PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Amerika heeft ontwerp gereed, Engeland SBI nam besluit, Frankrijk is bereid Voornaamste culturele zorg: lectuur en monumenten BILT VOORLOPIG GEEN AANLEG VAN LANCEERBANEN IN FRANKRIJK Vand aag. 201e jaargang - no. 170 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. v. d. Velde en F. B. den Boer, Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 56 cent per week; 7.00 p. kw.; fr. p. p. 7.25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Dinsdag 22 juli 1958 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mim. Minim, p. advertentie Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 cent p. regel met een minimum van 1.—. „Brieven of adres bureau v. d. blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bureaus: Vllssingen Walstr. 58-60, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 3508 of 3546); Middelburg, Markt 51, tel, 3841; Goes, L. Vorststr. 63, tel. 2475 (b.g.g. adv. 2234); Oostburg, G. F. de Pauwstr. 9, tel. 20; Terneuzen, Brouwerijstraat 2; Zierikzee, red. tel. 2425, adm. tel, 2094 Nog geen definitief antwoord op voorstel van Kroesjtsjew De Verenigde Staten hebben het ontwerp van hun antwoord op het Russische voorstel voor een onmiddellijke topconferentie over het Mid den-Oosten gereed. De Britse regering heeft maandagavond een besluit genomen. Premier MacMillan zal het besluit vandaag-in het Lager huis bekendmaken. De Franse regering staat in beginsel welwillend tegenover het voorstel van premier Kroesjtsjew. De permanente raad van de Navo heeft maandag een spoedbijeenkomst gehouden. Na afloop van de bijeenkomst, die twee uur en twintig minuten heeft geduurd wei gerde men te zeggen wat men besloten had om trent het voorstel van de Russische premier. Bondskanselier Adenauer van West-Duitsland heeft gisteren besprekingen gevoerd met de .ambassadeurs van de Verenigde Staten, Enge land en de Verenigde Arabische Republiek. Aan genomen wordt, dat Adenauer o.a. heeft meege deeld, dat zijn regering hoopt, dat men binnen de Verenigde Naties een oplossing van de vraag stukken in het Midden-Oosten zal kunnen vin den. Bondskanselier Adenauer hoopt op oplossing in Verenigde Naties De Canadese eerste minister Dief enbaker heeft meegedeeld dat hij zich persoonlijk heeft gewend „tot Eisenhower, Macmillan en Nehroe met hot dringende verzoek" een positief en onmid dellijk antwoord op Kroestsjews boodschap te geven. Dief enbaker gaf te kennen dat volgens hem de juiste plaats voor zulk een conferentie op het hoogste niveau de Veiligheidsraad der Verenigde Naties zou zijn. Volgens goed ingelichte kringen in Parijs zou het Westen bereid zijn deel te nemen aan een topconferentie die gehouden wordt in het kader van de Verenigde Naties. De Russen zouden niet onsympathiek staan tegenover dit denkbeeld. gen te Damascus in Caïro terug gekeerd. Nasser heeft zondag te Damascus een langdurig onder houd met de Russische maarschalk Rodenko gehad. Volgens The New-York Times heeft Kroesjtsjew aan Nasser meegedeeld, dat er op de Russische vliegvelden. Russische „vrijwilligers" gereed staan om naar het Midden-Oosten te gaan zodra Nasser er om zou vragen. De Iraakse regering heeft het gehele gebied van de republiek onder haar gezag en zij geniet dc steun van de gehele bevolking en van de strijd krachten, zo heeft een woordvoerder van de*Iraakse ambassade te Londen maandag bekendgemaakt. Hij zei dat het olievervoer door de pijpleidingen normaal voortgang vindt en dat het De