PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Eerste Kamer dringt aan op intrekking van wetsontwerp Venezolaans dictator vlucht na staatsgreep Eerste paviljoen „Ter Poorte" is in gebruik genomen 201e jaargang - no. 20 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. v. d. Velde en F. B. den Boer, Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok ABONNEMENTSPRIJS 56 cent per week; 7.00 p. kw.; fr. p. p. 7.25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Vrijdag 24 januari 1958 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm. Minim, p. advertentie - Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties tmax. 8 regels) 23 cent p. regel met een minimum van 1.—. „Brieven of adres bureau v. d. blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bureaus: vllssingen Walstr. 58-60, tel. 2355 4 lijnen (b g.g. 3508 of 3546); Middelburg, Markt 51, tel, 3841; Goes, L. Vorststr. 63, tel. 2475 (b.g.g. adv. 2234); Oostburg, G. F. de Pauwstr. 9, tel. 20; Terneuzen, Brouwerijstraat. 2; Zierikzee, red, tel. 2425. adm. tel. 2094. GEEN WIJZIGING VAN DE WERKLOOSHEIDSWET? Kritiek op het stellen van de vertrouwenskwestie Volgens het voorlopig verslag der Eerste Kamer over het wetsontwerp tot wijziging van de werkloosheidswet drongen de leden vrijwel algemeen met de meeste nadruk erop aan, dat de regering de intrekking van dit wetsontwerp zou bevorderen, gezien de zeer geringe instemming welke het kon vinden en mede gelet op de mogelijkheid elders het benodigde bedrag te verkrijgen zonder nieuwe lasten op te leggen. Dit klemt te meer, aldus het voorlo pig verslag, nu de Tweede Kamer ter gelegenheid van de openbare beraadslaging van de wetsontwerpen tot verhoging van enkele belastingen de moties die waren ingediend door dr. Lucas had aanvaard. Deze moties hadden, zoals bekend, ten doel om van de belastingverho gingen niet het voorgeschreven deel (20 miljoen) te storten in het pro vinciefonds, maar dit bedrag te gebruiken ter verlichting van enkele der voorgestelde fiscale maatregelen. Zeer vele leden betreuren het in hoge mate, dat de regering de in diening van dit wetsontwerp bevor derd heeft, waarbij het aandeel van het rijk in de premie voor de werk loosheidsverzekering tijdelijk wordt verlaagd van de helft tot een derde deel. Daaruit vloeit voort, dat het aandeel van de werkgevers en van de werknemers in deze premie ver hoogd zal worden, hoewel de Sociaal- Economische Raad eenstemmig an ders hierover heeft geadviseerd. raadslaging in de Tweede Kamer nopens dit wetsontwerp de verdere behandeling van het ontwerp geheel op politiek niveau had gebracht. Zij achtten het intussen in hoge mate bedenkelijk, dat de regering bij een ontwerp als het onderhavige zc zwaar geschut in stelling had ge bracht. Het bedenkelijke schuilt hier in, dat een algemeen onaanvaard baar geacht voorstel door het stellen van de kabinetskwestie was aan vaard. Zij meenden, dat door het ge beurde de democratische regerings vorm in sterke mate was aangetast. Naar hun oordeel had de regering naar andere middelen van lastenver laging moeten streven. Verscheidene leden waren er even eens zeer onaangenaam door getrof fen, dat de regering ter gelegenheid van de openbare behandeling van dit wetsontwerp in de Tweede Kamer gemeend heeft de kabinetskwestie te moeten stellen. Een en ander had deze leden ge sterkt in hun overtuiging, dat zij er Buiten westen Professor dr. J. E. de Quay, Noord-Brabants commissaris der koningin, heeft deze week in de Provinciale Staten van zijn gewest gesproken over het „Westen van Ne derland" en daarbij betoogd, dat dit westen niet zoals het spraakge bruik wil uitsluitend Noord- en Zuid-Holland, alsmede Utrecht om vat, doch ook Zeeland