m&m PDOVINCIAIF7FEUWSE CDUDAMT DE BILT Nederland zal Indonesische acties wellicht voorleggen aan Verenigde Naties Goede harmonie tussen „nieuw en oud" in Rilland-Bath AUTO MET ZEVEN INZITTENDEN REED DRENTSE HOOFDVAART IN VERSCHEIDENE MENSEN GEWOND BIJ BETOGING OP CYPRUS over het stuur kwijtgeraakt met het gevolg dat de auto over een muurtje vlak bij de Uffelter sluis in het wa ter dook. Toen omwonenden te hul]» snelden, waren reeds vijf inzittenden uit de wagen gekropen, namelijk de bestuurder, twee kinderen van hem en een verloofd paartje uit Utrecht, H. van der V. en Greta van der W. Toen de chauffeur B. op het droge was gebracht en bemerkte dat zijn echtgenote en zijn zevenjarig zoon tje nog in de wagen moesten zijn, is hij direct weer te water gesprongen om te trachten beiden nog te redden. Het mocht evenwel niet baten. Wel heeft men nog lange tijd kunstma tige ademhaling toegepast, maar de levensgeesten bleken bij beiden reeds geweken te zijn. Te Lopik zijn twee dames, die naar een bushalte gingen, aangere den door een vrachtauto. De onge veer 25-jarige mevrouw J. O.B. uit Lopik verloor daarbij het leven. Me vrouw M.S, de echtgenote van ds. J. J. M. uit Schoonhoven, kreeg een zware hersenschudding. De dames, die in de berm van de weg stonden werden door de auto in de naast de weg lopende sloot ge duwd. Zaterdagmiddag wilde de 58-ja- rlge J. S. uit Oldendiever met zijn bromfiets de grote weg te Diever oversteken. De man werd daarbij gegrepen door een passerende auto, bestuurd door L. J. B. uit Lutter- geest. Met zware verwondingen is S. naar het ziekhuis te Meppel over gebracht, waar hij zaterdag is over leden. In een Rotterdams ziekenhuis is zondagmorgen de 65-jarige J. van S. uit de Maasstad overleden. Hij wilde zaterdagavond de Eerste Middelland straat te Rotterdam oversteken, maar zou daarbij niet goed hebben uitgekeken. De man werd aangere den door een bromfietser en moest met verwondingen in het ziekenhuis worden opgenomen. 0 Mevrouw Aubry uit Saint-Urbain aan de Marne. een 85-Jarige weduwe, heeft ter gelegenheid van haar verjaardag al le personen, die te zijner tijd een rol zullen spelen bij haar begrafenis, een maaltijd aangeboden. VERWACHT. -■ 5-'' Opklaringen maar plaatselijk ook enkele buien. Lagere temperaturen dan gisteren. Matige tot krachtige en langs de kust af en toe harde noord westelijke wind. ZON EN MAAN 10 december. Zon op 8.39 onder 16.31 Maan op 20.29 onder 10.46 Directie: F. v. d. Velde en F. B. I 4| 04 g K V W B H HM Brn ff HI 4 ing. mededelingen driemaal den Boer, Adjunct: w. de Pagter. Q 111 Iff II «K9HI ÊÈÊÊt WÊÊ BO V V VP HHI W W w B Kleine advertenties (max. 8 regels) Hoofdredacteur: w. Leertouwer. 23 cent p. regel met een minimum WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN v.'~d. buï-Tcent meer! per lew. Losse nummers 15 cent. Glro no" 359300 P.Z.C., Middelburg. Bureaus: Vllssingen Walstr. 58-60, tel. 2355 4 lijnen (b g.g. 3508 of 3546); Middelburg, Markt 51, tel. 3841: Goes, L. Vorststr. 63, tel. 2475 (b.g.g. adv. 2234); Oost burg, G. F. de Pauwstr. 9, tel. 20; Terneuzen, Brouwerijstraat 2; Zierlkzee, red, tel. 2425. adm. tel. 2o'J Mr. Van Klef fens lichtte Navo-raad in trokken zij door het centrum, tot de politie een einde aan de betoging maakte. Op Britse bases te Akrotiri en Episcopi hebben zaterdag duizenden Cyprioten het werk neergelegd. Coöp. centrale boerenleen bank verhoogt spaarrente De Coöperatieve Centrale Boeren leenbank te Eindhoven heeft de bij haar aangesloten boerenleenbanken geadviseerd de spaarrente voor dade lijk opvraagbare spaargelden met ingang van 1 januari 1958 te verho gen tot 3.25 pet. Aangenomen mag worden, dat dit advies algemeen zal worden opge volgd. „Thor" met succes gelanceerd. Het Amerikaanse departement van de luchtmacht heeft bekendgemaakt, dat er zaterdagmiddag een raket met middelbare reikwijdte van het type „Thor" met succes van het proefter- rein van Cape Canaveral is afgescho ten. De „Thor" heeft een reikwijdte van ongeveer 2400 km. Volgens een mededeling van het Amerikaanse ministerie van defensie is de raket even vóór het doel terecht gekomen. Nederlandse schepen in nood