PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Libanon zal eventueel gewapende hulp van Engeland en Amerika vragen Terechtstelling Nagy: terugkeer stalinisme ZLM-poort, die morgen opengaat. M Vandaag... 201e jaargang - no. 141 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. v. d. Velde en F. B. den Boer, Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 56 cent per week: 7.00 p. kw.; fr. p. p. 7.25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Woensdag 18 juni 1958 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mim. Minim, p. advertentie Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 cent p. regel met een minimum van 1.—. „Brieven of adres bureau v. d. blad" 25, cent meer. Giro no. 350300 P.Z.C.. Middelburg. Bureaus: Vlissingen Walstr. 5 i, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 3508 of 3546); Middelburg, Markt 51, tel. 3841: Goes, L. Vorststr. 63, tel. 2475 (b.g.g. adv. 2234); Oostburg, G. F. de Pauwstr. 8, tel. 20: Terneuzen, Brouwerijstraat 2: Zierikzee, red. tel. 2425. adm. tel. 2084 Als Verenigde Naties mochten falen: Hammarskjöld: Slechts klein deel van grens in Libanese handen De Libanon zal, aldus zei een Libanese regerings persoonlijkheden gisteravond, om Engelse en Amerikaanse ge wapende strijdkrachten vragen voor de bewaking van zijn gren zen, als de Ver. Naties niet plechtig op zich zouden nemen, die taak te willen vervullen en daar snel toe over te gaan. Het hoofd van de liaison-dienst van de Libanon met de Ver. Naties, minis ter Albert Moheiber, had gisteren eerder op de dag al gezegd, dat het land aan de Ver. Naties een strijdmacht van verscheide ne duizenden mannen had gevraagd, teneinde te land, ter zee en in de lucht een veiligheidscordon langs zijn grenzen te leggen. Dag Haifimarskjöld, de secretaris-generaal van de V. N., heeft dinsdag in een schriftelijk rapport gezegd, dat het aantal militaire waarnemers in Libanon tot honderd man uitgebreid wordt en dat een „dringend verzoek" is gedaan aan veertien regeringen de nodige officieren ter beschikking te stellen. In zijn rapport over de waarnemersploeg die de vorige week door de Veiligheidsraad is opgesteld onthult Hammarskjöld nog, dat maatrege len zijn genomen voor luchtverkenning met lichte toestellen en hefschroef- vliegtuigen. De groep waarnemers die reeds in Libanon is had gemeld, dat er behoefte is aan „een klein aantal" van dergelijke vliegtuigen. Volgens Hammarskjöld wordt de taak van de groep waarnemers in Libanon aanzienlijk verzwaard door dat slechts een klein deel van de grens beheerst blijkt te zijn door troepen van de Libanese regering. Dit was door het hoofdkwartier van de waarnemers in Beiroet gemeld. Executies en voelt toch wel een schok, wanneer bekend wordt, dat een Hongaarse oud-minister president en een generaal zijn ge- executeerd. Dan blijkt opnieuw hoe zeer de machthebbers achter het IJzeren Gordijn niets hebben geleerd en niets hebben afgeleerd. Zij wer ken nog met dezelfde middelen, waar mee ze naar de macht hebben gegre pen en zij vormen nog precies de zelfde bedreiging voor de wereldvre de als tien jaren geleden. In de Westerse wereld te men altijd weer geneigd om met Moskou tot een gesprek te komen. En als er dan eni ge jaren lang geen directe agressie is gepleegd en als in de communis tische landen ook geen zuiveringen met executies zijn doorgevoerd, is die Westerse wereld geneigd tot het tref fen van overeenkomsten. De wereld gelooft dan aan het