PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DE BILT INDONESISCHE TEGENREGERING gevormd „Buitenlandse belangen veilig" Zeeland uitgangspunt voor tienduizenden Expo 1958-bezoekers NASOETION EIST ARRESTATIE VAN NIEUWE MINISTERS GOEDE DIENSTEN V.S. WELKOM IN CONFLICT FRANKRIJK-TUNESIË GEDWONGEN LANDING VAN ZU1DK0REAANS TOESTEL? 201e jaargang no. 40 Dagblad, uitgave van de firma Provincial Zeeuwse Courant. Directie: F. v. d. Velde en F. B. den Boer,. Adjunct: w. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok ABONNEMENTSPRIJS 5G cent per week; 7.00 p. kw.: fr. p. p. 7 25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Maandag 17 febr. 1958 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm. Mlnim. p. advertentie Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 cent p. regel met een minimum van 1.„Brieven of adres bureau v. d. blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bureaus: Vlissingen Walstr. 58-60. tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 3508 of 3546); Middelburg, Markt 51, tel. 3841; Goes, L. Vorststr. 63. tel. 2475 (b.g.g adv. 2234): Oostburg, G. F. de Pauwstr. 9, tel. 20; Terneuzen. Brouwerijstiaat 2; Zierikzee, red. tel. 2425. adm. tel. 2094. Sjafroeddin premier in Boekittinggi De revolutionaire raad in Midden-Sumatra heeft zater dagavond te Padang officieel een nieuwe regering uit geroepen, die er aanspraak op maakt, „volledige in terne en externe soevereiniteit" uit te oefenen in de he le Indonesische republiek en de bevoegdheid te bezit ten, het kabinet-Djoeanda af te zetten en het concept inzake „geleide democratie" van president Soekarno ongedaan te maken. De nieuwe regering, onder leiding van Sjafroeddin Prawiranegara, zal haar zetel hebben in Boekittinggi. De contra-regering zal weer terzijde treden, indien zij ervan overtuigd is, dat president Soekarno terug keert tot een grondwettig bestuur en een nieuwe rege ring in Djakarta vormt onder leiding van de vroegere vice-president Mohammed Hatta en de sultan van Djogja. De tegenregering heeft het vliegveld van Padang doen bezetten. Troepen van luitenant-kolonel Ahmad Hoessein de man die zaterdagavond de tegenrege ring officieel proclameerde hebben de landings baan gebarricadeerd om het landen van vliegtuigen te voorkomen. Tegen Sjafroeddin Prawiranegara en de andere le den van de revolutionaire, regering heeft de Indone sische chef-staf, generaal Nasoetion, een arrestatie bevel uitgevaardigd. Het bevel werd bekendgemaakt, enkele uren na terugkeer van president Soekarno in Djakarta. De ministers die te Boekittinggi zetelen worden in het arrestatiebevel beschuldigd van hoogverraad: zij zouden het plan hebben opgevat, de wettige regering door geweld te verdrijven. Enkele bekende namen in de contra-regering zijn ministerpresident en minister van financiën Sjafroedin Prawiranegara; buitenlandse za ken Simbolon; binnenlandse zaken kol. Mohammed Djambek; defensie en justitie a.i. Boerhanoeddin Harahap (oud-premier); handel en eco nomie: dr. Soemit.ro. Uit Singapore verluidt, dat It.kol. Soemoeal „spoedig" zal worden be noemd tot chef va» de staf. Het kabinet-Sjafrocdin werd beëdigd voor het. gouverneurshuis te Padang, ten overstaan van een menigte van rond 40.000 personen. rapporten van deze geblokkeerde ac tiva bij de Bank Indonesia te Padang in te dienen. De strijd om de terugkeer van westelijk Nieuw-Guinea zal worden voortgezet, doch dan overeenkomstig een tevoren opgesteld plan. Waarschuwingen tegen transacties met Djoeanda De nieuwe regering heeft via de radio bekendgemaakt, dat het géén betaling zal doen voor de wapens en militaire uitrustingstukken, welke door de regering Djoeanda vóór 15 Etbruari zijn besteld. Dat alle diplomatieke en consu laire vertegenwoordigers van de re- publick in net buitenland de instruc tie hebben gekregen om slechts te handelen in naar opdracht; dat buitenlandse mogendheden ervoor worden gewaarschuwd geen overeenkomsten meer met de rege ring Djoeanda te sluiten. Zij. die daartoe wel