PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Aangekondigde BELASTINGMAATREGELEN bij TWEEDE KAMER ingediend Kanaal door Zuid-Beveland is het derde van ons land BILT GAILLARD KREEG VERTROUWEN VAN NATIONALE VERGADERING Vandaag... VERWACHT. 200e jaargang - no. 274 Dagblad, uitgave van da firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: P. v. d. Velde en F. B. den Boer, Adjunct: w. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunet-hoofdred.: O. A. de Kok ABONNEMENTSPRIJS 56 cent per week; 7.00 p. kw.; fr. p. p. 7.25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Woensdag 20 nov. 1957 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm. Minim, p. advertentie 4.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 cent p. regel met een minimum van 1.—. „Brieven of adres bureau v. d. blad" 25 cent meer. Giro no. 350300 P.Z.C., Middelburg. Bureaus: Vllssingen. Walstr. 58-60, tel. 2355 4 lijnen (b. g. g. 3548 of 3304); Middelburg, Markt 51, tel. 3841: Goes, Lange Vorststraat 63, tel. 2475 (b. g. g. adv. 2234): Oostburg, Nieuwstraat 43. tel. 20; Terneuzen. Brouwerijstr. 2: Zierlkzee, red. tel 24: adm. tel. 26 Van beperkte duur Hogere opbrengst voor begroting 1958 op 107 miljoen geraamd Bij de Tweede Kamer zijn de wetsontwerpen op belastinggebied ingediend, welke reeds in de miljoenennota 1958 zyn aangekondigd. Zij behelzen een tydelijke verlenging van de schorsing van de inves teringsaftrek en een tijdelijke verlenging van de vervroegde afschrij ving, een tijdelijke verhoging van de omzetbelasting op sigaretten, televisietoestellen, personenauto's motorrijwielen en banden, en een tijdelijke verhoging van de vermogensbelasting. De maatregelen tot een tijdelijke verzwaring van lasten in de consumptieve sfeer bestaan uit een verhoging van de omzetbe lasting van 5 tot 8 procent op sigaretten, van 10 tot 18 procent op tele visietoestellen, van 15 tot 20 procent op perso nenauto's motorrijwielen en op banden voor deze voertuigen. Deze goederen voldoen aan de door de regering gestelde voor waarde, dat zij voor het levens onderhoud niet onontbeerlijk zijn. De datum, waarop deze verho- hogingen ingaan, zal bij Konink lijk Besluit worden vastge steld. Het is de bedoeling dat zy met ingang van 1 augustus 1959 komen te vervallen. Musea D e stichting Openbaar Kunstbezit is sedert een jaar op heel geluk kige wjjze bezig de aandacht te vragen voor ons nationaal kunstbe zit voor zover het betreft schilderijen beeldhouwwerken, prenten enz. in on ze musea. Zjj kwam daartoe, omdat via radio en film de muziek en de dramatische kunst zo heel veel ge makkelijker 'n' groot publiek bereiken dan de beeldende kunst. Men is maar weinig geneigd musea en tentoonstel lingen te bezoeken, vooral niet, wan neer men niet tevoren door studie en voorlichting 'n zeker begrip voor het geëxposeerde heeft ontwikkeld. De stichting Openbaar Kunstbezit organiseerde daarom een radiocur sus. waarin belangrijke Kunstwerken werden besproken en het zond aan de cursisten kleurenreprodukties van de besproken kunstwerken toe. Meer dan 80.000 cursisten volgden deze les sen. Voor het nieuwe cursusjaar wor den aan de belangstellenden gratis toegangsbewijzen gezonden voor vrij wel alle Nederlandse musea. Gehoopt wordt namelijk, dat de cur sisten, thans gewapend met een gro tere kennis, de rijke kunstschatten willen zien en bewonderen, die in de Nederlandse muesa zijn opgehoopt. Er is echter een groot verschil tus sen het bekijken van een kleu- renreproduktie, het luisteren naar een radiovoordracht en... het vertoeven in een muesum. Dat bezoek aan musea zou daarom wel eens teleurstellend kunnen zijn en de fout zou zeker niet alleen bij het publiek liggen. Musea zyn won derlijke vergaarbakken van kunst. Ze worden gewoonlijk slechts bezocht door een aparte en heel beperkte groep van mensen. Het is in