Zaterdag is het 575 brt metende tankschip „Marcella" van de N.V. Ver enigde Tankkustvaart te Rotterdam in dichte mist gestrand bij het Deen se eiland Baagoe, tussen Jutland en Funen. Het Nederlandse kustvaartuig „Reg- geborg" uit Delfzijl is in het Kieler- kanaal aangevaren door het Turkse schip „Manisa". De „Reggeborg" werd midscheeps getroffen en is zwaar be schadigd in de buurt van Breiholz op de wal gezet. Bij dit ongeluk is een matroos, af komstig uit Gemert, om het leven ge komen. De machinist brak een sleu telbeen. Het 341 ton metende Nederlandse schip „P^tria" heeft zondagochtend vroeg geseind, dat het in de baai van Sheep Haven (in het noorden van Ierland) aan de grond is gelopen. De gehele bemanning is veilig aan ae wal gezet. Het 500 ton metende Nederlandse vrachtschip „Tubo" heeft zondagavond SOS-semen uitgezonden. Het schip be vindt zich met een lading graan in het midden van het kanaal van Bristol. Drie schepen, waaronder een red dingsboot en een sleepboot, zijn op weg naar de „Tubo". Het Britse fregat „Ulysses" heeft zondagavond geseind dat het op weg is naar het 756 ton metende Neder landse vrachtschip „Bernisse", dat voor de Franse kust, 13 mijl ten wes ten. van „Ile du Seine" in moeilijkhe den verkeert. De „Bernisse" zou mo torstoring hebben. De nieuwe woonwijk van de gemeente RUland-Bath, waarin de straten de namen van de leden van het Koninkiyk Huis voeren, nadert zyn vol tooiing. Van de 106 voor de militairen van de garnizoenen Woensdrecht en Ossendrecht te bouwen woningwetwoningen, z(jn er de laatste vier maanden reeds 46 betrokken en verwacht wordt, dat er deze maand nog 30 gezinnen zullen bijkomen- De forenzengemeente Rilland-Bath groeit, in tegenstelling tot tal van andere plattelandsgemeenten, waar de voortschrijdende mecha- nlsaie in de landbouw en het achteruitlopen van de arbeidersstand het inwo nertal terugdrijven. Hoogst waarschijnlijk zal het by dit aantal niet blijven, want verwacht mag worden, dat er nog 100 woningen bijkomen. Mocht dit laatste Inderdaad het geval zijn dan zal over één tot twee jaar ruim 30 pro cent van de gezinshoofden in Rilland de wapenrok dragen. De nieuwe bewoners komen uit alle delen van Nederland en vaak zijn zij afkomstig uit de grote stad. Uiteraard brengt de vestiging van een dergelijk heterogeen gezelschap in een platte landsgemeenschap enkele specifieke problemen met zich mede. Wel wordt er naar gestreefd op politiek en gods dienstig terrein het patroon van de gemeente evenredig te houden, doch in de praktijk zal de verschuiving niet temin merkbaar zijn. Hoe staat net nu met de verhouding tussen de nieuwe bewoners en de oude bevolking en omgekeerd Ondanks het feit, dat nog slechts 46 woningen door militai ren met hun gezinnen zijn betrokken, blijken de nieuwelingen uit alle stre ken van Nederland zich verrassend snel aan te passen, terwijl de Rilland- se bevolking zich veel moeite getroost om hen in nun kring te betrekken. Vrywel alle bewoners van de nieuwe wjjk zyn lid van de Oranje vereniging en de contacten die reeds zijn gelegd, zijn van zeer prettige aard. Een en ander ver keert thans nog In een beginsta dium, maar het ziet er beslist niet naar uit, dat de nieuwe woonwijk van de militairen een „eiland" zal vormen in de Killandse Gemeen schap 1 Zondagmiddag is de beman- ning van de K.L.M. Super H Constellation Electron" op 't vliegveld Schiphol terugge- keerd. Dit ivas de bemanning jl van het vliegtuig dat uit Dja- m karta vertrok zonder passa- M giers en zonder toestemming M van de verkeerstoren van het vliegveld Kemajoran. Vooraf- M gegaan door gezagvoerder P. M J. Krouwel verlaat de beman- 11 ning het vliegtuig, waarmee zij als passagiers terugkeerde. liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Dodental spoorwegramp te Lewisham: 93. Het aantal mensen dat bij de trein ramp van Lewisham om het leven is gekomen is nu definief vastgesteld op 93. Spoorwegfunctionarissen verklaar den zaterdag, dat men er absoluut ze ker van is dat er geen lijken meer onder de wrakstukken van de treinen liggen. Het aantal gewonden bedraagt 177. Hondertien van hen zijn ernstig ge wond. VERKEER EISTE WEER MENSENLEVENS