overgaan, doen dit op eigen risico. Volgens een bericht van Anta- ra in het nationalistisch blad „Su- luh Indonesia" zouden luitenant kolonel Ahmad en zijn mede-lei ders in Midden-Sumatra hebben verklaard aan verschillende lan den uitgestrekte concessies op het gebied van de aardoliewinning en ae mijnbouw te willen verlenen. In verband met de reis van oud minister Soemitro naar Europa en van kolonel Soemoeal naar Ja pan. meldde het blad, dat deze reizen tot doel hadden aan be- Caaide landen belangrijke mijn- ouwconcessies in Indonesië aan te bieden. De regering in Boekittinggi zal de veiligheid, levens en eigendommen van buitenlandse ondernemingen, die zich in de gebieden bevinden, waar over zij bet gezag uitoefent, waar borgen. mits men zich niet tegen de regering verzet. Zij stelde voorts alle banken die met Indonesië relaties onderhouden, ervan in kennis dat alle activa van de republiek mpetcn worden geblok- keer. Hun is verzocht, gedetailleerde Dit is 'het tafereel, dat de treinrei ziger hij Zalthommel tc zien krijgt bij het passeren van de Waal: de sterk gezwollen rivier heeft de Uiter tsaarden onder water gezet. Storing Radio-luisterposten in Singapore hebben zondagavond meegedeeld, dat de radiografische verindingen met en de nieuwsuitzendingen uit Padang worden gestoord. De storing wordt veroorzaakt door een ononderbroken toon, die wordt uitgezonden op de golflengten van Radio-radang. President Soekarno, die zondag in Djakarta is teruggekeerd, heeft Koningin Juliana op weg naar ons land Koningin Juliana, die twee weken met vakantie te Grindelwald, in het Zwitserse kanton Bern, vertoefde, is zondagavond met haar gevolg per trein uit deze plaats naar Nederland vertrokken. De Koningin wordt van daag in Den Haag verwacht. in zijn radiorede niet rechtstreeks melding gemaakt van de procla matie van de nieuwe revolutionai re Indonesische regering. Hij zei tot een juichende menig te, die zich voor zijn paleis m Djakarta, had verzameld: „Ik ben hersteld en nu ben ik blij dat ik weer thuis ben en met U kan wer ken". Hij verklaarde voorts, dat alle landen die hij bezocht had, de wens te kennen hadden gegeven, dat Indonesië verenigd en sterk (Vervolg op pagina 4). Omgekomen bij zwemtocht in Loosdrechlse Plassen Jongeman werd door koude bevangen De 17-jarige Olaf Aalfs uit Hilver sum is zondagmorgen verdronken tij dens een zwemtocht op de Loos- dreehtse Plassen. Hij liad met een vriend, de 16-jarige J. K., gewed, wie het best in het koude water van de plassen een zwemtocht van de kust naar liet op ruim een kilometer lig gende eilandje „Robinson Crusoe" zou volbrengen. Hoewel de temperatuur van het water slechts enkele graden bedroeg, gingen de jongens vanuit een der om deze tijd van het jaar verlaten jacht havens zondagmorgen omstreeks tien uur te water. Zij waren beiden vol leerde zwemmers en bereikten het. eilandje. Op de terugtocht echter kwam Olaf Aalfs in moeilijkheden. Hij werd door de koude bevangen. Zijn vriend zwom snel naar de oever om hulp te halen, maar toen die kwam, was het al te laat. Hoewel de waterpolitie met een motoi-boot en ook burgers met enkele boten uren lang hebben gespeurd en gedregd, kon ook het stoffelijk overschot nog niet worden geborgen. Nog geen officiële commentaren In officiële kringen te Den Haag was men het afgelopen weekeinde niet bereid, enig commentaar te geven op de persberichten over de procla matie van een Indonesische tegenre gering. Op de residentie van de Indonesi sche vertegenwoordiging te Wasse naar werd medegedeeld, dat de Indo nesische zaakgelastigde, de heer Ma- ramis, in het buitenland vertoeft. In bevoegde kringen te Washington weigerde men ook nog commentaar. Ondanks het officiële stilzwijgen, kregen diplomatieke waarnemers de indruk, dat in verantwoordelijke Ame rikaanse kringen met ongeduld wordt afgewacht' welke invloed de procla matie van Padang op de houding van president Soekarno zal hebben. Het is voor niemand een geheim, dat de Ver enigde Staten met nauwelijks verho len