PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT BILT Gezondheidsraad werkt met TNO om gevaarlijke stoffen te bestrijden Voor Breskens nadert de fatale datum nu heel snel HANDELSAKKOORD TUSSEN WEST-DUITSLAND EN RUSLAND VOOR PUBLIEK VOORLOPIG NOG GEEN GOEDKOPE BOTER EN KAAS Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok r p. pen/ 'ft WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN 201e jaargang - no. 98 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. v. d. Velde en F. B. den Boer. Adjunct: w. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. per kw. Losse nummers 15 cent. Zaterdag 26 april 1958 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm. Minim, p. advertentie Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 cent p. regel met een minimum van l.—. ..Brieven of adres bureau v. d. blad" 25 cent meer. Giro no. 350300 P.Z.C., Middelburg. Bureaus: Vlissingen Walstr. 58-60, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 3508 of 3546); Middelbifrg, Markt 51, tel. 3841; Goes, L. Vorststr. 63, tel.-2475 (b.g.g. adv. 2234); Oostburg, G. F. de Pauwstr. 9, tel. 20; Terneuzen, Brouwerijstraat 2; Zierikzee, red. tel. 2425, adm. tel. 2094. Toeneming radio-activiteit geconstateerd Advies uigebracht over vestiging van kernreactor te Petten (Van onze parlementsredacteur) De minister van sociale zaken en volksgezondheid, de heer Suurhoff, zal maandag de Centrale Raad voor de Volksgezond heid, die krachtens de in januari in werking getreden gezond heidswet is ingesteld, installeren. Voorzitter van de Centrale Raad voor de Volksgezondheid is dr. J. Wester, die tevens presi dent is van de Gezondheidsraad. De Centrale Raad heeft tot taak door overleg de samenwerking te bevorderen tussen de minister van volksgezondheid, de openbare lichamen, diensten, de particuliere rechtspersonen en instellingen, die op het gebied van de volksgezondheid werkzaam zijn. De raad is samengesteld uit 34 le den: 17 ambtelijke leden en 17 leden uit de particuliere sector. Dadelijk na de installatie zal de raad in vergadering bijeenkomen o.a. ter behandeling van de ontwerp-ver- ordeningen betreffende de samenstel ling van de provinciale raden. De ook op de gezondheidswet steunende pro vinciale raden zijn bedoeld als stimu lerende, coördinerende en adviseren de lichamen. De Gezondheidsraad (een college dat de regeling voorlicht over de stand der wetenschap ten aanzien van vraagstukken op het gebied van volksgezondheid) houdt zich thans intensief bezig met de gezondheids problemen, die uit de toepassing van ae kernenergie voortvloeien. Er ls een onderzoek ingesteld naar de vestiging van de kernreactor in Petten. Thans is een belangrijke be slissing genomen, nadat advies ge vraagd was over de aanleg van een koel waterleiding in Petten. Binnen kort zal worden geadviseerd over de afvoer van afvalstoffen van de land- bouvvreactor in Wageningen en op 1 mei valt de beslissing over de af- voervoorwaarden van de hoger-on- derwijsreaclor in Delft. De Gezondheidsraad heeft op het ogenblik een voortdurend contact met de röntgenologen en de radiologen in ons land om te hereiken dat geen röntgenstralen gebruikt zullen wor den als dat niet strikt noodzakelijk is. De Gezondheidsraad houdt zich be zig met de eisen, die gesteld moeten worden aan „stralingsbeveiligings diensten" en met de eisen, waaraan het personeel, dat bij deze diensten werkzaam is, moet voldoen. Om de gevaren van de in de buitenlucht voorkomende radio actieve stoffen te bestrijden, wordt naar samenwerking ge streefd tussen de Gezondheids raad en de gezondheidsafdeling van T.N.O. (Toegepast Natuur wetenschappelijk Onderzoek) Reeds enige tijd