PROVINCIALE ZEEUWSE C0URAN1 Bark Pamir met 86 man verdwenen Zeeuwse polders ongerust over financiering Delta-werken Mast brak en zeilen sloegen weg MIST EN STORM OORZAAK VAN SCHEEPSBOTSINGEN KROONPRINS 0LAV OPVOLGER OVERLEDEN KONING HAAKON 200e jaargang - no. 224 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. v. d. Velde en F. B. den Boer, Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 56 cent per week; 7.00 p. kw.; fr. p. p. 7.25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN wiaandag 23 sept. 1957 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm. Minim, p. advertentie 4.—. ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) tj cent p. regel met een minimum van f 1.—. ..Brieven of adres oureau v. d. blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P Z.C„ Middelburg. Bureaus: Vlissingen, Walstr. 58-60, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 3546 of 3304); Middelburg, Markt 51, telefoon 3841; Goes, Lange Vorststraat 63. telefoon 2475 (b.g.g. 2228): Oostburg, Nieuwstraat 43. telefoon 20; Terneuzen, E:ouv.e:Q.nraa; 2 z.f;.a34. tel. 28 TEVERGEEFS GEVECHT IN STORM De Duitse bark „Pamir", een der laatste zeilsche pen, wordt vermist. Aangenomen wordt dat het schip met man en muis nabij de Azoren tijdens een zware orkaan is vergaan. Het schip had 86 man aan boord. Onder hen bevonden zich 52 jongens, die voor het eerst een grote reis maakten. De 3103 ton metende viermaster, die als oplei dingsschip van de Duitse koopvaardij werd gebruikt, seinde zaterdag, dat hij vijfhonderd mijl van de Azo ren in nood was geraakt. Het schip maakte 45 gra- Reddingboten droevige resten van beroemde Duitse viermaster Het Amerikaanse schip de „President Taylor" en de Liberiaan „Penn Trader" hadden zaterdagavond de plaats bereikt, waar de „Pamir" vol gens zyn laatste opgegeven positie moest liggen. Zy hadden lichtsignalen waargenomen. Later heeft een Amerikaans militair vliegtuig over dit ge deelte van de oceaan gevlogen, maar heeft niets waargenomen. De Neder landse sleepboot Zwarte Zee heeft zich naar de plaats van de ramp be geven om te proberen het schip op te t poren en eventueel op sleeptouw te nemen. Ook de Canadese kruiser Crusader is op zoek naar het schip. Het schip is ook in Rotterdam be kend, daar heeft het in 1953/'54 twee maanden aan de ketting gelegen. Risico Hoewel men in Duitse scheepvaart kringen nogal enthousiast was voor het opnieuw in de vaart brengen van de zeilschepen „Pamir" en „Pasat" die eigenlijk al voor de sloop be stemd waren deelde men buiten Duitsland dat enthousiasme niet. Het tegendeel was waar. Er is destijds op gewezen, dat voor zulke grote zeil schepen een goed-geoefende beman ning nodig zou zijn en dat zo'n be den slagzij. Alle zeilen werden door de storm weg geslagen. De voormast was gebroken. Later heeft men nog lichtsignalen waargenomen. De Britse tankboot „San Silvestre" heeft zondag gemeld, dat het een reddingboot heeft gezien in de buurt, waar het zinkende schip zou zijn. Op de red dingboot stond „Lubeck" geschreven. Het bootje was leeg. Later heeft een Amerikaans vliegtuig nog twee reddingboten en een vlot waargenomen. Verder heeft men niets meer van het schip gehoord of gezien manning niet meer beschikbaar was. Er waren geen jonge geoefende ma trozen meer voor de grote zeilvaart. Men heeft toen te Hamburg ge meend, dat het nog wel mogelijk zou zijn een bemanning bijeen te brengen en deze mensen zodanig te oefenen, dat