ontwaken van mildere en meer menselijke gevoe lens. Het verlangen naar de vrede is zo groot en dc afschuw van de totale oorlog met de atoombom is zo intensief, dat elke mogelijkheid voor overleg wordt gezien als een uit komst, die ten volle moet worden aangegrepen. Helaas blijkt de mogelijkheid tot overleg niet aanwezig. In de achterliggende tien jaren is de wereld verscheidene malen op geschrikt door de gewelddaden in de landen achter het IJzeren Gor dijn en in het bijzonder door de ac-* tiviteiten van de machthebbers in Moskou. In 1948 viel Tsjecho-Slowakije ten of fer aan de communisten. In de Wes terse landen schrok men toen wak ker en men ving aan met het verste vigen van de defensie. Nadien zijn nog vele daden van agressie gepleegd. De bloedigste en meest tragische was wel de agressie van de Russische troepen in Honga rije. Men heeft daarvan thans de slot-epi- sode beleefd een executie van een minister-president, die zelf commu nist was, maar die toch enige vrij* heid wenste voor het Hongaarse volk. En de dood van een generaal, die en kele weken lang het symbool is ge weest van de vrijheidsdrang der Hon garen. Deze slot-episode was van een bij zondere wreedheid, want aan de thans geëxecuteerde minis ter-president was een vrijgeleide be loofd toen hij na de opstand in Boedapest de Joego-Slavische lega tie verliet, waar men hem bescher ming had aangeboden. Zodra hij die legatie had verlaten namen de Russen hem ondanks het gegeven woord gevangen. Ook de Hongaarse generaal Maleter, die zo dapper streed voor de bevrijding van zijn volk viel door list en ver raad in handen van de Russen. Men nodigde hem uit voor onderhan delingen, maar men wierp hem in de cel. Er zijn in de Westerse wereld miljoe nen mensen, die hopen op een ontwa peningsovereenkomst met ^Moskou, want de vernietigingswedlfip, die thans gaande is, heeft een abject van volmaakte krankzinnigheid. Maar uit de executies van de beide Hongaren blijkt, dat met Moskou geen afspraak te maken is. Er valt niet te onderhandelen met mensen, die niet bereid zijn zich aan enigerlei beloften te houden. Dat is een moeilijk te leren les voor de Westerse landen, waar men zo zeer op vrede is gesteld. Maar men zal die les moeten leren, Het onmiddellijke doel is de inrich ting van veldposten, een te Tripoli, een tweede in het gebied van Baalbec en een derde te Marjajoen. De Amerikaanse minister van buiten landse zaken, John Foster Dulles, heeft dinsdag op zijn wekelijkse pers conferentie verklaard dat de toestand in Libanon „ernstige ongerustheid wekt bij allen, die geloven in de onafhankelijkheid en onschendbaar heid van de landen in het Midden- Oosten". Dulles verklaarde ook dat de Ver enigde Staten, indien een beroep op hen zou worden gedaan bij te dragen aan uitbreiding van de VN.-waarne- mersgroep, geneigd zullen zijn hier aan gehoor te geven. De minister werd gevraagd of de enige mogelijkheid van een Ameri kaanse militaire actie in het gebied van Libanon bestond uit het gehoor geven aan een oproep van de Verenig de Natjes. Dulles antwoordde, dat er ook nog andere mogelijkheden waren. Hij weidde hier niet verder over uit, doch men brengt in dit verband in herinnering dat hij in het verleden heeft verklaard dat de Verenigde Staten Amerikaanse burgers in Li banon te hulp zouden komen, indien hun levens en bezittingen in gevaar zouden komen te verkeren. In de Libanese hoofdstad Beiroet zijn dinsdagmiddag drie bommen ontploft die evenwel geen