musea altijd ongezellig en er is altyd veel te veel. Ze bezorgen aan duizenden be zoekers het beklemmende gevoel, dat men niet graag temidden van de ten toongestelde kunstwerken zou leven. Toch hebben ook alle oudere kunst werken een directe band met het gewone leven gehad. Ze werden ge maakt voor gildezalen, kerken, tem pels. stille huiskamers of voorname salons. Voor één ding werden ze ech ter pertinen niet gemaakt: voor de het opbergen in een museum. Vandaar, dat onze jongere kunst historici niet meer zo bijster ge steld zjjn op musea. Kunstwer ken moeten zoveel mogelijk blij- ven in de omgeving waar ze thuisho ren en wanneer die omgeving niet meer aanwezig is, dan kan men ze verspreiden over openbare gebouwen, of over andere plaatsen, waar publiek komt, dat tyd heeft om zich een ogen blik te verdiepen in de beschouwing van een meesterwerk. Zoveel moge lijk moet voorkomen worden, dat kunstwerken verarmen in de cata- combe-achtige sfeer van musea. Het toejuichend, dat de stichting Open baar Kunstbezit de rijkdom van onze Nederlandse kunstschatten aan het publiek toont via radio en kleuren reprodukties, moet men de stichting toewensen, dat zij ook wegen weet te vinden om regelmatig deze kunst schatten te brengen op plaatsen waar vele Nederlanders die schatten kunnen bewonderen. Die plaatsen moeten dan liever niet zijn de opberg ruimten, welke de naam museum dra gen. De verhoging van de omzetbelasting op sigaretten tot 8 betekent dat de sigaretten in het z.g. tussentarief wor den gerangschikt. De regering ont veinst zich <niet, aldus de memorie van toelichting, dat deze maatregel tot prijsstijging zal leiden. Dat z:j haar, niettegenstaande het feit dat met ingang van 1 maart 1957 een uni forme prijsstijging van f 0.10 per pakje heeft plaatsgevonden, voorsteit, steunt op de overweging dat van de prijsstijgingen die uit de verzwaring van de belastingen op het verbruis voortvloeien, 'n stijging van de siga- rettenprijzen nog het minst bezwaar lijk mag worden geacht. De consument behoudt overigens dc mogelijkheid uit te wijken naar hel gebruik van goedkopere sigaretten. De minister van financiën schrijft voorts dat de ervaringen, welke zijn opge daan bij vroegere prijsstijgingen niet de verwachting wettigen dat handel en industrie een belangrijke terug slag ervan zullen ondervinden. De voorzieningen in de investerings sector betekenen dat de thans reeds bestaande onderbreking van de feite lijke werking van de fiscale stimulan sen tot aanschaffing van bedrijfsmid delen wordt gehandhaafd en geaccen tueerd. Zij worden ingegeven door de overweging dat onder de huidige om standigheden ook de investeringen in de ondernemingen ertoe bijdragen na tionale middelen en arbeidspotentieel van ons volk te overtrekken. De regering heeft gemeend te moeten voorstellen de werkings duur van de maatregelen met be trekking tot investeringsaftrek en vervroegde afschrijving te beper ken tot één jaar, en dus te doen aflopen aan het einde van 1958, het tijdstip waarop ook de tijde lijke verhoging van het tarief van de vennootschapsbelasting een ein de neemt. De minister van financiën wijdt in de memorie van toelichting een be schouwing aan de positie van de zee scheepvaart. mede in verband met de fiscale faciliteiten, welke de zgn. vrije vlag-landen aan de scheepvaart ver lenen. Hierin deelt de bewindsman mede er niet V3n overtuigd te zijn dat het geldende fiscale regime voor de Nederlandse zeescheepvaart tot een extravagante ongelijkheid van concurrentiepositie tegenover andere landen heeft geleid. WEER STAKING IN FRANKRIJK Soberheidsprogramma kan worden uitgevoerd. Voor de derde maal in zes we ken was Frankrijk verlamd door een staking. Ditmaal legden de ambtenaren van openbare werken een dag het werk neer om hun eisen voor loonsverhoging kracht bij te zetten. Het burgerluchtvaart- verkeer boven Frankrijk werd bijna geheel tot stilstand gebracht. Onge veer negentig procent der scholen was gesloten daar de onderwij zers weigerden te werken. Het werk der posterijen werd bemoeilijkt daar ongeveer vjjf procent der P.T.T.