D£ BILT ü~:!f nnm/IMPIAIE 7KIIWQF PflllDAMT Vijf overlevenden „Pamir" gered door Amerikaans vrachtschip Openluchtlaborato rium-Pluimpot in vol bedrijf Vandaag... I*VvU V inilIfILL JLLLUfv UL UUUI WEER WATEROVERLAST IN OMGEVING VAN VOORTHUIZEN BLANKEN IN LITTLE ROCK GINGEN HEFTIG TE KEER viert de Amerikaanse na- s tuurkundige en atoomgeleerde John R. Dunning te New York M zijn 50e verjaardag; j neemt het Leger des Heils in Nederland afscheid van zijn M territoriale leiders commissio- s ner en mevrouw Ejner Thyk- j§ jaer, die zich in Zweden zullen vestigen en in Nederland zul- H len worden opgevolgd door ka- pitein Ragnar Aahlberg, com- mandant van het Leger des H Heils in Finland. lllllllllllllilllillllllllllllllllllllllllHlllllllillillllllllllllllllllllllllllllllllllIll Het weer in Europa. Volgens weerrapporten van gisteravond Stockholm, zwaar bewolkt, 13 gr. Oslo, onbewolkt, 11 gr. Kopenhagen, regen, 13 gr. Aberdeen, onbewolkt. 11 gr. Londen, geheel bewolkt, 21 gr. Amsterdam, regenbui, 17 gr. Luxemburg, zwaar bewolkt. 18 gr. Parijs, regen, 20 gr. Bordeaux, onbewolkt. 27 gr. Grenoble, licht bewolkt, 24 gr. Nice, onbewolkt, 23 gr. Berlijn, regen. 17 gr. Frankfort, regen, 22 gr. München, geheel bewolkt, 18 gr. Zürich, geheel bewolkt, 16 gr. Genéve, zwaar bewolkt, 22 gr. Locarno, zwaar bewolkt, 21 gr. Wenen, zwaar bewolkt, 21 gr. Innsbruck, regen. 17 gr. Rome, licht bewolkt. 26 gr. Ajaccio, zwaar bewolkt, 24 gr. Mallorca, onbewolkt, 20 gr. VERWACHT. ENIGE REGEN Veranderlijke bewolking met op de meeste plaatsen nu en dan enige re gen. Zwakke tot matige wind tussen zuidwest en zuidoost, in het noorden \an het land aanvankelijk echter nog uit oostelijke richtingen. Weinig ver andering in temperatuur. ZON EN MAAN 25 september Zon op 6.32 onder 18.34 Maan op 8.48 onder 19.08 Provinciale Zeeuwse Courant. ^J| U Hff BW fil N M I B B VB «H I hH II I wLw M B mm. Mlnlm. p. advertentie 4.-. S£5££Ll7;L "TïSE -■ r T'7m l t'r 7.25 waarin opgenomen de Middelburgse, vlissingse, goesse, breskense courant en vrije stemmen 'y-a jn', per kw. Losse nummers 15 cent. Giro no. 359300 P.Z.C- Middelburg. r Bureaus: Vlissingen, Walstr. 58-60, teL 2355 4 lijnen (b.g.g. 3546 of 3304); Middelburg, Markt 51, telefoon 3841; Goes, Lange Vorststraat 63, telefoon 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg, Nleuwstraat 43, telefoon 20: Terneuzen, Brouwerijstraat 2; Zlerikzee, N Bogerdstraat 24, lel. 28 REDDINGBOOT DREEF ROND TEN WESTEN VAN AZOREN Vijf anderen waren in de reddingboot overleden Gisteravond Iaat meldde de Amerikaanse kustwacht, dat het Ame rikaanse vrachtschip „Saxon" op 600 mijl ten westen van de Aeoren een reddingboot aangetroffen heeft van de Duitse viermaster bark „Pamir". In de boot bevonden zich vijf overlevenden van de in een orkaan vergane bark. Vijf anderen waren in de reddingboot overleden. De mannen hebben sinds zaterdagmiddag in de boot vertoefd en hebben zware ontberingen doorstaan. De geredden hebben verklaard, dat nog 25 man met een redding boot de „Pamir" hadden kunnen verlaten voor de bark zonk. Er zijn, aldus de Amerikaanse kustwacht, lichtsignalen gezien die van deze tweede reddingboot afkomstig kunnen zijn. Een schip van de Amerikaanse luchtmacht, verschillende koopvaar dijschepen en een aantal Amerikaan se militaire vliegtuigen zyn momen teel onderweg naar het zeegebied waar de reddingboot met overleven den aangetroffen is. De programma's van de Norddeut- sche en Westdeutsche Rundfunk on derbraken, zodra de eerste berichten over de redding binnenkwamen, hun programma's voor extra bulletins, zo wordt uit Duitsland gemeld. Volgens een verminkt doorgekomen bericht van een Nederlands schip zul len de geredden op de Azoren aan land worden gezet. Van de Ameri kaanse kustwacht werd vernomen, dat het eerste bericht van de „Saxon" gisteravond om 21.20 uur binnen kwam luidend: „Opgenomen vijf over levenden „Pamir" 35.35 graden noor derbreedte, 40.21 westerlengte" Vol gens een zegsman van de Isbrandt- tenlijn