secretaris-generaal van de Ver. Naties, Hammarskjöld, heeft maan dag bekendgemaakt, dat hij Kroesj- tsjews voorstel aanvaardt. Als de vier regeringsleiders die door Kroesjtsjews benaderd zijn pre mier Nehroe, president Eisenhower, premier De Gaulle en de premier MacMillan tot een conferentie be sluiten, zal hij gaarne tegenwoordig zijn, zo heeft hij verklaard in een brief van Arkady Sobolew, de Sow- jet-afgevaardigde bij de Verenigde Naties. De woordvoerder van het Witte Huis in Washington, Hagerty, heeft gis teren meegedeeld, dat Amerika het ontwerp-antwoord over de spoedcon- ferentie aan Engeland en Frankrijk heeft voorgelegd. Aan de overige le den van de Navo zal het ontwerp „zc snel mogelijk" worden voorgelegd, zo dra Engeland en Frankrijk het heb ben bestudeerd. In het Engelse Lagerhuis heeft de leider van de socialistische oppositie meegedeeld, dat in Engeland zeer ve len ernstig hopen dat een conferentie zo spoedig mogelijk wordt gehouden. Macmillan heeft meegedeeld, dat hij waarschijnlijk vandaag een verkla ring zal afleggen. Frankrijk kan niet akkoord gaan met enige voorwaarden en de inleiding van de brief van de Sowjet-premier. De Franse premier zal zijn ant woord op het Russische voor stel versturen zodra het resul taat van het debat in de Veiligheids raad over het Midden-Oosten bekend zal zijn. Dc Franse regering voert nog overleg met Engeland en Amerika. De Ame rikaanse minister van buitenlandse zaken John Foster Dulles zal in het komende weekeinde naar Londen vliegen om aldaar te beraadslagen met vertegenwoordigers van Groot- Britannië, Turkije, Perzië en Pakis tan. De president van de Verenigde Arabische Republiek, Nasser, is maandag na zijn reis naar Joego slavië, Moskou en de besprekin- Tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Schouwburgzaal van Britannia te Vlissingen werd maandagmiddag afscheid genomen van de directrice van de gemeentelijke industrie- en huishoudschoolmevrouw P. J. Sa reis van Rijn. Aan het slot van liet cabaretprogramma, ontving de schei dende directrice flinksonder meer een elektrische klok, die haar werd aangeboden door mejuffrouw C. E. Roeters van Lennep (rechts). (Foto P.Z.C.). In Djakarta Britse en Amerikaanse gebouwen besmeurd Amerikaanse en Engelse gebouwen in Djakarta, waaronder ook dat van de Amerikaanse voorlichtingsdienst, zijn besmeurd met slagzinnen, waar in het optreden van deze landen in het Midden-Oosten wordt veroor deeld. Op kantoorgebouwen en op woonhui zen van Amerikanen en Engelsen waren met rode verf leuzen geschil derd, zoals „jaagt de Amerikanen uit Libanon", „veroordeelt de Britse in terventie in Jordanië" en „handen af van Libanon". Een andere slagzin luidde: „gooit de Amerikaanse bandieten uit Libanon". Deze verfcampagne kwam overeen met die, welke in december tegen de Nederlanders werd gevoerd, zij 't dan op kleinere schaal. De communistische federatie van vakbonden „Sobsi" heeft maan dag bekend gemaakt aan de fe deratie van Arabische vakvereni gingen in Caïro te hebben mede gedeeld tot „solidariteitsacties" te zullen overgaan, als de Ameri kaanse troepen niet onmiddellijk uit Libanon worden teruggetrok ken. Seydoux zal Couve de Murvllle, thans minister van buitenlandse zaken in het kabinet van generaal De Gaulle, opvol gen als ambassadeur van Frankrijk ln de Duitse bondsrepubliek. Seydoux is op het ogenblik ambassadeur in Oostenrijk. personeel van de Iraakse oliemaat schappij in goede welstand verkeert en de installaties onbeschadigd zijn. De