PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT KLM-VLIEGTUIG „HUGO DE GROOT" VERONGELUKT Negenennegentig mensen vermist kans op overlevenden gering „Gander hief alarm toestand 2 uur op" Sportvliegtuig bij Vlissingen in de Schelde gestort BILT Witte vuurpijlen Vand aag WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN 201e jaargang - no. 191 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. v. d. Velde en F. B. den Boer, Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 56 cent per week; 7.00 p. kw.; fr. p. p. 7.25 per kw. Losse nummers 15 cent. Bureaus: Vlisslngen Walstr. 58-60, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 3508 of 3546); Middelburg, Markt 51, tel. 3841; Goes, L. Vorststr. 63, tel. 2475 (b.g.g. adv. 2234); Oostburg, G. F. de Pauwstr. 9, tel. 20; Terneuzen, Brouwerijstraat 2; Zierikzee, red. tel. 2425, adm. tel. 2094 Vrijdag 15 aug. 1958 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mim. Minim, p. advertentie Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 cent p. regel met een minimum van 1.—. „Brieven of adres bureau v. d. blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C., Middelburg, Dag van rouw voor nationale luchtvaartmaatschappij De dood. vloog mee Ernest K. Gann's beroemde boek „The high and the mighty", dat in Nederland de suggestieve ti tel kreeg „De dood vloog mee", ver haalt van de ontzaglijke spanning onder de bemanning en passagiers van een lijnvliegtuig hoven de Oce aan, dat door een brandende motor vrijwel ten ondergang is 'gedoemd. Maar het wonder gebeurt: de machi ne haalt in het nachtelijk duister, terwijl de regen in stromen neer- gutst, de vlieghaven San Francisco zonder dat van de passagiers ook maar een haar is gekrenkt. Maar als zij het toestel verlaten, dan dragen hun gezichten de sporen van de he vige emoties, die zij tijdens deze vlucht ondergingen, een vlucht waar bij de dood meevloog. De directeur van de luchtvaartmaat schappij ziet hen uit de machine ko men en hij overpeinst bij zichzelf: „Ik ben al te zeer geneigd om alle dingen, de dood inbegrepen, in tabel len en maten te plaatsenTabel len en maten, inderdaad: de moderne luchtvaart met zijn snelle toestellen, zijn stipte dienstregelingen en zijn grote zekerheid dwingt in systemen te denken, waarin de dood slechts een steriele, statistische plaats heeft. Maar zo af en toe gebeurt er iets, een ramp, een ongeval, waardoor die ab stracte, statistische dood een afschu welijke realiteit wordt, die dan even de orde van schema's en systemen verstoort. Zoals gisteren, toen be kend werd dat een Superconstellation van de K.L.M. verongelukte, waar door bijna honderd mensen in één slag het leven verloren. Bij het ho ren van dit nieuws huivert men. Een dergelijke huivering laat zich niet in tabellen en maten opnemen. En wat voor ons nog pas een huivering is, betekent voor de nabestaanden een onzegbaar leed Een ander beroemd hoek uit de burgerluchtvaart, „Nacht vlucht" van Antoine de Saint Exupéry, verhaalt hoe de Franse postvlieger Fabien in het gevaarlijke gebied van de Cordilleras de los An des ten onder gaat. Waarop de auteur op een haast beschroomde manier- vertelt, hoe de vrouw van de vlieger het nieuws over de dood van haar man ervaart. Voor haar, zo zegt hij dan, „zou Fabiens dood pas morgen beginnen met elke voortaan nodeloze daad en als elk overbodig geworden voorwerp. Zeer, zeer langzaam zou Fabien zijn huis verlaten". Zo is het ook met allen, die een man, een vrouw, een kind bij deze ontstel lende K.L.M.