PDflVIMniAl F 7FFUWSE CDUDAMT Russisch geld aan Syrië om in Jordanië geweld te gebruiken Zee richtte slachting aan tussen strandhuisjes in Zoutelande VERWACHT... PASSAGIERSVLIEGTUIGEN UIT RUSLAND LANDEN IN NEW-YORK DE NIEUWE H VLASINDUSTRIE VECHT TEGEN RUSSISCHE DUMPINGSPRAKTIJK Directie: F. Velde en F. B. Jfl WH I I B I I I MM I9 J V W BJ IB M M M M MM 1 I In*. mcdcdellnnen driemaal tarief. den Boer, Adjunct: W. de Pagter. H W 9 I 1 VP Mm vHllB iHH MÊÊ BH VP V V BB BB BB BB BB mB BB t B Kleine advertentie» (mix. 6 Hoofdredacteur: w. Leertouwer. g cen. p, regel met een minimum Adjunct-hoofdred.: O. A. de Kok. r i— Brieven of adre* Mommmsrtm h «t WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN ,ure,; j Jja.. m„r p K!W. nummirV ?i no. tstloo P.Z.C.. «.«...bur.. Bureaus: Vllsslngen. Walstr. 58-60, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 3546 of 3304); Middelburg, Markt 51, telefoon 8841; Goes, Lange Voratstraat 63, telefoon 2473 (b.g.g. 2228): Oostburg, NlcuwC.raat 43. telc-foon 20; Terncu7.cn. Brouwerijstraat 2; ZicriX/ee. N i'. - mi '.H ?- Met hun handen en met kinderschopjes waren ze bezig. Ze ploegden het strand bij Zoutelande om. Tientallen. Ze wroetten met hun nagels en zochten met hun schoppen. Neen, het was geen grappige „schatgraafwedstryd". Het was bittere ernst, maandagochtend op het Zoutelandse strand. De mensen probeerden hun eigendommen uit de grond omhoog te peuteren. Die eigen dommen werden her en der verspreid, gedeeltelijk door het wilde water mee gevoerd, toen zondagnacht de woedende zee by een ongehoord hoge vloed stand alleen in Zoutelande tegen de honderd strandhuisjes omverwierp, meesleurde en in vele gevallen tot bf andhout alueerde. Daar stonden ze te graven. De heer D. Behling uit Huis ter Heide. Hij wist zgn primusstel, zyn crocket- en badmintonspel en z'y n handdoeken uit 't zad omhoog te brengen. Karin Schoeller uit Düren (Duits land) stak echter vergeefs steeds dieper met haar schepje in het nat te zand. Ze sjorde vergeefs aan het roestige prikkeldraad, dat zich als een bizarre wortel diep in het zand boorde. Karin vond de Kinderkleren de badpakken, het. speelgoed dat ze zocht niet. „Zweiundsiebzlg", riep ze naar ons, 72, dat was het num mer van het strandhokje dat ze ge huurd had, maar van nummer 72 was niets over dan kachelhout. Ergens jengelde een jongetje aan zyn moeders hand, dat hy zwem men wilde, maar hy had geen zwempak meer. Karrevrachten deels nog bruikbare schotten, deels brandhout werden van het strand afgevoerd. In de aaneenge sloten rij van cabines had de zee brede gapingen geslagen, vooral op het zgn. vierde strand. De heer K. J. van Loo wees ons de plaatsen waar op het eerste strand een hele rij huisjes had gestaan. Er stond er nog één, dat van de heer Van Loo zelf, „Toen de wind naar het westen draaide voelde ik het aankomen. Het water was al weinig afgegaan. Toen bij de nieuwe vloed werd het hele strand hier schoongeveegd. Ik sta hier al dertig jaar en ik heb al één keer eerder iets dergelijks meegemaakt. Daarom had ik mijn tent een halve meter hoger dan de andere laten zet ten. Hij was dan ook de enige die bleef staan, 't Was overigens vreselijk. Zo erg als deze keer heb ik het in de zo mer nooit meegemaakt", vertelde hg ons Allerslechtste zomer D. Dingeman.se (72) behoort tot de ernstigst gedupeerden. Van zyn 142 strandhuisjes zag hy er door het wa ter 85 tot brandhout vermalen. Hy schatte zyn eigen schade tussen de tien en elf duizend gulden. Eén huisje kost met inventaris tegen de vierhon derd gulden. „En verzekeren doen ze je niet. Voor my ls dit de allerslechtste zomer", aldus Dingemanse. Ook de heer Jansen te Zoutelande moet een zeer grote schadepost boe- D. Dïngemanse (72) moest het zon dagnacht aanziendat de woedende zee S5 van zijn 1^2 strandhuisjes te Zoutelande tot brandhout vermaalde. Voor hem werd het de allerslechtste zomer: zelf raamt hij zijn schade op een bedrag