Mr. Soebandrio: Niet bedoeling alle Nederlanders uit te wijzen ,,De Nederlandse regering overweegt nog of zij de gebeurtenissen in Indonesië aan de Verenigde Naties zal voorleggen". Dit zei zaterdag middag de Nederlandse permanente gedelegeerde bij de Navo-raad in Parijs, mr. Van Kleffens, nadat hij in een uiteenzetting, die bijna een uur in beslag nam, de Navo-partners op een spoedbijeenkomst van de Per manente Navo-raad over de laatste ontwikkelingen in Indonesië had ingelicht. De gedelegeerden hebben op de bijeenkomst van deze raad, zoals verwacht, geen uitspraak gedaan na de verklaring van mr. Van Kleffens. De regeringen van de veertien andere Navo-landen zullen door hun permanente vertegenwoordigers worden ingelicht en het is niet on mogelijk dat de permanente raad weer voor deze kwestie bijeen zal ko men, nadat deze regeringen hun standpunten hebben bepaald en aan de gedelegeerden medegedeeld. „Het vraagstuk zal inmiddels de voortdu rende aandacht van de permanente raad hebben", zei mr. Van Kleffens. Indien noodzakelijk zal de kwestie ter sprake worden gebracht op de top conferentie van de Navo, die deze week in Parijs zal worden gehouden. De Nederlandse ambassadeur in de Verenigde Staten, dr. J. H. van Royen, heeft zondag in Washington voor de televisie verklaard, dat Nederland ze ker geen gewapende actie tegen Indo nesië zou ondernemen. Indien dit kon worden voorkomen. Hy zei dat president Soekarno „een groot opportunist en een groot dema goog Is en zyn land naar het commu nisme voert met zyn opvatting van zogenaamde democratie". Als zyn persoonlyke mening zei dr. Van Roy en, dat het hem niet zou verbazen? in dien Nederland zich tot de Verenigde Naties zou richten „om uiteen te zet ten dat wat thans in Indonesië ge schiedt, in strijd Is met het internatio naal recht en de beginselen van men selijkheid. Hij zei, dat Nederland be reid is, met Indonesië te onderhande len over alles behalve de soevereiniteit van N ieuw-Gutnea. De Indonesische minister van bui tenlandse zaken. mr. Soebandrio, heeft volgens buitenlandse persbu reaus te Saigon verklaard, „dat er nooit sprake van was geweest alle Ne derlanders in Indonesië uit het land te wijzen. Maar wij hebben besloten, alle Nederlanders die niet werkten te re patriëren, uit protest tegen de houding van de regering te Den Haag in de kwestie-West-lrian". Hij kon niet begrijpen, waarom de Navo de crisis tussen Indonesië en Nederland zou moeten bespreken. In dien de Navo wordt betrokken in een Aziatische kwestie, zou dit lichaam volgens hem een precedent scheppen, dat een zeer slechte uitwerking in heel Azië zou hebben. In de Indonesische hoofdstad, die Zondagmiddag is op het vliegveld Schiphol de Nederlander L. M. Veen, die als verstekeling aan boord van het m.s. „Oranje" uit Djakarta is vertrokken, in Singapore aan wal is gegaan en daarna per vliegtuig ver der is gereisd, aangekomen. Op het vliegveld werd hij door zijn echtge note en zijn zoontje Michael verwel komd. De heer Veen, die uit hoofde van zijn beroep (hij was algemeen procuratiehouder van de National Indonesian Company for Agencies and Stevedoring te Djakarta) ge wend was, op schepen te komen, kreeg de waarschuwingdat men hem zocht. Met achterlating van al les, slechts in overhemd en broek gekleed, besloot hij om de „Oranje" niet te verlaten. In Singapore werd hij door de emigratie-autoriteiten van boord gehaald en onder arrest- gesteld. Hij had een passagebewijs Djakarta-Amsterdam per K.L.M.- vliegtuig en zijn paspoort op zak, met het resultaat, dat men hem spoedig liet vertrekken. De Neder landse gemeenschap verschafte hem een colbertjasje voor de kou onder weg. vorige week getuige is geweest van een 24-uurs staking en een aantal „overnemingen" van Neder landse bedrijven door Indonesische arbeiders, was het zondag rustig. Er waren geen bekendmakingen van nieuwe maatregelen tegen Ne derland. Vele Nederlanders ge bruikten deze dag om kostbare be zittingen te pakken voor het geval zij binnenkort zouden moeten ver trekken. Zondagavond was er on zekerheid over de status van de Nederlandse banken, die door ar beiders zaterdag tot Indonesisch eigendom