ÊÊSm PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT KI Geheime besprekingen tussen premier Kroesjtsjew en Mao Tse Toeng Festijn van „Kasporgo" zaterdag geopend PRINSES IRENE WORDT 19. Communistische leiders willen zonder verwijl topconferentie. DUITSLAND EN OOSTENRIJK GETEISTERD DOOR NOODWEER. Hittegolf in Italië eist 24 slachtoffers Toch reclame in de Nederlandse televisie Brand in tram te Oslo eist slachtoffers Vandaag... VERENIGDE STATEN ERKENNEN NIEUW BEWIND IN IRAK Weer Amerikaanse troepen in Beiroet ontscheept Politie trad op tegen „sensatie zoekers" te Amsterdam den Boer, Adjunct: W. de Pagter. Qj Ed W 111 H lil ÊÊÊKk WÊBÊ U W IH BH W m«' 1 Kleine advertenties (max. 8 regels) Hoofdredacteur: W. Leertouwer, 23 cent p. regel met een minimum l£S£££S£ÏÏi&ti citKp£ WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN r®,/ S Ce»,3 C Middelburg. Bureaus: Vllssingen Walstr. 58-60, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 3508 of 3546); Middelburg, Markt 51, tel. 3841; Goes, L. Vorststr. 63, tel. 2475 (b.g.g. adv. 2234); Oostburg, G. F. de Pauwstr. 9. tel. 20; Terneuzen, Brouwersstraat 2; Zierikzee. red, tel. 2425. adm. leL 20M Bliksembezoek aan Peking. De premier van Rusland, Nikita Kroesjtsjew, heeft in Peking een onderhoud gehad met de voorzitter van het centrale comité van de Chinese communistische partij en president van de Chinese Volksrepubliek, Mao Tse Toeng. De conferentie heeft drie dagen geduurd. Zon dag zijn Kroesjtsjew en zijn gezelschap onder wie maar schalk Malinofsky, minister van defensie per vliegtuig naar Moskou vertrokken. Aan het eind van de geheime conferentie is een communiqué uitgegeven. De commu nistische leiders dringen er op aan, dat zonder verwijl een topconferentie over het Midden-Oosten wordt ge houden. In het communiqué wordt niet met zoveel woorden aan gedrongen op deelneming van communistisch China aan Verder wordt o.m. gezegd, dat de gebeurtenissen in het Midden-Oosten en andere delen van de wereld aantonen, dat de nationale bevrijdingsbeweging niet te stuiten is, het tijdperk van het kolonialisme voorgoed voorbij is en dat elke poging om een koloniale heerschappij te handhaven of te herstellen de zaak van de vrede afbreuk doet en tot mislukking is gedoemd. De twee partijen bij de conferentie hebben uitvoerig van gedachten ge wisseld over de belangrijke vraag stukken waarvoor de Sowjet-Unie en China in Azië en Europa in de huidige internationale situatie gesteld zijn. Zij werden het volledig eens over maatregelen die genomen moeten worden om „agressie" te weerstaan en de vrede te waarborgen. In diplomatieke kringen te Mos kou is men niet verrast door 't blik sembezoek dat Kroesjtsjew aan Peking heeft gebracht. In deze kringen wist men reeds enige tijd, dat een dergelijk bezoek aanstaan de was. Het zou zijn uitgesteld door de reis van Kroesjtsjew naar Oost-Duitsland en het bezoek van bondskanselier Raab aan Moskou. De bijeenkomst wordt gezien als een conferentie vóór de topconferentie. Alvorqns met de westelijke leiders aan tafel te gaan zitten, heeft Kroesjtsjew nog eens precies willen weten hoe in Peking wordt gedacht over de wereldproblemen die op een topconferentie aan de orde zullen worden gesteld. Daarnaast zou Kroesjtsjew met zijn reis aan het westen hebben willen tonen, dat hij tijdens het overleg van de regerings hoofden ook namens communistisch China zal spreken. Naar het oordeel van een aantal Amerikaanse regeringsfunctionaris sen heeft de conferentie van Kroesjts jew en Mao Tse Toeng in Peking een tweeledig doel gehad: het Kremlin heeft de Chinese regering aan de vooravond van een topconferentie min of meer een hart onder de riem gestoken communistisch China zal niet deelnemen en waarschijn lijk zal ook gepoogd worden Peking een woord te laten meespreken. Hoogstwaarschijnlijk heeft de con ferentie verband gehouden met de feitelijke voorbereiding van het top- gesprek, zo meent men in Washing ton. Deskundigen der Duitse regering op peren dat Kroesjtsjew vermoedelijk de waarborg wilde hebben dat de Chinese communisten hem niet in de rug zouden aanvallen op de conferen tie. Zij verwachten niet dat Kroesjts jew met