PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT de BILT „Twee eeuwen pers in Zeeland" officieel geopend Bloemrijk défilé trok langs paleis Soestdijk voor jarige koningin AFGELOPEN PERIODE HEEFT DONKERE RANDEN GEHAD" Vandaag,.. PROCURATIEHOUDER BIJ BANK VERDUISTERDE EEN TON „Zeer geziene figuur" in Roosendaal De 50-jarige procuratiehouder van het Roosendaalse filiaal van de Rotterdamse Bank, H. H. heeft zich gistermiddag op het plaatselijke hoofdbureau van politie gemeld en heeft daar bekend in de afgelopen dertien jaren honderdduizend gulden verduisterd te hebben ten nade le van de bank, waarvan hij procuratiehouder was. Hij deed deze aangifte, nadat een contro leur van het hoofdkantoor van de bank in Rotterdam dinsdag de fraude had ontdekt. Om zijn oorlogsschaden te boven te komen was H. in '45 begonnen met het verkopen van obligaties van cliënten. Door speculaties trachtte de procuratiehouder zijn schuld af te lossen, maar veelal waren zijn speculaties ongelukkig waardoor zijn schuld in dertien jaar opliep tot een ton. Hij wist steeds de rente aan obli gatiehouders uit te betalen, maar kwam een cliënt om zijn obligatie, dan kocht de procuratiehouder een nieuwe. Een en ander gebeurde vaak met koersverlies, zodat de schuld van H. steeds hoger steeg. Bij de controle bleken de num mers van de obligaties niet te kloppen, dien ten gevolg'e viel H. door de mand. Nadat hij zichzelf had aangegeven bij de politie, werd hij in hechtenis genomen. Van het geld is niets meer over. H. heeft een vrouw en drie kinde ren. In hét Roosendaalse gemeen- schaps- en verenigingsleven was hij een zeer geziene figuur. P.Z.C., die hij met het jubileum hartelijk gelukwenste. De hoofdredacteur van de P.Z.C., de heer W. Leertouwer, roemde als voorzitter van de Zeeuwse journalis tenkring de prettige verhouding, die er sinds lange tijd bestaat tussen het provinciaal bestuur en de provinciale pers. Namens alle journalisten dank te de heer Leertouwer de heer Schout voor het openen van deze expositie. Voorts sprak hij zijn grote bewonde ring uit voor hetgeen de heer Pieters in de leeszaal op persgebied bij elk aar gebracht heeft. Unieke collectie De heer Leertouwer hoopte, dat ve len van de gelegenheid gebruik zul len maken om deze unieke collectie te bekijken. Spreker wees er op, dat er vele eenvoudige en primitieve stukken aanwezig zijn, maar zonder twijfel onder veel moeilijker omstan digheden en met meer zorg en ijver opgesteld dan thans het geval is. Tot slot dankte de heer Leertouwer het provinciaal bestuur voor de geste om deze tentoonstelling aan te bieden. De heer Pieters sprak hierna zijn erkentelijkheid uit voor de vriende lijke woorden, die de heren Schout en Leertouwer tot hem richtten. Hij hoopte dat het bezichtigen van deze tentoonstelling evenveel plezier zal geven als het inrichten ervan deed. Onder de duizenden landgenoten, die naar Soestdijk waren gekomen, om langs de jarige vorstin te defileren, was ook een groep repatrianten, die pas gisteren in ons land,, was aange komen. Hier ziet men enkele leden van de groep, terwijl zij de koningin gelukwensen. Dodelijk ongeval in speeltuin te Deventer Dinsdagavond is in de speeltuin aan de Leliestraat te Deventer het 14-jarig meisje A. Suerink, dat daar met een leeftijdgenoot aan het schommelen was, gevallen. Zij richt te zich na de val op en kreeg de nog in volle vaart zijnde schommel tegen haar hoofd. In bewusteloze toestand werd het meisje naar' het St. Jozef ziekenhuis getransporteerd, waar zij na enkele uren is overleden. VERWACHT DROOG Overdag overwegend zonnig weer met ongeveer dezelfde middagtempe- raturen als gisteren. Zwakke tot ma tige wind uit oostelijke richtingen. ZON EN MAAN 2 mei Zon op 5.10 onder 20.05 Maan op 19.00 onder 4.33 EXPOSITIE IN PROVINCIALE BIBLIOTHEEK „Hulde van provinciaal bestuur" Tijdens een korte, maar sfeervolle plechtigheid heeft het lid van Gedepu teerde Staten, de heer A. Schout, woensdagmorgen