PROVIHCIAIE ZEEUWSE COURANT SNEEUWSTORM STAGNEERDE VERKEER Auto's bleven steken: forensen en scholieren niet naar huis Felle sneeuwjachten ontwrichtten in Zeeland leven van alle dag... VERGADERINGEN AFGELAST 201e jaargang - no. 19 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. v. d. Velde en F. B. den Boer, Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok ABONNEMENTSPRIJS 56 cent per week; 7.00 p. kw.; fr. p. p. 7.25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Donderdag 23 jan. '58 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm. Minim, p. advertentie Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 3 regels) 23 cent p. regel met een minimum van 1.—- „Brieven of adres bureau v. d. blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P Z.C., Middelburg. Bureaus: Vlissingen Walstr. 58-60, tel. 2355 4 lijnen (b gg. 3508 of 3546); Middelburg, Markt 51, tel. 3841; Goes, L. Vorststr. 63, tel. 2475 (b.g.g. adv. 2234); Oostburg, G. F. de Pauwstr. 9, tel. 20; Terneuzen, Brouwerijstraat 2; Zierikzee, red. tel. 2425, adm. tel. 2094. In Den Haag klonk een donderslag Voor tvie daar na de ellende van de sneeuwjacht en de onbe gaanbare wegen nog oog voor had, bracht de witte storm,, die woensdagmorgen over Zeeland joeg, ook nog „enige idyl lische schoonheid" mee. Kale bomen kregen een wondermooi tooiselzoals hier op het Hofplein te Middelburg. Foto P.Z.C.) De sneeuwstorm, die gisterochtend omstreeks negen uur het zuiden van ons land bereikte en 's middags in Den Haag door een donderslag werd ingeleid, om streeks drie uur De Bilt in zijn greep kreeg en daarna verder trok in de richting van Friesland, waarbij de sneeuw op vele plaatsen tot meer dan een meter hoge hopen opwaaide, heeft het verkeer in ernstige mate belemmerd. Tal van voertuigen bleven in de sneeuw steken. De algemene dienst van de Rijkswaterstaat gaf dan ook gisteravond automobilisten de raad: „Blijft in de steden en ga niet meer op weg. Men doet het beste voor de nacht een onderkomen in de plaats te zoeken waa: men nu verblijft en niet meer te proberen thuis te komen". De rijksweg 's-Hertogenbosch-Utrecht was toen in de richting Utrecht van Hedel tot Zaltbom- mel geheel onbegaanbaar. Benoeming Middelburg heeft weer een burge meester! Een bericht, dat in de Zeeuwse hoofdstad met vreug de is ontvangen. Er heerste daar ae laatste tijd een beetje kregelige stem ming omdat het bewuste Koninklijk Besluit alsmaar uitbleef, terwijl mr. Bolkestein toch al in juli van het vo rig jaar naar Deventer was vertrok ken. Nu is dan in de vacature voor zien door de benoeming van mr. J. de Widt, thans burgemeester van Ave- reest. Hij komt in een gemeente, die aan zijn bestuurskracht hoge eisen zal stellen. Want Middelburg is géén stad zonder problemen. Integendeel: het inwonertal loopt er terug, terwijl het er met de gemeentelijke financiële middelen met ah te best voorstaat. Verder verschijnen er aan de Zeeuwse horizon allerlei plannen, waarvan het belangrijkste het Deltaplan reed§ in uitvoering is, zodat Middel burg zich dient te realiseren, dat het actief aan een nieuwe ontwikkeling moet deelnemen, zij het naar eigen aard en met gebruikmaking van eigen mogelijkheden, In het nieuwe Zeeland evenwel zal het geen genoegen kun nen nemen met een secundaire functie. Door allerlei omstandigheden is de na-oorlogse „burgemeestersge schiedenis" van Middelburg in zoverre niet gelukkig geweest, dat er steeds sprake was van vrij korte ambtsperioden. Burgemeester Bolke stein heeft daarop vorig jaar de aan dacht gevestigd, doch