schade aanrichtten. Een groep opstandelingen heeft bij een gevangenis in Beiroet een vuur gevecht met regeringstroepen gele verd. In een voorstad wist de politie de hand te leggen op een wapen transport voor de opstandelingen. Acht Amerikaanse „Globemasters" hebben maandagavond te Beiroet een lading 75 mm munitie "voor de Leba nese veligheidstroepen afgeleverd, zo is van Amerikaanse zijde in de Liba nese hoofdstad meegedeeld. Antara: Val van Menado aanstaande. Het Indonesische persbureau meldt uit militaire bron, dat Menado ge heel omsingeld is en dat de val van de stad aanstaande is. De officiële woordvoerder van het Indonesische leger maakte dinsdag avond bekend, dat de gecombineerde strijdkrachten die zondag op de noordkust van Celebes zijn ont scheept, naar Menado optrekken en in de afgelopen 24 uur zeven plaat sen hadden bezet. Negatief gevolg voor betrekkingen Moskou-Belgrado Het bericht over de terechtstelling van Imre Nagy, Hongaars premier ten tijde van de opstand van 195G, heeft in de hele wereld diepe indruk gemaakt. De Jndiase congrespartij van premier Nehroe noemde de exe cuties „een waarschuwing voor de genen die dwaasweg de communis ten volgen". Zij zag in de terechtstel lingen een nieuw voorbeeld van hoe weergaloos de communisten kunnen zijn om hun doeleinden te bereiken. Hongaarse emigranten in verschil lende landen hebben gedemonstreerd en geprotesteerd tegen de executie van de man, die tijdens de spontane volksbeweging van oktober 1956 naar voren kwam en aan wie nu ten laste was gelegd, dat hij en zijn naaste medewerkers „al in december 1955 geheime, tegen de staat gerichte, komplotten hadden gesmeed om door middel van geweld de macht te grij pen en de Hongaarse volksrepubliek omver te werpen". Bij de voetbalwedstrijd Hongarije Wales in Stockholm werd door Hon gaarse emigranten gezwaaid met de groen-wit-rode vlag met het Kossuth- embleem, het symbool van de op stand van 1956. De Hongaarse minister In balling schap, mevrouw Anna Ketlily, heeft dinsdag de Verenigde Naties telegra fisch vanuit haar verblijfplaats in Miinchen verzocht Hongarije uit de volkerenorganisatie te stoten. De Amerikaanse minister van bui tenlandse zaken Foster Dulles heeft dinsdag op zijn wekelijkse persconferentie onder meer ver klaard: „De terechtstelling van de voormalige Hongaarse premier Imre Nagy, generaal Pal Maleter en anderen houdt in, dat de Sow- jet-Russische leiders een nieuwe stap terug hebben gedaan in de richting van de op bruut geweld en terreur berustende werkwijzen van wijlen Stalien en zijn mede standers". Hij voegde hieraan toe dat de terechtstelling van de lei ders der Hongaarse oktoberrevo lutie van 1956 een waarschuwing inhoudt voor de Joego-Slavische president maarschalk Tito dat hem een dergelijk lot kan treffen, indien hij niet voorzichtiger is. De minister meende, dat er verband kon bestaan tussen de terechtstelling der Hongaarse revolutieleiders en de moeilijkheden, die thans tussen Joego-Slavië en de Sowjet-Unie be staan. In Joego-SIavisohr kringen ziet men President Eisenhower heeft bepaald, dat de 24ste oktober in de Verenigde Sta ten in het vervolg als „dag van de Ver enigde Naties" zal worden gevierd. in de terechtstellingen een teken van een algemeen offensief van de Stali nistische elementen in liet Sowjet- blok tegen alle liberaalgezinden. Men acht het veelbetekenend dat het nieuws eerst uit Moskou kwam. Een Joego-Slavische communistische func tionaris zag in de eerste