PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Regering verbond politieke kwestie aan opschorting investeringsaftrek Mogelijkheden van Sloeplan worden thans bestudeerd Rusthuis ging in vlammen op: 2 doden PRINSES BEATRIX DANSTE MET KINDEREN VAN BARBER 201e jaargang - no 31 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. v. d. Velde en F. B. den Boer, Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 56 cent per week; 7.00 p. kw.; fr. p. p. 7.25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Donderdag 6 febr. 1958 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm. Minim, p. advertentie 4-—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max- 8 regels) 23 cent p. regel met een minimum van l.—. ..Brieven of adres bureau v. d. blad" 25 cent meer. Giro no. 259300 P.Z.C.. Middelburg. Bureaus: Vlissingen Walstr. 58-60, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 3508 of 3546); Middelburg, Markt 51, tel. 3841; Goes, L. Vorststr. 63, tel. 2475 (b.g.g. adv. 2234); Oostburg, G. F. de Pauwstr. 9, tel. 20; Terneuzen. Brouwerijstraat 2; Zierikzee, red. tel. 2425, adm. tel. 2094. HOFSTRA ONDERSTREEPTE BETOOG IN EERSTE KAMER K.V.P.-fractie liet bezwaren varen; wetsontwerpen aanvaard Op het eind van het debat over de belastingvoorstellen heeft mi nister Hofstra gisteren namens de regering de politieke kwestie gesteld. „De regering kan niet langer verantwoordelijkheid dra gen, wanneer de voorstellen tot tijdelijke verlenging van de schorsing van de investeringsaftrek en van de vervroegde af schrijving, de tijdelijke verhoging van de omzetbelasting voor enige goederen en de tijdelijke verhoging van de vermogensbe lasting niet integraal worden aanvaard", zo sprak hij. Op verzoek van de heer Van Campen (kvp) die had voorgesteld het wetsontwerp betreffende de schorsing van de investerings aftrek en de vervroegde afschrijving in te trekken, werd de ver gadering daarna geschorst om de K.V.P.-fractie gelegenheid tot beraad te geven. \ILnunnL.».MH«,TTAAU selen- De werkloosheid in België en VV &2trscnuwinsf voor West-Duitsland bedraagt ongeveer het dubbele van die in Nederland. 1 Ook in Engeland en Frankrijk heeft angstpsychose men financiële moeilijkheden. De Ne- J derlandse regering heeft ter oplossing Na de schorsing zei de heer Van daarvan de weg gekozen van een tiJ" Campen, dat gezien de verkla ring van de minister, dat een af stemming van het wetsontwerp politieke gevolgen zal hebben, een deel van zijn .fractie, dat aanvankelijk meende te moeten tegenstemmen, alsnog bereid zou zijn, voor te stemmen. Hij wees in dit verband op de moei lijke internationale situatie. Het wetsontwerp betreffende de schorsing van de investerings aftrek en de vervroegde afschrij ving werd daarop aanvaard met 46 tegen 9 stemmen (alle zeven leden van de V.V.D., de heer Reyers van de C.H.U. en de heer Koops van de K.V.P.). Op twee leden na was de C.H.U.-fractie bij de stemming niet aanwezig. Zonder hoofdelijke stemming werd goedgekeurd de tijdelijke verhoging van de omzetbelasting op televisie toestellen, personenauto's, motorfiet sen en banden met de aantekening, dat de fracties van de V.V.D. en C.P. N., alsmede de heer Koops van de K. V.P. geacht wensten te worden, te hebben tegengestemd. De tijdelijke verhoging van de vermogensbelas ting vverd goedgekeurd met 46 tegen 11 stemmen (de gehele V.V.D.