woordvoerder verklaarde dat zijn regering met alle landen ter wereld goede betrekkingen wil onderhouden, „met inbegrip natuurlijk van het westen". Het eerste vliegtuig met Amerikaan se burgers uit Irak, een door de rege ring gecharterde DC-6B, is gisteren met 36 vrouwen, 2 mannen, 54 kin deren en een hond in Ankara aange komen. Via Rome zal het doorgaan (Vervolg op pag. 3) De foto laat een Brits soldaat het parachutistenkorps zien in Am- n, 'die zijn Arabische collega een sigaret aanbiedt. VOLGENS NEW-YORK TIMES j Verzet in Amerika tegen levering atoominstallatie voor duikboot Van bevoegde zijde is vernomen, dat Frankrijk het sluiten van een over eenkomst over de aanleg van Ameri kaanse lanceerbanen in Frankrijk voor raketten met middelgrote reik wijdte- op de lange baan schuift, al dus meldde de „New York Times" maandag. Aan de andere kant neemt, aldus dit Amerikaanse blad, het verzet van het congres en het ministerie van de fensie te Washington tegen het plan van president Eisenhower om Frank rijk de atoomïnstallatie voor een door middel van kernenergie voortbewo gen duikboot te leveren, toe. Het blad schrijft, dat in Amerikaan se kringen te Washington wordt ge hoopt, dat de Franse regering met het oog op de crisis in het Midden- Oosten bereid zal blijken de onder handelingen over de lanceerbanen te hervatten. ...is het 25 jaar geleden, dat de Amerikaanse vlieger Wiley Post te New York aankwam na een solo-vlucht om de we- reld. Post vloog met zijn „Win- nie Mae" het traject New York H -Berlijn-Moskou-Irkoets-Alaska -Edmonton-New York (26.785 km) in 186 uur en 50 minuten. illllllllll!lllllllll!llllllllllllllllllllllllllllllll!!lllllll!!lllllllllll!lllllllllllf De Amerikaanse minister van buiten landse zaken, Dulles, besprak de kwestie van de lanceerinrichtingen in het begin van deze maand met de Franse minister-president, generaal de Gaulle. Dulles stelde de Gaulle toen ook in kennis van de bereidheid van de Amerikaanse regering Frank rijk; een atoominstallatie voor een duikboot te leveren. Verder deelde de premier mee, dat de Amerikanen de Fransen krachtens de huidige wetten niet evenveel inlichtingen over atoom energie kunnen verschaffen als de Britten ontvangen. Nadat Dulles dit had uiteengezet, had de Gaulle gezegd, dat hij de kwestie van de lanceerinrichtingen zal onderzoeken. Hij had het tot dus ver te druk gehad met andere rege ringszaken, aldus de „New York Ti mes". De congresleden en ambtenaren van het ministerie van defensie te Washington, die tegen levering van een atoominstallatie voor een duikboot zijn, menen, dat het nog niet bewezen is, dat Frankrijk een stabiele regering heeft. Zij vrezen dat Frankrijk misschien in de verleiding zal komen de atoom duikboot te gebruiken voor mili taire avonturen. Drie mensen op de Mont Blanc verongelukt Aan de Italiaanse zijde van de Mont Blanc zijn de Franse skiester Mapr- sette Agnel, haar echtgenoot Maurice Claret en een priester dodelijk ver ongelukt. Zij waren met touwen aan elkaar verbonden. Marysette Agnel heeft Frankrijk bij de Olympische spelen vertegenwoordigd. Atoomdeskundigen in Genève bespreken conclusies De deskundigen op het gebied der kernenergie van de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Frankrijk, Canada, de Sowjet-Unier Tsjecho-Slowakije, Polen en Roemenië, die te Genéve be raadslagen over methoden om het plaats vinden van kernontploffingen te kunnen vaststellen, zijn, blijkens een maandag, na een besloten zitting, uitgegeven bekendmaking, begonnen