namens de commissaris der koningin in Zeeland de tentoonstelling „Twee eeuwen pers In Zeeland" officieel geopend. Deze expositie is zoals gemeld ingericht in de Pro vinciale Bibliotheek te Middelburg en zij geeft een overzicht van bet dag en nieUwsbladvvezen in onze provincie, zoals zich dat ontwikkelde van „nieuwstijdinghe tot dagblad". Aan het slot van zijn openings woord verklaarde de lieer Schout, dat deze tentoonstelling be schouwd kan worden als een hul de van het provinciaal bestuur aan de jubilerende Provinciale Zeeuwse Courant. De bijeenkomst werd bijgewoond door een groot aantal genodigden, on der wie autoriteiten van rijks-, pro vinciale- en gemeentelijke instellin gen, journalisten en leden van de di rectie en redactie van de P.Z.C. In zijn toespraak getuigde de heer Schout van zijn grote waardering voor bibliothecaris H. Pieters en zijn medewerkers, die deze expositie op zo voortreffelijke wijze hebben inge richt. De heer Schout merkte vervolgens op dat deze tentoonstelling weliswaar gehouden is naar aanleiding van het jubileum van de P.Z.C., maar dat niettemin de gehele provinciale pers in al haar geledingen er in betrokken is. Spreker stipte voorts aan, dat Mid delburg reeds meer dan drie eeuwen nauw verwant is met de boekdruk kunst. „Eenzijdig is deze tentoonstel ling zeker niet", meende de heer Schout, „want van alle richtingen is er te zien wat op het gebied van de pers in die twee eeuwen gebeurd is". Tot slot verzocht «le Gedeputeer de de opening van deze tentoon stelling te beschouwen als een hulde van het provinciaal bestuur voor directie eu redactie van de 99 RADIOREDE VAN PREMIER DREES: Ter gelegenheid van de verjaar dag van de Koningin heeft de mi nister-president, dr. W. Drees, gis teren over beide Hilversumse zen ders een rede uitgesproken. De premier merkte op, dat het jaar donkere randen heeft gehad. „Ve len van U, die leefden en werkten in het vroeger zo nauw met Ne derland verbonden Indonesië, heb ben zich genoodzaakt gezien dat land te verlaten en moeten trach ten hier een nieuw bestaan op te bouwen"., „Wie er indertijd, zo vervolgde dr. Drees, getuige van is geweest in wélke" geest koningin Juliana de Indonesische vertegenwoordi gers tegemoet trad, die de sedert dien verbiroken overeenkomsten aangingen, zal beseffen wat de ontwikkeling in dit laatste' jaar, ook voor haar, moet hebben be tekend. De gerepatriëerden heb ben intussen ondervonden welke een diépe, innige belangstelling bij de Koningin leeft voor hun lot." „Wij hebben in Nederland zelf te worstelen gehad met moeilijk heden zoals we gedurende enige jaren riiet hadden beleefd. Na ja ren van ongekende bedrijvigheid en overvolle werkgelegenheid is weer eén werkeloosheid van eni ge omvang opgetreden. Ook hier heeft de Koningin- blijk gegeven van haar intens medeleven. Het -contact, van de draagster der Kroon met degenen, die tijdelijk zonder arbeid zijn, is niet alleen menselijk ,van grote" betekenis, het is ook een- getuigenis van de wens van haar en haar regering, dat za kelijk gedaan wordt wat gedaan kan worden, om een zo gunstig mo gelijke ontwikkeling van de eco nomische en sociale verhoudingen te bevorderen." Draagster der Kroon is koningin Juliana niet enkel voor Nederland, maar voor het koninkrijk, waar van ook Suriname en de Neder landse Antillen zelfstandige delen zijn. Er is daarom steeds reden om bij haar verjaardag ons rekenschap le geven van de band met die rijks delen. Niet enkel binnen het rijk, maar ook in onze internationale betrek kingen komt telkens weer ons ko ninklijk huis tot gelding op een wijze, die zowel voor de bekend heid en het aanzien van ons land van betkenis is, als ook tot uiting brengt welke hoge waarde wij hechten aan goede verhoudingen in de wereld. Het is bekend hoezeer de Konin gin bij herhaling, in het bijzonder van humanitair oogpunt uit, pleit voor internationale saamhorigheid, voor begrip voor de onderontwik kelde gebieden en voor de