- ambtenaren het werk had neerge legd. In Parijs staakten zowel de vuilnis ophalers als het personeel van be grafenisondernemingen. Hier en daar heerste in Parijs een tekort aan wa ter, omdat de helft van het personeel van het waterleidingbedrijf in sta king was gegaan. Zevenduizend sta kers hebben gedemonstreerd voor het ministerie van financiën. De Franse autoriteiten hebben ver klaard, dat inwilliging van de eisen tot loonsverhoging der ambtenaren meer zou vergen dan de 101 miljard frank, waarmee de regering door het heffen van nieuwe belastingen de schatkist wil versterken. Deze foto, gemaakt vanuit Bad Gastein in Oostenrijk, geeft een over zicht van de top van de bekende Stubnerkogel, welke per kabelbaan bereikbaar is. Op de achtergrond te genover de top van eerstgenoemde berg de 21,92 meter hoge Graukogel, op de hellingen waarvan al de Alpen nummers van de wereldkampioen schappen skiën 1958 zullen worden gehouden. De regering Gaillard heeft gisteren in de Nationale Vergadering de ver- trouivensstemniing over het sober heidsprogramma gewonnen. Vóór stemden 255 leden, tegen 191 leden en 51 leden onthielden zich van stem ming. De premier is thans gemach tigd 101 miljard franc aan nieuwe belastingen te heffen. Hij heeft tevens volmachten op het gebied van de loon- en prijs- beheersing. Ongetwijfeld heeft de Tunesische crisis bijgedragen tot zijn overwinning. Niettemin is ge durende het debat duidelijk geble ken, dat de twee coalitiepartijen, de conservatieven en socialisten, bijzonder verdeeld zijn. Een herleving va>n de investerings aftrek, uitsluitend voor de scheep vaart, zou een niet-verantwoorde dis criminatie jegens de andere bedrijfs takken betekenen. Wel heeft de bij zondere positie van de scheepvaart de regering doen besluiten bij een eventuele aigemene temporisering tot 5 voor 1958 schepen daarin niet te doen delen, doch voor deze bedrijfs middelen de vervroegde afschrijving op de bestaande voet, die met een jaarlijkse temporisering tot 10 intact te laten. Uit een oogpunt van evenwichtige verdeling van de belastingdruk kan, wanneer men de zware offers in aan- juerking neemt die in de sfeer van de veinst- en inkomensbesteding worden gevraagd, naar het oordeel van de re gering het geheel buiten aanmerking laten vain de sfeer der belastingen, geheven naar de individuele draag kracht, niet goed worden verdedigd. De regering meent aan een ma tige, proportionele verhoging van de vermogensbelasting de voor keur te moeten geven boven een verzwaring van de belastingen naar het inkomen. De voorgestelde verhoging bete kent dat het tarief 5 0/00 op 6 0/00 wordt gebracht: zij geldt voor ie belastingjaren 1958 en 1959. De voorgestelde wettelijke maatre gelen zijn afgestemd op de actuele financieel-economische situatie, waar in het zoals in de miljoenennota is betoogd noodzakelijk is het be grotingstekort tot een toelaatbare omvang terug te brengen, aldus de minister in de memorie van toelich ting. Zij dienen derhalve van bepertc- te duur te zijn. Na verloop van enige tijd kunnen de financieel-economische situatie en de maatregelen die zij eist, opnieuw in overweging worden genomen. Voor de kasposltie van het rijk be tekenen deze maatregelen een hogere opbrengst voor het begrotingsjaar 1958 van f 107 miljoen. Op jaarbasis zijn de cijfers hoger, al moet bij de beoordeling van de cijfers in het oog worden gehouden dat de voorzienin gen slechts beterekkelijk korte tijd werken. ...vieren koningin Elizabeth g van Engeland en prins Philip M hun io-jarig huwelijksfeest. g ...wordt de Franse filmregis- =j seur en scenarioschrijver Henri Ij H G. Clouzot 50 