-frac- tie en de heren Kolff, Reyers, Van Bruggen en Lichtehauer van de C.H. Minister Hofstra had het verschil van mening over de schorsing van de in vesteringsaftrek geen principieel ver schil, maar een verschil in nuance ge noemd. Opheffing van de schorsing past naar zijn mening niet in de hui dige onzekerheid. Deze kwestie zal trouwens nog dit jaar aan de orde ko men bij de behandeling van de indus- trialisatienota in de Tweede Kamer. Aanvaarding van het voorstel dat de heer Van Campen had gedaan, zou het bedrijfsleven in 1958 tien tallen miljoenen guldens extra kos ten, daar het fiscale voordeel van de vervroegde afschrijving het na deel van de schorsing van de in vesteringsaftrek ver overtreft. Bo vendien is het bedrag van zeven miljoen gulden, dat de schorsing der investeringsaftrek voor de schatkist zal opleveren, van es sentieel belang voor het budgetaire evenwicht. Minister Hofstra betoogde, dat de vraagstukken, die Nederland thans kent, niet alleen Nederlandse proble men zijn. In de omliggende landen heeft men overeenkomstige verschijn- Eisenhoweruitzicht op topconferentie niet gunstig President Eisenhower heeft woensdag op zijn-! wekelijkse persconferentie verklaard dat de brieven van premier Boelganin van de Sowjct-Unie niets bevatten, waaruit men een gunstige conelusie kan trekken met het oog op een eventuelo topconferentie. Het heeft geen zin naar een topcon ferentie te gaan zonder enig idee te hebben van de onderwerpen, die naai de mening van beide partijen bespro ken moeten worden, aldus Eisenho wer. Zonder overeenstemming vooraf over wat besproken moet worden, zouden wij elkaar aan de conferentie tafel maar aan zitten staren, zo ver volgde de president. Eisenhower verklaarde voorts dat de V.S. de kwestie van een zone zonder atoomwapens of troepen in Midden-Europa slechts in overwe ging willen nemen na hierover overeenstemming te hebben be reikt met de betrokken landen. Ondanks zijn verkoudheid zag Eisenhower er goed uit. dige saneringspolitiek. In het kader daarvan moet men deze voorstellen zien. Voor de bestrijding van de werkloos heid op grote schaal zijn de huidige reserves niet voldoende. Het doel van de regering blijft, hoe de werkgele genheid in stand te houden bij een verantwoord monetair en budgetair evenwicht. Over de ongerustheid over het ver loop van de werkloosheid zei hij on der meer, dat de cijfers van de laat ste jaren exceptioneel laag zijn ge weest. Als men daarnaast nagaat, dat van de 100.000 werklozen per ultimo 1957 er 40.000 seizoenarbeiders zijn en 23.000 gevallen 't gevolg zijn van wrijvingswerkloosheid, dan komen de ze cijfers in een ander licht te staan. Krachtig waarschuwde de minister tegen het gevaar van een angstpsy chose, welke op zichzelf een belangrij ke depressieve factor zou kunnen worden. De heer De Wilde verduidelijkte nog, dat de V.V.D.-fractie op algemene fi nanciële overwegingen tegen het tota le complex van de belastingmaatre- felen zou stemmen. De heer Seegers comm.) handhaafde de bezwaren van zijn fractie tegen de verhoging van de omzetbelasting. „TALMAHUIS" TE VEENWOUDEN Brandweren waren machteloos tegen de vuurzee In twee uur tijds is woensdag avond het „Talmahuis" te Veen- wouden, verpleeg- en rusthuis voor hulpbehoevende ouden van dagen, tot de grond toe afgebrand. Bij de ze brand zyn twee dames, de 94-ja rige mevr. T Dijkstra-Hibma en de 83-jarige mevr. R. de Vries-Reint- tjes om het leven gekomen. De brand is ontstaan in een van de beide zijvleugels van het gebouw, op een dienstbodenkamertje, vermoe delijk door kortsluiting van 'n lamp. Toen de huishoudster, mevr. Ho- vinga, het vuur ontdekte, sloeg zij onmiddellijk alarm, maar de