-ramp hebben verloren. Er is in hun gezinnen en leven een leegte ontstaan, waardoor plotseling allerlei gebaren en handelingen over bodig zijn geworden. En schrijnend zal dan iedere keer weer de ontdek king zijn, dat hij of zij voor wie dat gebaar en die handeling was be doeld er niet meer is. Néén, de werkelijke dood laat zich niet in schema's en tabellen vastleggen. Wel iswaar lijkt hij dan minder gruwe lijk en zelfs gereduceerd tot wat koe le, nuchtere cijfers. Maar op het (Vervolg op pag. 3) De vaartuigen, wélke gister namiddag te hulp schoten naar het in de Schel- demonding neergestorte sportvlieg- tuig, vonden slechts wrakstukken. Op 't voordek van de Nederlandse loods boot Kabeljauwlag bij terugkeer in de haven een vormeloze massa van vliegtuigonderdelen. (Foto P.Z.C.). (Van onze verslaggevers) „De K.L.M. moet op dit moment ongeveer vier uur met zekerheid aannemen dat de Super-constellatïori L 1049 H, de PH- L.K.M. „Hugo de Groot" heden in de vroege morgenuren op 130 mijl uit de kust van Shannon in Ierland boven de Atlantische Oceaan is verongelukt. Hoewel omtrent het lot van de inzitten den op dit ogenblik nog niets met zekerheid bekend is, moet he laas worden aangenomen dat de hoop op overlevenden gering geacht moet worden". Aldus luidde de officiële mededeling, die donderdagmiddag op het hoofdkantoor van de K.L.M. te Den Haag werd gedaan. In die mededeling werden ook de eerste be richten bevestigd, dat zich aan boord van het vermiste toestel 91 passagiers bevonden, alsmede een geheel uit Nederlanders bestaande bemanning van acht koppen. Elf landgenoten maakten als passagier de reis met de „Hugo de Groot" mee. De meeste andere passagiers waren van Amerikaanse nationaliteit. nis. In de loop van de avond' Hoop en vrees wisselden elkaar af Deze officiële mededeling maak- te een eind aan een urenlange spanning, waarin hoop en vrees elkaar afwisselden, nadat om half een donderdagmiddag het bericht bekend werd, dat de „Hugo de Groot" werd vermist. Naar mate de dag ver derde, groeide de zekerheid dat het toestel inderdaad verongelukt was en dat de K.L.M. door een ramp was getroffen, groter dan ooit te voren in haar geschiede- kwamen steeds meer berichten binnen over wrakstukken en reddingsvlotten, die ronddreven op enkele tientallen mijlen rf- stand van de Ierse kust. Later werd meegedeeld dat de stoffelijke resten van zeven mensen aan boord waren geno men van de Franse treiler „Gé- néral Leclerc" en dat het Engel se tankschip „B.P. Distributor" de stoffelijke resten van drie der slachtoffers had geborgen. Nog even leefde gisteren in de voor avond de hoop weer op dat althans nog een deel der slachtoffers zou kun nen worden gered aangezien een De K.L.M.SuperconstelIation „Hugo de Groot". Franse treiler overlevenden in rub berboten zou hebben waargenomen. Omstreeks half negen drong de ont stellende waarheid zich echter onont koombaar en in volle omvang steeds duidelijker op: de hoop op redding voor enkelen was zo goed als zeker een ijdele hoop. Men moest rekenen met een ramp, die in de vaderlandse luchtvaartgeschiedenis haar weerga niet had. Rouw daalde over Neder land, dat zich geconfronteerd zag met LAATSTE NIEUWS. Volgens een bericht van het vlieg veld Shannon hebben vliegtuigen in de afgelopen nacht om twee minuten over twaalf Nederlandse tijd witte vuurpijlen gezien op een geschatte afstand van ongeveer negentig kilo meter ten westen van het dorpje Kil- kee in Ierland. een schrikwekkend dodencijfer 99 slachtoffers, van wie men zelfs niet wist of zij reeds aanstonds bij het neerstorten van het vliegtuig de dood hadden gevonden of wellicht nog uren lang hadden geworsteld in een angstige strijd tegen een onvermijde lijke verdrinkingsdood. Radiocontact verbroken Het vliegtuig was woensdagavond om vijf voor twaalf van Schiphol naar Shannon vertrokken. Vandaar was het om 4.05 opgestegen voor de reis naar Gander op New-Founland, waar het om 12.15 uur Nederlandse tijd had moeten aankomen. Kort na het vertrek uit Shannon bleek het radio contact met het toestel verbroken ook andere stations konden geen verbinding met het vliegtuig tot stand brengen. De „Hugo de Groot" voerde een zogenaamde verdubbelingsvlucht uit een extra-vlucht naar New- York in verband met de bijzondere drukte op de Noordatlantische route. Het laatste radiocontact met de „Hugo de Groot" had om tien mi nuten over half vijf donderdag morgen plaats. In de tijd tussen het vertrek van het toestel en het laatste radiocontact, vijfendertig