voldoening de terugkeer in de re gering van leiders als oud-vice-presi- dent Mohammed Hatta zouden zien. Hotel te Nieuw Amsterdam nagenoeg uitgebrand Te Nieuw Amsterdam is het grote hotel Dimmendaal nagenoeg uitge brand. Men slaagde erin een gedeelte van het hotel meubilair uit het brandende perceel te redden, doch de inboedel van de eigenaar, alsmede die van de hotelkamers op de bovenverdieping werd een prooi der vlammen. De schade is groot. NIEUWE KLACHT BIJ VEILIGHEIDSRAAD Bourguiba: Bizerta moet Navo-basis worden De Franse, ministerraad heeft za terdag besloten, het Franse Rode Kruis te verzoeken om onmiddellijk contact op te nemen met de Tune sische Halve Maan om te weten te kp- men hoeveel verliezen de burgerbe volking heeft geleden bij de lucht aanval op Sakiet-Sidi-Joessef. zulks voor het bepalen van een schadeloos stelling. De staatssecretaris van voorlich ting, Claparede, verklaarde na afloop van de kabinetsvergadering dat Frankrijk bereid is de goede diensten van de Ver. Staten te aanvaarden bij een hervatting van het overleg met Tunesië, maar er zou geen sprake van Amerikaanse bemiddeling kunnen zijn. De Tunesische minister van buiten landse zaken Sadok Mokkadem heeft zondag medegedeeld, dat Tunesië een tweede klacht bij de V.N. heeft inge diend, volgend op de Franse klacht over de houding van Tunesië ten aan zien van Algerije. De nieuwe Tunesische klacht is volgens de Tunesische minister een soort antwoord op de Franse en een uitweiding van een deel van de eer ste Tunesische klacht, dat de toestand in Algerije een bedreiging is van de wereldvrede. Geen concentraties De Franse autoriteiten te Al giers hebben een Tunesisch bericht, dat er Franse militairen en tanks langs de Tunesische grens worden samengetrokken, tegengesproken. Een Franse woordvoerder verklaar de. dat er „niet meer Franse troe pen en pantserwagens langs de grens zijn dan normaal". Wel waren er troepenbewegingen gaande, maar hiertoe was reeds ruim een week geleden besloten. Op verzoek van de secretaris-gene raal der Verenigde Naties heeft de regering van Tunesië opdracht gege- EXPO 1958, de wereldtentoonstelling in Brussel, is voor miljoenen over de gehele wereld eep soort magisch woord geworden, dat een wel heel bijzondere aantrekkingskracht op hen uitoefent. De organisatoren van dit grootse evenement in de Belgische hoofdstad hebben het aantal bezoekers geschat op tussen de 30 en 40 miljoen. Duizenden bussen, treinen en auto's zullen die menigte „uitstrooien" in de geweldige paviljoens bussen, treinen en auto's uit Italië, Noorwegen, Turkije, Afrika, Amerika en uit Zeeland. Want naar men verwacht zullen tienduizenden vakantie gangers tussen april en oktober naar Zeeland komen om van hieruit tijdens hun vakantie aan de kusten en in de steden, een één- of tweedaags bezoek te brengen aan de Expo 1958. Zoutelande voorop: reeds 3000 boekingen. Hard wordt er momenteel door de provinciale V.V.V., de plaatselijke V.V.V.'s en hotelhouders in ver schillende toeristencentra gewerkt om straks de stroom van vakantie gangers, die ongetwijfeld groter zal worden dan in voorgaande ja ren, zo goed mogelijk op te van gen. Het motto van de provinciale V.V.V. „Breng uw vakantie door in Zeeland en bezoek van hieruit de wereldtentoonstelling" belooft dus én voor vele toeristen uit bin nen- en buitenland én voor de ho teliers en pensionhouders realiteit te worden. Verschillende reisbureaus in Duits land, Noorwegen en Denemarken hebben zich reeds met de provinciale V.V.V. in verbinding gesteld, met het verzoek logies voor de weekein den te bespreken voor bezoekers, die een kijkje willen nemen op de we reldtentoonstelling. De hotels en pen sions in Zoutelande reageerden hier op onmiddellijk. Reeds ongpveer 3000 personen zullen van half april tot eind juni en van begin september tot de sluiting van de tentoonstelling in oktober gedurende de weekeinden hun domicilie kiezen in deze Wal- cherse badplaats om van daaruit naar Brussel te reizen. Want over nachten in Zeeland is veel