plaatsen in ons land ook de hoi de gewassen op radioactiviteit gecon troleerd. Evenals bij de metingen van de atmosferische radioactiviteit is ook hierbij een toeneming geconstateerd. Deze stijging is echter niet van dien aard, dat zij aanleiding tot verontrus ting zou moeten geven. Het onderzoek is verleden jaar ter hand genomen door het medisch-bio- logisch laboratorium van de rijks verdedigingsorganisatie T.N.O. te Rijswijk. Behalve met de problemen van de kernenergie bemoeit de Gezondheids raad zich ook met allerlei andere kwesties, die de volksgezondheid ra ken. Zo heeft in het bijzonder zijn Prinses Margaret van Engeland, ge fotografeerd bij het plaatsen van de eerste steen voor het nieuwe stad huis van Port of Spain in Trinidad. aandacht de toenemende verwerking van nieuwe chemische stoffen in on ze voedingsmiddelen en de gevaren die daaruit zouden kunnen voort vloeien. De Gezondheidsraad bestudeert, wat nog moet worden gedaan aan de bestrijding van de tuberculose en hij heeft bijna een studie gereed over dè bescherming van ben, die t.b.c.-pa- tiënten verplegen. Nog in 1949 wer den 500 verplegenden ziek aan t.b.c. De raad gaat na, of de astma geor ganiseerd bestreden moeten worden en hij overweegt of op medische gronden een verbod van kunstmatige inseminatie gewenst is. PROV. ZEEUWSE COURANT 1 OP KONINGINNEDAG 1 De Provinciale Zeeuwse Cou- M rant zal op de ochtend van ko- ninginnedag (30 april a.s.) en n p ook op de daaropvolgende dag H normaal verschijnen. De bu- p reau's van de Prov. Zeeuwse p Courant te Middelburg-, Vlissin- M gen en Goes zullen op konin- p =s ginnedag na twaalf uur des p middags gesl'otèn zijn. Majoor K. benoemd bij Generale Staf Majoor K. is, naar de legervoor- lichting dienst mededeelt, met ingang van gisteren benoemd in een functie bij de Sectie G 4, van het hoofdkwartier van de Gene rale Staf. Deze sectie heeft tot taak de planning van de mate riële verzorging voor de Neder landse Landmacht. Deze aanstelling volgt op de door het Hoog Militair Gerechtshof gedane uitspraak in de zaak, die tegen de majoor aanhangig was gemaakt op de beschuldiging steekpenningen te hebben aangenomen in dienst van het Directoraat Materieel Landmacht. Bij oefening gewonde korporaal overleden. Korporaal eerste klas chr. W. Burgemeestre uit Amsterdam, die donderdag bij een ongeval tijdens militaire oefeningen ern stig werd gewond, is in het zie kenhuis overleden. Er zijn thans in totaal drie personen omgeko men bij de ontploffing van de zgn. „Bangalore-torpedo". Moeder en 3 kinderen door trein gegrepen en gedood Op een spooroverweg in Legnano, Italië, is donderdag een tragisch on geluk gebeurd, waarbij een moeder en drie kinderen door een trein wer den gedood. De vader, Augusta Davoli (35), was zijn gezin voorgegaan door een geslo ten overweg juist toen de expres van Domodossola met een snelheid van meer dan 100 km per uur naderde. Davoli en twee kinderen konden de spoorlijn nog net oversteken, maar de moeder met een baby van tien maanden in de armen en twee kinde ren onder de vijf jaar werden door de trein gegrepen en op slag gedood. MIKOJAN KWAM NAAR BONN De eerste plaatsvervangende Rus sische minister-president Mikojan heeft vrijdag te Bonn een handels- en consulair akkoord tussen de Sow- jet-Unie en de Duitse bondsrepubliek getekend. Volgens het handelsakkoord zal er in West-Duitsland een Russische handelsmissie worden gevestigd en zal het handelsvolume tussen beide landen, vergeleken met dat van 1957, bijna verdubbelen. Tijdens de ondertekeningsplechtig heid hoorde men de Duitse onderte kenaar, minister van buitenlandse za ken Von Brentano, Mikojan vragen of hij eik woord van de overeen