brand weren van Murmerwoude, Bergen, Leeuwarden, Dokkum en Vcenwou- den konden bij hun komst weinig uitrichten. De sterke wind had het „Talmahuis" in een vuurzee veran derd. Er is niets van overgebleven dan een rokende puinhoop. Het reddingswerk van de 45 ver pleging behoevende bewoners, ge schiedde zeer snel met hulp onder meer van de omwonenden en van een groot aantal arbeiders, die met de trein in Veenwouden aankwamen en de vlammen reeds vanuit de trein hadden gezien. Zij holden meteen uit het station naar het „Talmahuis" toe en hielpen de bejaarden naar buiten brengen, soms met bed en al. Vele oudjes werden bij particulieren in de omgeving ondergebracht. Later wer den zij met auto's van inwoners uit Veenwouden naar het „Talmaoord" gebracht, waar ook reeds de ernstig zieken met tien ambulancewagens uit Leeuwarden en Dokkum naar toe waren gebracht. De schade wordt geschat op rond één miljoen gulden. Na haar aankomst op de luchthaven van Willemstad op Curasao, begaf H.K.H. Prinses Beatrix zich naar het Gouvernementshuis. H.K.H. de prin ses begroet vanaf het bordes van het Gouvernementshuis de menigte. V.l.n. r. eerste minister Jonckheer, gouver neur Spreekenbrink, mevrouw Gorsi- ra, mevrouw Jonckheer, H.K.H. de prinses en mevrouw Speekenbrink. West-Duitsland wil Britten 100 miljoen pond lenen De Westduitse regering is bereid 100.000.000 pond sterling op een ren tevrije rekening te storten voor het betalen van wapens voor de West duitse strijdkrachten, aldus heeft de voornaamste woordvoerder van de re gering te Bonn, Von Eckardt, woens dag op een persconferentie meege deeld. De Bondsregering nam dit besluit woimsdag. nadat zij kennis had geno men van ccn rapport over de zondag gehouden besprekingen met de secre taris-generaal van de Navo, Spaak, over het Britse verzoek om een Duit se bijdrage iri de kosten van de Brit se troepen in de Bondsrepubliek. Von Eckardt noemde dit Westduitse voorstel een verreikend plan tot hulp verlening aan Groot-Brittannië in de moeilijkheden van dit land met zijn betalingsbalans. Een ambtenaar van het ministerie van financiën te Bonn zei, dat het voorstel betekent, dat de Bondsrege ring bereid is het bedrag te besteden voor Britse wapens. Van welingelichte zijde te Londen is vernomen, dat de eerste indruk te Londen is, dat het nieuwe voorstel voor Groot-Brittannië onaanvaard baar is. Het voorstel komt neer op een aanbod van een lening aan Grool-Brittannië. Het probleem voor Groot-Brittannië is echter dat het in het begrotingsjaar dat op 1 april be gint, geen last van 35.000.000 tot 50.000.000 pond sterling op zich kan nemen, zo werd van welingelichte zij de vernomen. FEEST IN CURAQAOSE DORPJES Een menu waarvan de kok in Soestdijk geen weet heeft Gistermorgen Is prinses Beatrix reeds vroeg uitgereden voor een tocht die haar zou voeren over het weste lijke deel Aan het eiland Curacao, Banda Abao, zoals dat ln de volks mond Avordt genoemd. Voor het ver trek van het palels was de prinses getuige van het vertrek der onderzee boten Walrus en ZeeleeuAV, die giste ren met groot ceremonieel hun reis naar Suriname begonnen. De tocht begon met een bezoek aan 't Caraïbisch Maritiem Biologisch In stituut. het domein van dr. Zaneveld, die er tezamen met jonge geleerden een studie maakt van de talrijke as pecten van de zee rond Curacao. Na het bezoek aan het instituut na bij Piscadera Baai ging de tocht via Plantersrust naar net tehuis voorj de vrouwen. Habaai. Ook hier bri de prinses een kort bezoek. Het gende punt was het