er met de schepen gevaren kon worden. Het drama, dat zich thans heeft afgespeeld, doet de vraag rijzen of men met de „Pamir" geen te groot risico heeft genomen. Rouw Het zoeken wordt bemoeilijkt dooi de zware storm die gisteravond nog woedde in dit gedeelte van de oce aan. De Duitse consul op de Azoren heeft gezegd, dat de „Pamir", die met graan van Argentinië op weg was naar Hamburg, als verloren wordt be schouwd. Het schip zou, nadat het zijn zeilen had verloren door de gol ven zijn stuk gebeukt. Hulp gevraagd Zaterdagochtend vroeg het schip om hulp. De volgende boodschap werd uitgezonden: SOS, SOS, SOS, Bark Pamir in positie 35 37 noord, 40 20 west slagzij 45 graden zeilen verdwe nen, gevaar voor zinken. Om 7 uur ontving het Britse schip „Manchester Trade" de boodschap: voormast gebroken. De „President Tylor" meldde: Elf vuurpijlen waargenomen. Zondagnacht drie uur meldde een schip, dat de „President Taylor" en de „Penn Trader" nog aan het zoeken waren. Zij hadden verder geen nieuws. Op alle zeeën heerste van nacht nog de radiostilte. Geen van de kuststations had het verkeer nog vrij gegeven. Commander Alan Vilters, de be roemde zeiler, die het bevel heeft ge voerd over de „May Flower II" ver klaarde: „Kennelijk is de lading ver schoven. We moeten bidden, dat de luiken het houden. Een schip dat in een orkaan slagzij maakt is in groot gevaar". In Hamburg steeg de spanning met het uur. Tot het laatste hadden de reder en de ouders van de nog on ervaren bemanningsleden hoop. Onder lien bevonden zich de twee jongste kadetten Gerhard Goltz uit Brunsvvijk en Axel Jensen, eveneens uit Bruns- wijk. Zij beiden zijn 16 jaar. Volgens de rederij is de „Pamir" een goed schip, dat al heel wat stormen heeft doorstaan. En de kapitein (de 61- jarige Johann Diebitsch) is een kun dig man, zo verklaarde men in Ham burg. De Duitse viermaster was een be roemd zeilschip. Het schip heeft spectaculaire avonturen beleefd. Een maal is het bijna gezonken. Tijdens de oorlog werd de „Pamir" en het zusterschip de „Pasat" in Londen als drijvende graanopslagplaatsen ge bruikt. De „Pamir" werd in het begin van het vorig jaar door een West- duitse luchtvaartmaatschappij ge kocht. Het vaartuig heeft een hulp- motor. In een orkaan mag echter nauwelijks worden verwacht, dat de kleine motor het schip in bedwang ka» Houden. Zondagavond hebben de autoritei ten te Ponta Delgada, de havenplaats op de Azoren vanwaar uit de red dingsactie voor de Duitse viermaster „Pamir" gecoördineerd wordt, de hoop opgegeven overlevenden van het trotse schip te vinden in een zee, die meer dan 24 uur voor dit moment on der de gesels van een orkaan het machtige schip overweldigde. In Duitsland maakt men zich op voor een dag van nationale rouw 52 zeelui en 34 stuurmansleerlingen, kinderen van tussen 16 en 18 jaar, hebben hun dood gevonden in de golven. Zij hebben een gevecht geleverd met de wind, de gol ven, de masten, zoals talloos vele ma len is voorgekomen in de periode van de zeilboten. Rampen met zeilschepen Het vergaan van de „Pa- mir" brengt de rampen van an il dere zeilschepen in herinne- ring. In 1928 verdween het Deense opleidingsschip „Kö- |i benhavn" met 59 man in het zuiden van de Atlantische H Oceaan. Dit schip was een bark met vijf masten, die 3901 ton H mat en op weg was van Bue- nos Aires naar Australië. In maart 1938 verging het Duitse opleidingsschip „Admi- ral Karpfanger" met 60 man aan boord. Er werd niets meer gevonden