daarbij als zijn mening uitgesproken, dat een ge meente van dergelijke korte perioden profiteerde. Want aldus kwam er af wisseling In het beleid, zo betoogde hij, kwam er een frisse aanpak, ter wijl bovendien de een sommige pro blemen beter wist op te lossen dan de ander. Deze theorie klinkt weliswaar schoon, maar wij geloven er niet aan. Want wanneer eén bekwame burge meester uit een gemeente vertrekt, dan Is dat een verlies! In het alge meen is dat zo en vóór Middelburg geldt dat In het bijzonder. Deze stad immers heeft een krachtig beleid no dig. opdat zij nu en in de nabije toe komst zich een rechtmatige plaats weet te verwerven als een bloeiende gemeente in een hopelijk bloeiend Delta-gewest. In tweeërlei opzicht is dus het vertrouwen op mr. De Widt gevestigd, namelijk op zijn bekwaam heid als bestuurder en op een lange ambtsperiode. Tenslotte wilen wij deze korte be schouwing besluiten met enige woorden van onrechte hulde aan loco-burgeme"-tcr J. W. Kögeler, die reeds bij herhaling werd geroepen om de taak van het hoofd der gemeente op zich te nemen. Nu aan zijn interim- belcid weer een einde komt. mag wor den vastgesteld, dat de heer Kögeler de sympathie en vooral ook de grote waardering van zijn stadgenoten heeft verworven voor de wijze, waarop hij het burgemeestersambt heeft vervuld. Waarvan hier gaarne akte! Het wegverkeer ondervond gisteren veel hinder van de zware sneeuw storm. Vele wagens kwamen slechts met moeite verder of moesten hun reis onderbreken. (Foto P.Z.C.) Uit verscheidene delen van het land kwamen bij de radio-omroepver enigingen berichten binnen over het niet doorgaan van vergaderingen en bijeenkomsten. De sneeuw werd gistermiddag in vele delen van het zuiden en midden van ons land voortgeblazen met een snelheid van achttien meter per seconde, in windstoten werden snelheden gemeten van vijfentwintig meter per seconde. je kan" zijn de gele ridders van de weg, wit besneeuwd en zwart bemod- derd, daar de hele dag in touw ge weest. Ook de avondploegen op andere hoofdverbindingen hebben het zwaar te verduren gehad. Arbeiders Zestig arbeiders van de fabriek van Van den Berg en Jurgens uit Botter dam konden gisteravond niet naar hun woonsteden In de Betuwe terug keren. De ondernemer die met auto bussen de pendeldiensten onderhoudt achtte het te riskant om autobussen naar de Betuwe te laten ryden. Dit be tekende ook dat de arbeiders die in nachtploegen werken voor een groot gedeelte gisteravond niet naar Rotter dam zouden komen. De fabriek zou vannacht slechts werken met arbei ders uit Rotterdam. De „overblyvenden" werden door bemiddeling van de directie der fa briek in Rotterdam ondergebracht. Op het eiland Goeree-Overflak- kee kwam het verkeer vrijwel tot stilstand. De wegen werden onbe- (Vervolg op pag. 3) W egenwachter s „deden wat zij konden" Tientallen wagens liepen vast op de weg van Rysoord via Gorinchem tot de Kruising naar Den Bosch. Zelfs de sneeuwploeg die bezig was. de obsta kels te verwijderen, is daar van de weg afgeraakt. Drie wegenwachters waren niet meer in staat, hun woning te bereiken. Zij zouden ter plaatse hulp verlenen en overnachten in een café in de buurt van Leerdam. Verscheidene diensten van de Brabantse Buurt spoorwegen en Autodiensten vielen uit. Op de rjjksweg ArnhemUtrecht stonden gisteravond op zeker ogen blik veertig auto's die wegens de sneeuwval niet verder konden. Op de route UtrechtDen Bosch vooral heeft de wegenwacht, die met een inspectiewagen was uitgerukt, goed werk gedaan. Onder het motto: „Kijk uit wat je doen kunt