tussen tien en elf mille. De foto toont hem op het strand bij de trieste resten. ken door het verlies van enkele tien tallen huisjes. Oudgedienden op het zuiderstrand verzekerden ons, dat hier en daar een meter zand door het wa ter is weggeslagen. Terwijl we over het strand liepen kwam Anke Maussen uit Schaarsber- gen naar ons toe. „Heeft U misschien een luchtbed gevonden?" vroeg ze. IVervolg op pag. 2) PLAATSELIJK REGEN. Aanvankelijk weinig wind, later matige westeiyke wind. Veranderiy- ke bewolking met in het zuiden van het land plaatselyk regen, elders en kele buien. Dezelfde middagtempera- turen als gisteren of iets hogere. ZON EN MAAN 28 augustus Zón op 5.46 onder 19.39 Maan op 9.56 onder 20.40 GENERAAL SEROV WAS OP BEZOEK Officiële politiek van het westen: afwachten en zien wat er gebeurt Het staat vast, dat generaal Iwan Serov, hoofd van de Russische staats politie tussen 19 juli en 1 augustus te Damascus besprekingen gevoerd heeft met het hoofd van de geheime dienst van het Syrische leger, kolonel Serradsj over de mogelijkheid van het voorbereiden van een omwenteling ln Jordanië. Generaal Serov heeft aan kolonel Serradsj ongeveer driehonderdduizend gulden geschonken voor het organiseren van sabotage en moordaanslagen ln Jordanië. Ook heeft de Rus advies gegeven over de benoeming van com munistische gezinde officieren op hoge posten in het Syrische leger. Een woordvoerder van het Britse ministerie van buitenlandse zaken verklaarde, dat men berichten uit verschillende bronnen had gehad en dat de berichten niet in tegen spraak waren met hetgeen reeds bekend was. Van officiële Syrische zijde is gis teren verklaard, dat de in Londen ge publiceerde berichten „volkomen on gegrond zijn" zijn. Maandag heeft de president van Syrië Sjoekri el Koewatly in Damas cus weer een kabinetszitting gepre sideerd. De nieuw benoemde stafchef Afif Bikri was bij de zitting aanwe zig. Volgens een blad in Damascus stond er een aantal benoemingen op administratieve sleutelposten op de Op het ogenblik wordt druk uitge oefend op Amerika om zich aan te sluiten bij het pact van Bagdad. De Amerikaanse deelname zou het pact de tanden geven waardoor Rusland misschien afgehouden had kunnen worden van zijn activiteiten in het midden-Oosten. In diplomatieke kringen in Londen werd gezegd, dat als Amerika op ef fectieve wijze een tegenwicht wil vor men tegen de Russische invloed in Syrië, het de eerste jaren miljarden dollars naar het Midden-Oosten zal moeten laten vloeien, naar Syrië's buurlanden. De Russische hulp voor het Sy rische ontwikkelingsplan bestaat, naar verluidt in een lening van 180 Orders geannuleerd: fabriek werd stilgelegd. Een bedrijf te Rhenen, dat onder de tyd een nieuw soort straatklinker op naam „N.V, Kroonsteen" sedert enige de markt brengt, de zgn. betonsteen, en tot nu toe ruim 125.000 stuks per week afleverde, is zaterdag stilgelegd als gevolg van de bestedingsbeper king. Er liggen overheidsorders tot ruim anderhalf miljoen de gemeente Urk bv. heeft namelijk 600.000 van deze stenen tegoed maar alle orders zijn geannuleerd. Vijfentwintig arbeiders zijn inmiddels ontslagen. Geen schat gr averij, maar bittere ernst: vakantiegangers op het strand van Zoutelande graven en woelen naar hun bezittingen, die voor een deel onder dikke lagen zand kwamen miljoen dollars tegen 2.5 procent rente op lange termijn. Deze hulp zal ongetwijfeld een grote propa gandistische waarde nebben in de Arabische landen. Niettemin blijft volgens regerings kringen de officiële politiek van het westen voorlopig een van „wachten en zien wat er gebeurt", waarbij het initiatief wordt overgelaten aan de Arabische landen. Bij Osterwald ontsnapt met grote kracht aardgas Bij Osterwald in Bentheim (West- Duitsland) heeft zich zondag met gro te kracht aardgas een weg naar de aardoppervlakte gebaand. Huizenho ge fonteinen van water, zand en mod der, gemengd met aardolie, werden in de lucht