met een bespreking van de conclusies betreffende drie der vier voornaam ste wijzen van registratie. Deze drie methoden zijn: registratie door waarneming van elektro-magne- tische golven, in de aardkorst teweeg gebrachte trillingen en het verzame len van na een ontploffing rondzwe vende radio-actieve deeltjes. Ook voor de vierde opsporingswijze, waarbij gebruik wordt 'gemaakt van geluidsgolven, zijn conclusies bereikt. Israël wil leger versterken Premier Ben Goerion van Israël heeft maandag in het Israëlisch par lement verklaard dat zijn regering de strijdkrachten van Israël verster ken wil. De reden daarvoor is, aldus Ben Goerion, „de omsingeling waar mee Israël door Nasser wordt be dreigd". „Het is thans geen tijd voor praten, maar wel voor kalm handelen. Wij kunnen twee dingen doen: de bedrei ging van Nasser, zover als wij kun nen van ons verwijderen, en onszelf versterken, zolang we die dreiging op een afstand kunnen houden. Dit is wat de Israëlische regering besloten heeft te doen", verklaarde de pre mier. De verklaring was vervat in een mo tie waarin de regering opschorting verzocht van het debat over de cri sis in het Midden-Oosten. Met 73 te gen II stemmen werd deze motie aangenomen en het overleg over de ze kwestie werd verwezen naar de commissie voor buitenlandse zaken uit de Knesset. INTERESSANTE ZEEUWSE CIJFERS Weinig geld beschikbaar voor beeldende kunst OP HET gebied van „cultuur" is het provinciaal bestuur van Zeeland zeker niet „zuinigjes" te noemen, zo blijkt uit een onlangs verschenen publikatie van het Nationaal Overleg voor Gewestelijke Cultuur. Het geeft namelijk gerekend naar de provinciale begroting 1957 achtenzeven tig cent per inwoner om aan „cultuur" te doen. En dat is aanzienlijk meer dan het gemiddelde van alle Nederlandse provincies, want dat bedraagt preciës twee kwartjes. Blijkbaar is dat „boven-de-middelmaat- uitkomen" een eigenschap van de randprovincies, want ook Friesland (93,5 cent), Drente (98,9 cent) en Limburg (61,3 cent) komen boven het 50 cents-gemiddelde uit. Nu zeggen deze bedragen overigens niet alles over liet culturele leven in een provincie, want ook het rijk en diverse gemeenten leggen een lieve cent aan allerlei-culturele zaken ten koste, maar aan de andere kant is het toch verheugend, dat Zeelands provin ciaal bestuur wat de specifiek-provinciale taken op dit gebied betreft, in den lande een behoorlijk figuur slaat. De samensteller van het rapport, de heer J. G. van der Bend, wijst er in een uitvoerig voorwoord op, dat deze cijfers met grote voorzichtig heid moeten worden gehanteerd. De ene provincie is „rijker" dan de an dere, hetgeen er dus op neerkomt dat per inwoner in het ene gewest meer geld beschikbaar is voor deze „niet verplichte" culturele uitgaven dan in andere. Men mag de „welwil lendheid" van een provinciaal bestuur tegenover de niet verplichte culturele zaken dan ook niet uitsluitend af meten naar het bedrag per inwoner. Niettemin, wanneer uit deze cijfers blijkt, dat Zeeland toch altijd nog met achtentwintig culturele centen boven het landelijk gemiddelde zit, dan lijkt toch .wel de conclusie ge wettigd, dat het provinciaal bestuur vooral ook in aanmerking geno men de vele andere taken van het Zeeuwse gouvernement (veren, we gen zeker niet „onwelwillend" is. Trouwens, dat was vóór de oorlog al niet het geval, zo blijkt uit het rapport. In 1938 bedroeg het gemid delde van de Nederlandse provincies 6,8 cent, terwijl Zeeland daar met 8,8 cent nog boven