden is ge komen. Enkele honderden jeugdige kijkers, die niets met het massaspel te maken hadden, begonnen met het verwekken van agitatie. Zij vielen de medespelenden lastig, hieven allerlei schampere kreten aan en infecteerden tenslotte ook tallozen onder de 1500, merendeels jeugdige medespelenden. Het gevolg was een dusdanig rumoer, dat zelfs de enorme luidsprekers, die tot de outillage van het stadion behoren, het lawaai niet meer konden overstemmen. Pogingen om de rust te herstellen faalden jam merlijk. In de algemene verwarring werden decorstukken beschadigd en ging de zo noodzakelijke discipline onder de is het 40 jaar geleden, dat f§ de 7 meter hoge spoorwegdijk bij Weesp, juist toen er een trein van Hilversum naar Am- H sterdam passeerde, over een lengte van circa 80 meter in- ff zakte, zodat de trein, juist voor ze de spoorbrug over het Mer- wedekanaal wilde opgaan, voor het grootste deel van de dijk stortte, waardoor 41 personen om het leven kwamen en 42 |f H personen min of meer ernstig werden gewond. H sluit de minister van bin- nenlandse zaken de beide Ka- s H mers van de Staten-Generaal. viert dr. S. L. Mansholt, vice-president van de commis- s sie van de Europese economi- sche gemeenschap en oud-mi- nister van landbouw, visserij en voedselvoorziening, te Wasse- ff naar zijn 50ste verjaardag. j§ viert de Nederlandse publi- M H eiste en journaliste Renske ff Mössinger te Amersfoort haar f| 70ste verjaardag. j EN MORGEN- g is het 1700 jaar geleden, dat |j ff de kerkvader Thascius Caeci- lius Cyprianus, bisschop van Cartago en begaafd kanselre- M iff denaar, tijdens de Christenver- volging door keizer Valerianus s werd onthoofd. |jj inmin Ben Goerion: barrière van Bandoeng doorbroken. Premier David Ben Goerion van Is raël heeft donderdagavond op een bijeenkomst van het hoofdbestuur van de Mapai-partij een resumé ge geven van de Israëlische positie in de wereld. Een van de meest belangrijke ge beurtenissen in de tienjarige geschie denis van Israël was, volgens hem, dat „de barrière van Bandoeng is doorbroken", spelers verloren. Toen de Inmiddels gewaarschuwde politie verscheen, was hét veld door de medespelenden en degenen, die de agitatie hadden verwekt, verlaten. Een en ander heeft het bestuur van de afdeling Arnhem van het Prinses Beatrix Poliofonds genoopt het spel af te gelasten. Of een opvoering nog mogelijk zal zijn wordt overwogen. Men verwachtte duizenden kijkers, waaronder vele notabelen uit het ge hele land, waarvan er reeds zeer ve len kaarten in voorverkoop hadden gekocht. Russen beschoten Japanse vissersboot Een Japans kustradiostation op Hok kaido heeft van een Japans vissers vaartuig bericht ontvangen dat de bemanning van een andere vissers boot, de „Wakashio Maru", donder dag na een stranding op de kust van het eiland Suisho gered is door een Russische patrouilleboot. Maar voor dat de Russen met hun reddingswerk begonnen hebben zij de „Wakashio Maru" beschoten, aldus dit bericht. Eerst werd de vissersboot beschoten het is nog niet bekend hoe en hoe lang en daarna gingen Russische militairen aan boord. De bemanning van het Japanse schip werd overge bracht op het Russische. Waar de be manning thans verblijft is momenteel nog niet bekend, aldus het kustradio station. Moeder van president Soekarno overleden. De 88-jarige moeder van president Soekarno is gisteren in haar huis in Blitar (Oost-Java) overleden zo heeft men volgens het persbureau Pia in paleiskringen verklaard. Soekar no was bij het overlijden aanwezig. Koningin laat vandaag m.s. „Rotterdam" te water Het nieuwe passagiersschip van de Holland Amerika Lijn, de „Rotter dam", dat vandaag bij de Rotter- damsche Droogdok- Mij door koningin Juliana te water zal worden gelaten, zal circa 87.000 registerton meten. Deze tonnage is gelijk aan die van de „Nieuw Amsterdam" en het nieuwe vlaggeschip zal even lang zijn, n.l. 230 meter. De breedte wórdt evenwel twee meter meer, n.l. 28,65 m. Er zal voor ruim 1400 passagiers en de uit 750 koppen bestaande beman ning plaats zijn in ruime, comforta bel ingerichte hutten, die in alle air conditioned zullen zijn. De passa giersaccommodatie is onderverdeeld in twee klassen. Het schip zal worden voortgestuwd door twee schroeven. Tot de inrich ting voor de passagiers