komst had gelezen. De Rus. die glim lachte en grapjes maakte met zijn EERST MOETEN OUDE VOORRADEN OP Zondag gaan nieuwe inleveringsregelingen in. Voorlopig zal het publiek nog geen goedkope boter en voordeliger kaas kunnen krijgen. Oude voorraden moe ten eerst worden geruimd. Op zondag 27 april echter gaan de nieuwe inle veringsregelingen van minister Von deling in. Van die dag af geprodu ceerde zuivelprodukfen zullen onder de verlaagde prijzen vallen. Voor ZKB-exportboter geldt tot en met vandaag dus de oude regeling. Op ZKB-boter, die niet in „inleverïngs verpakking" zit en vandaag bij fabri kanten en handelaren aanwezig is of naar hen onderweg is, zal bij uitvoer na vandaag een vergoeding van f 1.18 per kilo worden gegeven. Voor in het groot verpakte „Groen- merk"-boter, die niet voor uitvoer is vrijgegeven en zaterdag bij handel en Fabrikanten aanwezig is, zal een vergoeding van 50 cent per kg wor den gegeven. Na ontvangst van een voorraadopgave zal van dit bedrag 75 cent direct worden betaald en de rest na controle. Voor kaas, die tot en met vandaag wordt geproduceerd, is een regeling in voorbereiding, waardoor de ver schillen tussen de oude en nieuwe in- leverlngsprljzen voor handel en in dustrie worden overbrugd. Deze re geling wordt door het in- en verkoop- iureau Zuivel IVZ uitgewerkt. Indien deze kaas later toch bij bet IVZ wordt ingeleverd, wordt die over brugging weggeheven. Voor volle condens, vol melkpoe der en koffiemelk in flessen, die tot Geen ontslag voor KLM-stewardessen De directeur van het gewestelijk arbeidsbureau te Amsterdam heeft af wijzend beschikt op het verzoek van de K.LJYI. in verband met het ontslag van de stewardessen, omdat het mo tief van de K.L.M. in zijn algemeen heid voor deze groep niet steekhou dend is. (Met deze groep wordt be doeld de stewardessen van 35 jaar en ouder). Desgevraagd verstrekte de K.L.M. de volgende commentaar aan het AJM. P. naar aanleiding van de beslissing van de directeur van het gewestelijk arbeidsbureau te Amsterdam: de be trokken dames blijven dus in dienst van de K.L.M. Op het ogenblik wordt overwogen van welke aard de werk zaamheden van de betreffende stewar dessen in de toekomst zal zijn. en met heden geproduceerd worden of bij fabrikanten in voorraad zijn of op weg naar hen toe zijn, alsmede voor de hoeveelheden, die van 21 tot en met vandaag zijn uitgevoerd, zullen toeslagen worden gegeven. Koffiemelk en alle soorten room zullen voortaan onder het stelsel van heffingen en toeslagen van de consumptiemelk vallen. Al leen op consumptiemelk met 2.5 percent vet, doch niet op koffie melk, room en volle consumptie melk met 3.75 percent vet, wordt subsidie verleend. collega's, antwoordde ontkennend en zei, dat hij goed van vertrouwen was. „Zonder vertrouwen kan men niet leven", zo voegde hij eraan toe. Het ministerie van buitenlandse zaken heeft meegedeeld, dat de Sowjet-Ünie een handelskantoor te Keulen zal openen. Het perso neel, dat uit vijftig tot zestig mensen zal bestaan, gaat zich voornamelijk bezig houden met het voeren van besprekingen over in- en uitvoercontracten. Beide landen zullen in de wederzijdse hendel het beginsel van de meeste begiftiging toepassen en men is >Mn pian de handel voortdurend uit te breiden. Het handelsvolume is voor 1958 op 850.000.000 mark (770.000.000 gulden) bepaald, voor '59 op 1.050.000.000 mark (950.000.000 gulden) en voor '60 op 1.250.000.000 mark (1.130.000.000 gulden) in '57 was dit bedrag 658.000.000 mark (593.000.000 gulden). Verder wordt in de verklaring ge zegd. dat het consulaire akkoord een doelmatige bescherming van de rechten en belangen van Russen in de Bondsrepubliek en Duitsers in de