het nieuwe voorstel zal ko- Zaterdagmiddag op de Grote Markt te Goes, tijdens het optreden van een Balzburgse muziekgroep ging een aan deze groep verwantemarke tentster" met haar vaatje onversne- den langs de autoriteiten. Jhr. De Casembroot kreeg het eerste glaasje aangeboden. (Foto P.Z.C.) men Peking mee te laten doen aan de conferentie. Uit het feit, dat Kroesjtsjew niet da delijk heeft geantwoord op de jongste westelijke nota's over een topconfe rentie in het Midden-Oosten, meende men zondag in diplomatieke kringen een topconferentie. Er wordt in de bekendmaking ge sproken over het Midden-Oosten, waar de spanning door „gewapende agressie" van de Verenigde Staten en Groot-Brittannië zeer zou zijn toegenomen. Van de Amerikanen en Britten wordt geëist dat zij da delijk hun strijdkrachten uit Libanon en Jordanië te rugtrekken. „De enige wijze om de wereldvrede te be waren is" aldus de communistische leiders over te gaan tot ontwapening, het verbieden van kernwapens, ophef fing van bases in andere landen en ontbinding van de militaire blokken. Het Joego-Slavïsche revisionisme wordt in het commu niqué het grootste gevaar van de communistische bewe ging genoemd. te Parijs te kunnen afleiden, dat com munistisch China bezwaar heeft te gen een topconferentie in de Veilig heidsraad van de Verenigde Naties. De oproep in het Russisch-Chinese communiqué van zondag om onmid dellijk een topconferentie te houden moet misschien gezien worden als een poging van communistisch China om zien toegang te verschaffen tot een dergelijke conferentie. Waarnemers te Belgrado hebben zondag gezegd de passage over Joego-Slavië in het communiqué te lezen als een waarschuwing, dat de anti-Joego-Slavische cam pagne nieuw leven zal worden in geblazen als het in het Midden- Oosten wat rustiger geworden zal zijn. ZEVEN DODEN, VELE GEWONDEN, GROTE SCHADE Het onweersfront, dat vrijdagavond in het Rijnland grote schade heeft aangericht, trok in de nacht op za terdag over het noorden van Beieren, waar zeven mensen door het geweld van een wervelstorm ernstig gewond werden. In een hotel deed zich een instorting voor waardoor een aantal gasten onder puin bedolven geraakte. De toren van een kerk in Gross-Heu- bach werd door de storm gedeeltelijk vernield. Een tentenkamp in het ge bied van Mellrichstadt werd vrijwel in zijn geheel weggeblazen. In Unter- franken werden vele wegen door ont wortelde bomen versperd. Op een kampeerterrein in Bad-Kissingen kwamen zoveel bomen op de daar staande auto's terecht dat, de wagens letterlijk „uitgezaagd" moesten wor den. Ook in het gebied tussen Main en het het Beierse woud liepen talrijke gebouwen schade op, evenals in de streek van Coburg, waar o.a. een 28 meter hoge schoorsteen van een conservenfabrïek instortte. Het trein verkeer tussen Coburg en Rodach werd door een afgewaaid dak van een kolenbergplaats gestremd. Het noodweer in het gebied van Keu len en Bonn op vrijdagavond heeft twee ernstig gewonden geëist. In Bonn stortte een pas gemetselde muur in waardoor een arbeider ver wondingen opliep. In Siegburg werd een vrouw gewond door brokstukken van een afgewaaid fabrieksdak. Er deden zich ook drie ongevallen met dodelijke afloop voor. Bij Kai- serslautern kwam een man om het leven doordat hij door een vallende elektrische kabel werd getroffen. In de omgeving van Saarbrücken werd een man vermorzeld door een bom, welke door de bliksem was getroffen. In Wiesbaden overleéd een man aan een hartaanval nadat de bliksem naast hem in een boom was geslagen. Ook in Oost-Duitsland heeft het nood weer aan minstens drie personen het leven gekost. Het midden en het oosten van Oos tenrijk werd eveneens geteisterd door storm en onweer. Daken wer den van huizen en schuren gerukt en bomen werden ontworteld. Boer derijen en hooimijten werden door de bliksem getroffen en geraakten in brand. Een boerin woei zaterdag van een hooiwagen en kwam om het leven. De verschroeiende hitte, die Italië teistert heeft minstens aan 24 men sen het leven gekost. Onder de slacht offers bevindt zich de Nederlandse toeriste, Helga Waalkes uit Gronin gen. Zij overleed zondag in een zie kenhuis te Bolzane. Tientallen