nood van vluchtelingen. Bezoeken, die de Prins ook dit jaar weer aan andere lan den heeft gébracht, hebben op nieuw de ontplooiing van Ne derlandse activiteiten in de we reld gestimuleerd. „Moge het koningin Juliana gegeven zijn nog vele jaren aan het hoofd van het rijk te 9taan", aldus besloot .dr. Drees zijn re de. Koninginnedag ook op de Expo Woensdag is voor het Ne derlandse paviljoen- op de we reldtentoonstelling een korte huldigingsplechtigheid gehou den ter ere van koningin Ju liana. Terwijl de beiaard zich liet horen, stelde zich een hon derdtal leerlingen van een Ne derlandse school te Brussel, allen oranje-rood-wit-blauwe vlaggetjes dragend, voor het Nederlandse paviljoen op. Zij zongen het Wilhelmus en overhandigden bloemen aan de I Nederlandse ambassadeur, jhr. mr. P. de Teixeira de Mattos. I Talrijke Nederlandse bezoe- I kers, van wie enkelen in natio- i nale klederdracht, hadden zich i bij de kinderen gevoegd. Na afloop van deze manifes- tatie bezochten de leerlingen I het Nederlandse paviljoen on- der leiding van de commlssa- i ris-generaal. Zij maakten met i de kleine trein een tochtje over j de Reizelvlakte. Het Nederlandse paviljoen j was ter gelegenheid van ko- i ninginnedag met vlaggen ver- I sierd. iiiiiiiiiiuiiiiiiiniiiiiiii Noodtoestand op Malta afgekondigd De gouverneur van Malta, sir Ro bert Laycock, heeft de noodtoestand op het eiland afgekondigd. Hij be stuurt het eiland sinds het aftreden van premier Dom Mintoff op 24 april. Er zijn de laatste dagen geweldda den gepleegd tijdens een algemene staking als protest tegen het Britse beleid. 201e jaargang - no. 102 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. v. d. Velde en F. B. den Boer, Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok. p. Tf WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN per kw. Losse Donderdag 1 mei 1958 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm. Minlm. p. advertentie 4.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 cent p. regel met een minimum van 1.—. „Brieven of adres bureau v. (1- blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bureaus: Vllssingen Walstr. 58-60, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 3508 of 3546); Middelburg, Markt 51, tel. 3841; Goes, L. Vorststr. 63, tel. 2475 (b.g.g. adv. 2234); oostburg, G. F. de Pauwstr. 9, tel. 20: Terneuzen, Brouwerijstraat 2; Zierikzee, red. tel. 2425, adm. tel. 2094. STRALENDE ZON, BEIERENDE KLOKKEN, DRUKTE IN STEDEN EN DORPEN DORPEN Deelnemers waren uit alle delen van ons land gekomen Nederland vierde gisteren koninginnedag. Een stralende zon, beierende klokken en een feestelijke drukte in steden en dorpen vormden gisteren de inzet van deze dag, die telkens opnieuw jong en oud naar buiten lokt om te luisteren naar kinderaubades of te kijken naar de parades van de militairen. In Leiden defileerden de militairen alsook in Roosendaal, As sen, Ede, Zutphen en Eindhoven. In Amersfoort, Arnhem en Den Bosch werden parades afgenomen, terwijl de militairen in Breda een mars door de stad maakten. In Soestdijk was het bijzonder druk. Om acht uur reeds arri veerden de eerste bussen en auto's, met de velen die de koningin op haar verjaardag een bloemenhulde wilden brengen. Tegen half elf, juist op het moment dat de laatste estafetteloper van het Leidse studentenkorps de paleistuin binnenkwam, betraden de koningin, gekleed in een lindegroen deux pièces, prins Bern- hard en de prinsessen Beatrix, Margriet en Marijke het bordes. Prinses Irene was niet op Soestdijk in verband met haar studies in Lausanne. Nauwelijks had de praeses van het Leidse studentenkorps, de heer G. de Wildé; koningin Juliana de traditio nele oorkonde overhandigd en de overige leden van het collegium van het korps aan de vorstin voorgesteld, of een donderend geraas overstemde het ongedwongen gesprek met de studenten op het paleisbordes. Een formatie vliegtuigen van de koninklijke luchtmacht, bestaande uit 