zullen oa. behoren 9 liften, een gesloten en een open zwembad, een theater tevens bioscoop, waarin ruim 600 zitplaat sen. Men hoopt het schip over ongeveer een jaar in de vaart te k,unnen bren gen. Tijdens de afbouw zullen 1200 of 1300 man aan boord werken. Met de bouw is een bedrag van meer dan honderd miljoen gulden gemoeid. Bij de bouw van het Zeeuwse provinciehuis de toekomstige „Provinciale Griffie" dat als onderdeel van het Abdijcomplex te Middelburg aan Sint Pieterstraat en Abdijplein verrijst, worden goede vorderingen gemaakt. Was dit met de korte zuid-vleugel en de vleugel aan de Sint Pieterstraat reeds eerder het geval, nog voor het einde van dit jaar hopen de aannemers C. van der Klippe en E. G. Lindenbergh uit Vlissingen ook de noordvleugel en het hoofd gebouw, de vleugel aan het Abdijplein, onder de kap te hebben. Met de werkzaamheden aan het hoofdgebouw is men zover gevorderd, dat een begin kon worden gemaakt met het storten van de zoldervloer. Met man en macht wordt er thans aan gewerkt om de noordvleugel en het hoofdgebouw en daarmee het gehele complex onder de kap te krijgen. Bij de bouw van het provinciehuis zijn vijftig mensen betrokken: dertien metselaars, veertien timmerlieden, ne gen opperlieden en hnlparbeiders en voorts elek- triciëns, loodgieters, scliilders en stucadoors, welke laatste groep momenteel werkzaam is in de vleugel aan de Sint Pieterstraat. Deze vleu gel is, evenals de zuidvleugel, reeds van glas voorzien en geheel waterdicht. Hoewel de ople veringsdatum maart 1960 is, streven de aanne mers er naar het provinciehuis nog vóór Kerst mis 1959 te voltooien. In maart 1957 werd met de bouw begonnen. Op de foto is het gebouw, zo als het er thans uitziet, met een witte lijn aan gegeven. (Foto P.Z.C.) KORTE PREDIKATIE ,JHaar een zeker Farizeeër in de Raad, genaamd Gamaliel... stond op... En zij lieten zich door hem ge zeggen...". Handelingen 5 3.) en JfO. Voor de tweede maal staan de .apos telen voor hun rechters. Het hun op gelegde spreekverbod hebben ze naast zich neergelegd. Openlijk leren zij in de tempel. Opnieuw worden zij voor de joodse raad gebracht. De joodse raad barst van woede en een nieuw plan wordt gesmeeddeze mensen om te brengen. Dan staat Gamaliel op, „een voor zichtig, politiek en conservatief man van milde orthodoxie en als zodanig een gezien spreker in de raad". Of moeteti we zeggen: een halve, een lauwe, een neutrale, een, man van het compromis In elk geval, hij is ervan overtuigd, dat men geen martelaren moet maken voor een zaak, die men teniet tvil doen, want dat de kerk bovenal rust nodig heeft. Dat lijkt in ieder geval verstandig en voorzichtig. Gamaliel is de voorzichtige politicus, die alle drijven veroordeelt, maar ma tigheid en neutraliteit aanbeveelt. Is hij geen vroom, verstandig, voorzich tig man Gamaliel is het type mens, dat de boodschap van de Opgestane hoort, maar niet gelooft. Men kan de bood schap van het Évangelie horen en er vijandig tegenover staan. Men kan ook de boodschap vriendelijk afwij zen, doodzwijgen in een vlakke neu traliteit. Dat is de keuze van Gama- liël. Maar er is een derde weg. Waar het gaat om het Evangelie van Jezus Christus, helpt geen verstandige voor zichtigheid of milde liberaliteit. Daar moet het top een keuze komen. Daar moet men positie kiezen: ja of neen, aannemen of verwerpen. Want wie niet beslist, beslist toch! Ook schijn baar welwillende neutraliteit moet I hier uitkamen bij vijandschap: Wie i met Mij niet is, die is tegen Mij". j En het resultaat f Gamaliëls voorstel wordt geaccepteerd. De apostelen worden gegeseld. Daar komt men te recht, als men meer met de mensen dan met de Waarheid rekening houdt! En aanstonds breken de eerste chris- j tenvervolgingen uit. Gods werk, Gods Raad gaat toch door. En wij Geven icij ook de raad van Gamaliel, die nog altijd populair is, i gehoor f Ook wij willen niet tot de j beslissing komen Maar God wil de beslissing. Ook van ons! Hij wil niet onze neutraliteit. Hij wil evenmin ons neen. Hij teil ons ja. Daartoe kwam Zijn Zoon in deze wereld, opdat wij in tijden van druk, maar ook in tijden, waarin we even ruimer mogen ademhalen „ja" zouden zeggen. Heinketiszayid. C. J. Amesz.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1958 | | pagina 1