PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT President Sjamoen verwacht binnen 48 uur zware aanvallen van rebellen Toren van Belfort in Sluis nog dit jaar gerestaureerd os BILT PLANNEN VOOR „PROEF- DEPARTEMENT" IN ALGERIJE GOUVERNEUR FOOT VOOR BESPREKINGEN IN ENGELAND Bij ontploffingen in Brazilië 92 mensen gedood, 300 gewond In Brazilië zijn 92 mensen gedood en meer dan 300 personen gewond bij ontploffingen die zich voordeden in drie Braziliaanse winkels waarin ma teriaal werd verkocht om vuurwerk: te geven. De meeste slachtoffers vie len in Santo Maro in de provincie Ba- hia. Meer dan 80 mensen zouden hier zijn gedood bij het ontploffen van twee zaken. In Feira Santa na, een an dere stad in Bahia, zijn zeven mensen gedood. Op het ogenblik wordt in geheel Brazilië druk gehandeld in voetzoe kers. vuurpijlen en ander materiaal dat kracht moet bijzetten aan de fees telijkheden bij gelegenheid van het feest van Sipt-Petrus en Paulus op 29 juni. Bij een ontploffing in een vuurwerk fabriek te Gramaeho, bij Rio de Ja neiro, werden vorig jaar 60 mensen gedood. VERWACHT... ZONNIGE PERIODEN Zonnige perloden maar ook plaatse lijk enkele buien, hier en daar met onweer, zwakke later matige wind uit zuidelijke richtingen. Dezelfde temperaturen als gisteren of iets hogere. VERWACHTINGEN VOOR DE ZEEUWSE STRANDEN (Van onze weerkundige medewerker) Vandaag wellicht tot de avond droog en aanvankelijk ook nog zonnig strandweer. Temperatuur: ongeveer 17 k 18 graden Celsius. Matige, zuide lijke wind. Zeewater: 14 graden Cel sius. Vooruitzichten: morgen minder fraai strandweer als gevolg van een nieuwe depressie met regen. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok. abonnementsprijs 56 cent per WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN 201e jaargang - no. 147 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. v. d. Velde en F. B. den Boer, Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. week; 7.00 p. kw.; fr. p, p. 7.25 per kw. Losse nummers 15 cent Woensdag 25 juni 1958 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mlm.' Mlnlm. p. advertentie Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 cent p. regel met een minimum van 1.—„Brieven of adres bureau v. d. blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bureaus: Vllsslngen Walstr. 58-60, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 3508 of 3546); Middelburg, Markt 51, tel. 3841; Goes, L. Vorststr. 63, tel. 2475 (b.g.g. adv. 2234); Oostburg, G. F. de Pauwstr. 9, tel. 20. Terneuzen, Brouwerijstraat 2, Zlenkzee, red, tel. 2425, adm. tel. 2094 Spanningen stijgen in Libanon Makarios niet bij confe rentie Anglicaanse kerk Gouverneur Foot van Cyprus is dins dag in Engeland aangekomen voor het bespreken van de toestand zoals die op bet eiland is ontstaan na het bekendmaken van het nieuwe Britse plan. In het Griekse parlement heeft de minister van buitenlandse zaken, Evangelos Averoff, dinsdag gedreigd de kwestie Cyprus opnieuw in de Verenigde Naties aanhangig te ma ken, als het eiland geen autonomie krijgt. De Griekse regering en Aartsbis schop Makarios houden onvermin derd vast aan hun eis, dat Cyprus onmiddellijk zelfbestuur krijgt en in de toekomst het recht van zelfbe schikking, aldus de minister. In het verleden is de kwestie reeds enkele keren onder de aandacht van de Verenigde Naties gebracht en de Griekse regering is van plan haar standpunt in deze kwestie ongewij zigd te handhaven, zo voegde hij er aan toe. Verder verklaarde minister Averoff, dat het terugtrekken der Griekse llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUIII Rusland beschuldigt Amerika en Engeland inmenging te beramen President Sjamoen van Libanon verwacht binnen 48 uur een zware aanval van de rebellen. Zij hebben van de Verenigde Ara bische republiek opnieuw versterkingen ontvangen. De presi dent verklaarde gisteren, dat de opstandelingen zich in drie ge deelten van het land hebben geconcentreerd. Hij gaf tegenover verslaggevers toe, dat het Libanese leger van 9000 man heel wat te verduren zal krijgen als er door de rebellen op drie fronten tegelijk een offensief zal worden ingezet. De Libanon staat gereed om zich opnieuw tot de veiligheidsraad te wenden om een motie te vragen, waardoor een politiemacht naar de grens zal worden gezonden ter