PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Gematigde Libanese politici zoeken kandidaat voor presidentschap Waarom zo weinig steun aan de initiatieven van Middelburgs V.V.V.? BILT HACHELIJK AVONTUUR VAN AMERIKAANSE VLIEGERS Vandaag.. HOGERE VERGOEDING VOOR DE LEDEN DER TWEEDE KAMER 201e jaargang - no. 159 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. v. d. Velde en F. B. den Boer, Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 56 cent per week; 7.00 p. kw.i fr. p. p. 7.25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Woensdag 9 juli 1958 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mim. Minim, p. advertentie 4.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 cent p. regel met een minimum van 1.—. „Brieven of adreB bureau v. d. blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C-, Middelburg. Bureaus: Vlissingen Walstr. 58-60, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 3508 of 3546); Middelburg, Markt 51, tel. 3841; Goes, L. Vorststr. 63, tel. 2475 (b.g.g. adv. 2234); Oostburg, G. F. de Pauwstr. 9, tel. 20; Terneuzen, Brouwerijstraat 2; Zierikzee, red, tel. 2425. adm. tel. 2094 „REVOLUTIE ZAL ALS NACHTKAARS UITGAAN" Correspondent N.T.S.-journaal drong door in hoofdkwartier van rebellen Gematigde politici in Libanon doen pogingen om een in brede kring aanvaardbare kandidaat te vinden voor de presidentsver kiezing door de Kamer van Afgevaardigden. De Kamer kan hier voor na de 24e van deze maand bijeen worden geroepen. De stafchef van het leger, generaal Foead Sjehab, die aanvankelijk werd beschouwd als iemand met veel gezag zowel bij de rege ring als bij de oppositie, heeft naar het schijnt aan beide kanten prestige verloren. Men heeft nu de meeste hoop gevestigd op oud-president Alfres Naccache, die tot dusver door geen der par tijen is aangevallen. De gematigden zijn naar het schijnt van oordeel, dat als men het eens wordt over een nieuwe president, de regering-Sjamoen automatisch eind september bij het aflo pen van Sjamoens ambtstermijn, zal verdwijnen en dat deze revolutie dan ook als een nachtkaars zal uitgaan. Nederlandse militairen waarschijnlijk niet naar Libanon. Er is'reden om aan te nemen, dat onder de huidige omstan digheden geen officieel verzoek tot de Nederlandse regering zal worden gericht een klein deta chement militairen ter beschik king te stellen ter "assistentie van de waarnemers van de Ver enigde Naties in Libanon. Mi nister-president dr. W. Drees heeft dit meegedeeld in ant woord op schriftelijke vragen, die hem waren gesteld door het lid van de Eerste Kamer, de heer Seegers (comm.). Bij de Droezen De leider van de groep opstandige Droezen, Kamal Djoemblatt, die vo rige week een aanval deed in de on middellijke omgeving van Beiroet, heeft aan een correspondent van het journaal der Nederlandse Televisie Stichting verklaard, dat de actie ten Studenten defileerden voor prins Bernhard Gestoken in het nieuwe ceremoniële tenue van donkergroen laken met ro de uitmonstering en 'kepi in dezelfde kleur met z-warte pluim, heeft de Delftse Studenten Weerbaarheid gis teren gedefileerd voor prins Bern hard voor het paleis te Soestdijk. De Delftse Studenten Weerbaarheid, onderafdeling van het Delftse Stu denten Corps, telt 150 man, van wie 80 man 3 pelotons voor de prins defileerden onder commandant eerste luitenant G. M. Crommelin. Tevens was aanwezig de president van de Delftse Studenten Weerbaar heid, de heer B. C. Soeteman. Deze foto laat zien hoe de Ameri kaanse textiel-miljonair Bernard Goldfine, in pyama yeldeed, midden in de nacht te Washington een pers conferentie hield, nadat een verbor gen microfoon was ontdekt in de suite in het Slieraton-Carlton-hotel, bewoond door Jack Lotto, een van de publiciteitsmensen van