jaar. M iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 0 Alle verdere opvoeringen in Parijs van „La reine de Cesaree" van Robert Brasillach zijn verboden. Brasillach was in de oorlog journalistiek collaborateur en werd na de oorlog terechtgesteld. De opvoering van het stuk had tot demon straties geleld. Nieuw-Guinea-debat uitgesteld tot vandaag. De politieke commissie van de Al gemene Vergadering der Verenigde Naties heeft de opening van het debat over de kwestie Nederlands Nieuw - Guinea uitgesteld tot vandaag. Het besluit werd genomen wegens het ontwapeningsdebat in de Algeme ne Vergadering. De Algemene Vergadering der Ver enigde Naties heeft dinsdagavond by stemming besloten de ontwapenings commissie met 14 nieuwe leden uit te breiden. Zes Algerijnen gedood bij aanslag in Parijs. Een tiental Algerijnen is in de nacht van maandag op dinsdag een Noordafrikaans hotel in de Parijse voorstal Bondy binnengedrongen en heeft het vuur geopend op een aantal Algerijnen, van wie er zes werden gedood .aldus heeft de politie dins dag te Parijs medegedeeld. Deze aanslag maakt deel uit van de strijd tussen twee Algerijnse na tionalistische organisaties. WAT AANTALLEN SCHEPEN BETREFT: C.B.S. publiceerde tellingen over de scheepvaart Het Kanaal door Zuld-Beveland staat bekend al9 een der belangrybste kanalen van Nederland en zelfs van West-Europa. In 1956 passeerden er ruim <86.100 schepen, terwyl en van 't Duitse Noord-Oostzeekanaal b.v. 65.000 gebruikmaakten. Het Amsterdam-Rynkanaal spande met 113.100 de kroon; op de tweede plaats kwam het Lekkanaal met 66.100 schepen. Wat het laadvermogen betreft stond het Kanaal door Zuld-Beveland op de tweede plaats met 34 f2 miljoen kg, na het Amsterdam-Rynkanaal met 36,3 miljoen kg. Het Kanaal van Terneuzen telde 36.100 schepen, waarvan er 30.900 op Belgisch grondgebied kwamen, althans Sas van Gent passeer den. Het laadvermogen van deze 36.100 schepen bedroeg 14\2 miljoen kg. In dit licht gezien heeft het Kanaal door Walcheren veel minder beteke nis. Bij Veere passeerden in beide richtingen 8100 schepen, bij Vlissin- gen 6800. Het zijkanaal van de Axel- se Sassing tenslotte telde er 880. Het blijkt dat 80% van de schepen door het Zuidbevelandse kanaal en 70% van de schepen door het Oost Zeeuws-Vlaamse kanaal geladen is. Onder de schepen bevonden zich bij Hansweert 840 en bij Terneuzen 2530 kustvaarders. Van de eerste is nog bekend dat cr 64 in doorvaartrelatie stonden met N. Duitsland, 46 met Scandinavië. Van de overige 730 coas ters hebben ongetwijfeld de meeste betrekking op vervoer van landbouw- produkten vanuit Zeeland over zee. Een deel zal ook doorvaart betreffen via de Nieuwe Waterweg en Lobith. Naast deze verkeerscijfers zijn de gegevens over het. werkelijke ver voer nog belangrijker. Van het noordenk wam in 1956 by Hans- weert bijna 10 miljoen ton goede ren, uit liet zuiden 12'4 miljoen ton goederen voorbij. De belang rijkste groep afkomstig uit hët zuiden betrof de bouwmaterialen (4% miljoen) die byua alle uit zand en grind bestonden. In de tweede plaats komen de brand stoffen, n.l. niet 2,7 miljoen ton, voor de helft steenkolen en cokes, voor de helft petroleum, benzine e.d. Ertsen, metalen en metaalwaren nemen de derde plaats in met 1,4 miljoen ton, voornamelijk metalen. Daarna volgen stukgoederen, kunstmest (1 miljoen) en land- bouwprodukten (572000 ton). Uit het noorden hadden de produk- ten een andere volgorde van belang rijkheid. In de eerste plaats kwamen de brandstoffen (4,2 miljoen ton); vervolgens ertsen en metalen (1,7 miljoen ton, waarvan 1.3 miljoen ton ertsen), bouwmaterialen (1,2 miljoen ton, met kalk- en cementprodukten als de belangrijkste en zand en grind vry onbelangrijk), landbouwproduk- ten (l.l miljoen ton), stukgoederen (930.000 ton) en meststoffen (505.000 ton). Men ziet dat de twee richtingen een