en West-Bra bant. En hij verbond aan deze woorden de waarschuwing, dat de controverse tussen beneden en boven de Moerdijk scherper zou worden, in dien het begrip „volledig westen" niet algemeen zou worden erkend. De woorden van Brabants com missaris zijn voor Zeeland van be lang. Sinds kort immers ontwikkelt zich een samenwerking tussen beide provincies, waarbij Noord-Brabant steun verleent aan Zeeuwse initiatie ven en omgekeerd. Maar ook afge zien van deze relatie dienen hier de opmerkingen van prof. De Quay met instemming te wordeh begroet, om dat zij uitdrukking geven aan ge voelens, die in Zeeland reeds jaren lang leven. Waaraan deze gevoelens hun bestaan ontlenen? Aan de in druk die overigens op feiten is gebaseerd dat het centrum van ons land. het „oude" westen dus, de rest van Nederland slechts be schouwt als een leveringsgebied van arbeidskrachten. Allerlei plannen om deze krachten te binden aan eigen streek, worden in de Randstad met enig vriendelijk schouderophalen be groet. In Den Haag is er wel de lan ge baan, waarop allerlei projecten, onder het mom van bestedingsbeper king of aanverwante zaken, kunnen worden geschoven tot een ondefini eerbaar „later" Nu is het merkwaardig, dat in het westen vaak hetzelfde wordt verkondigd als wat prof. De Quay zei. Onlangs nog spraken wij met een hooggeplaatst departements ambtenaar. die meer of min verveeld uitriep: „Waarom in Zeeland toch al tijd over de tegenstelling gesproken Jullie behoren immers bij het westen, vooral als dat Deltaplan klaar is!" Hij zei dus min of meer hetzelfde als de Brabantse commissaris. Maar hij bedoelde wat anders. Zijn opvat ting was: „Als de verbindingen goed zijn, dan is er heelemaal geen be zwaar meer om de Zeeuwen naar de industrie van Rotterdam en omge ving te halen. Het westen heeft Zee land dan inmiddels geannexeerd." Terwijl professor De Quay meent: „Wij willen niet geannexeerd wor den, wij willen niét aan de hand van plannetjes en plannen door de Rand stad worden bedisseld, maar met on ze eigen wensen komen." Deze opvatting is ook de Zeeuwse. Tijdens de behandeling van de Delta wet werd door het provinciaal be stuur geponeerd: „Voor de Deltatoe komst is Zeeland niet bevreesd. Maar het wil aan het gesprek over de kan sen en de moeilijkheden, die aan de Zeeuwse einder zijn verschenen, in tensief deelnemen en bij het overleg als een gelijkwaardig partner wor den beschouwd." Prof. De Quay voegde er nu een waarschuwing aan toe. En hij ging nog een stap verder: „Als die erken ning van het „volledige" westen er niet komt", zo zei hij, „dan zou Bra bant wel eens bijzonder strijdvaar dig kunnen worden Het is te hopen, dat deze waar schuwing zal worden begrepen. Anderzijds is het in Zeeland en Brabant heus wel duidelijk, dat niet alle plannen en projecten kunnen worden uitgevoerd, zeker niet tege lijk. Het is hier een zaak van priori teiten. Maar daarbij mag eenvoudig niet worden vergeten, dat bij hel vaststellen van deze prioriteiten moet worden overwogen, dat Nederland 'n harmonisch geheel dient te vormen, ook wat betreft spreiding van bevol king en welvaartsbronnen. Deze overweging nu zou wel eens in deze problematiek prioriteit nummer Eén kunnen zijn. Wanneer dit in de Randstad opzettelijk wordt vergeten, wordt er een wig in Nederlands volksbestaan gedreven. Laar men daarom voorzichtig zijn! Zeeland en Brabant willen niet buiten ,(het), westen raken! Daarbij komt, dat de regering blijkbaar van oordeel is, dat bij wij ziging van de verdeelsleutel, als hiervoor genoemd, de premie voor de werkloosheidsverzekering in gaande 1 januari 1958 dient te wor den vastgesteld op 1,2 pet. ondanks het afwijkende advies te dezen van de sociale verzekeringsraad en van het