mensen moesten in zieken huizen worden opgenomen wegens (Van onze televisiemedewerker) De radioraad heeft de staatssecreta ris van O. K. en W., mr. Höppener, geadviseerd, de verzorging van re clame-uitzendingen in de Nederland se televisie in handen te leggen van de omroepverenigingen, in casu de Nederlandse Televisie Stichting, al dus meldt de „Volkskrant", die daar aan evenwel toevoegt, dat het rap port in kwestie nog niet aan de se cretaris is gezonden. De radioraad is van oordeel, dat op bescheiden schaal kan worden be gonnen met het invoeren van recla me in de t.v. De organisatie van de Beierse omroep stelt zij ten voor beeld. Daar wordt iedere avond van half acht tot acht uur een speciaal programma uitgezonden, waarin zes minuten beschikbaar zijn voor ad verteerders. De raad meent, dat de N.T.S. voorlopig de beste waarborgen kan bieden voor een cultureel en fi- nancieel-economisch verantwoorde organisatie van de reclame-t.v. Zoals men weet, zijn de omroepverenigin gen principieel tegen commerciële te levisie, maar huldigen zij het stand punt, dat als die er moet komen, zij de verzorging daarvan in handen willen hebben. Volgens de „Volkskrant" zal mr. Höppener in het najaar het stand punt van de radioraad in de Kamer verdedigen. Het blad geeft het voorstel redelijke kansen. Het is ons niet gelukt, bevestiging van deze berichten te krijgen. Vier personen zijn zaterdag levend verbrand doordat in een voorstad van Oslo brand uitbrak in een tram. Vijftien personen moesten in een zie kenhuis worden opgenomen. p viert koningin-moeder Eliza- p beth van Engeland haar 58ste m verjaardag. is het 60 jaar geleden, dat zestien toeristenbonden te Lu- M xemburg de „Ligue Internatio- p nale des Associations Touris- tes" oprichtten. p minimimil geestesstoornissen tengevolge van de hitte en zonnesteken. De meteorologische dienst beloofde geen verzachting van de weersom standigheden en verwachtte zelfs dat de hitte nog zou toenemen en nog een week zou duren. Zweden daarentegen meldde zater dag krachtige winden langs de oostkust met snelheden van 75 km per uur. In de binnenstad van Stockholm werden takken van de bomen gerukt. Zo nu en dan vielen stortbuien. Denemarken werd even eens geteisterd door winden ver gezeld van regen. Morgen is het negentien jaar gele-1 andere leden van het koninklijk ge- den, dat prinses Irene werd gebo-lzin een vakantie doorbrengt aan de ren. Dit is een recente opname van de I Rivièra. (Foto N.F.P. prinses, die zoals bekend, met dej TELEURSTELLING IN JORDANIË Na talrijke andere landen hebben thans ook de regeringen van Liba non, Denemarken, Finland, Portugal, Zweden, Libye en Zwitserland het nieuwe bewind in Irak erkend. Ook de Verenigde Staten hebben de republiek Irak erkend. In Jordanië heerst daarover diepe te leurstelling. De isolatie van Jordanië in de Arabische wereld is voltooid en elk herstel van de Arabische federa tie onder koning Hoessein onmogelijk gemaakt, zo werd in regeringskrin gen in Amman opgemerkt. Koning Hoessein werd van het ang- lo-Amerikaanse voornemen Irak te Met optreden op Markt te Goes Op een door duizenden omzoomde Goese Grote Markt hebben zaterdag middag de deelnemende groepen aan 't internationaal gymnastiek-, volks dans- en balletfees't van het Goese „Kasporgo" hun eerste optreden ge geven. Het is een grootse, kleurige opening geworden van het sport- en folklore- festijn van „Kasporgo", dat tot 9 au gustus zal duren. De duizenden toeschouwers met onder de autoriteiten Zeelands commissaris jhr. mr. A. F. C. de Ca sembroot en zijn echtgenote kre gen een afwisselend en boeiend pro gramma voorgeschoteld, waarin nu èens de folkloristische, dan weer de gymnastische attractie domineerde. Gisteren, zondag, hebben verschillen de groepen een soortgelijk' optreden verzorgd op het sportterrein in Aar denburg. Voorafgegaan door de jeugddrum band „Odiles" betraden de groepen caterdagmiddag het afgezette mid dengedeelte van de Grote Markt te Goes, waar op een groot podium :1e meeste van de programmapunten .verden afgewerkt. De Zweedse folkloregroep uit Sollef- .ea opende met enkele volksdansen. De meisjes van „Wieden" uit Wenen laven vervolgens een