minuten, heeft de „Hugo de Groot ongeveer driehonderd kilometer (Vervolg op pag. 3) SCHRIKWEKKEND MISVERSTAND Kostbaarste uren verliepen (Van onze.speciale verslaggever Guy Fortgens) Shannon, Ierland donderdagnacht. Toen de vermissing van de veronge lukte „Hugo de Groot" een feit was, is waarschijnlijk door een misver stand met het vliegveld Gander (New Foundland) de alarmtoestand twee- „EEN ENORME WATERZUIL Drie inzittenden - waarschijnlijk alle Nederlanders - zijn omgekomen IN DE MONDING VAN DE WESTERSCHELDE speelde zich donderdagmiddag omstreeks half vijf een vliegtuigramp af, wel ke drie slachtoffers heeft geëist. Op vier mijl ten zuidwesten van Vlissingen, bij boei Wielingen 5A, stortte het eenmotorige Engel se sportvliegtuig G-AKYD van het type Proctor V neer, dat be stuurd werd door de 31-jarige in Boedapest geboren Nederlandse sportvlieger Jozeph Pal Kipke uit Rotterdam. Volgens verklarin gen van het vliegveld Knokke, waar het toestelletje even na vier uur was opgestegen met bestemming vliegveld Zestienhoven bij Rotterdam, waren behalve de piloot nog twee heren als passa giers meegevlogen. Hun identiteit was gisteravond nog niet defi nitief bekend. Aangenomen moet worden dat alle drie zijn omge komen. Ijlings tehulp geschoten vaartuigen uit Vlissingen en Breskens vonden slechts wrakstukken De heer Kipke, die een handel in tweedehands auto's in de Maas stad had, kwam van Londen, waar hij een cursus verkeersvlieger volgde. Hij zou met 't Engelse vliegtuigje naar Nederland vlie gen. De man is gehuwd en vader van één kind. Later is gebleken, dat waarschijnlijk de heer G. Hanieetman, een hande laar in oude metalen uit Breda, een van de twee passagiers is. De heer H. is gehuwd en heeft geen kinderen. Toen de politie zijn wouw op de hoogte stelde van het gebeurde, ver telde zij dat haar echtgenoot 's mid dags had opgebeld om te zeggen, dat hij naar Rotterdam zou vliegen. Het toestel zou in opdracht van de heer Götkens uit Beek, handelaar in tweedehandsmobielen en sportvlieger, van Londen naar Rotterdam worden gevlogen. Pogingen om contact met de heer G. te krijgen, zijn ook mis lukt, zodat het niet uitgesloten is, dat deze het derde slachtoffer is. „Ik zag door de kijker hoe om on geveer tien minuten voor half vijf uur opgeheven geweest. Van onge veer half zeven tot half negen don derdagmorgen hebben de hulpbriga- des op het vliegveld van Shannon ge meend, dat de Hugo de Groot veilig onderweg was naar Amerika. Een militaire woordvoerder van de lucht haven Shannon verklaarde rond mid dernacht in een persconferentie op dit afschuwelijke misverstand geen commentaar te willen leveren, daar hij het niet passend vond iets betref fende het vliegveld Gander te zeg gen". Hét vermoeden bestaat, hoewel dit nog niet is bevestigd, dat Gander een bericht „alles veilig met de Hugo de Groot" heeft doorgegeven aan Shan non. Zo zijn twee van de kostbaarste uren verlopen, twee uren, waarin de red dingspogingen op gang gebracht hadden kunnen worden. Dat gebeur de daarna eerst om half negen, toen Gander moet hebben gemeld, uat de Hugo de Groot tóch vermist werd. Dit is het eerste punt dat de drie deskundigen van de Rijkslucht vaartdienst, vanavond met de „Electron" op Shannon aangeko men, zullen moeten onderzoeken. Welke is de rol die Gander heeft gespeeld? En op grond waarvan? In Gander ligt niet de sleutel tot beantwoording van de vraag, hoe het komt dat de Hugo de Groot verging. Maar daar in New Found land is, als dit vermoeden op waarheid berust, een schrikwek kende vergissing begaan. Dat is duidelijk. ...viert prinses Anne van En geland haar achtste verjaardag ...is het 200 jaar geleden, dat de Franse natuurkundige Pier re Bouguer, die onder meer de photometer en de pyrometer uitvond, te Parijs overleed. in het zuidwesten boven de Schel- demonding een vliegtuigje rond cirkelde", zo vertelde ons later de matroos-roeier van het Belgische loodswezen, de heer J. de Klerk. Vanuit de uitkijkpost op de boule vard de Ruyter had