algemeen werkloosheidsfonds. De sociale verzekeringsraad had de regering geadviseerd de premie voor het jaar 1958 vast te stellen op 1,4 §ct. Deze leden waren van mening, at het zeker in deze tijd, nu het toch wel in de lijn der verwachting ligt, dat de werkloosheid zal toene men, uiterst gevaarlijk moet worden geacht, tot een verdere verlaging van de premie voor de werkloos heidsverzekering te besluiten (van 1,4 tot 1,2 pet.) dan de desbetreffen de organen hadden geadviseerd. Sommige leden achtten het tijd verspilling in den brede zakelijke be zwaren tégen het onderhavige wets ontwerp aan te voeren. Zij meenden, dat het stellen van de kabinets kwestie gedurende de openbare be- D.A.F krimpt personeelssterkte in. Ook het D.A.F.-bedrijf te Eind hoven ondervindt de gevolgen van de bestedingsbeperking, waardoor voor ongeveer vijf procent, dat is 150 man, van het personeel geen werkgelegenheid meer is. De directie heeft echter niet tot direct ontslag willen overgaan, maar heeft beslo ten deze werknemers met „betaald verlof" te zenden. Hiermee wordt hun de mogelijkheid gegeven elders werk te zoeken, bij welke pogingen de afdeling sociale zaken van het De- drijf hen terzijde zal staan. Vreselijke aardbeving teisterde Mongolië. Bergtoppen scheurden, rivieren verdwenen. Het Russische persbureau „Tass" meldt dat een gemeenschappelijke Russisch-Mongoolse expeditie, die 't gebied in Mongolië en omliggende landstreken die op 4 december van het vorig jaar geteisterd zijn door 'n aardbeving, verkent, daar de „hel" van Dante heeft aangetroffen. Professor Florentsow, een lid van de expeditie, heeft volgens „Tass" verklaard dat sommige toppen van het Bogdomassief in de bergketen van Bogi Altai „zijn gescheurd en voor de helft zijn afgebrokkeld." Op sommige plaatsen zijn de rivie ren verdwenen en in andere streken zijn nieuwe rivieren ontstaan. In het centrum van de aardbeving bevond zich een kloof, die meer dan 250 km lang en meer dan 20 meter breed is. geen medewerking aan behoorden te verlenen dit wetsontwerp tot wet te doen verheffen. Vele leden waren van oordeel, dat juist de premie voor de wachtgeld en werkloosheidsverzekering zo con stant mogelijk diende te zijn en dat reservering in hoogconjunctuur nood zakelijk was om de grotere uitgaven in een periode van laagconjunctuur te kunnen opvangen. Een juichende menigte heeft donderdag In Caracas uiting gegeven aan zijn vreugde over het succes van een bliksemsnelle staatsgreep In Venezuela. Door deze staatsgreep is een einde gekomen aan het op dictatoriale leest ge schoeide bewind van president Perez Jimenez, die inmiddels naar de Domi nicaanse Republiek is gevlucht. By de opstand In Caracas, die dinsdag werd Ingeluid met een algemene staking, z\jn vele mensen om het leven gekomen of gewond. Bij de staatsgreep waren alle drie onderdelen van de strijdkrachten be trokken. .321® Junta belooft vrijheid Ex-president Peron van Argentinië, die zoals bekend In 1955 asiel heeft gekregen in Venezuela en te Caracas verbleef, zou op het ogenblik pogingen doen om per auto naar Columbia uit te wyken. De militaire junta, die het bewind heeft overgenomen, bestaat uit vijf mannen: schout-by-nacht Wolfgang Larrazabel, de Iegerkolonels Roberto Casanova, Pedro Quevedo en Carlo Araque en de kolonel van de lucht macht Abdel Villate. Larrazabel staat aan het hoofd van de junta. De Venezolaanse radiostations zonden donderdagmorgen bood schappen uit. waarin steun werd toegezegd aan de militaire junta en waarin werd aangedrongen op onmiddellijke vrijlating van de po litieke gevangenen, wier aantal ge schat wordt op 4000. De 43-jarige Perez Jimenez, die in 1952 president van Venezuela werd, is de vorige maand na een volksstemming