Adssersplaatsje Boca St. Michiel, waar het al volop feest was vóór de prmses arriveerde. Een meisje van een jaar of acht bood de prinses bloemen aan en er was ook een geschenk, namelijk en hoe kan het anders in het vissersdorp een aantal diep opgedoken koralen. Een ogenblikje werd halt gehouden in het dorpje Barber. Ook nier liep het volk te hoop en er heerste een feestelijke stemming. De Barbers had den voor de prinses een bijzonder fraaie theemuts gemaakt, die haar werd overhandigd door een klein meis je, Rose Eisden. Het leukste moment was wel. toen de prinses hier meedeed met een dansje van schoolkinderen. In Westpunt kreeg de vorstelijke bezoekster met de hand gemaakte hoofddoeken. De kennismaking met het ty- rjju- k MINISTER ALGERA DEELT MEDE: Dit is de J,9-]arige C. R. van H. te Amsterdam, die er van wordt ver dacht f 1.800.000 van de N.V. F. Ber ger en Co. te Amsterdam, waar hij werkzaam was als kassier-boekhou der-procuratiehouder, te hebben ver duisterd. Nog geen mededelingen over Westerscheldeveren Tijdens liet overleg tussen de Vaste commissie voor verkeer en waterstaat van de Tweede Kamer en minister Algera over diens begroting voor het jaar 1958 is gesproken over het Sloe plan en het Land van Saaftinge. De minister deelde mede, dat de mogelijkheid van liavenaanleg in liet Sloe wordt bestudeerd. De minister verklaarde, dat deze mogelijkheid vooral van be lang is, omdat hier eventueel industrieterrein aan diep water zou kunnen worden aangelegd. Van de zijde der industrie bestaat hiervoor belangstelling. Met België wordt over Saaftin ge overlegd. Hierover kon de bewindsman hangende dit overleg geen mededeling doen. Voorts werden vragen gesteld over i de Westerscheldeveren. Kan de re gering door verlaging van subsidie op eenzijdige wijze de provincie Zee land dwingen dc tarieven voor deze veren te verhogen?, zo werd ge- vraagd. Is het niet veeleer zo, aldus de kamerleden, dat het provinciaal- bestuur zijn principiële standpunt ten aanzien van de kosteloze Scheldeve- ren handhaaft, maar bereid zou zijn het tarievenvraagstuk nader te be zien in het licht van de mogelijkheid van het spoedige verkrijgen van de zo dringend nodige tweede grote veerboot. De minister deelde naar aanleiding daarvan mee, dat er besprekingen gaande zijn tussen het rijk en Ged. Staten over eventuele tariefstel ling, OA'er eventuele deelneming Aan do provincie in liet tekort cn over de bouw van een nieuAve veer boot. Hangende deze besprekingen Avilde minister Algera geen nadere mededelingen doen. Wel had hij hoop, dat zeer binnenkort OA'ereen- stemming zou Avorden bereikt. De subsidie op de begroting AAras Aer- laagd, omdat de minister hoopte reeds tot overeenstemming te ko men, voordat zijn begroting in openbare behandeling zou komen. Wellicht zal het uitgetrokken be drag te zijner tijd bij suppletoire begroting nog gewijzigd moeten Avorden. Breskens Gevraagd werd voorts welke concrete plannen de regering overweegt ter compensering van de nadelen, die Breskens lijdt door de verplaatsing van de veerhaven. In antwoord hier op deelde de minister mede. dat een plan voor een nieuwe waterkering is opgemaakt, waarbij de kunstmati ge duinenrij zo zal worden verbreed dat er plaats beschikbaar komt voor restaurants e.d. Hierover is nog in tern overleg gaande. Uit de commissie werd naar aanlei ding hiervan opgemerkt, dat ten gun ste van Breskens 2 argumenten kun nen worden aangeA-oerd: niet alleen zal dit dorp schade lijden door de verplaatsing van de veerhaven, maar ook kan men