Sowjet-Unie mogelijk maakt. A. van Leeuwen hoofd redacteur „Het beste uit Reader's Digest" Met ingang van 1 juni is tot hoofd redacteur van „Het Beste uit Reader's Digest" benoemd de heer Aad van Leeuwen. Per gelijke datum treedt de heer Y. H. Foppema op als hoofd van de boekenafdeling The Reader's Di gest N.V. Op het Parijse hondenkerkhof M te Villepinte is een eenvoudig p monument opgericht ter nage- dachtenis aan „Laika" het spoetnikhondjeHet monumen- jE tje bestaat uit een stenen sok- p kei met daarop een kunstmaan p p met een hond. Het is een gift van de P.C.A., de Parijse die- p H renvriendenverenigïng. p Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli? Nederlandse granaten vielen bij Duits dorp Woensdagnacht zijn bij een nach telijke oefening van artillerie-onder delen van de Nederlandse vierde divi sie in Münsterlager (Duitsland) twee granaten nabij het Duitse dorp Scholtau terecht gekomen. Hierbij werd een hoogspanningskabel ge raakt als gevolg waarvan de omlig gende dorpen enige tijd van elektri citeit waren verstoken. Personeel van het Duitse elektriciteitsbedrijf kon de schade in korte tijd herstellen. Het ongeval zou veroorzaakt zijn doordat bij het afvuren van de granaten een te lichte kruitlading is gebruikt. Hierdoor werd de baan van de projectielen te kort. De Navo- onderdelen krijgen een schietvak toegewezen door de Engelse lei ding van het kamp. Hierbij ge beurt het wel dat de baan die de granaten volgen over de dorpen leidt. „DE UWE EXCELLENTIE BEKENDE BOULEVARD" Texelse vissers willen visserij van Breskens uitbreiden met makreelvangst „DE TOESTAND IS PRECAIR!" Dat is letterlijk één van de alarme rende zinnen uit een brief van burgemeester J. A. Eekhout van Bres kens aan mr. J. Algera, minister van verkeer en waterstaat. Die brief, nauwelijks een maand geleden verzonden, ging natuurlijk over „de Uwe Excellentie wei-bekende boulevard-rijweg". Het is een probleem, dat al jaren speelt: dit dorp met zijn 3700 inwoners wil als compensatie voor het economische verlies door liet wegtrekken van het doorgaande verkeer een ruime boulevard, die de toeristen zal aantrekken. Want als over enkele maanden de nieuwe veerhaven gereed is zal de verkeersstroom niet meer door, maar langs Breskens vloeien. Nu het vrijwel zeker is, dat de nieu we provinciale boot, de „Prinses Beatrix" al in mei haar proefvaart zal maken, realiseren de Berssiaanders zich nog duidelijker, dat de fatale datum heel dichtbij is.... En wat gebeurt er nu in Breskens? Er was al jaren een actie-comité, dat bij alle bevoegde instanties hemel en aarde heeft bewogen om de fel-be- geerde „compensatie" te krijgen. Maar dit actie-comité heeft al zo vaak nul op het request gekregen, dat de hoop en de spirit om de zaak steeds met nieuwe moed aan te pak ken bijna verdwenen is. „Afwach ten is nu het enige wat we nog kun nen doen", zei een lid van dit comi té. En hij maakte zelfs de opmer king: „Heeft het bestaan van het actie-comité nog wel zin, we worden toch Immers als speelbal gebruikt". Zelfs bij minister Drees.... Burgemeester Eekhout blijft echter met onverflauwde kracht bij de be voegde instanties aandringen. „De Uwe Excellentie wei-bekende boule vard-rijweg" moet er komen, zo is zijn mening. Hij heeft in Terneuzen de „compensatïe-gedachtfe" ruim een maand geleden nog weer eens onder de aandacht gebracht van de minis ter van binnenlandse zakeii, mr. A. A. M. Struycken. Dit onderhoud on derstreepte hij met een brief: „Deze voor de economie van Breskens hoogst belangrijke aangelegenheid is voor Breskens dringend noodza kelijk". Burgemeester Eekhout zocht het zelfs nog hogerop, want ook had hij een gesprek met de minister