gespoten. Reeds zaterdag waren er aanwyzingen, dat er aard gas zou gaan ontsnappen, zodat alle voorzorgsmaatregelen konden worden genomen. Deskundigen van de mijnbouwkun- diee dienst te Meppen zgn van oor deel, dat de uitbarstingen nog weken lang kunnen duren, indien de gasdruk niet wordt verminderd door het doen van boringen. Dan zou het gas langs een andere weg kunnen ontsnappen. Ook zou men de aardgas- en aardolie bronnen in de omgeving zo intensief mogelijk kunnen laten werken. VOOR DE EERSTE MAAL Speciale toestemming van vliegveld Idlewild, De Amerikaanse regering heeft de Sowjet-Unie toestemming gegeven om met twee van haar nieuwste pas sagiersvliegtuigen met straalaandrg- ving in september leden van de Rus sische delegatie bij de Verenigde Na ties naar New York te vervoeren. Het zijn straalvliegtuigen van het type Tü—104. werd meegesleurd, toen de storm vloed zondagnacht een grote ravage aanrichtte in het park van strand huisjes. Besnoeiing op buitenlandse hulp wordt verminderd. De senaatscommissie voor de toe wijzingen heeft gisteren bij stemming besloten om de besnoeiingen die het Huis van Afgevaardigden in de bui tenlandse hulp heeft aangebracht, met 500.900.000 dollar te verminde ren. De senaatscommissie beveelt aan het nieuwe program voor de buiten landse hulp op 3.025.660.000 dollar te stellen. President Eisenhower had de Se naat dringend verzocht de door het Huis van Afgevaardigden aange brachte besnoeiingen te verminderen. Op 308 miljoen dollar na heeft de se naatscommissie aan de wens van de president voldaan. De uitslag van de stemming in de commissie was 14-7. Het Huis van Afgevaardigden had een bedrag van slechts 2.524.760.000 aan „nieuwe gelden" gevoteerd om het program van militaire en econo- che huif ook veel door het water mische hulp een jaar te verlengen. Vei'moedelijk komt het onderhavi ge wetsontwerp vandaag in de vol tallige Senaat in behandeling. Het eerste vliegtuig zal tussen 3 en 7 september landen, het tweede tussen 13 en 17 september. In Gander, of een andere plaats buiten de Verenigde Staten krijgen de Russische passa giersvliegtuigen een Amerikaanse loods mee, die de piloten zal voorlich ten over de route die zg moeten vlie gen. De Russische regering heeft lan dingsrechten voor deze twee vliegtui gen gevraagd op Idlewild „of enig an der vliegveld in de nabgheid van New- York city". Het Russische verzoek was op 21 augustus bg het ministerie van buitenlandse zaken ingediend. Het zal, voor zover luchtvaartdes kundigen zich herinneren kunnen, de eerste maal zgn dat een Russisch pas sagiersvliegtuig op Amerikaanse bo dem landt. Twintig jaar geleden kwam een Russisch militair vliegtuig over de Pool heen naar de Amerikaan se westkust gevlogen, maar er waren geen passagiers aan boord. De directie van de luchthaven Idlewild heeft speciale toestem ming verleend voor het landen van de twee TU-104's, omdat vnormali- ter geen straalvliegtuigen op Idle wild mogen landen vanwege het lawaai. Tot nog toe is daarop slechts één uitzondering gemaakt, namelgk voor de Franse „Caravel- le", een toestel dat ook in Neder land is geweest. Christian Dior ontwierp voor de jonge vrouw een avondjapon van fletsblauwe geborduurde satijndie de naam „Gavotte" (links) kreeg. Evenals vele andere van zijn creaties voor dit seizoen, volg de hij ook hier het motief wit de 18e eeuw. Het fijne borduurwerk, zowel op de japon als op de bolero, de schoenen en de handschoenen, is vervaardigd naar motieven uit deze eeuw. „On Dansera" (rechts) is een door Lanvin-Castïllo ontworpen avondjurk, welke werd uitgevoerd in mimosageel nylongaas teruAjl het lijfje met gouddraad en diamanten werd geborduurd evenals de strikken op de heupen. Elders in dit blad is een speciale mode pagina over de nieuwe herfstmode opgenomen. Intercontinentale raket beproefd Radio Moskou heeft maandagavond bekendgemaakt, dat Russische geleer den een Intercontinentaal projwtlel hebben