waarbij de opposi tie'geen kandidaten mocht stellen, voor vijf jaar in zyn ambt beves tigd. Op 1 januari slaagde Perez Jimenez erin een opstand van mili tairen de kop in te drukken, nadat de plannen van deze verzetsgroep voortijdig waren uitgelekt. In officiële Amerikaanse krin gen voorspelde men, dat de Ver. Staten het nieuwe Venezolaanse bewind spoedig zullen erkennen. De Argentijnse regering over weegt de diplomatieke betrekkin gen met Venezuela onmiddellijk te hervatten. Zoals bekend werden deze betrekkingen hét vorig jaar verbroken, toen Argentinië pro testeerde tegen de politieke ma noeuvres van ex-president Peron, die in Venezuela vertoefde. Tot burgerlijk lid van de jun ta zijn benoemd Braulio Lamberti, Eugenio Mendoza en Julio de Ar mas. In een vraaggesprek met een corres pondent van het Franse persbureau A.F.P. heeft schout-by-nacht Wolf gang Larrazabel. de voorzitter van de militaire junta die. in afwachting van de vorming van een nieuwe Venezo laanse regering het bewind in handen heeft genomen, verklaard dat vrye politieke partyvorming in Venezuela zal worden toegestaan. Slechts de communistische party zal niet geduld worden. Ook garandeerde hy persvry- heid. Tenslotte zei hij dat er vrye al gemene verkiezingen gehouden zullen worden zodra de toestand is gestabili seerd. Rond het hoofdkwartier van de geheime politie te Caracas bleef de toestand gisteren gespannen. Vei ligheidsagenten van het oude re gime openden het vuur op een me nigte die naar dit gebouw opdrong. Vier mensen werden gedood. De woedende menigte ranselde daarop een aantal van deze geheime poli- tiembannen af. Gisteravond werd nog een fel vuurgevecht geleverd tussen strijdkrachten en de gehei me politie, die zich, bevreesd voor de volkswoede, in haar hoofdkwar tier had verschanst. Ook bij dit ge vecht zouden doden zijn gevallen. „OVERDUIN" ONTRUIMD VOOR REPATRIANTEN „Midden-Zeeland'' ingeschakeld bij verpleging zieken uit Indonesië HET EERSTE van de drie paviljoens van „Ter Poorte", het verpleeg huis voor psychische patiënten van de Stichting Verpleeg- en Rusthuizen Midden-Zeeland, dat nabij „Der Boede" te Koudekerke verrijst, het Mar griet-paviljoen, is in alle stilte in gebruik genomen. In alle stilte, maar ook bijzonder overijld: de Stichting kreeg van de regering het vererende verzoek de verpleging van een veertigtal licha melijk langdurige zieke repatrianten uit Indonesië op zich te nemen. In beginsel Is hierover overeenstemming bereikt. Voor dit doel is „Over- iluin", waar tot voor kort 55 psychisch gestoorden door de Stichting wer den verpleegd, in alle haast ontruimd. Deze patiënten 23 mannen en 22 vrouwen zijn thans ondergebracht in het Margriet-paviljoen van .Ter Poorte", een uiterst doelmatig en modern ingericht paviljoen, zoals ook de beide andere paviljoens van dit nieuwe rusthuis het Wilhel- nina-paviljoen (het hoofdgebouw) en het Marijke-paviljoen zullen worden litgevoerd. In de sneeuw, welke ook de Duitse stad Kiel heeft bedekt, H hébben twaalf van de 21 i§ schoorsteenvegerswelke de stad telt, gestaakt en een de- monstratie gehouden voor be- H tere lonen, een vrije zaterdag en langere vakanties. De foto toont het zwarte twaalftal in een van de besneeuwde Kielse straten. IiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiniiiiiiM Beraad over herziening salaris bij Spoorwegen In een te 's-Gravenhage gehouden zitting van de looncommissie van de Stichting van de Arbeid, zijn delega ties van de Nederlandse Spoorwe gen en van de spoorwegvakbonden bijeen gekomen voor beraad over een herziening van het reglement dienst- voorwaarden (R.D.V.). Hierbij waren afgevaardigden van het college van rijksbemiddelaars en van het ministerie van verkeer en