president, dr. W. Drees. Uitvoe rig heeft hij daarbij natuurlijk de nadelen nog weer eens opge somd. En ook dat gesprek onder streepte hij weer met een brief: gezien als compensatie voor het grote verlies, dat Breskens zal lijden door het wegtrekken van al het doorgaande verkeer in verband met de aanleg van de nieuwe haven". Wat kan Breskens nu nog anders doen dan afwachten? Afwachten of de boulevard-rijweg er zal komen, die door zal moeten lopen tot de nieuwe veerhaven en die met wijde Westerschelde als attractie de toeristen toch de weg naar Bres kens zal Wijzen... I KORTE PREDIKATIE CHRISTUS EN DE LOOP DER DINGEN. Doch Jezus luisterde niet ■tiaar wat gezegd werd, maar Hij zeide tot de overste der synagoge: Wees niet bevreesdgeloof alleen. Mark. 5 36. Wanneer Christus in een bepaald geval nigt luistert naar wat cr door ménsen gezt.^'-!. wördi, dan betekent dat niet, dat Hij geen belangstelling heeft voor wat zich voordoet. Het tegendeel ts waar. Jairus, een syna goge-overste, heeft zich tot Jezus gewend omdat zijn dochtertje op sterven ligt. Als Hij eens mee wil de gaan, dan zou zijn kind daar door genezing vinden. Dit beroep is niet tevergeefs, want Jezus gaat mee. Hij staat open voor de nood der mensen. Doch even later komen enkele personen Jairus er van in kennis stellen, dat zijn dochtertje intussen is overleden. Hij moet daarom de Meester niet langer lastig vallen. Wij zien echter, dat Jezus dan niet luis tert naar wat er gezegd wordt. De mensen denken: de dood is ingetre den, er valt nu niets meer te doen. Christus denkt er blijkbaar anders over. Voor Hem zijn er geen din gen, waarin men zich maar moet schikken. In het leven zijn er vaak noden, waarvan wij vinden, dat wij ons er bij hebben neer te'leggen. Daar zijn de moeiten in het eigen bestaan, daar is de ellende in de wereld. Dikwijls menen wij, dat icij in dit alles alléén gelaten worden. Chris tus schijnt hiervoor geen aandacht te hébben. Doch wanneer Hij wel eens niet luistert naar onze klach ten, dan is dat, omdat Hij het niet met ons eens is met wat wij zeggen aangaande de loop der dingen. Chris tus vindt niets hopeloos. Hij vindt niet, dat wij ons bij alles hebben neer te leggen. Dat Christus niet luisterde naar de doodstijding heeft ons veel te zeggen. Het is voor ons een aanwijzingdat wij hópen mogen juist dén, wanneer de feiten er zo hopeloos voor staan. Christus is machtig, ook machtiger dan de dood! Daarom kan Hij tot Jairus spreken: wees niet bevreesd, geloof alleen. Het wonder voltrekt ,zich dan, dat het gestorven kind weer tot leven terugkeert. Wij zullen daarom niet geloven in de macht van de vernietigende krachten, wij zullen geloven in de almacht van de levende Heer. De Verlossing zal komen. Door het ge loof weten wij dat deze in aantocht is. Oostkapelle. E. R. O. Richard. M akreelvangst! De Bressiaanders zetten echter niet alles op één kaart. Ze speuren ook op ander gebied naar de veel-bespro- ken compensatie voor het economi sche verlies. Zo ligt een compensatie gedachte opgesloten in een voorstel dat de Breskense raad maandag te behandelen krijgt: 1500 beschik baar te stellen voor de makreel vangst. Twee Texelse vissers. Van der Vis en Vlaming van de Texel 2 en de Texel 32, die in Breskens al naam hebben gemaakt door hun opvallend grote haring-aanvoer, willen voor (Vervolg op pag. 7) VERWACHT. TIJDELIJK REGEN Veel bewolking en tijdelijk regen. Matige tot krachtige zuidwestelijke wind. Ongeveer dezelfde temperatu ren als gisteren. ZON EN MAAN Zon op 5.20 Maan op 12.21 28 april Zon op 5.18 Maan op 13.37 onder 19.56 onder 2.08 onder 19.58 onder 2.39

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1958 | | pagina 1