beproefd. Het I* een projectiel van een type dat „onverschillig naar welke plaats ter wereld ook kan wor den geleld", aldus radio Moskou. De proefneming ls geslaagd, aldus radio Moskou. ..De raket vloog op zeer grote hoogte, op cen hoogte die nog nimmer ls bereikt, en legde een enorme afstand af. Na zeer korte tijd landde de raket ln het doelgebied. De bereikte resultaten tonen aan dat het mogelijk is raketten te zenden naar welke plaats ter we reld dan ook". Bovendien meldde radio Moskou dat in de afgelopen dagen ook proeven zijn genomen met atoom- en waterstofwapens. Navo-raad keurt Westerse voorstellen goed De permanente N.A.V.O.-raad heeft algemene overeenstemming bereikt over het geheel der ontwapenings voorstellen, die vertegenwoordigers van de Verenigde Staten. Canada, Groot-Brittannië en Frankrijk gedu rende de Londense besprekingen aan de Sowietrussische afvaardiging heb ben gedaan. De overeenstemming werd bereikt na een bijeenkomst van twee uur, waaraan door vertegenwoordigers der vijftien N.A.V.O.-leden werd deelge nomen. Ook wordt vernomen, dat er geen ernstige bezwaren tegen de voorstel len die de z.g. „eerste fase" voor een internationale ontwapening om- omvatten zijn gerezen. llier-proces: hoger beroep aangetekend Zowel de openbare aanklager als de verdediging is in beroep gegaan te gen 't vonnis, dat vrijdag geveld is in 't „Uier-proces." Een luitenant en twee sergeants hadden zich te ver antwoorden voor de dood van 15 re kruten. De openbare aanklager is in beroep gegaan tegen alle drie uitspraken, omdat hij meent dat sergeant Julitz r et 8 maanden voorwaardelgk te femt gestraft is en de luitenant Som- mer en sergeant Sch&ffler niet vrgge- sproken hadden moeten worden. De verdediger van Julitz wil in beroep vrijspraak verkrijgen. Draadomroepabonnement wordt niet verhoogd. De centrale directie van de P.T.T. deelt mede dat het niet in het voorne men ligt over te gaan tot een verho ging van de abonnementsprijs van de draadomroep. Mocht, geheel los hier van, besloten worden tot een verho ging van de luisterbijdrage, dan zal deze gelijkelijk gelden voor toestelbe- zitters en draadomroepabonnees. BEDRIJVEN NOC NIET STILLEGGEN Gehoopt wordt op goede resultaten van overleg. Het bestuur van de Nederland se Federatie van vlasindustrieën is van mening, dat het niet uitgeslo ten is om gezamenlijk met succes tegen de Russische dumpingsprak- tyken op te treden. Het bestuur heeft daarom besloten de bedrijfs tak nog niet stil te leggen. Het wil wachten op de resultaten van de komende besprekingen met de Engelse spinners en op de besluiten van 't Europees vlas- en linnen congres, dat van 30 september tot 3 oktober te Cannes wordt gehou den. TIENDUIZENDEN GULDENS SCHADE Dit schrgft het bestuur in cen communiqué, dat aan de pers werd verstrekt na afloop van een te Rot terdam gehouden vergadering. Het bestuur is zich, zo kan men in het schrgven lezen, van de zeer ernstige consequenties bewust, die een be sluit tot het stilleegen van de be drijfstak teweeg zal brengen. De gevolgen zgn ernstig voor de werkgelegenheid van enkele dui zenden werkkrachten, en het be stuur acht het nog niet verant woord deze deviezenbron droog te leggen. In afwachting van de resultaten van de besprekingen zal er met de Nederlandse overheid en organisaties van handel, teelt en industrie en met de Franse en Belgische vlasindustrie onderhandeld worden. Bovendien zal men de dumpingspraktijken voorleg gen aan O.E.E.C. te Parijs met het verzoek bij de betrokken regering druk uit te oefenen. Mocht er geen redeiyk resultaat van dit overleg mogelijk zyn, dan zal men noodgedwongen moeten besluiten tot het stoppen van de produktle. Een besluit, waarvan het bestuur der fe deratie dan de volledige verantwoor- delykheid op zich zal nemen, aldus 't bestuur. Vakantiegangers groeven in het zand naar hun bezittingen

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1957 | | pagina 1