agent voor de „Saxon", New-York, is dat ten zuidwesten van de Azoren. De „Saxon", die onder bevel van kapitein Lars Bjotvedt met een lading graan van Baltimore op weg was naar Triest, heeft van zyn maatschappij opdracht gekre gen de namen van de geredden op te geven en door te gaan met zoe ken naar andere slachtoffers. De Rotterdamse kustvaarder „Hen- rica B" is maandag met een slagzij van dertig graden over bakboord vei lig de haven van Brest binnengeva ren. De 306 ton metende kustvaarder, op weg van Gotenburg (Zweden) naar Landerneau bij Brest, heeft met een zware storm te kampen gehad, waardoor de deklading hout verscho ven is. Het Italiaanse opleidingsschip „Amerigo Vespucci" een drie master met twee hulpmotoren is gisteren de haven van Brest bin nengevlucht. De gezagvoerder vreesde, dat zijn schip door de zelfde orkaan zou worden ge troffen als welke de „Pamir" deed ten ondergaan. Waarschijn lijk zal het schip vandaag zijn reis naar Lissabon voortzetten. SLAGZIJ De havenpolitie te Hongkong heeft de passagiers en de meeste beman ningsleden van het Nederlandse wachtschip Tsjibantjet, dat door een tyfoon op de rotsen in de Kowloon- baai was geslagen, van het schip gehaald. De kapitein en vijf officie ren zijn aan boord van het schip gebleven dat zware slagzij maakt. De tyfoon heeft zes schepen van hun ankers geslagen. VLOT Het 378 ton metende Nederlandse schip „Kaap Falga" dat zaterdag bij Oeregrund ten noordoosten van Stockholm aan de grond was gelopen is maandag door een bergingsvaar tuig vlot gesleept. Men neemt aan, dat de „Kaap Falga" geen schade van betekenis heeft opgelopen. De Groninger kustvaarder Marie Sophie" is op de Elbe in de duister nis en bij regenval in aanvaring ge komen met een andere kustvaarder. De „Marie Sophie" werd aan de zij zwaar beschadigd. WEGEN ONTOEGANKELIJK Schade wordt geraamd op twee miljoen gulden. Enkele onweersbuien, die zondag eir maandag boven Voorthuizen en om geving veel regen hebben gebracht', hebben ervoor gezorgd, dat in deze streek weer een groot aantal hecta ren weiland onder water is komen te staan. Verscheidene bouw- en weilan den in de Gelderse vallei, waarvan een deel sinds verleden week was droog gevallen, staan thans dieper onder water dan ooit tevoren. In de gehele vallei staan vele hecta ren blank. De schade die thans reeds door de boeren in deze streek wordt geleden, raamt men op circa twee miljoen gulden. In de nacht van maandag en dinsdag werd in het ge- Verdwaalde cycloon brengt regen. (Van onze weerkundige medewerker) De herfst, die maandagmor gen officieel is begonnen, heeft dit jaar een wel wat onge woon begin. De regen, die maandagavond over Frankrijk naderde en vandaag ons land bereikt, wordt veroorzaakt door een verdwaalde cycloon, die vandaag met orkaanwin- den Finland bereikt. Deze cy cloon stuwt met zuidwestelijke winden zeer zachte lucht via de Golf van Biskaye naar ons land. Tegen met midden van de week zal het kou-front van de cycloon ons land bereiken, zodat dan weer wat koelere lucht wordt aangevoerd. De eerste herfstdagen blijven hier door onbestendig en regenach tig. Tot nu toe is ook in Zee land in deze septembermaand op de meeste plaatsen al meer dan 130 mm regen gevallen. Prinses Irene grootkruis in de orde van Nederlandse Leeuw Bij Koninklijk Besluit van 14 septem ber is benoemd tot Grootkruis in de orde van de Nederlandse Leeiiw H.K. H. Prinses Irene Emma Elisabeth, prinses der Nederlanden, prinses van Oranje-Nassau, prinses van Lippe- Biesterfeld. bied van het waterschap van de Bar- neveldse beek 22 millimeter neerslag gemeten. Tussen Voorthuizen en het kruispunt Hoevelaken ziet men over al weilanden onder water staan. In het dorp Hoevelaken staat de Dorps straat onder water en in Barneveld is de Valkseweg in een beek veranderd. In de gemeente Barneveld staat een groot aantal wegen onder water. Sommige zijn voorlopig ontoeganke lijk voor het verkeer geworden. De auto's komen er tot over de assen in het water. In deze omgeving