48 F 84 F Thunderstreaks, 24 Hawker Hunters, 12 F 86 K Sabres en 12 F 100 C Super Sabres van het in Nederland gestationeerde 32 squa dron van de Amerikaanse luchtmacht defileerden boven het paleis. Een feestelijke groet van de 96 vliegtui- f;en die onder bevel stonden van de uitenant kolonel C. A. M. Poublon. Ontroerend was het défilé van 122 uit Indonesië gerepatrieerden, die juist de vorige week in ons land aankwamen. Met drie bus sen waren zij uit het legerkamp Budel gekomen om hier in Soest dijk hun jarige vorstin te felici teren. Een kleine delegatie, be staande uit het bejaarde echtpaar Simon, betrad het bordes om de landsvrouwe persoonlijk te felici teren namens al de gerepatrieer den die in de afgelopen maanden in ons land werden opgenomen. De tachtigjarige mevrouw Simon, gekleed in sarong, bood de vorstin een foto aan, die gemaakt was van koningin Juliana tijdens haar be zoek deze winter aan het legerkamp Budel. De koningin onderhield zich gerui me tijd met deze delegatie. Na afloop van dit georganiseerde défilé stelden de beide jeugdgroepen uit Baarn en Soest zich op het grasveld voor het paleis op, waarna het gebruikelijke défilé plaatsvond van allen die de koningin op deze dag een hulde wil den brengen. Af en toe maakten zich kleine de legaties los. van de voorbijtrekkende stoet. Zo was er een delegatie van de tentoonstelling „De Suiker", die de vorstin een enorme taart aanbood. Een Hongaarse afvaardiging, be staande uit vier meisjes, overhandig de de jarige koningin een honing- taart in de vorm van een huzaar. De Chr. Jonge Vrouwen Federatie zorgde ook voor een verrassing. Een dertig tal afdelingen van deze federatie had gewerkt aan een geborduurd wand tapijt, dat de koningin werd aange boden. Honderden hebben gisteren in de paleistuin van Soestdijk van hun aanhankelijkheid getuigd. Zij kwa men uit alle delen van het land, met eenvoudige narcissen, maar ook met fraaie orchideeën, met kleine bou- ketjes en met majestueuse bloemen manden, zoals die van de Nederland se postduivenhouders. In dikke rijen trok men voorbij, hartelijk wuivend naar de koninklijke familie, die niet >e scheen te worden. Na afloop van het défilé, dat tot kwart voor twaalf duurde, werd door de Baarnse en Soester verenigingen een vaandelgroet gebracht. Twee verenigingen uit Baarn, de voetbalvereniging „Baarn" en de christelijke gym nastiekvereniging „Excelsior", die dit jaar beiden hun gouden ju bileum vieren, traden tenslotte naar voren met bet bestuur van de Baarnse sportfederatie. Enkele bestuursleden van deze bonden werden aan de koningin voorge steld. ff bestaat de stormwaar- M schuwingsdienst voor de H scheepvaart 60 jaar. H is het 350 jaar geleden, dat de beroemde Nederlandse archi- tect en schilder Pieter Post, de bouwmeester van het stadhuis s te Maastricht, het Mauritshuis m en de Statenzaal op het Binnen- i§ hof te Den Haag, te Haarlem werd geboren. M viert de bekende Italiaan- se schrijver Giovannino Guare- n f§ .sclii, wiens bekendste werk „De "kleine wereld van Don Camillo" werd verfilmd, zijn 50ste vei'- jaardag. De Zwitserse politieke econoom prof. W. Rapparci is dinsdag in Genève na een hartaanval overleden. Hij is 75 Jaar ge worden. Prof. Rappard heeft zijn land vele malen in internationale organisaties (de oude Volkenbond, de Vee. Naties en het Rode Kruis) vertegenwoordigd. Voorts is hij in 1951 voorzitter van de interna- tonale arbeidsconferentie in Genève I geweest. IN PERIODE VAN DERTIEN JAAR Een beeld van het défilé, dat op ko ninginnedag op Soestdijk langs het koninklijk gezin trok ter gelegenheid van de verjaardag van H.M. de ko ningin. Koning Boudewijn ontbindt Belgisch parlement Koning Boudewijn van België heeft dinsdagavond een decreet uit gevaardigd, waarbij beide kamers van het Belgische parlement worden ontbonden en de datum voor de alge mene verkiezingen wordt vastgesteld op 1 juni.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1958 | | pagina 1