Goldfine. Lotto beweert te hebben ontdekt, dat hij via deze microfoon werd afge luisterd door baron Shaclclette, hoofd van de sub-commissie uit het Ameri kaanse Huis van Afgevaardigden, welke is belast mei het onderzoek naar de verhouding tussen Sherman Adams, persoonlijk adviseur van pre sident Eisenhower en Goldfine. Deze laatste noemde het ontdekte o.m. „nog erger dan de Gestapo" doel had, het gebied te zuiveren van groepen, die waren bewapend door de regering of door omliggende Ara bische staten. Dit vraaggesprek, dat dinsdag avond werd uitgezonden, was za terdag opgenomen in het hoofd kwartier van Djoemblatt, dat zich drie uur rijden van de Libanese hoofdstad bevindt. Het oude ge bouw wordt beschermd door een aantal zwaar bewapende Droezen. De opstandelingenleider verklaar de, dat hij zich na zijn uitval op Beiroet weer had teruggetrokken, omdat dit tot de gevechtstactiek van zijn troepen behoort. Hij ves tigde er voorts de aandacht op, dat hij de actie had uitgevoerd met slechts driehonderd man te gen een grote overmacht. Djoemblatt gaf als zijn mening te kennen, dat voldoende steun door de rebellen in de stad zelf was uitgebleven, omdat de oppo sitie daar nog niet voldoende is georganiseerd. De rebellen beschikken in het hoofdkwartier van Djoemblatt over een veldhospitaal, dat onder leiding staat van de chirurg Da- han. Hier worden de gewonden verpleegd, zij het onder zeer pri mitieve omstandigheden. De Libanese minister voor contact met de waarnemers van de Ver. Na ties, Moecheiber, heeft dinsdag ger zegd, dat de waarnemers bewezen hebben, dat geüniformeerde Syrische soldaten „ver op Libanees grondge bied" zijn doorgedrongen. Zij hadden namelijk de regering een kaart ge zonden, waarop de plaats stond aan gegeven waar zij op 25 juni een com pagnie Syrische militairen hadden gezien. Deze plaats was drieëneen halve kilometer van de Syrische grens gelegen. Brand Er is dinsdagochtend in de zaken wijk van Beiroet een zware spring lading tot ontploffing gebracht, waardoor een groot warenhuis in brand is geraakt. De springlading bevond zich in een grote bestelauto, die op een druk kruispunt was ver laten. Eén persoon werd gedood, tien mensen werden ernstig en tien licht gewond. VIJF REDDEN ZICH MET PARACHUTE Tweemaal beschoten voor toestel brandend landde in Armenië. De negen Amerikaanse vliegers die bijna twee weken geleden boven Rus sisch grondgebied „tot landen werden gedwongen met hun toestel" zijn gis teren op de vliegbasis van Wiesba den teruggekeerd. Intussen heeft de Amerikaanse luchtmacht meegedeeld, dat het vliegtuig' tengevolge van slechte weersomstandigheden op het grondgebied van de Sowjet-Unie was doorgedrongen. Er heerste een hevig onweer en er stond een (onverwachte) harde wind toen de vliegers langs de Russische grens in de richting van Karatsji, hun doel, vlogen. Na boven Russische gebied te zijn gekomen werd het toestel, een C 118- transportvlïegtuig, aangevallen door Russische jagers, die het tweemaal beschoten. Na de eerste beschieting verlieten vijf inzittenden per para chute het vliegtuig. De andere leden van de bemanning slaagden er in be houden op de grond te komen met met toestel, dat in lichterlaaie stond op het moment van de landing. Ter nauwernood slaagden de vier inzit tenden er in het vege lijf te redden. Weinige seconden nadat de vier leden van de bemanning zich in veiligheid hadden gesteld vloog het vliegtuig uit elkaar. De verklaring kwam in de plaats van een persconferentie. De pers conferentie werd uitgesteld op ad vies van de dokter, die de vliegers nog niet in staat achtte er aan deel te nemen. 