waren verklaard, nog feen twaalf uur nadat het kabinet ad meegedeeld, eigenmachtige ac ties te betreuren. „Antara" berichtte uit Semarang in Midden-Java, dat het plaatselijke co mité voor de bevrijding van West- Irian. „had verzocht om wegneming van de portretten van koningin Julia na en prinses Wilhelmina van de mu ren der Nederlandse kantoren"- Krachtens opdracht van premier Djoeanda hebben volgens United Press de militaire bevelhebbers in de gebieden waar een boycotactie werd fevoerd, inmiddels de bevolking ont- even van het bevel geen zaken te doen met Nederlanders. Nieuwe boycot Radio-Djakarta heeft bekendge maakt, dat in antwoord op een be roep van de Indonesische vakbond van havenarbeiders de internationale federatie van Arabische 'vakbonden haar leden heeft verzocht, alle Neder landse schepen en vliegtuigen te boy cotten. De bekende reder en burge- Vervolg op pag Plan voor Europese kernwapenbases De Amerikaanse regering onder handelt op het ogenblik met de Eu ropese leden van de Navo over de formulering van een nieuwe defen siebepaling, welke vaststelt dat alle Navo-landen zich zullen stellen aan de zijde van het lid dat door de Sowjet-Unie met raketten of geleide projectielen aangevallen wordt. Deze bepaling versterkt de slagkracht v an de Navo, aangezien de in 1949 aanvaarde formulering de Navo-Ie- den verplicht tot „optreden, ook met de wapenen", in geval een lid aan gevallen wordt. De nieuwe bepaling zal aangevuld worden met (Amerikaanse) voorstel len tot het inrichten van Europese bases voor kernwapens en geleide projectielen, voor gezamenlijk ge bruik. Deze bases zouden worden gebouwd in Engeland en op het Eu- ropeese vasteland. Het geheel van deze nieuwe maatregelen zal, naar te Washington vernomen wordt, ter sprake komen tijdens de Navo-con- ferentie die op 16 dec. in Parijs be gint. Staking van 24 uur geproclameerd Verscheidene mensen zijn zondag gewond bij een betoging van Griek se Cyprioten in het dorp Asha ten oosten van Nicosia. De politie dreef de betogers door middel van traan gas en gummistokken uiteen. De betoging volgde op een herden kingsdienst voor een Griekse Cypri oot, die door de Eoka zou zijn ge dood. Op Cyprus z>jn zondag door de Eoka pamfletten verspreid, waarin de Griekse Cyprioten worden opge roepen, om vandaag, in verband met het begin van het debat in de Ver enigde Naties over Cyprus, een sta king van 24 uur te houden. De nieuwe gouverneur, sir Hugh Foot, heeft er zondag in een radio toespraak bij de bevolking op aange drongen tijdens het debat in de Ver enigde Naties geen ongeregeldheden te veroorzaken. Zaterdagochtend hadden Britse militairen en politie in Nicosia met gummistokken en traangas een ein de gemaakt aan een betoging van Griekse studenten. De studenten had den zich in het stadscentrum bij de Phaneromeni-kathedraal verzameld omdat zij dachten dat de kwestie- Cyprus zaterdag in de Ver. Naties besproken zou worden. (Het debat in de politieke commissie begint echter eerst heden). Nadat de studenten de klokken van de kathedraal hadden geluid, Echtgenote en zoontje van bestuurder verdronken Te Uffelte, gemeente Havelte, is gistermorgen een auto met zeven in zittenden in de Drentse Hoofdvaart terechtgekomen. Twee inzittenden kwamen om het leven. De bestuurder, W. B. uit Leer broek, chauffeur van beroep, is doordat de wagen slipte de macht Ds. Den Engelse: ...taak voor kerk... (Foto P.Z.C.) Taak voor Kerk Dc Nederlands hervormde predikant in Rilland, ds. C. den Engelse, noemde het een winstpunt, dat de Rillanders thans worden geconfronteerd met veelal steedse mensen, die vaak ker kelijk anders en ruimer denken. Ove rigens had hij graag gezien, dat dè nieuwe bewoners over het gehele dorp waren verspreid, maar dit bleek on mogelijk. Voor de kerk ligt er volgens ds. Den Engelse een taak om voor contacten te zorgen tussen „oud en nieuw Rilland". Burgemeester J. C. W. Jobse ver klaarde ons, dat er op den duur toch een zekere spreiding zal komen. Niet ln alle huizen in de nieuwe woonwijk tVervolg op pag, 5) SNEL GROEIENDE GEMEENTE Geen „eiland" in gemeenschap

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1957 | | pagina 1