PROVINCIALE ZEEUWSE COUPANT Midden-Sumatra verwacht spoedig invasie van regeringstroepen Politievaartuig voor India op proefvaart in Zeeuwse wateren Hoop op samenwerking tussen Soekarno en Hatta opgegeven Vandaag... TALRIJKE SLACHTOFFERS BIJ TREIN- EN VLIEGTUIGRAMPEN „PR0DUKTIE KERNWAPENEN GEEN WAARBORG VOOR VREDE' 201e jaargang - no. 58 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. v. d. Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A de Kok ABONNEMENTSPRIJS 56 cent per week; 7.00 p. kw.; fr. p. p. f 7.25 per kw. Losse nummers 15 cent WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Maandag 10 maartl958 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm. Mtnlm. p. advertentie 4.—. Ing. mededelingen duemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 cent p. regel niet een minimum van l.- „Brieven of adres bureau v. d. blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C. Middelburg. Bureaus: Vlissingen Walstr 58-60 tel 2355 4 lijnen (b.g.g. 3508 of 3546); Middelburg, Markt 51, tel. 3841; Goes, L. Vorststr. 63, tel. 2475 {b.g.g. adv. 2234); Oostburg, G. F. de Pauwstr. 9, tel. 20; Terneuzen. Brouwerijstraat 2; Zierikzee, red. tel. 2425. adm. tel. 2094. „Rebellie moet worden onderdrukt" Regeringstroepen van Djakarta zouden op weg zijn naar Su matra om te trachten de opstandige beweging te verpletteren en haar leiders te arresteren. Kolonel Simbolon, minister van buitenlandse zaken van de tegen-regering heeft zaterdag aan de pers verteld, aldus meldt United Press, dat Soekarno op 5 maart troepenschepen heeft laten vertrekken van het eiland Tandjong De Indonesische regering lieeft in pamfletten gedreigd, dat „zeer spoedig" troepen op Sumatra zouden landen. Radio-Pa- dang heeft meegedeeld, dat de Indonesische regering haar drei gementen had laten vergezellen door een aanval met bommen en boordwapens op een brug bij Keloempang, ten zuiden van Padang. De correspondent van United Press, Robert Dick, meldt dat onder de bevolking van Padang geen tekenen van paniek zijn waar te nemen. De toestand is bijna normaal afgezien van het feit, dat na de bombardementen van 22 februari een deel van de bevolking naar het binnenland is gevlucht. Militaire voor bereidingen kan men overal waarnemen. Het strand is dicht met wachtposten bezet en steeds wisselen de wachten elkaar ge stadig af in de ingegraven en gecamoufleerde stellingen. worden gevormd met Hatta als pre mier of vice-premier. Hatta, zou voorts algemene amnes tie of genade hebben geëist voor de politieke en militaire leiders van de opstand, die door de centrale rege* ring buiten de wet zijn gesteld. Volgens „Bintang Timoer" werden deze voorwaarden na een bespreking door Soekarno met premier Djoeanda de vice-premiers en de gezamenlijke chefs van» staven als onaanvaardbaar beschouwd. Kolonel Hoessein heeft een dag order uitgegeven* waarin hij tevens een beroep doet op de burgerbevol king de uitdaging der regering in Djakarta aan te nemen. Radio-Pa- dang heeft de bevolking opgeroepen kalm en waakzaam te blijven. Ook werd verklaard dat de tegenregering in staat is de blokkade van de In donesische Marine te doorbreken. Na de zaterdag gehouden kabinets vergadering van de regering te Djakarta is een communiqué uitge geven, waarin wordt verklaard, dat de rebellie moet worden on derdrukt. De regering heeft voorts bekendgemaakt, dat zij vastbeslo ten is de illegale ruilhandel te be strijden met alle haar ter beschik king staande middelen. De hoop op enige vorm van nieuwe samenwerking tussen Soekarno en Hatta moet naar alle waarschijnlijk heid worden opgegeven, aldus het dagblad „Bintang Timoer", sinds de bijeenkomst van de twee leiders die vrijdag zou plaatshebben, werd afge last. In een artikel van „Bintang Timoer", dat door Antara werd aangehaald, heeft Hatta enkele voorwaarden ge steld voor zijn terugkeer in de rege ring. Volgens zegslieden, aldus het blad stelde Hatta de volgende voor waarden: Beide partijen (de centrale rege ring en de revolutionaire regering) moeten de toestand herstellen zoals diewas voordat Hoessein zijn ulti matum tot aftreden van het kabinet Djoeanda-Kartawidjaja stelde; Het revolutionaire kabinet zowel jaja moeten worden ontbonden, en als het kabinet Djoeanda-Kartawid- er moet een presidentieel kabinet p ...viert prof. mr. W. P. J. Pom- |1 H pe, hoogleraar in strafrecht, strafvordering en criminologie n aan de rijksuniversiteit te Utrecht zijn 65c verjaardag, n H ...viert de Vlaamse essayist, g romanschrijver en kunstcriti- n cus Ary J. J. Delen (pseudo- niem: Louis van Loo), ere- p hoofdconservator van het Ko- s p ninklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen, te Ber- H chem zijn 75e verjaardag. iiiillllllllllllllllllllllllr!lllllllllllll!l|IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH!llliil'!