1 viert Argentinië zijn onaf- hankelijkheidsdag; viert de bekende, meerma- H len bekroonde Vlaamse roman- schrijver Gerard J. L. Wal- ji schap te Antwerpen zijn 60-ste verjaardag; H geven de posterijen van de Nederlandse Antillen een nieu- we door Harry Disberg ont- worpen serie standaard postze- s gels uit in waarden van 6 cent s tot 5 gulden, waarop, behalve het profiel van de koningin, landschappen en gebouwen van s deze eilanden zijn afgebeeld. H Dinsdag heeft H. K. H. Prinses M Beatrix in de vishal van Sche- [g veningen een bijeenkomst bij- gewoond van vijfhonderd Ne- derlandse poliopatiëntjes. Op i§ de bovenste foto: de aankomst van de prinses bij de hal tussen H twee erehagen van redders en 1| H Scheveningse vrouwen in kle- ee derdracht. Op de onderste fo- ee to: de prinses in gesprek met ee ee» van de patiëntjes, onder s wie zij versnaperingen uitdeel- e llllllllllllliiiiiiiliiillllliiiillllllilliliiiillililllllllllllllllllllllllllllllllllllllïlil Bij begin van vakantiereis verongelukt. Twee Hengelose jongemannen zijn dinsdag in Ahaus (Westfalen, Duits land), toen zij op hun scooter op weg waren naar Italië, tegen een vrachtauto met aanhangwagen ge reden, waardoor een van hen, de 22- jarige W. R. vrijwel op slag werd gedood. Zijn tochtgenoot, de 23-jarige F. de V. bleef ongedeerd. De jongelui waren nog maar 25 kilometer van huis, toen het ongeval gebeurde. Koningin Elizabeth van Engeland ziek Koningin Elizabeth is in de konink lijke trein, waarmee zij in gezelschap van de hertog van Edinburgh een tocht door Schotland maakte, ziek geworden en moet nu het bed hou den. Het bezoek dat zij aan Carlisle zou brengen is afgezegd. Prins Phi lip gaat wel naar Carlisle. Koningin Elizabeth lijdt aan een acu te bijholteontsteking (catarrhale si nusitis). Nederlands memorandum op landbouwconferentie. De Nederlandse delegatie heeft op de landbouwconferentie in Stresa een memorandum ingediend, waarin het Nederlandse standpunt wordt uiteen gezet met betrekking tot de vraag stukken, die zijn ontstaan door de in stelling van de gemeenschappelijke markt. De E.E.G. kan voor Nederland gunsti ge perspectieven bieden, zo wordt ge zegd, daar de Nederlandse landbouw in staat is. kwaliteitsprodukten tegen redelijke prijzen te leveren. Er moet echter aan enkele voorwaarden wor den voldaan, waarvan de drie volgen de de voornaamste zijn: 1) Het moet mogelijk zijn grondstoffen op gunsti ge voorwaarden in te voeren, dat wil zeggen met een minimum aan douane- en andere formaliteiten. 2) De pro- duktie moet efficient en rationeel zijn, en 3) Er moet vrije toegang tot de buitenlandse markten zijn. Deze vrij „liberale" oriëntering, die contrasteert met de positie van ande re delegaties. Frankrijk voornamelijk, wordt gemotiveerd met de bijzondere structuur van de Nederlandse econo mie, die sterk van de export afhanke lijk is. Dé kostprijs moet zo laag mo gelijk worden gehouden om met suc ces op de buitenlandse markten te kunnen concurreren. Schoorsteenveger stichtte brand (Van een correspondent). Een Apeldoornse schoorsteen- veger heeft maandag brand gesticht. Hij had aan de Kar- M kietweg een schoorsteen ge- ee veegd en wilde de heer des hui- zes eens even tonen hoe groot de trek in de schoorsteen wel was geworden. Hij stak daar- toe een paar stukken papier in brand en toen hij die in de schoorsten hield ontstond er brand. De brandweer was het Ij vuur echter spoedig meester. VIERTAL WETSONTWERPEN INGEDIEND Nu 10.000,- per jaar Er is een viertal wetsontwerpen in gediend tot vaststelling van de scha deloosstelling en vergoeding van ove rige kosten van Kamerleden. Inge volge dit wetsontwerp zullen leden van de Tweede Kamer een schade loosstelling van f 10.000 per jaar ontvangen, niet daarboven een ver goeding van 3000, 4000, 5000 of 5.500 per jaar al naar gelang het betrokken kamerlid minder dan 10, tussen de 10 en 75, tussen de 75 en 150 of meer dan 150 km van Den Haag woont. Voorts zullen de