en doe wat Urenlang wachten langs de weg Een razende sneeuwstorm heeft het vlakke Zeeuwse land gistermor gen van negen tot twaalf uur ge teisterd. Deze storm had meesten tijds een snelheid van 17 meter per seconde (windkracht acht) en kwam vaak tot uitschieters van 25 meter per seconde (bijna windkracht tien). De gevolgen waren vooral voor de scheepvaart zeer ernstig, want in de laaiende storm, waarin de voortspui- tende sneeuwpoeder alle uitzicht be lemmerde, werd het varen op de wa teren van de Wester- en Ooster- schelde levensgevaarlijk. Voor de provinciale veerdiensten was het dan ook totaal onmogelijk om de dien sten te handhaven: ze werden alle stilgelegd. En vanzelfsprekend kon den ook de loodsboten de tierende sneeuwstorm niet trotseren. Zij ble ven lange tijd in de beschutting van de haven liggen. Maar ook op het land ont wrichtten de storm en de sneeuw het leven van alle dag. Autobus sen ploegden zich vast in de sneeuw, personenwagens werden gedwongen te stoppen, het trein verkeer kon zich niet meer aan de nauwkeurig uitgestippelde dienstregelingen houden, elektri citeitsstoornissen waren schering en inslag, het telefoonverkeer raakte overbezet, melkbezorgers, bakkers, postboden, krantenlo pers deden drie-, viermaal zo lang over hun route dan gewoonlijk... Op verscheidene plaatsen in Zee land viel er veertig centimeter sneeuw en nergens was de laag dun ner dan twintig centimeter. Op vele plaatsen werd de sneeuw door de jagende wind echter zo hoog opge hoopt, dat autobussen en auto's bij kans geheel insneeuwden. Vooral op de Walcherse, Zuid-Bevelandse en Zeeuws-Vlaamse wegen hadden vervoermiddelen het hard te verdu ren. Op sommige plaatsen waren de chauffeurs ook van de bussen gedwongen urenlang aan de kant van de weg, soms zelfs bij tientallen gelijk, schots en scheef over de weg en in de berm te wachten. Busdiensten staakten Door dat alles-was de Stoomtram Walcheren gedwongen van 's mor gens tien uur, toen de sneeuwstorm een twee uur durend hoogtepunt be reikte. tot 's middags drie uur alle buslijnen te staken. Om drie uur werd weer begonnen met de dienst Vlissingen-Middelburg, terwijl om vier uur weer alle busdiensten dienst deden, behalve naar Veere, Ritthem,. Grijpskerke en Middelburg-Vlissin- gen via de Oude Vlissingseweg. Maar 's morgens waren er weinig mensen naar Middelburg gekomen en grote moeilijkheden ontstonden er dan ook niet met het vervoer. De scholieren konden 's middags normaal weer met. de ringlijn naar huis. Overigens waren er toen de busdiensten wel liepen - nog velé vertragingen, maar onder zulke omstandigheden kon niemand mopperen op de chauffeurs. Dat deed men ook in Zeeuwsch- Vlaanderen niet en reden was er ook niet voor. Want wel waren er kleine en grote vertragingen in het busver- keer, maar toch stopte men niet een maal definitief. Wel werd er in incidentele geval len in Zeeuwsch-Vlaanderen een bus dienst even gestaakt. Zo was het om half tien in Oostburg niet meer mo gelijk te vertrekken, maar om twaalf uur kwam er toch weer een bus uit die plaats in Breskens. 