plaats Rus sische Stalinisten achter het proces tegen Nagy c.s. Hij was van oordeel dat de executies ongetwijfeld een negatief gevolg voor de Joego-SIa- vischRussische betrekkingen zullen hebben. Waarnemers uit Nederland naar Libanon Van officiële zijde wordt te Den Haag medegedeeld: De secretaris-generaal van de V.N. heeft een zeer dringend beroep op de regeringen van enkele landen, waar- ouder Nederland, gedaan, om een aantal officieren ter beschikking te stellen van de United Nations Obser ver Group in Libanon (de Unogil). De Unogil werd opgericht ingevolge de resolutie van de Veiligheidsraad van 11 juni 1958. De Nederlandse re gering heeft aan dit verzoek van de secretaris-generaal voldaan door acht officieren aan te wijzen. Zes officie ren die oorspronkelijk waren aan gewezen voor de bestandscommissie van de V.N. in Israël zullen van daag rechtstreeks van Schiphol naar Beiroet vertrekken. Twee officieren zullen op korte termijn volgen. Voor de bestandscommissie van de V.N. in Israël zullen andere officieren wor den aangewezen. De zes officieren, die vandaag van Schiphol naar Beiroet zullen vertrek ken zijn majoor C. L. Trieling en de kapiteins G. C. van Gorcum, M. de Boer, F. van Ginkel, W. L. M. Kruse en W. de Vries. Allen behoren tot de infanterie. Doodstraf geëist voor aanslag op Soekarno. In het proces tegen de daders van de mislukte aanslag op president Soe karno van november vorig jaar is tegen drie beklaagden de doodstraf geëist. Zij hebben voor de rechter toegegeven, handgranaten naar Soe karno te hebben gegooid, die het staatshoofd misten maar negen om standers doodden en meer dan 100 gewonden veroorzaakten. Een vier de beklaagde hoorde 20 jaar gevan genisstraf tegen zich eisen. De pleidooien in het proces zullen op 8 juni worden gehouden. ...is het 143 jaar geleden, dat Napoleon in de slag bij Water- i§ loo werd verslagen. ...viert de Nederlandse zange- res Henriëtte SalaWaterreus jl te Den Haag haar 60e verjaar- dag. ...is het 200 jaar geleden, dat M de Nederlandse patriottische politicus en volksmenner P. Ph. J. Q. Ondaatje te Ceylon werd geboren. Door 'zijn toe- M H doen werd Utrecht van 1785 tot 1787 door een democrati- sche raad geregeerd, waaraan g de inval van het Pruisische s leger in 1787 een einde maakte iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiili H Hartverscheurend waren de ta-.= fereïen op de begraafplaats van Nicosia op het eiland Cyprus, M toen daar de Grieks-Cyprioti- H sche slachtoffers werden be- graven van dè aanval, wélke '-J- M Turkse Cyprioten vorige week uitvoerden. De foto toont we- tiende moeders en weduwen H van de slachtoffers op het M kerkhof. lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllH Geen socialistische of liberale steun voor Eyskens. De Belgische r.-k. kabinetsformateur Eyskens deelde dinsdagavond op een persconferentie mede, dat hij moge lijk vandaag door koning Boudewijn zal worden ontvangen. Op de vraag van verslaggevers, of hij dan zal vra gen van zijn opdracht te worden ont heven, bleef hij het antwoord schul dig. Eyskens betreurde het, dat de socia listen en liberalen aan wie hij zijn programma had voorgelegd en die 'er afwijzend tegenover stonden, geen te genvoorstellen hadden gedaan. Daar door hadden deze partijen volgens hem te kennen gegeven dat zij thans geen echte onderhandelingen wensen. In een mijn bij Charleroi Is een Ita liaanse mijnwerker bij een instorting om het leven gekomen. Een aantal andere