deze zaak bezien in het kader van de Deltawerken. Deze wer ken kunnen immers in bepaalde ge vallen worden uitgebreid met voor zieningen van betrekkelijk onderge schikte aard in het belang van streek of plaats. Er werd aan herinnerd, dat de rijkswaterstaat op 15 juni 1956 heeft toegezegd, dat een verbindings weg tussen de oude en de nieuwe haven tot stand zou worden gebracht. De minister zegde toe, dit laatste te zullen nagaan. Wat de werkzaam heden in het kader van de DeltaAver- ken betreft, merkte hij nog op, dat het een kAvestie op zich zelf is, boe- ver men met de uitbreiding van deze Averken ten bate van de recreatie mag gaan. (Vervolg op pag. 8) pisch Curacaose Avas hiermede ech ter nog niet ten einde, want nadat de prinsess even had rondgekeken en van het mooie uitzicht over de zee en de wegwijkende kust had genoten Westpunt ligt hoog ging het verder via een binnenweg dwars door het woeste Curagaose landschap naar het oude landhuis Knip, waar H.K.H. en haar gevolg een echte Curagaose maaltijd wachtte met Adsballetjes. funchi, geitevlees en andere zaken, waar van de kok van de koninklijke fa milie in Soestdijk geen weet heeft Via kleine dorpjes, waar tientallen vlaggen wapperden en de bevolking, de jeugd voorop, was uitgelopen, ging het daarna in een betrekkelijk snel tempo terug naar Willemstad en het gouvernementshuis voor een korte en welverdiende rust. Maar om half vijf gistermiddag re den de auto's weer voor en ging de prinses naar een ander plekje van Curagao. dat een befaamd ontspan ningsoord is. namelijk het zogenaam de Spaanse Water. Hier was de prinses getuige van een vlootschouw. zoals het programma vermeldde, doch het was een gebeur tenis. die men beter een waterfeest zou kunnen noemen. Na afloop van het admiraalzeilen scheepte H.K.H. zich in aan boord van de „Herman jr.", om over het Spaan se Water naar de Boca het strand te varen. Tientallen zeilboten, motorboten, al of niet met waterskiërs achter zich, bewogen zich in een bonte dwarreling rond het schip van de prinses en ver tolkten op een vrolijke en levendige wijze de mogelijkheden van water sport die Curagao te bicden heeft. Aan de Boca Averd deze feestelyke gebeurtenis voortgezet met muziek, een nasigorengmaaltijd en natuur lijk een duik in het Avater. Dansde- monstraties. een steelband. Curagao se draaiorgels en niet te vergeten een werkelijk feeërieke verlichting, maak ten het werkelijk tot een gebeurtenis van zeer bijzondere charme, een feest, dat de prinses lang zal heugen en dat Curagao Aan zijn meest vrolijke kant heeft getoond. Roofoverval op oude vrouw Buit 4 a 500 gulden Woensdagavond hebben tAvee mannen in Geldcrmalsen een roofoA-crAal ge pleegd op de 72-jarige alleenAvonende drogiste M. B. Zij zijn niet een bedrag van vier tot vijfhonderd gulden A'er- dwenen. De mannen, die rode zakdoeken voor hun gezicht hadden gebonden, dron gen om ongeveer negen uur hét woon winkelhuis van de oude dame binnen, staken haar een prop in de mond en bonden haar op een stoel vast. Nadat zij het geld gevonden hadden, sneden de mannen de telefoondraad door en verdwenen. De vrouw, die bij de Avorsteling met de insluipers licht aan 't gelaat was geAvond, kon zich Aveer loswerken en heeft via de buurman de politie ge waarschuwd. VERWACHT. LAGERE TEMPERATUREN Enkele opklaringen, afgeAA-isseld door hagel- of natte sneeuAvbuien. Matige, af en toe vrij krachtige noordwestelijke Avind. Lagere tempe raturen dan gisteren.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1958 | | pagina 1