's Avonds werd er door de gladheid in Zeeuwsch-Vlaanderen ook met veel vertraging gereden. Ook op Tholen was er ernstige vertraging bij de busdienst. En op de Thoolseweg onder Halsteren Kwam zelfs een bus van de dienst St. AnnalandBergen op Zoom in dc slootberm terecht. Maar een uitzondering was dat niet. want ook op vele andere plaatsen gle den auto's van de weg in de sloot en «de garagebedrijven, vrijwel overal in Zeeland, hadden niet voldoende kraanwagens voorhan den om alle vastgelopen wagens uit bermen en sloten te trekken. Van de Auto Maatschappij Zee land, die de autobuslijnen op Zuid- Beveland onderhoudt, liepen 's mid dags om twaalf uur nog slechts twee van de twintig bussen, die met de dienstregeling bezig waren. Van lie verlede konden de bussen in de mid daguren echter weer vertrekken. Geduld op de boot De tierende sneeuwstorm legde dus ook de provinciale veerdiensten aan banden. Om tien voor half tien vertrok er nog een boot uit Vlissin gen, maar tijdens de overtocht wak- vervolg op pag. 8> Sneeuwstorm met windstoten van 80 km. p. u. H (Van onze weerkundige jjf j§ medewerker) Een sneeuwstorm, zoals gistermorgen boven Zeeland j§ en West-Brabant voorkwam, komt maar zelden in ons land voor. Met windstoten van 80 - kilometer per uur ontwikkelde H er zich een sneeuwstorm, waarbij het zicht tot enkele meters afnam. Het wegverkeer =e werd hierdoor totaal stilgelegd. Omstreeks negen uur bereikte de sneeuwstorm Zeeuwsch- Vlaanderen en om elf uur gis- termorgen bereikte 't sneeuw- B front midden-Brabant en de Zuidhollandse eilanden. Om vijf uur gistermiddag werd het sneeuwfront al boven de Velu- M we en het IJselmeer aange- troffen. Dc sneeuwval werd s daarbij belangrijk minder en ook de windkracht begon af te ij H nemen. Het meeste hebben Zeeland en West-Brabant ge- |j kregen. De windmeter op het H weerstation in Vlissingen ge- raakte door de zware sneeuw- storm geheel onklaar. Dc oor zaak van dit alles moet ge zocht worden in een kleine, maar actieve depressiekern, die vlak voor de kust naar het noord-oosten trok. Deze werd om tien uur bij Goeree aange- troffen en 's middags om drie uur bij Den Helder. Achter de- ze kern steeg de luchtdruk zeer snel, hetgeen een storm- I achtige wind tot gevolg had, i M waarbij sneeuw viel en de tom-®»j s peratuiir schommelde daarbij om het vriespunt. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM Spoedig volledige samenwerking tussen vakcentralen Binnenkort is het volledig herstel van de samenwerking tussen het N.V.V., de K.A.B. en het C.N.V. te verwachten. De samenwerking werd destijds ver broken door het N.V.V. op grond van het mandement der r.-k. bis schoppen. Sindsdien is er wel spra ke geweest van een informeel con tact. Men hoopt binnenkort de sa menwerking geheel te herstellen. In verband daarmede zijn dezer da gen de eerste stappen gezet om te geraken tot herstel van de samen werking tussen de hoofdbesturen van de Algemene Bond van Ambte naren, de Nederlands Christelijke Bond van Overheidspersoneel en de Katholieke Bond van Overheidsperso neel. Elektrische locomotief reed op olietrein in Op het baanvak Rotterdam-Rotter dam-zuid is gisteren een elektrische locomotief op een langz^im rijdende olietrein ingereden. De elektrische lo comotief ontspoorde, waarbij de ma chinist werd gewond. Twee wagens van de olietrein werden bij de buf fers in elkaar gedrukt, terwijl de lo comotief met een as ontspoorde. Er werd voorts een wisse) beschadigd. Aanvankelijk was geen treinverkeer mogelijk tussen Rotterdam Centraal en Rotterdam Blaak. De treinen uit de richting Amterdam reden tot Rot terdam. De treinen uit de richting Dordrecht reden tot Barendrecht. Tussen Rotterdam en Barendrecht werden bussen ingelegd voor het vervoer van de reizigers. 'laatselijk sneeuwbuien, afgewis seld door opklaringen. Overwegend matige westelijke wind. Lichte vorst tot temperaturen om het vriespunt. ZON EN MAAN 24 januari Zon op 8.32 onder 1712 Maan op 9.56 onder 22.33

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1958 | | pagina 1