staan circa 4000 hectare bouw- en weiland onder water of hebben ernstige over last van het water. Zelfs de op enkele punten reeds verbeterde Esvelder- beek is buiten de oevers getreden. De schade bedraagt, zeer voorzichtig ge raamd, 500 per hectare. Gedurende de eerste 23 dagen van september is in de Gelderse Vallei in totaal 193 millimeter neerslag geval- len. Het jaarlüks gemiddelde over de ze. periode bedraagt voor deze streek 60 millimeter. ACHT NEGERKINDEREN IN SCHOOL Politie verhinderde bestorming van gebouw. De blanken in Little Rock zijn maandag woest tekeer gegaan toen acht negerkinderen de middelbare school in deze stad waren binnen gegaan. De negerkinderen werden thans niet meer gehinderd door de Nationale Garde, die op bevel van gouverneur Faubus ingerukt is. De acht leerlingen glipten de school door een zij-ingang binnen, terwijl een tweede groep, die deed alsof zij het schoolgebouw wilde bin nengaan, in botsing kwam met een aantal voor het schoolgebouw te hoop gelopen blanken. Zodra zij echter in de gaten kre gen dat er negerleerlingen in het ge bouw waren brak 't wild geschreeuw der blanken los. Zij poogden de school te bestormen, maar de woeste lingen werden door de politie terug gedreven. Ondertussen gingen de blanke leer lingen zich te buiten in het gebouw. Zij dreven de negerleerlingen in het nauw en mishandelden hen. Een „Hongarije" op agenda van Algemene Vergadering V.N. Voor de hervatting van het alge mene debat heeft de Algemene Ver gadering van de Verenigde Naties maandag koning Haakon van Noor wegen en de Finse componist Jean Sibelius herdacht. De voorzitter van de vergadering, sir Leslie Munroe (Nieuw Zeeland) sprak een herdenkingsrede uit, die door de Noorse en de Finse afge vaardigde beantwoord werd. De afgevaardigden namen daarop een minuut stilte in acht. Voor het gebouw hing de blauw-witte vlag van de Verenigde Naties halfstok. Met overweldigende meerderheid besloot de Algemene Vergadering de kwestie Hongarije op haar agënda te plaatsen. blanke leerling zei trots, toen hij het gebouw verliet: „Daar binnen wordt niet veel geleerd". Hij verklaarde dat de negers bloed aan hun kleren hadden. Omstreeks twaalf uur hebben de negerscholieren de school verla ten. Onder het gejoel van een me nigte werden zij onder bescher ming van politie weggeleid. Po litieagenten verdreef de aanval lende blanken met gummiknup pels en traangas. Drie verslagge vers zijn door de menigte mis handeld. FEDERALE STRIJDMACHT. President Eisenhower heeft maan dagavond verklaard dat hij, wanneer dit ter voorkoming van verdere ge welddadigheden in Little Rock no dig mocht blijken, niet zal schromen gebruik te maken van federale strijdmachten. Koningin Juliana bij begrafenis koning Haakon. Het stoffelijk overschot van ko ning Haakon VII werd maandag op gebaard in de koninklijke kapel in het paleis van Oslo. Dit geschiedde met een godsdienstige plechtigheid, die onder leiding stond van bisschop Eivind Bergrav. Tot zondag zullen de Noren elke dag gedurende vier uur de gelegen heid hebben een laatste groet te brengen aan hun vorst. De begrafe nis zal plaatsvinden op dinsdag 1 oktober. Koningin Juliana, prins Bernhard de koningen van Denemar ken, Zweden, België en Griekenland en de president van Finland zullen aanwezig zijn. Gezin door gasvergiftiging om het leven gekomen. In een zomerhuisje te Noordwijk heeft men gisteren het gezin Lekker- kerken dood aangetroffen. Aangeno men wordt dat allen in de nacht van vrijdag op zaterdag zijn gestorven. Uit de sectie die ar. Hulst uit Lei den heeft verricht is het gebleken dat ltoolmonoxyde vergiftiging de doodsoorzaak is geweest. „Iemand moet de gaskraan half hebben geopend", aldus de hoofd inspecteur van politie te Noordwijk. „En we moeten nu nog uitzoeken wie dat geweest is". Het gezin bestond uit de 26-jarige man, zijn 27-jarige vrouw, en hun twee kinderen van vijf jaar en vijf tien maanden. Duurder leven De prijsbeheersing is geen belem mering geweest voor tal van