bescherming. ,,Wij zijn altijd vastbesloten geweest met eigen middelen de strijd te voe ren, maar als men blijft doorgaan van buitenaf hulp en steun aan de opstandelingen te geven, dan is het mogelijk dat wij gedwongen zullen zijn hulp aan de Verenigde Naties te vragen". Inmiddels heeft de ambassadeur van de Verenigde Arabische Republiek In India gezegd, dat zijn regering niet zal toestaan, dat waarnemers van de Verenigde Naties in Libanon zich aan de kant van de Syrische grens ophouden. De V.A.R. zou ook bezwaar maken tegen het legeren van een strijdmacht in de Libanon. En als Engeland of de Verenigde Staten in Libanon zouden ingrijpen zouden vermoedelijk vrijwilligers uit landen van het oostelijk blok de Li banese opstandelingen te hulp ko men. Secretaris-generaal Hammarskjöld is dinsdag uit Cairo naar Beiroet ge gaan. Hij heeft gesproken met pre sident Nasser en andere leiders van de Verenigde Arabische Republiek. Toen Hammarskjöld zijn hoofdkwar tier in de Libanese hoofdstad betrad ontplofte er op nog geen honderd meter afstand een bom voor een Britse winkel. Er deden zich echter geen persoon lijke ongelukken voor. T elevisie De populairi-teit van de televisie neemt in Nederland snel toe, zo snel, dat van een stormachtige ontwikkeling gesproken kan worden. In april j.l. beschikte ongeveer 10 pro cent van de Nederlandse huisgezinnen over een televisietoestel en vele van die (huisgezinnen rapporteerden op te levisie-avonden druk bezoek van fa milieleden, kennissen enz. Uit dat laatste mag men afleiden, dat nog ve le duizenden 'huisgezinnen hunkeren naar het bezit van een eigen televisie toestel. In Zeeland waren op 1 december van het vorig jaar 1803 televisietoestellen in gebruik of wel 21 per 1000 gezin nen. In 9 maanden tijd was het aan tal van 9 per 1000 gezinnen tot 21 ge stegen. Deze cijfers werden door de P.T.T. ter beschikking gesteld van de Neder landse Stichting voor Statistiek, die een opinie-onderzoek instelde naar het gebruik van de televisie. Die (par ticuliere) stidhting deed dat op ver zoek van een particulier bedrijf (de N.V. Thabur en Graetz), die uiteraard commerciële oogmerken had. maar die daarnaast toch ook gegevens liet verzamelen, welke van algemeen nut konden zijn. Uit de enquête vande Stichting voor Statistiek zijn merkwaardi ge dingen gebleken. Zo bijvoor beeld. dat in buitenkerkelijke kringen de belangstelling voor de televisie groter is dan in gezinnen, die bij een kerkgenootschap zijn aangesloten. De kijkdichtheid is het grootst voor populaire programma's namelijk het journaal, de televisiespelen, toneel, lariété en films. Hoogste kijkdichtheid haalde het jour naal, laagste kijkdichtheid haalde bij de huidige enquête een hoogmis-uit zending (bij een vorige enquête een protestantse kerkdienst). Dit leert ons wel iets over de wensen van het televisiepubliek. Het ver wacht ontspanning en vermaak. Het kijkt zo intensief, dat in 70*'« van de televisie-gezinnen de radio er nau welijks meer aan te pas komt. Onderbreking van de televisie om over te gaan op de radio is blijkbaar een onmogelijkheid. Het zal voor de omroepverenigin gen, die de televisie-program ma's in Nederland verzorgen niet gemakkelijk zijn om enigerma te in te gaan tegen dat verlangen naar oppervlakkig amusement. Toch zullen zij de moed daartoe moeten bezitten, wamt anders brengt de televisie in- plaats van culturele verrijking een ontstellende vervlakking. Nu reeds leidt die vervlakking er in bepaalde kringen toe, dat men minder gaat naar vergaderingen en bijeen komsten, waar men zelf actief moet zijn: men geeft de voorkeur aan het willoze kijken naar televisie-amuse- ment in de huiskamer. Merkwaardig is ook, dat de Neder landse televisiekijkers in hun onge- Vervolg op pag. 3) In Beiroet wordt betoogd dat de secretaris-generaal ervan over tuigd is dat infiltraties en hulp verlening aan de opstandelingen door de morele druk van 't statio neren van V.N.