gracieuze ver- olking van „gymnastiek van 1900 ot heden". Hen lichtvoetig optreden van de franse groep „Les Hirondelles" werd gevolgd door de klanken uit. major Nicolson's doedelzak, die Irermee zijn Folkestone Pipe Band introdu ceerde, die al even lichtvo-.tig als de Fransen en Franqaises een Schot se zwaarddans op het plankier vóór het Goese stadhuis brachten. Terwijl een muziekgroep uit Salzburg bezit van het podium had genomen, zorgde een tot deze groep behorend marketent- stertje voor een aardig intermez zo: voor de autoriteiten tapte zij uit haar tonnetje een glaasje onversneden. Mevrouw en jhr. De Casembroot waren de eersten, die van het Salzburger vocht mochten proe ven, spoedig gevolgd door vele andere onder wie ook de waar nemend burgemeester van Goes, wethouder J. H. Roose. Na de Salzburgers gaf de Balinese groep uit Den Haag een paraplu- dans ten beste, viel er van sierlijke gymnastiek uit Neurenberg te genie ten en brachten meisjes van „Volhar ding" uit Goes een knotsoefening en een lintensepl op het plankier. Vóór en óp het podium verschenen hierna de dames van het Goese „O. K. K.", die met ritmische en sierlij ke oefeningen voor een waardige Ne derlandse bijdrage zorgden. (Vervolg op pag 2» Rembrandtplein en Thorbeckeplein niet sabel en gummistok schoongeveegd Op het Rembrandtplein en Thorbeckeplein in Amsterdam waren in de nacht van zaterdag op zondag een paar honderd nieuwsgierige jongeren en oude ren op de been, in de hoop getuige te kunnen zijn van de een of andere sen sationele rel. Op velen blijkt dit vermaakscentrum door de rel in het caba ret van Kees Manders, waarbij de 36-jarige Th. van der V., een bekende figuur uit donker Amsterdam betrokken was, een extra aantrekkingskracht uit te oefenen. Een menigte van ruim 500 personen dreigde het verkeer over de beide plei nen volkomen vast te zetten. Eerst poogde de politie met zachte dwang het publiek te verspreiden doch toen men na herhaaldelijke waarschuwingen onwillig bleek om door te lopen, traden 15 agenten met een inspecteur hard handig op. Met de sabel en de gummistok werden de pleinen „schoonge veegd". Omstreeks half vier waren de kijklustigen in alle richtingen ver spreid. erkennen op de hoogte gesteld door de speciale afgezant van president Eisenhower in het Midden Oosten, Robert Murphy. Hoessein zou een voorstel, een poli tiemacht van de Verenigde Naties in te stellen om de Jordaanse grenzen te beveiligen, van de hand hebben gewezen. Hij zou daarentegen Mur phy om steun hebben verzocht in zijn voornemen, het thans 30.000 man tellende leger te verdubbelen. Er zijn zondag voor de tweede maal in 48 uur Amerikaanse troe pen te Beiroet ontscheept. Aan boord van het zondag te Beiroet aangekomen Amerikaanse troe pentransportschip bevonden zich 2200 militairen. De troepen be staan uit verscheidene afdelingen genie, een eenheid geneeskundige troepen, verbindïngsafdelïngen en een eenheid pantsertroepen. Volgens onbevestigde berichten zou de opstandelingenleider in het zuiden van Libanon, Kemal Djoem- blatt, zijn volgelingen hebben bevolen hun wapens in te leveren. In politieke kring acht men het niet uitgesloten, dat de nieuwgekozen president, generaal Sjehab, met de oppositieleiders zal beraadslagen over een beëindiging van het verzet. De generaal zelf heeft zijn plannen voor de naaste toekomst nog niet kenbaar gemaakt, evenmin trouwens als de oude. nog in functie zijnde president Sjamoen. DEZELFDE TEMPERATUREN Over het algemeen veel hewolking met plaatselijk enige regen of mot regen. Zwakke tot matige, later af en toe vrij krachtige zuidwestelijke wind. Ongeveer dezelfde temperatu ren als gisteren. VERWACHTING VOOR DE ZEEUWSE STRANDEN (Van onze weerkundige medewerker) Vandaag meer bewolking met tijde lijk hier en daar wat lichte regen. Matige, later iets sterkere zuidwes telijke wind. Temperatuur overdag 18 tot 20 graden Celsius. Zeewater 17 graden Celsius. Vooruitzichten: zwakke oceaansto- riugen houden het weer wisselvallig, maar de temperatuur blijft vrij aan genaam. ZON EN MAAN 5 augustus Zon op 5.06 onder 20.25 Maan op 22.22 onder 11.28

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1958 | | pagina 1