bleef. Overigens, een stijging van 8,8 cent in 1938 tot 78 cent in 1957 is, zelfs al neemt men de geldsontwaarding in aanmerking, al evenmin gering. De grootste stij ging valt op te merken tussen 1948 en 1955, toen het Zeeuwse bedrag per inwoner van 13,7 cent kwam op 71 cent, een verhoging die ver boven het landsgemiddele bleef, want dat steeg slechts van 11,8 cent in 1948 tot 39,4 cent in 1955. Om het nog eens in totale bedragen aan te geven; in 1948 was er op de provinciale be groting voor culturele doeleinden ge reserveerd een bedrag van 36.360, in 1955 van ƒ195.503. Waarin die stijging is gelegen? Niet in muziekschool, balletonder- richt of subsidies aan zangvereni gingen, doch voornamelijk in de posten lectuurvoorziening en histo rie. Onder dit laatste hoofd behoort {Vervolg op. pag, Voor 6000 sieraden uit Schevenings hotel gestolen Vijf sieraden, tezamen ter waarde van ongeveer 6000, zijn uit een ka mer van een Schevenings hotel gesto len. De sieraden behoorden toe aan een Nederlandse toeriste. In een an dere kamer in dit hotel heeft men een poging tot inbraak geconstateerd. Straaljager verongelukt: vlieger omgekomen fotoverkenner van het 1 landse 306 squadron is gisteren tij dens een oefenvlucht boven West- Duitsland in de buurt van Oberkir- chen verongelukt. De vlieger, de 23-jarige reserve twee de luitenant J. M. Helsloot uit Am sterdam, is omgekomen De verongelukte Thunderflash was het achterste van twee. toestellèn, die gezamenlijk een oefenvlucht maak ten. De vlieger van de voorste Thun derflash hoorde plotseling een nood signaal van zijn collega, maar heeft nadien niets meer van het toestel vernomen. De vliegers waren in slecht weer verzeild geraakt, waarop de leider opdracht gaf boven de wolken te klimmen. Vlieger Helsloot bevestigde de opdracht, maar liet daarna niets meer van zich horen. De leider is vervolgens op onderzoek uitgegaan en heeft tenslotte wrakstukken van de Thunderflash tegen een heuvelrug nabij Oberkirchen waargenomen. Het weer in Europa Volgens de weerrapporten van gister avond 7 uur: Helsinki, licht bewolkt, 19 gr. Stockholm, zwaar bewolkt, 20 gr. Oslo, zwaar bewolkt, 23 gr. Kopenhagen, regen, 16 gr. Aberdeen, regen, 14 gr. Londen, zwaar bewolkt, 21 gr. Amsterdam, regenbui, 19 gr. Brussel, l zwaar bewolkt, 20 gr. Luxemburg, zwaar bewolkt, 17 gr. Parijs, zwaar bewolkt, 21 gr. Bordeaux, zwaar bewolkt, 22 gr. Grenoble, onbewolkt, 23 gr. Nice, zwaar bewolkt, 25 gr. Berlijn, zwaar bewolkt, 20 gr. Frankfort, half bewolkt, 21 gr. Miinchen, zwaar bewolkt, 22 gr. Garmisch p., zwaar bewolkt, 22 gr. Zürich, zwaar bewolkt, 23 gr. Genève, licht bewolkt, 24 gr. Locarno, half bewolkt, 28 gr. Wenen, zwaar bewolkt, 25 gr. Innsbruck, zwaar bewolkt, 26 gr. Rome. licht bewolkt, 28 gr. Ajaecio, licht bewolkt, 24 gr. Algiers, onbewolkt, 29 gr. Madrid, hal^ bewolkt, 35 gr. Mallorca, onbewolkt, 26 gr. VERWACHT. KOEL WEER Koel weer met veel bewolking; en en kele buien. Matige, nu en dan krach tige zuidwestelijke wind. VERWACHTING VOOR DE ZEEUWSE STRANDEN (Van onze weerkundige medewerker). Vandaag minder gunstig strandweer met enkele buien en later verspreide opklaringen. Vrij krachtige wind, ruiniend van zuidwest naar noord west. Aanvoer van koele lucht; mid dagtempera tuur: 16 a 17 graden Cel sius. Zeewater: 17 graden Celsius. Vooruitzichten: enkele dagen koel en onbestendig strandweer. ZON EN MAAN 23 juli Zon op 4.47 onder 20.45 Maan op 13.25 onder 23.41

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1958 | | pagina 1