-waarnemers langs de grens tot stilstand zullen ko men. Verwacht wordt dat Ham marskjöld in die zin de veiligheids raad een rapport zal uitbrengen. De Sowjet-Unie heeft Groot- Brittannië en de Verenigde Sta ten dinsdag ervan beschudigd militaire inmenging in Libanon te beramen onder het voor wendsel dat de Verenigde Ara bische Republiek zich in de bin- lenlandse aangelegenheden van Libanon mengt. In de verklaring wordt gesproken van openlijke militaire voorbereidin gen van de westelijke mogendheden, die de vrede in het nabije en midden oosten kunnen ondermijnen. De Sow jet-Unie was van mening dat gewa pende interventie in Libanon tegen de beginselen van de V.N. indruist, omdat dit een kwestie is die alleen het Libanese volk aangaat. Rusland kon daarom niet onverschil lig blijven staan tegenover voorbe reidingen tot interventie door andere landen, hoe deze ook zou worden uitgevoerd. Wat de V.N.-waarnemers in Libanon betreft zei de verklaring dat de Ver. Naties „niet het recht kunnen heb ben om zich in de binnenlandse aan gelegenheden van een land te men gen". De Russen zijn van mening dat het voornaamste onderwerp van bespre king tussen Mcmillan en Eisenhower coördinering van agressieplannen je- gen Libanon is geweest. Naar uit Beiroet wordt gemeld hebben enige buitenlandse lucht vaartmaatschappijen, zoals de Sa bena-, de Lufthansa en de Air France, besloten hun kantoren van de Libanese hoofdstad^ naar Istan bul over te brengen eh het aantal -tussenlandingen in Beiroet te ver minderen. Naar het A.N.P. van de K.L.M. verneemt, geldt dit niet voor deze maatschappij. GEEN ONDERDRUKKING POLITIEKE PARTIJEN se de kwestie van de folteringen te bestuderen. Zij zouden van De Gaul le de nodige bevoegdheden ontvan gen. Malraux zei dat de regering het be lang van de verbroederingsbeweging tussen de Moslems en de Europeanen niet wilde overschatten. Zij ziet het als haar taak deze tot 'n durende ver eniging van Franse burgers met vol ledig gelijke rechten uit te bouwen. Er was voorts nimmer sprake van onderdrukking der politieke partijen in Frankrijk geweest. De Gaulles ka binet was niet slechts een zakenkabi net, die de lopende zaken van het voorgaande afhandelt, maar „moet de instellingen van Frankrijk verande ren om ze aan de twintigste eeuw aan te passen". Drie Nobelprijswinnaars zullen „kwestie van folteringen" bestuderen De Franse minister van voorlichting, Malraux, heeft dinsdag op een pers conferentie te Parijs gezegd, dat de Franse regering van plan is van één van de departementen van Algerië een „proefdenartement" te maken voor een modernisering In de geest van het Amerikaanse project voor het dal van de Tennessee. Het is minder moeilijk, aldus minis ter Malraux, een Algerijns departe ment te moderniseren dan het rpoject voor het dal van de Tennessee tot uit voering te brengen. Het plan zal wor den uitgevoerd door het ministerie van opbouw met hulp van Algerijnse technici. In de kosten kan worden voorzien. De gelden zullen voorname lijk door oliewinning in de Sahara worden verkregen. Malraux verklaarde voorts dat er sedert De Gaulles machtsoverneming geen martelingen in Algerije zijn ver richt en dat dit ook in de toekomst niet zal gebeuren. De regeling had drie Franse No belprijswinnaars, de schrijvers Mauriac, Camus en Roger Martin du Gard, uitgenodigd om ter plaat- Het Belfort van Sluis in de steigers. Nog dit jaar hoopt men de restaura tie van de toren te voltooien; het ge hele gebouw zal vermoedelijk, i» 1960 in gebruik genomen kunnen worden. (Foto P.Z.C.) BRITS PLAN VOOR CYPRUS troepen van de NAVO-basis Izmir niet inhoudt, dat> Griekenland zijn steun aan de NAVO begint in te trekken. Aartsbisschop Makarios zal de conferentie van de Anglicaanse Kerk, die de komende dagen in Lambeth (Engeland), wordt ge houden, niet bijwonen. Makarios heeft aartsbisschop Athenagoras van Thyateira. die in Londen woonachtig is, afgevaardigd. Enkele dagen geleden weigerde een regeringswoordvoerder, in antwoord op desbetreffende vragen in het La gerhuis, te verklaren wat met aarts bisschop Makarios zou gebeuren wanneer hij Engelse bodem zou be treden. Van verschillende zijden werd aangedrongen op arrestatie van Makarios wegens steunverlening aan de EOKA, wanneer hij voet aan wal zou zetten in Engeland. De gouverneur van Cyprus, Foot, heeft de leider van de verzetsbewe ging op Cyprus, kolonel Grivas, schriftelijk verzocht een einde te maken aan de sabotage door de ver zetsorganisatie EOKA. aldus is dins dag officieel te Nicosia meegedeeld. De brief werd op 12 april verzonden en bereikte Grivas op 20 april. Foot stelde in zijn brief voor alleen en ongewapend naar een door Grivas aan te geven plaats te gaan om er bij de