geheel ander verkeer te zien ge ven. Men vergelijke eens de balans voor bouwmaterialen of beschouwe de grote aanvoer van erts naar Bel- fië (en Zeeuwsch-Vlaander en) en unstmeststoffen vanuit België- Bij Terneuzen passeerde uit zuide lijke richting 8.7 miljoen ton en uit noordelijke richting 414 miljoen ton. Van deze bijna 13 miljoen ton werd 4?4 miljoen ton per zeeschip aan- of afgevoerd. Uit het industriegebied om Gent is dus de afvoer veel gro ter dan de aanvoer. Van het zuiden uit waren de belangrijkste posten brandstoffen (2 2/3 miljoen ton), voornamelijk steenkolen en cokes en de bouwmaterialen (2% miljoen ton), bijna geheel uit zand en 'grind be staande. Op de tweede plaats komen de ertsen en metalen (1,9 miljoen) voornamelijk uit ertsen bestaande, die per zeeschip worden afgevoerd. Ten slotte volgen alsnog vermeldens waard landbouwprodukten (520.000 ton) en meststoffen (550.000 ton). Uit het noorden waren de ertsen en metalen (950.000 ton) de belangrijk ste aanvoerposten (60% ertsen, die voornamelijk per binnenschip en 40% metalen die hoofdzakelijk per zee schip kwamen). Daarna volgden de meststoffen (880.000 ton); de brand stoffen (790.000 ton), overwegend p Een menigte van duizenden p p jongelui protesteerde voor het p p ministerie van opvoeding in de Indonesische hoofdstad. Toen enkele demonstranten spanbor- p den aan de gevel hingen, open- m den de veiligheidstroepen :t f§ vuur, waardoor een jongen ge- =5 p dood en een zwaargegwond p werd. De demonstranten ant- p woordden met stenen-en brok- ken hout. IlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHlllllllllllllllltlllllllllllliillilIll Advocaat-generaal voetbalpool KNVB is hazardspel De advocaat-generaal bij de Hoge Raad mr. Loeff, acht de voetbalpool, georganiseerd op de uitslagen van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond hazardspel en dus in strijd met de wet. De organisator, de heer L. B. is op grond van hazardspel vervolgd, doch werd door de rechtbank te 's- Gravenhage vrijgesproken. De recht bank achtte wel een loterij, maar geen hazardspel aanwezig. De officier van justitie, die straf baarheid gevraagd had, tekende aan vankelijk hoger beroep aam. Hij trok dit echter in, waarop de advocaat- generaal bij de Hoge Raad cassatie aantekende in het belang der wet. Gisteren concludeerde mr. Loeff tot vernietiging van het vonnis en be slissing van de verder in aanmerking komende rechtspunten door de Hoge Raad met dien verstande, dat het te wijzen arrest geen nadeel zal toe brengen aan de rechten, door belang hebbenden verkregen. De Hoge Raad zal arrest wijzen op 17 december. steenkolen en cokes; bouwmaterialen (725.000 ton), vooral kalk, cement e.d.; tenslotte landbouwprodukten (315.000 ton). Een groot uitvoer- overschot uit het Gentse gebied vorm den dus steenkolen en cokes, petro- leumprodukten zand en grind, ertsen en landbouwprodukten. Een invoer- overschot was er voor kalk en ce ment e.d., en meststoffen. Voor het telpunt Hansweert is nog bekend dat de passerende scheep vaart voor 33% de relatie België West Nederland en voor 30% die tus sen België en Duitsland onderhield. Het verkeer van zuidwestelijk Ne derland in alle richtingen bedroeg ruim 13%. waarvan bijna de helft met het westen van ons land. Deze recente tellingen van het Cen- rtaal Bureau voor de Statistiek zijn voor de betekenis van de scheepvaart door Zeeland en voor een inzicht in de belangrijke functie van de omgeving van onze provincie zeer belangwek kend. AANHOUDEND RUSTIG WEER. Overwegend droog weer met veel bewolking, maar ook enkele versprei de opklaringen. Hier en daar mist. Matige tot zwakke wind tussen zuid en oost. Dezelfde temperaturen als gisteren of Iets lagere. ZON EN MAAN 21 november Zon op 8.12 onder 16.44 Maan op 7.45 onder 16.4S

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1957 | | pagina 1