van het schip. Reeds eerder hadden de Duitsers een ernstig verlies H moeten lijden: op 26 juli 1932 H zonk het opleidingsschip „Nio- be" en alle 69 opvarenden kwa- men om het leven. In 1928 was het zeilschip „Pommern" in het Kanaal ge- ji zonken, maar de bemanning kon nog worden gered. Maarschalk Zjoekof brengt bezoek aan Joego-Slavië. De Sowjet-minister van defensie, maarschalk Zjoekof, z 1 op 8 oktober voor een officieel bezoek in Belgra do aankomen, zo heeft het Joego slavische persbureau Tanjoeg zondag bekendgemaakt. Het lucht- en scheepvaartverkeer ondervond zaterdag grote hinder van de mist. Zaterdagavond moest op de luchthaven Schiphol het binnenko mend verkeer worden stilgelegd. De vliegtuigen van de Europese lijnen weken alle naar Brussel uit. Het uit gaande verkeer ging normaal door. Ook het scheepvaartverkeer onder vond vertraging. De Franse passa giersboot II de la Reunion (8882 ton) en het Franse vrachtschip Penze (5438 ton) zijn zaterdag als gevolg van de dikke mist met elkaar in botsing ge komen zuidelijk van kaap Fmis'.erre De vrachtboot zonk onmiddellijk. De bemanning met uitzondering van de machinist werd gered. Ter hoogte van Brest had een aan varing plaats tussen de Finse boot Vragen over Russische vlas dumping aan ministers. Het lid van de Tweede Kamer, de heer Vredeling, heeft aan de minister van landbouw, visserij en voedsel voorziening en van sociale zaken en volksgezondheid de volgende schrif telijke vragen gesteld: 1. zyn de mi nisters bereid en in staat een uitvoe rige uiteenzetting te geven van de marktpositie van vlas en de beïnvloe ding daarvan door Russische dum- pingspraktyken 2. Welke gevolgen verwachten de ministers daarvan op de werkgele genheid in de vlasvervverkende Indus trieën NOORWEGEN IN ROUW Schriftelijk trouw aan grondwet beloofd. (we koning als regent opgetreden. Hij zal tevens het opperbevel van het Noorse leger overnemen. Noorwegen rouwt, daar de 85- jarige koning Haakon VII zaterdag morgen om vijf minuten over half vijf is overleden. Kroonprins Olav, zijn zoon Harald en zijn dochter As- trid waren aan het sterfbed aanwe zig. Prinses Ragnliild, die in Rio de Janeiro woont, zal' vandaag per vliegtuig naar Oslo gaan. Het stof felijk overschot zal op 1 oktober ter aarde worden besteld. Koning Haakon wordt opgevolgd door zijn zoon Olav. De nieuwe ko ning heeft zaterdag tijdens een bui tengewone zitting van het kabinet in het Koninklijk Paleis de-eed van trouw afgelegd. Dit geschiedde schriftelijk. In januari, op de ope ningsdag van het Noorse parlement, zal koning Olav de eed op de grond wet afleggen. De koning zal niet worden gekroond. De nieuwe koning van Noorwegen, die de naam Olav V heeft aangeno men, werd geboren in Appleton House in Engeland als enig kind van prins Carl van Denemarken, en prinses Maud. Hij kreeg een zeer democratische opvoeding. In 1929 trad Olav in het huwelijk met prinses Martha van Zweden. Zij kregen drie kinderen, prinses Ragnhild (1930), prinses Astrid (1932) en kroonprins Harald (1937). Zijn echtgenote overleed in 1954. Verscheidene malen is de nieu- JAARVERGADERING POLDER- EN WATERSCHAPSBOND Lasten van 60% voor polders en waterschappen onaanvaardbaar Het in de Memorie van Antwoord op het ontwerp-Deltawet genoemde percentage van zestig procent van de kosten, dat mogelyk ten laste van de waterschappen zal komen, heeft niet alleen bevreemding, maar ook allerwege grote onrust verwekt. Vooral nu in Zeeland