hij het onge val zien gebeuren. „Ik kon niet precies zien, wat voor vliegtuigje het was. Toen het echter in de richting van de Zeeuws-V'laamse kust gedraaid was. zag ik het plot seling recht omlaag duiken. Een enorme waterzuil was verder al les {Vervolg op pag. 5) Bemanning en passagiers De bemanning van de „Hugo de Groot" bestond uit: Gezagvoerder F. A. E. Roelofs, geboren op 30 januari 1922 te Winschoten en sinds 1 augus tus 1946 in dienst van de K.L. M. Hij was gehuwd en had twee kinderen en woonde in Amstelveen; tweede vlieger T. Dijkstra, ge boren op 18 augustus 1922 tc Dokkum, sinds 1 oktober 1950 in dienst van de K.L.M.. Hij was gehuwd en had één kind. Hij woonde in Nieuw-Loos- drecht; derde vlieger D. M. Jorna, ge boren op 14 mei 1931 te Bergen op Zoom, sinds 1 februari 1957 in dienst van de K.L.M., was gehuwd en had één kind. De heer Jorna woonde in Bloemen- daal; eerste boordwerktuigkundige P. C. Dekker, geboren op 7 april 1922 te Wormerveer. Sinds 1 oktober 1947 in dienst van de K.L.M. Hij was gehuwd en had vijf kinderen. Hij was woonachtig te Zaandam; tweede boordwerktuigkundige S. van Dijk, geboren op 19 juni 1927 te Kampen. Sinds 1 juni 1952 in dienst van de K.L.M. Hij was gehuwd en had één kind. Hij woonde ïn Nieuw-Loos- drecht; eerste steward A. Schilperoort, geboren op 13 juni 1924 te Til burg en sinds 6 mei 1948 in dienst van de K.L.M. Hij was gehuwd en had één kind. Hij woonde in Voorschoten; tweede steward Th. de Raay, geboren op 20 oktober 1929 te Nijmegen, sinds 1 juni 1954 in dienst van de K.L.M. Hij was ongehuwd en woonde in Am stelveen; stewardesse mejuffrouw H. W. Hamel, geboren op 23 mei 1926 te Haarlem, sinds 1 maart 1949 in dienst van de K.L.M. Zij was ongehuwd en woonde te Haar lem, Van de 91 passagiers bezaten er elf de Nederlandse nationali teit. Hun namen zijn: de heer Van Haaster, mevrouw C. M. van Haaster, de heer S. H. M. Kuypers en mevr. A, J. Kuy- gers (Duitse), mevrouw I. L. Schilling en haar drie kin deren I. E,, J. C. en A. W; Schil ling, J. Bering, W. A. de Kok van Leeuwen, mevrouw E. H. M. de Kok van Leeuwen Bresser en hun baby Bernadet- te de Kok van Leeuwen. Van de overige passagiers had den er 44 de Amerikaanse na tionaliteit. van 22 is de nationa liteit onbekend, verder 7 uit de Ver. Arabische Republiek (het sohermteam dat te Philadel phia zou uitkomen op de we reldkampioenschappen), 2 pas sagiers van Israëlische nationa liteit. 1 van Britse, 1 van Duit se, 1 van Franse, 1 van Poolse en 1 van Hongaarse nationali teit. Het weer in Europa Volgens de rapporten van gisteravond 7 Helsinki, half bewolkt 21 gr. Stockholm, half bewolkt 19 gr. Oslo, zwaar bewolkt 18 gr. Kopenhagen, regenbui 17 gr. Aberdeen, zwaar bewolkt 17 gr. Londen, zwaar bewolkt 20 gr- Amsterdam, zwaar bewolkt 20 gr. Brussel, regen 20 gr- Luxemburg, regen 18 gr- Parijs, regen 22 gr- Bordeaux, onbewolkt 27 gr. Grenoble, onbewolkt 26 gr. N ice. onbewolkt 26 gr= Berlijn, zwaar bewolkt 20 gr. Frankfurt, regen 19 gr. München, zwaar bewolkt 20 gr. Zürich, licht bewolkt 24 gr. Genève, licht bewolkt 25 gr- Locarno, onbewolkt 26 gr. Wenen, zwaar bewolkt 24 gr- Innsbruck, zwaar bewolkt 27 gr. Rome, onbewolkt 31 gr. Ajaccio, onbewolkt 26 gr- Madrid, onbewolkt 35 gr- VERWACHT. WEINIG VERANDERING IN TEMPERATUUR Aanvankelijk enkele opklaringen, Ia- ter van het zuidwesten uit mogelijk plaatselijk enige regen. Zwakke tot matige zuidwestelijke wind. Weinig verandering in temperatuur. VERWACHTING VOOR DE ZEEUWSE STRANDEN (Van onze weerkundige medewerker). Vandaag aanvankelijk mooi strand weer met opklaringen, maar later weer toenemende bewolking. Tempe ratuur overdag ongeveer 20 graden Celsius. Zeewater 18 graden Celsius. Matige wind tussen zuid en zuidwest. Vooruitzichten: een nieuwe regensto ring zal in de komende 12 uur onze omgeving bereiken, later weer ge volgd door een verbetering. ZON EN MAAN 16 augustus Zon op 5.24 onder 20.04 Maan op 7.12 onder 20.18

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1958 | | pagina 1