waterstaat tegenwoordig. De spoorwegen en de vakbonden zullen na dit beraad nog nadere ver langde gegevens over enkele onder delen aan de looncommissie ver strekken, die voor de Stichting van de Arbeid nodig zijn om tot een ad vies aan het college van rijksbemid delaars te kunnen komen. Twee brandweerlieden bij blussing omgekomen Bij een grote brand in een Londens koelhuis, behorend bij de Snithfield- vleesmarkt, zijn donderdagochtend twee brandweerlieden om het leven gekomen en twaalf door de grote hit te en rookontwikkeling bedwelmd ge raakt. De brandweer tastte het vuur met ruim honderd man en twintig motor spuiten aan. Vier ambulancewagens waren ter plaatse. Men schat dat er voor een twee en een half miljoen gut- den schade is aangericht. De brand is ontstaan in de kelders waar in nauwe gangen talloze kal koenen en ander gevogelte bewaard werden. Men liet de brandweerlieden aanvankelijk met rookmaskers aan touwen naar beneden zakken, maar toen verscheidenen bewusteloos weer opgehesen moesten worden, nam men maatregelen om de gehele kel derverdieping onder water te zetten. De kelder leek een „brandende hel". Foto: het naar buiten brengen van geslacht vee uit het rokende koelhuis Het Margriet-paviljoen is nog maar provisorisch ingericht; er werd spontaan op het verzoek van de regering gereageerd en daarom neemt men het gemis van zaken zo als vitrage en overgordijnen waarin overigens spoedig verande ring zal komen graag voor lief. Een groot deel van de inventaris is op „Overduin" achtergebleven; de zieken repatrianten kunnen op ieder gewenst moment worden opgenomen. De Stichting kampt nog met één probleem: het aantrekken van ver plegend personeel voor deze licha melijk zieke repatrianten op „Over duin". Het vroegere personeel van dit tehuis is met de psychisch ge stoorden veelal bejaarden „meeverhuisd" naar „Ter Poorte". Een verhuizing, waarbij niet alleen het verplegend, maar ook het tech nische personeel van de Stichting zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt. Wat was namelijk het ge val Avontuurlijk transport.... Woensdagmorgen, nog voor het begin van de sneeuwstorm, was de verhuizing begonnen. Een transport van vitale zaken zoals voedsel en bedden; de patiënten zouden later met een autobus vol genHet transport bereikte „Ter Poorte", maar toen was de sneeuwstorm al in alle hevigheid losgebarsten! Toen deze was uit gewoed, lag er het bekende pak sneeuw, het voedsel en de nacht legers lagen in het Margrietpavil joen, de patiënten nog op „Over duin"En de gecharterde au tobus kon „Overduin" niet berei ken. Toch hebben de patiënten van „Overduin" behouden „Ter Poorte" bereikt. Met taxi's, een autobus en metbehulp van het personeel van de „Dienst Stichtingswerken". Kon de autobus „Overduin" niet bereiken, bij „Ter Poorte" was dit al evenmin het geval. Met de patiënten op de rug baggerden de mensen van „Stich- tinswerken" onder leiding van hun chef, de heer Chr. Janse uit Souburg door een dikke sneeuw laag naar het Margrietpaviljoen. Hoe moeilijk het transport ook was, in het „kersvers" in gebruik genomen paviljoen loopt alles op rol letjes. De directrice van „Ter Poor te" zuster K. van der Glind gaf zelfs de verzekering, dat de pa tiënten zich in hun nieuwe omgeving hijzonder rustig gedragen. Hierop is deze omgeving dan ook afgestemd. Het architectenbureau Rothuizen en 't Hooft uit Middelburg koos voor (Vervolg op pag. 2) PLAATSELIJK SNEEUWBUIEN. Veranderlyke bewolking met plaat selijke sneeuwbuien. Overwegend ma tige wind uit zuidelijke richting. Mld- dagtemperaturen om het vriespunt. ZON EN SLAAN 25 januari Zon op 8.31 onder 17.14 Maan op 10.17 onder 23.37

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1958 | | pagina 1