mijnwerkers, dat in dezelfde mijngang aan het werk was, kon zich bijtijds red den. Frankrijk trekt militairen uit Tunesië terug Garnizoen in Bizerta blijft. In Tunis is dinsdag eeiv Frans-Tune- sische overeenkomst getekend, die voorziet in terugtrekking van de cir- ea 7.000 man Franse troepen die bui ten Bizerta in Tunesië zijn gelegerd. Deze troepen zullen in de komende vier maanden via Bizerta Tunesië verlaten. Het Franse garnizoen van Bizerta zal blijven. Spoedig zullen onderhandelingen beginnen over de toekomstige status van de basis. Hiermee is de spanning tussen Frank rijk en Tunesië, die ontstond door het Franse bombardement van de grens plaats Sakiet op 8 februari, aanzien lijk verminderd. De Tunesiërs had den na dit bombardement het ver trek van alle Franse troepen, ook die in Bizerta, geëist. Een Britse, en een Amerikaanse bemiddelaar hebben toen geprobeerd de partijen nader tot elkaar te brengen. De overeenkomst komt aan de voor avond van een conferentie in Tunis tussen Marokkaanse en Tunesische leiders, waarop men een gemeen schappelijke buitenlandse politiek voor de Noordafrikaanse Arabische landen wil opstellen. De Tunesiërs zullen nu de blokkade opheffen, die zij sedert februari aan de Franse garnizoenen buiten Bizerta hadden opgelegd. Het weer in Europa. Volgens de rapporten van gisteravond 7 uur: Helsinki, %nbewolkt, Stockholm, onbewolkt, Oslo, zwaar bewolkt. Kopenhagen, half bewolkt. Aberdeen, zwaar bewolkt. Londen, zwaar bewolkt, Amsterdam, licht bewolkt. Brussel, geheel bewolkt, Luxemburg, zwaar bewolkt, Parijs, geheel bewolkt, Bordeaux, zwaar bewolkt, Grenoble, onweer, Nice, half bewolkt. Berlijn, half bewolkt. Frankfort, zwaar bewolkt, Miinchen, licht bewolkt, Garmisch P., zwaar bewolkt, Zurich, onbewolkt, Genève, onbewolkt, Locarno, half bewolkt. Wenen, onbewolkt. Innsbruck, zwaar bewolkt, Rome. half bewolkt. Ajaccio. onbewolkt, Madrid, regenbui, Mallorca, onbewolkt, Algiers, licht bewolkt, 19 gr. 21 gr. 22 gr. 21 gr. 16 gr. 16 gr. 24 gr. 25 gr. 27 gr. 25 gr. 19 gr. 27 gr. 24 gr. 27 gr. 29 gr. 26 gr. 26 gr. 28 gr. 26 gr. 25 gr. 25 gr. 26 gr. 27 gr. 24 gr. 27 gr. 26 gr. 23 gr. Te Scherpenisse Te Scherpenisse legden drie schilders gisteren, dinsdag, de laatste hand aan het hek, dat. toegang zal geven tot de ten toonstelling van de Zeeuwse Landbouw Maatschappij. Donderdag, vrijdag en zaterdag zullen daar duizenden, uit alle delen van Zeeland afkomstige agrariërs binnenstromen, om dit jaarlijkse evenement mee te maken. Ir. M. A. Geuze uit Poortvliet, de algemeen voor zitter, zal donderdagmiddag twee uur de tentoonstelling of ficieel openen. Dit jaar heeft dus de kring Tho- len—Sint Philipsland van de Z. L.M. de tentoonstelling, waar voor een zeer attractief pro gramma is samengesteld, bin nen zijn gebied. Op pagina 7 wijden wij in enkele artikels uitvoerig aandacht aan de voor bereiding voor deze grote Zeeuwse landbouwmanifestatie. KOEL Aanvankelijk veel bewolking, later ook enkele opklaringen. Zwakke tot matige wind tussen noordwest en noord. Vooral in het binnenland aan zienlijk lagere middagtemperaturen dan gisteren. VERWACHTING VOOR DE ZEEUWSE STRANDEN (Van onze weerkundige medewerker) Vandaag koel, overwegend droog en later weer zonnige perioden. Matige noordwestelijke wind. Middagtempe raturen van 15 tot 17 graden Cel sius. Zeewater 14 graden Celsius. Vooruitzichten: minder koel en iets zonniger,

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1958 | | pagina 1