overheidsinstellingen en bedrij ven om de tarieven fiks te verhogen. Nu is dan weer de P.T.T. met verho gingen gekomen. De portokosten voor een eenvoudig briefje gaan met niet mander dan 20% omhoog! Men vraagt zich af, wat het effect van de toene mende mechanisatie en van de pro- duktievenhoging is geweest als in een dergelijk massa-bedrijf zulke enor me prijsverhogingen nodig zijn. Het zijn juist de massa-bedrijven waar men bij toenemend gebruik en voortschrijdende mechanisatie eerder tot tariefsverlaging dan tot verhoging moet komen! Helaas maakt de P.T.T. daarop een uitzondering. Hoewel het bekend is, dat de P.T.T.-leiding uitgebreide studies laat maken van alle meehani- satiemogeliikheden, zijn de resultaten daarvan blijkbaar teleurstellend. Ook het streven naar efficiency is blijk baar op een mislukking uitgelopen. Dit in tegenstelling tot het buiten land, waar men niet hoort van porto- verhogingen en dus succesvoller werkt. Een heel onaangenaam punt op het lijstje van de tariefsverhoging is ook de wijziging, die gebracht is in het „entree-geld" voor de telefoon. Wanneer iemand een telefoonaan sluiting vraagt zal hij thans 100.— moeten storten om het voorrecht te genieten tot de telefoon-abonnees te behoren. Nu is een telefoon-aansluiting geen luxe-artikel. Tienduizenden mensen hebben een telefoon nodig om hun werk vlot te kunnen afdoen. Duizen den anderen gebruiken de telefoon, omdat ze bij allerlei verenigingswerk, vrije tijdsbesteding enz. betrokken zijn. Ook die arbeid is in een goed functionerende maatschappij onmis baar. Terwijl in alle landen het aantal telefoonaansluitingen snel groeit en ook de „kleine man" profi teert van dit technische hulpmiddel, maakt men thans in Nederland de te lefoon tot een soort privilege voor de meer-gegoeden. Dit is verkeerd! De P.T.T.-leiding zal er goed aan doen zo spoedig mogelijk deze remmende tariefsverhoging ongedaan te maken. Het merkwaardige is overigens, dat men bij de P.T.T. naar verluidt zwemt in het materiaal voor telefoon aansluitingen. De bestellingen voor dat materiaal werden reeds afgesloten voordat er sprake was van bestedings beperking. Men moest het materiaal dus aanvaardenDe magazijnen liggen volen toch maar de tarie ven verhogen, opdat er minder nieu we abonnees komen en de magazijnen dus zo lang mogelijk vol blijven 11 ken-dam tegen een flink stootje kan. Terwijl men in de afgelopen stormachtige weken in Hellevoets luis worstelde met allerlei moei lijkheden, gebeurde er in de Pluimpot hoegenaamd niets, dat de rijkswaterstaat verontrustte: zand en nylon vormden een prima combinatie. Aan beide zijden van de Pluimpot is thans de zandzak- kendam grotendeels gereed zodat een sluitgat is overgebleven. In dit sluitgat worden thans door de waterloopkundige afdeling van de Deltadienst allerlei proefnemingen verricht. In het stroomgat ligt thans een dam van bitumenzand om ook dit materiaal te beproeven. Na sluiting zal in het achterliggende „stil-geworden" water een de finitieve dam van „normale" constructie worden gelegd, waarna de nylondam weer kan verdwijnen. Nog deze week gaat de Pluimpot dicht! Deze miniatuur-zeearm op Tholen is het eerste „zee-gat" in Zeeland, dat met nieuwe Delta methoden wordt afgesloten. De Pluimpot fungeert dus als een soort openluchtlaboratorium. Zoals wij reeds enige malen hebben gemeld bestaat de hier gebruikte wijze van afsluiten in het maken van een zandzakkendam, waarbij de zakken zijn gemaakt van Ijzersterk nylon. Op bovenstaande foto ziet men duidelijk op de voorgrond een dubbele rij van deze zakken, die door draglines in het water zijn ge legd. Bij voorbereidende proefnemingen bleek, dat het materiaal zo sterk is, dat zware machines zoals draglines enz. op en over de zak ken konden rijden zonder dat er ook maar één scheurtje in kwam. De rijkswaterstaat heeft grote verwachtingen van deze nieuwe werkwijze, omdat reeds nu gebleken is, dat de Pluimpot-zand-zak-

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1957 | | pagina 1