Ü' Discontoverlagingen in Amerika uitgelekt? Een democratisch lid van het Ame rikaanse huis van afgevaardigden, Muiter, heeft zaterdag verzocht om een onderzoek naar de juistheid van berichten volgens welke de goedkeu ring door de Federal Reserve Board van verlagingen door drie van de Mcmbcrbanken van het disconto van te voren is meegedeeld aan bepaalde personen. Donderdag werd de goed keuring bekendgemaakt Volgens de „New York Times" eist ook de democratische afgevaar digde Patman een onderzoek. Patomin is verontrust door berich ten volgens welke zakenlieden van Wallstreet hebben geprofiteerd van van te voren uitgelekte mededelin gen over de discontoverlagingen. Leden van de bemanning van het Indonesische vrachtschip „Min Hoang" uit Djakarta hebben bij aankomst van het schip in Tand jong Priok meegedeeld, dat hun schip donderdag op weg van Pon- tianak naar Djakarta in de Straat van Banka een schip ontmoet heeft dat de rood-wit-blauwe vlag voerde en het merkteken „D 813" droeg. De „Min Hoang" vervoerde een la ding hout en had enige passagiers aan boord. De „D 813", een oorlogs schip, voer enige malen om de „Min Hoang" heen, aldus deze opvarenden, en gelastte het schip te stoppen. Daarop naderde de „D 813" zo dicht mogelijk. Een groep Nederlandse mariniers, gewapend met automati sche wapenen, ging onder dekking van de kanonnen van de „D 813" aan boord van de „Min Hoang" en onder wierp de hutten der officieren aan een nauwkeurig onderzoek. Zij vroegen, wat de lading van het schip was en waarheen het onderweg was. Na een half uur keerden de Ne derlandse mariniers naar de „D 813" terug, hetwelk daarop zijn reis in westelijke richting voortzette. Zwakker John Foster Dulles, de Amerikaan se minister van buitenlandse zaken, heeft in de commissie voor buiten landse zaken uit het Huis van Afge- vaarigden enige tijd geleden ver klaard dat in Indonesië tot voor kort een sterk streven naar communisti sche dictatuur zichtbaar was, welke tendens door de recente gebeurtenis sen waarschijnlijk zwakker is ge worden of nog zal worden. De verklaringen van Dulles wer den, nadat om veiligheidsredenen een deel ervan achtergehouden was, de zer dagen te Washington gepubli ceerd. DOOR ZANDSTORM OVERVALLEN Amerikaanse Marine verloor 26 mensen Een Viking van de Egyptische luchtvaartmaatschappij Misrair is vrijdagavond op 15 km van Port Said in het meer van Manzalah gestort. Acht inzittenden kwamen om het le ven en 18 mensen werden gewond. Het vliegtuig was in een verblinden de zandstorm geraakt en kon daar door niet landen op de vlieghaven van Alexandrië. Het zette daarom koers naar Port Said. Een tweede vliegtuig van de Egyp tische luchtmacht, dat 21 passagiers vervoerde, kwam in dezelfde zand storm terecht, toen het boven de luchthaven van Gamil van Port Said vloog. Het slaagde erin een noodlan ding te maken in de buurt van het vliegveld. Twee vliegtuigen van de Ameri kaanse Marine met 26 mensen aan boord zijn zaterdag in de nabijheid van Okinawa met elkaar in botsing gekomen en in zee gestort. Alle in zittenden kwamen daarbij om het le ven. Een van de twee toestellen heeft nog contact opgenomen met de basis op Okinawa, maar dit werd verbro ken, nadat men vanaf de basis een vuurgloed boven de zee had waarge nomen. Zaterdag werden vanuit heli kopters wrakstukken en enkele lui ken waargenomen op de plaats van het ongeluk. Twee Franse militaire vliegtuigen met zes mensen aan boord zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag tus sen Sardinië en Sicilië eveneens met elkaar in botsing gekomen. De toe stellen zijn in zee gevallen. Er is slechts één man gered. Bij een voorstad van Rio de Ja neiro zijn vrijdag drie treinen op elkaar gebotst. Volgens berichten zijn er vijftig doden. Bijzonderhe den zijn moeilijk te verkrijgen, daar