kosten voor een al gemeen spoorwegabonnement eerste klasse en andere noodzakelijke kos ten van vervoer worden vergoed. Voorgesteld wordt de voorzitter van de Tweede Kamer een toelage van f 10.0000 per jaar te verlenen. Voor de leden van de Eerste Kamer wordt voorgesteld een vaste vergoe ding van f 1000.per jaar en een vergoeding van dertig, twintig of tien gulden te verlenen voor elke dag dat zij in Den Haag moeten zijn; een en ander al naar gelang de betrok kene meer dan 75, tussen de 75 en 10 of minder dan 10 km van Den Haag woont. Voorts een vergoeding van f 10.voor overnachting buiten de woonplaats en de reiskostenvergoe ding zoals voor leden van de Tweede Kamer. Voor de voorzitter van de Eerste Kamer wordt een toelage van f 5000.per jaar voorgesteld. MIDDENSTANDERS GAVEN HUN MENING De schadeloosstelling voor leden van de Tweede Kamer was het laatst ge regeld bij een wetswijziging van de cember 1953, waarbij bedragen alles bijeen van resp. f 10.000, f 10.600 en f 11.200, al naar gelang de afstand van Den Haag tot de woonplaats van het Kamerlid, werden toegekend. In de toelichting op het wetsontwerp wordt gewezen op de gestegen kos ten voor levensonderhoud, de vele werkzaamheden, die aan het Ka merlidmaatschap verbonden zijn en de kosten die gemaakt moeten wor den voor couranten- en tijdschriften abonnementen, boeken enz. Leden van de Eerste Kamer krijgen op het ogenblik, behalve vergoeding van reiskosten, bedragen van f 50.- f 40. en f 30.per dag uitgekeerd voor verblijfskosten in Den Haag. Bij K. B. is benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau dr. A. A. Kamp man, te Leiden, curator-secretaris van de Stichting Nederlands Historisch-Ar- chaeologisch Instituut, te lstanboel. Groep zakenlieden wil evenementen overdag Waarom wordt er in Middelburg zo weinig financiële steun en medewer king verleend aan de initiatieven van V.V.V. om de Zeeuwse hoofdstad voor de toeristen aantrekkelijk te maken? We hebben deze vraag onder meer naar aanleiding van het afgelasten van het Abdijspel en de financiële moeilijkheden rond het voortbestaan van „Miniatuur Wal cheren" voorgelegd aan een aan tal middenstanders in Middelburg, waarbij zoveel mogelijk de vertegen woordigers van de verschillende be drijfstakken naar bun mening ge vraagd is. Want uiteindelijk is liet organiseren van bepaalde toeristi sche evenementen toch afliunkelijk van de medewerking van de midden-* standers, daarbij geholpen door de onontbeerlijke steun van de burgerij. De antwoorden, die wij kregen, wa ren veel en velerlei. Maar over het algemeen was het opvallend, dat het merendeel van de ondervraagden van mening is, dat zij slechts steun be hoeven te verlenen aan die evene menten, die voor hen van direct be lang zijn. Zo .voelen zakenmensen. die hun toeristen-cliëntèle voorname lijk uit de dagjesmensen halen, niets of heel weinig voor financiële steun aan avond-evenementen. „Wat heb ben wij er aan als de mensen 's avonds naar Middelburg trekken om er een openluchtspel te zien of wat te drinken? Die komen niet in onze winkels, omdat die dan gesloten zijn", meende een zakenman uit de souvenirsbranche. Hij was bereid om bij een goede actie zijn steentje bij te dragen en noemde een bedrag, dat zelfs in de honderden guldens liep. „Maar thans moeten enkele midden standers betalen voor het gros der anderen", betoogde hij. Deze opvatting was eveneens teke nend voor een groot deel der ant woorden: thans moeten enkelen op draaien voor vele anderen. Een op vatting, die blijkbaar algemeen is en dus inhoudt, dat de meerderheid meent zelf reeds voldoende te doen... Maar ook andere overwegingen spe len een rol. „Er zijn' zoveel dingen, waarvoor geld gevraagd wordt, niet alleen voor toeristische evenemen ten, maar ook voor sociale en