ernstig en krachtig gestreefd wordt naar concentratie van de polders en waterschappen. By het uitblijven van bevredigende financiële regelingen, ook voor de vervan ging van de wet van 1870, zal er ongetwyfeld een grote mate van terug houdendheid te verwachten zijn by al diegenen, die betrokken zyn by bet voorbereidende werk van polderconcentraties, zo sprak de voorzitter van de Zeeuwse Polder- en Waterschapsbond, de heer P. J. J. Dekker, als zyn mening uit, in de openingsrede welke hij hield voor de zaterdagmorgen te Scherpenisse gehouden jaarvergadering van deze bond. Met ernst en klem drong hij erop aan, dat de bestedingsbeperking niet van invloed zal zyn op de uiteindely- ke financiële regeling van de Delta werken en op de vaststelling van de Rijksbijdrageregeling voor zee- en ri vierwaterkeringen. Mede in verband de moeilijkheden van financiering van dergelyke werken, achtte hy het juister, dat de Deltawerken, voorzo ver deze uitgatfn boven de normale waterschapszorg, door het Ryk wor den gefinancierd. Zoals ieder jaar, was ook thans deze vergadering, ditmaal gehouden in het Hollandhuis te Scherpenisse, druk be zocht. Onder de talrijke genodigden, kon de voorzitter o m. de Commis saris der Koningin, jhr. mr. A. F. C. de Casembroot en de Gedeputeerden G. Pliilipse en Ir. G. P. M. Dikötter begroeten. Aan de hand van een geschied- en waterstaatkundige beschrijving over het gebied waarin men thans verga derde, schetste de heer Dekker in het begin van zijn rede, hoe ook hier de eeuwigdurende strijd tegen het water geleverd is moeten worden. Komende op de vraagstukken van deze tijd, ging hy uitvoerig in op de mededeling in de Memorie van Antwoord op het ontwerp-Deltawet, ten aanzien van de voor de beheerder blijvende kapi taalsuitgaven. De Deltawerken over schrijden de beperkingen van norma le waterkeringszorg. Daarom zou een percentage van 60 een volstrekt on aanvaardbare, onjuiste en onbillijke belasting van de betrokken water schappen betekenen. De voorzitter stelde zich de vraag van welke gebieden een bijdrage zal worden gevraagd en waar de grens komt te liggen tusen het gebied dat wèl en dat niét meer moet bn dragen. Verder vroeg de heer Dekker zich o.m. af, waarom in de kosten van de Deltawerken door anderen moet wor den bijgedragen, terwijl bij de afslui ting van de Zuiderzee en de Brïelse Maas geen verhaal werd toegepast. Spreker wilde aannemen, dat het percentage van 60% in de praktyk in Zeeland geen toepassing zal vin den. Wanneer dit wèl het geval zou zijn, zon dit een lastenverzwaring van globaal f 1500 per ha voor de on gebouwde eigendommen betekenen, zo rekende de heer Dekker voor. Een dergelijke schuld van f 1500 a 5% per ha, omgezet in een aimuïteitsle- nïng van 30 resp. 50 jaren, zou voor de ongebouwde eigendommen een jaarlijkse last veroorzaken van f 96.60, resp. f 82.20 per ha. Na deze openingsrede, werden eerst de jaarstukken in snel tempo afgehan deld. De rekening 1956 en de begro ting 1957 werden vastgesteld en bij de bestuursverkiezing werden bij ac clamatie herbenoemd de heer J. B. Becu, Groede en benoemd de lieren C. A. Polderdijk, Nieuw- en St.