de telefoonverbindingen met de streek waarin het ongeluk is gebeurd, zijn verbroken. Met de vele andere bouwwer- ken op de Wereldtentoonstel- n ling in Brussel krijgt ook de reconstructie van een oud stad- H je, welke onder de naam fir us- p sel 1900" ter bezichtiging zal H worden opengesteld, meer en 1§ meer vorm. Deze foto toont dit p pittoreske hoekje van de ,fixpo H '58", dat men als een van de H grootste attracties beschouwt. liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil Nog geen verloving van prinses met ex-pianist Prinses Margaretha en Robin Dou glas-Home, gewezen pianist, hebben besloten hun verloving uit te stellen. Zij zullen zich dus niet tijdens zijn huidig verblijf in de Zweedse hoofd stad verloven, zo is zondag uit Stock holm vernomen. Een hofcommuniqué maakte bekend dat Douglas-Home naar Engeland te rug zal vliegen. Hij zou in het voor jaar opnieuw naar Stockholm ko men. Het communiqué repte niet van een verloving. Een woordvoerder var. het Zweedse hof zei dat er geen sprake was dat Douglas-Home aan het hof was af gewezen, maar de verloving van een prinses was een „bijzonder ernstige aangelegenheid". De koning had de kwestie louter als grootvader, wie het geluk van zijn kleindochter ter harte gaat, be keken, aldus de woordvoerder, die eraan toevoegde dat de koning, in het geval dat de beide jonge mensen absoluut zeker van hun gevoelens voor elikaar waren, geen belemme ring op hun weg zou leggen. OPEN BRIEF AAN HERVORMDE GEMEENTEN: Positieve waarde van kernenergie erkend De provinciale kerkvergadering van Overijsel van de Nederlands Her vormde Kerk heeft zich in een open brief tot alle Hervormde gemeenten in deze provincie gericht in verband met de toenemende verontrusting over de vervaardiging van en de proefnemingen met kernwapenen. Te voren was overleg gepleegd met de Generale Synode der Nederlands Her vormde Kerk. In de open brief wordt het volgende gezegdDe toekomst van deze wereld Wisconsin toegevoegd aan mottenballenvloot De „Wisconsin", het laatste Ameri kaanse slagschip dat nog in actieve dienst was, is zaterdag te Bayonne (New Jersey) in conservatie opge legd. Het 45.000 ton metende schip dat in 1943 400 miljoen gulden heeft gekost, is onderdeel geworden van de zg. „mottenballenvloot". „JAWAHAR" TE VEERE De „Jawahar" het in opdracht van de regering van India te Nederland ge bouwde politievaartuig in.de monding van het Kanaal door Walcheren te Veere. Gisteren, zondag, maakte ilr ambassadeur van India in Nederland, mr. Thivy een officieuze proefvaart van het schip mee. (Foto P.Z.C.) Vandaag officiële overdracht aan ambassadeur in Nederland, mr. Thivy TE VEERE ging zondagmorgen de ambassadeur van India in ons land, mr. Thivy aan boord van het nieuwe politievaartuig „Jawahar"', dat in opdracht van de regering van India op de werf „De Noord" te Alblasserdam werd gebouwd. Zondagmiddag heeft de ambassadeur, die vergezeld was van zijn echtgenote en zijn vier kinderen, een officieuze proefvaart met de „Jawahar" door de Zeeuwse wateren gemaakt. Van daag, maandag, wordt de officiële proefvaart eveneens in de Zeeuwse wateren gehouden. Vóór het beëindigen van deze proefvaart zal het schip naar schatting rond half vier in het Veersegat officieel aan de ambassadeur van India worden overgedragen. De „Jawahar" voornaam van India's president Nehroe is een patrouillevaartuig, dat zal worden gebruikt in de wateren tussen India en Malakka, nabij de Andamanen en Nicobaren eilandengroepen. Het vaartuig krijgt Calcutta als thuisha ven. Het witte, fraai gelijnde schip is dertig meter lang en vijf-en-een halve meter breed en meet circa honderd ton. Het kan met zijn twee motoren, die elk een vermo gen van 1000 P.K. hebben, een snelheid van 22 zeemijlen of onge veer 40 km per uur ontwikkelen. Het schip is uitgerust met twee schroeven. Vlag gehesen imstreeks twaalf uur, zondagmorgen :oen de ambassadeur zich te Veere het schip lag in het Kanaal door Walcheren, vóór de sluizen met zijn familie aan boord had begeven hees één van de hemannningsleden voorlopig nog het Nederlandse perso neel van de werf „De Noord" de vlag van India. Kort daarna wer den de trossen losgegooid cn koerste het politievaartuig naar de Noordzee en de Oosterscheid Reeds ter hoogte van de Canip- veerse Toren doorkliefde het schip