goedkoper, zeggen de reisbureaus. Om deze re den verwacht de V.V.V. nog meer dere aanvragen. UITGANGSPUNT Hoewel de logiesbespreking in an dere delen van Zeeland nog niet die vormen heeft aangenomen als in Zoutelande, verwacht men toch dat de toeristen, die de andere Zeeuwse kustplaatsen voor hun vakantie heb ben gekozen, een of twee dagen zul len uittrekken voor een bezoek aan de Expo. Uit een contact met een Zwitsers reisbureau is gebleken, dat men ook vanuit dit land Zeeland als uitgangspunt wil kiezen voor „het" bezoek. Momenteel zijn er tevens al aanvragen uit het noorden en noord oosten van Nederland. Dit alles wijst er dus op, dat meer toeristen dan vorig jaar hun vakantie in Zeeland en dan vooral in het hoogseizoen (eind juni, juli en augustus) wil- Vervolg op pag. 7) H.K.H. Prinses Marijke viert morgen haar elfde verjaardag. (Foto Meyboom) Vlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllll ven levensmiddelen en water door te laten naar de Franse garnizoenen die sinds enkele dagen in verschillende Tunesische plaatsen omsingeld zijn. Het verzoek van Hammarskjöld was aan de Tunesische president Habib Bourguiba overgebracht door Mongi Slim, de ambassadeur van Tunesië m de Verenigde Staten. Het rechts-Iiberale Romeinse dag blad „II Tempo" heeft de tekst van een vraaggesprek gepubliceerd, dat een speciale correspondent van het blad in Tunis met president Bourgui ba heeft gehad. Bourguiba verklaarde hierin onder meer: 1. De Franse troepen in Tunesië moeten vertrekken. 2. In de eerste plaats moeten alle in kleinere garnizoenen gelegen Franse militairen naar de havens van Bizerta en Sfaz worden teruggetrokken, 3. Onderhandelingen kunnen worden geopend over de bestemming van de Franse oorlogshaven Bizerta, die vol gens Bourguiba een steunpunt van de N.A.V.O. zou moeten worden. Schoonzuster van vermoorde vrouw gearresteerd Naar aanleiding van de moord on de 52-jarige Lilian Chubb, wier lijk enkele dagen geleden bij Broadstairs (Kent) werd gevonden, is zaterdag de 46-jarige schoonzuster van het slachtoffer, Edith Chubb, aangehou den. Lilian Chubb heeft bij liaar in gewoond. Volgens de politie is het stoffelijk overschot vervoerd met de kinderwa gen van de familie, waar het slacht offer in huis was. De beweegredenen tot de moord zijn niet bekend. HOOFD GEHEIME DIENST AAN BOORD Een vliegtuig van de Zuidkoreaan- se nationale luchtvaartmaatschappij met 28 passagiers en een bemanning van drie koppen, dat op weg was van Poesan naar Seoel, wordt vermist. Volgens een woordvoerder van de maatschappij wordt onderzocht of het vliegtuig wellicht gedwongen werd naar Noord-Korea te vliegen. Men houdt ook rekening met de mo gelijkheid, dat het vliegtuig is neer gestort of een noodlanding gemaakt heeft. Een woordvoerder van de Zuidko- reaanse luchtmacht heeft medege deeld, dat het hoofd van de geheime dienst van de Zuidkoreaanse lucht macht, kolonel Kim Ki Wan, en drie andere leden van het Zuidkoreaanse leger zich aan boord van het vermiste toestel bevinden. Het hoofdkwartier van de Ameri kaanse luchtmacht in Europa heeft zondag medegedeeld, dat het een Da kota C-47 met 7 bemanningsleden en 9 passagiers vermist. In een verklaring van het hoofd kwartier wordt gezegd dat de Dako ta zaterdag van de Westduitse lucht basis te Ramstein-Landstuhl was ver trokken met bestemming Istanboel. Zaterdagavond even voor midder nacht heeft men voor het laatst sei nen van het toestel opgevangen. Het meldde toen dat het zich ten oosten van Napels bevond. De Italiaanse en Amerikaanse mili taire vliegtuigen, die naar het ver miste toestel zoeken, hebben hun na sporingen zondag te omstreeks twin tig uur gestaakt. Het zoeken wordt vandaag, bij het aanbreken van de dag, voortgezet. VERWACHT. LAGERE TEMPERATUREN Wisselend bewolkt met plaatselijk enige regen- of hagelbuien, vooral in in het noorden van het land. Overwe gend krachtige wind tussen west en noordwest. Opnienw lagere tempera turen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1958 | | pagina 1