andere doeleinden", betoogden onder meer vertegenwoordigers in de bloemen en bakkersbranche. „Het is gemak kelijk te zeggen: Laat de midden stand het maat; doen"» meende één van hen. „Maar de gemeenschap moet hier ook met een bijdrage uit de bus komen" Zoveel dingen Een der vertegenwoordigers van de banketbakkers verklaarde eveneens, dat er dagelijks door vele verenigin gen voor allerlei doeleinden bijdra gen, hetzij in natura, hetzij in geld, gevraagd worden. „Ze sturen dan een klant op je af in de hoop, dat je niet durft te weigeren". Hij vond al die uitgaven een beetje te veel van het „kwade", temeer daar het voor vele middenstanders volgens hem „oppas sen en uitkijken" is wat de zaken betreft. Een bijdrag van f 25 voor Miniatuur Walcheren vond deze za kenman rijkelijk hoog, terwijl hij van mening was, dat er velen zijn, die geen f 25 of zelfs geen f 10 kun nen missen. Eén van deze zakenmensen noem de voorts het bedrijfsbeleid van Miniatuur Walcheren niet juist, omdat het jaarlijks tekorten op levert. „Er zijn maar weinig on dernemers, die hier hun zakelijk geld in zullen steken", meende hij. Overigens was deze zakenman van oordeel, dat een bijdrage van f 100 voor de instandhouding van de Miniatuur vrij normaal ge-1 noemd mag worden. Maar wel zal hier verhoudingsgewijs om steun gevraagd moeten worden. Een andere vertegenwoordiger deze branche wees er op, dat men vroeger veel mensen uit de buiten landse bussen in de stad aantrof. Te genwoordig rijden ze direct naar de Miniatuur of gaan er heen met het miniatuurtreintje; na het bezoek stappen ze weer direct in de bussen en verdwijnen naar andere plaatsen. „In de stad ziet men ze dan niet meer", klaagde deze middenstander. Nadeel van fyEXPO" Motieven, die dus hun grond vin den in sommige middenstands branches. Bovendien speelt in het algemeen dit jaar een zeer bijzon dere reden mee: het wel zeer slechte seizoen. „We hebben veel nadeel van de „Expo", vertelde een andere middenstander ons, die zijn artikelen overdag ver koopt. Weliswaar was hij bereid een bijdrage te verlenen voor het behoud van Miniatuur Walcheren, maar hij adviseerde de lijstloper nogmaals terug te komen, omdat er nog te weinig namen op de lijst stonden. „Alle middenstan ders moeten er aan mee-doen, van souvenirsbedrijven tot melk- en groenteboeren toe", verklaarde hij. De vertegenwoordigers van verschil lende hóreca-bedrijven betoogden eveneens, dat het aantal inschrijf- (Vervolg op pagj 5). Het weer in Europa. Volgens de rapporten van gisteravond 7 uur. Helsinki, zwaar bewolkt 18 gr. Stockholm, regen 21 gr. Oslo, geheel bewolkt 23 gr. Kopenhagen, licht bewolkt 24 gr. Aberdeen, half bewolkt 28 gr. Londen, licht bewolkt 27 gr. Amsterdam, onbewolkt 22 gr. Brussel, onbewolkt 24 gr. Luxemburg, licht bewolkt 22 gr. Parijs, onbewolkt 24 gr. Bordeaux, half bewolkt 24 gr. Grenoble, onweer 25 gr. Nice, onbewolkt 25 gr. Berlijn, zwaar bewolkt 18 gr. Frankfort, half bewolkt 23 gr. München, onbewolkt 21 gr. Garmisch P., zwaar bewolkt 22 gr. Zurich, licht bewolkt 24 gr. Genève, onbewolkt 24 gr. Locarno, onbewolkt 27 gr. Wenen, half bewolkt 23 gr. Innsbruck, licht bewolkt 27 gr. Rome, onbewolkt 33 gr. Madrid, licht bewolkt 30 gr. Mallorca, onbewolkt 31 gr. Algiers, zwaar bewolkt 25 gr. VERWACHT. ZONNIG EN VRIJ WARM. Droog-, zonnig; en vrij warm weer. Meest zwakke westelijke wind. VERWACHTING VOOR DE ZEEUWSE STRANDEN. Ook vandaag zonnig en mooi strand weer met een zwakke wind van zee. Middagtemperaturen 2022 graden Celsius. Zeewater 15 graden Celsius. Vooruitzichten: voorlopig blijft een hogedrukgebied in onze buurt liggen met zonnig en zomers strandweer. ZON EN MAAN 10 juli Zon op 4.31 onder 20.58 Maan r-, o.lS ondec 14.45

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1958 | | pagina 1