-Joos- land, jhr. mr. G. C. D. Rutgers van Rozenburg, Domburg en D. J. Dees, Oudelande. CAUSERIE PROF. POLAK Vervolgens hield prof. mr. C. H. F. Polak, hoogleraar aan de Rijksuni versiteit te Leiden, een knappe met humor doorspekte causerie over het onderwerp „Het Waterschap in de welvaartstaat". Hij liet daarbij aan de hand van voorbeelden uitkomen hoe de vele veranderingen welke zich in deze tijd voltrekken, ook de polders en wa terschappen niet onberoerd laten. De Staat zelf, die veel tot zich trekt, moet anderzijds grote bevoegd heden, zowel op militair als econo misch gebied, aan internationale or ganen overdragen. Door de vele ver anderingen, met name na de Tweede Wereldoorlog, komen ook de grens- afbakening en de bevoegdheden van waterschappen steeds meer aan de orde. Van de overheid wordt verlangd dat zij voor het welzijn van iedere inwoner zorgt. Daarbij komt zij ech ter telkens op het terrein, dat water schappen als hun eigendom noemen, .(Vervolg op pag. de Atalaya (op weg naar Rotterdam) en de Franse Chateau Laffite. Beide schepen liepen slechts lichte averij op. Het 378 ton metende schip Kaap Fal- ga is zaterdag bij Oeregrund (ten noord-oosten van Stockholm) aan de grond gelopen. Bij het binnenlopen van de baai van Kowloon (China) is het Neder landse schip Tsjibantjet (8248 ton) van de Koninklijke Java-China Pak ketvaart lijnen in een hevige storm aan de grond gelopen. Het schip was op* weg yan Kobe (Japan) naar Dja karta. Door het woeste water was het on mogelijk voor een reddingboot van de haven Hongkong het schip te naderen. Het Nederlandse schip Amstelsluis (8513 ton) van de N.V. Reederij Am sterdam is zaterdagmorgen in de Golf van Tokio aan de grond gelopen. Ja panse sleepboten zijn uitgevaren om hulp te bieden. Baggermolen door bom vernield: 4 doden. Een ernstig ongeluk heeft een Ne derlandse baggermolen, gemerkt HAM, in de haven van Marseille ge troffen. Om ongeveer cén uur za terdagmiddag werd een blindganger omhoog gebracht, die met een don derend geraas uit elkaar plofte. De baggermolen werd als een koekblik omvergeworpen en steekt nog slechts met een punt van de deerlijk ver wrongen voorsteven boven het water uit. De ontploffing ging met een hoge, verblindende steekvlam gepaard. En kele in de nabijheid geparkeerde auto's werden door het geweld om vergeworpen en verscheidene motor rijders en fietsers werden van hun voertuig geworpen en vele huizen werden beschadigd en talrijke perso nen werden gewond door rondvlie gende stukken glas en metaal. Er waren negen personen aan boord. De volgende personen zijn omgekomenHarrie Groenewe- gen (55) kapitein uit Sliedrecht, bootsman Jan Blonk (32) even eens uit Sliedrecht en Rolland Es- posito (32) en Francois Mervan (45) afkomstig uit Frankrijk, Deze A.N.P. archief-foto toont uHjien koning Haakon (linke) de arm ge slagen om de schouders van de nieu we koning toen nog prins-regent Olav. Adenauer verwerpt voorstel om mark hoger te waarderen Bondskanselier Adenauer heeft zondag in een vraaggesprek voor het Amerikaanse radiostation Columbia Broadcasting System de voorstellen om de Duitse mark hoger te waarde ren verworpen. Adenauer verklaarde voorts, dat het volledig van de ontwikkeling' van de Westduitse economie afhangt of de bondsrepubliek haar bijdrage aan de NAVO zal verhogen. Hij zei dat de reserves in buiten landse valuta van de Westduitse staatsbank niet kunnen dienen als ba sis voor de opbouw van de economie. WEINIG VERANDERING Over het algemeen veel bewolking en nu en dan regen of motregen. Overwegend matige wind in hoofd zaak tussen zuid en zuidwest. Wei nig verandering in temperatuur. ZON EN MAAN 24 september Zon op 6.31 onder 18.37 Maan op 7.25 onder 18.37

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1957 | | pagina 1