verzetsleider op aan te drin gen geen sabotage meer te doen ple gen. M Ter gelegenheid van de week van de fotografie 1958,, heeft het Verbond van Veilig Verkeer samen met de Stichting ter Bevorde- ring van de Armateur fotograf ie, een landelijke wedstrijd ,J?otogra- s feerVeilig Verkeer" gehouden. Dit is de foto waarmee de heer M P. C. van Bommel uit Rotterdam de eerste prijs ter waarde van TOUR GAAT VOORBIJ In 1960 hoopt men gehele gebouw in gebruik te kunnen nemen ALS VRIJDAG het spektakel van de Tour de France langs het door steigers omkapselde Belfort van Sluis jaagt, zal het bouwsel het zeer waarschijnlijk, althans voor dit moment, in aantrekkelijkheid moeten af leggen tegen de karavaan met de grootheden De karavaan trekt voor bij, het is maar een vluchtig moment, maar het Belfort, de trots van de Sluizenaren, blijft Terwijl de karavaan doorjaagt over de kasseien in Belgisch Vlaanderen, het stof van Noord-Frankrijk en de hitte van het zuiden, zal het leven in Sluis z'n gewone gang weer gaan, zal men er over het Marktplein het geklop kunnen horen, dat sedert het begin van de in 1956 begonnen restauratie van het Belfort over het Marktplein klinkt. Hoog boven Sluis werken de restaurateurs, steen voor steen en plank voor plank herkrijgt het Belfort zijn (al)oude luister. „Aloude" luister, want bij de restau ratie waakt men er angstvallig voor, dat het 14e eeuwse bouwsel niet die luister herkrijgt, die de restaura tie van 1900 het Belfort bracht. Die luister een neo-gotische zo re deneert men thans, strookte niet met de opvattingen van de bouwmeester, die omstreeks 1375 het Sluisc stad huis „het licht inzond". Daarom streeft men bij deze restauratie zo veel mogelijk naar het herwinnen van de oorspronkelijkheid, waarach tig nog een kleine zonzijde van het bombardement van oktober 1944. Zo worden de dakkapellen groter ge maakt en minder in getal dan het Belfort ze voor de verwoesting telde. De oorspronkelijke dakkapellen wa ren lager aangebracht en gaven toe gang tot de brede loden goot met de borstweringen. En zo, als geïnspireerd op een burcht, zullen in 1960, als de res tauratie is voltooid, de dakkapel len weer toegang geven tot de lo den, begaanbare goot, achter de transen van het oude Belfort Naar die voltooiing ziet men in Sluis reikhalzend uit. Men ziet hierin niet alleen de afsluiting van de wederop bouw van het oude stadjee. Het Bel fort hoort aan de Sluizenaren, het is hun trots. Het is een bouwsel, dat het stadje siert, het getuigt ook van een zekere welstand, wellicht ook van distinctie Deze liefde voor het oude stadhuis wortelt in de historie, toen het Bel fort als een uiting van bijzonder wel varen kon worden gebouwd. Carillonfonds Daarom was er in Sluis ook plnats voor een „Stichting Carillonfonds". Het dertig tot vijfendertig duizend gulden vergende carillon zal er ko men, daar is men in Sluis van over tuigd, het hóórt bij het Belfort. Kwa men zelfs van buitenlanders reeds behoorlijke bedragen binnen: ver schillende Inwoners van Sluis hebben (Vervolg op pag. 15) Afbetaling vergemakkelijkt Verplichte kassa storting verlaagd In de Staatscourant van gisteren is gepubliceerd een wijziging van de afbetalingsbeschikking 1956, waar bij met ingang van 25 juni de in ge noemde beschikking vastgestelde percentages der verplichte minimum- kassastortingen voor een groot aan tal goederen worden verlaagd. De verlagingen zijn als volgt: Voor personenauto's van 35 pet. tot 25 pet., voor motorrijwielen en scoo ters van 35 pet. tot 25 pet, voor brcftföëtsen van 30. pet. tot 15 pet. en voor radio's en televisie-ontvang- tcestelleïi, grammofoons, platenspe lers, accordeons, koelkasten, haar den, kachels, elektrische- en gasfor nuizen, warmwaterapparaten, was machines, centrifuges en rijwielen van 20 pet tot 15 pet. Voor de overige artikelen zoals deze in de afbetalingsbeschikking 1956 zijn genoemd, blijft het tot dusverre geldende minimum-percentage van 15 pet ongewijzigd. De maximum- contractsduur met betrekking tot alle in deze beschikking genoemde goederen blijft eveneens ongewij zigd. De huidige ontspanning in het eco nomische leven vormde de aanlei ding tot deze wijziging der desbe treffende voorschriften, aldus be richt het ministerie van economische zaken.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1958 | | pagina 1