met opvallend hoge snelheid het rus tige water van het Veersegat. Deze officieuze proefvaart is, zo verklaar de later de directeur van de werf „De Noord", de heer J. U. Smit, zeer naar wens verlopen. Ten noorden van Noord-Beveland „stoof" de „Jawahar" enkele malen de gemeten mijl van Wissekerke op en neer. Eveneens op de Oosterschel- de, in de omgeving van Wemeldinge, begaf mr. Thivy zich in de redding boot van het politievaartuig en maak te daarna een vaart rond de nieu we aanwinst van de waterpolitie van India. Buitengaats was het, op de Noord zee ter hoogte van Domburg, dat de ambassadeur van India zelf het roer ter hand nam. Rond half vijf keerde de „Jawahar" terug in Veere. Voor de officiële proefvaart worden hedenmorgen reeds om negen uur de trossen losgegooid. Het politievaar tuig wordt tegen vier uur in Veere terug verwacht. Dan zal India's am bassadeur die gisteravond zijn in trek nam in hotel „De Burg" te Mid delburg het schip dus reeds na mens zijn regering hebben aanvaard. Woensdag vertrekt het schip, dat vrijdagmiddag te Veere arriveerde, weer naar Alblasserdam. Dinsdagmiddag maken eerst nog marine-autoriteiten een vaart met de „Jawahar". Eind van deze maand wordt het politievaartuig aan boord van een zeeschip gehesen, dat het naar India zal vervoeren. Met de bouw van de „Jawahar" werd vijf maanden geleden begonnen. Reeds eerder werd door dezelfde werf een dergelijk vaartuig de „Subhas" aan India geleverd. ligt niet in handen van mensen. Je zus Christus spreekt het laatste woord. Dat zegtons het Evangelie en het is goed daarnaar te luisteren omdat het ons troost schenkt en ons de weg wijst die wij moeten gaan. Wij erkennen de positieve waarde van de kernenergie en wij menen het gebruik daarvan uit Gods hand te mogen aanvaarden. De produktie van kernwapenen kan echter geen waarborg voor de vrede zijn, temeer daar men krach ten oproept, die het leven op aar de aantasten. Het is kenmerkend dat het lance ren van de Amerikaanse kunst maan alom een zekere ontspan ning teweeg bracht tegenover de dreiging die men voelde bij de ge slaagde Russische proefnemingen. Wjj moeten beschaamd belijden, dat ook de gemeente zich steeds weer laat verleiden de vrede en de vrij heid te verwachten van het menselyk vernuft, dat één van de hoogtepunten gevonden heeft in de kernwetenschap. Daarom, aldus de brief, wordt aller eerst de gemeente van Christus' wege vermaand zich te bekeren, tot de ge hoorzaamheid aan hem, haar Heer. Dan zal de gemeente, gedrongen door de liefde van Christus, als getuigenis laten horen dat deze wereld die God lief heeft en waarvoor Christus zjjn leven heeft gegeven, niet aan vernie tiging mag worden prijsgegeven. Tenslotte roepen wij u op tot voort durend gebed zowel persoonlijk als in de samenkomsten der gemeente, al dus de brief. „Laat ons in dit gebed de nood der volken en de yeranwoor- delijkheid der overheden voor God brengen en hem smeken de overheden te bewaren voor de verzoeking, die gelegen is in de atoombewapening. IHIIIIIIIlllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIjllllllillllllllllllllllllllll Wie is de eigenaar j van het lot? p De directie vari de staatsloterij p H is er nog niet toe overgegaan p de 42.500 gulden van het halve |j p lot van het nummer 8670, waar- H op de afgelopen week de hon- derdduizend viel, uit te betalen. Een inwoner van Soest, de heer p Tietstra stond bij de collecteur als eigenaar genoteerd, maar p p overleed voor de trekking van p de loterij. Het halve lot is li H het bezit van een dame, die de p heer T. vaak bezocht tijdens p p zijn ziekte. Zij zou het geld H voor de aankoop van het lot hebben voorgeschoten, maar dit p niet terug hebben ontvangen. De =j pogingen van de erfgenamen, p de gebroeders Tietstra te Rol- p terdam, om mer de dame tot een minnelijke schikking te ko- men wijst zij van de hand. De p justitie bemoeit zich niet met deze zaak omdat het een civiele H kwestie is. illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllill VERWACHT..,. ZONNIGE PERIODEN Opklaringen maar plaatselijk ook enkele sneeuwbnien. In de middag temperaturen om 't vriespunt. Zwak ke tot matige veranderlijke wind. ZON EN MAAN 11 maart Zon op 7.05 onder 18.36 Maan op 1.09 onder 10.06

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1958 | | pagina 1