PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Eisenhower tracht besnoeiing voor buitenland ongedaan te maken Rookartikelen zullen weer duurder worden Zeeuwse" sneltrein ook deze winter DUITSE BERGBEKLIMMERS WERDEN DOOD AANGETROFFEN n 200e jaargang - no. 195 Dagblad, uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. v. d. Velde en F. B. den Boer, Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 56 cent per week: 7.00 p. kw.; fr. p. p. 7.25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Dinsdag 20 aug. 1957 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm. Minim, p. advertentie 4.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertentie» (max. 8 regel») tJ cent p. regel met een minimum van L—..Brieven of adre» bureau v. d. blad" 25 cent meer. 3lro no. J5M00 P.Z.C.. Middelburg. Bureaus: Vlisslngen, Walstr. 58-60, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 3546 of 3304); Middelburg, Markt 51, telefoon 3841; Goes, Lange Vorststraat 63, telefoon 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg, Nleuwstraat 43, telefoon 20; Terneuzen. Brouwerijstraat 2: Zienk7.ee, N. Boge.-dt.:: a at ïi. tel. 25 TEGENAANVAL VAN PRESIDENT Veiligheidspolitiek wordt gevaarlijk afgebrokkeld, verklaarde Dulles President Eisenhower is gisteren tot de tegen-aanvat overgegaan. Hy hoopt het programma voor de hulp aan het buitenland te redden voor de wat hij noemt verlammende besnoeiingen in zijn begroting. Hij heeft een niet-aangekondigde conferentie gehouden met de voorzitter en tevens een der democratische leiders van het Huis, Sam Ray burn en deed een beroep op hem voor zijn hulp om de 30 percent beperking, die het Huis van Afgevaardigden, de vorige week de begroting opleg de, weer ongedaan te maken. Tegelijkertijd zond hij een „arbeids- groep" van vier van de hoogste functionarissen van de regering naar Capitol Hill, om er bij de com missie voor de toewijzingen uit de Senaat op aan te dringen, de- 809 miljoen dollar, die door het Huis werden besnoeid, weer in de begro ting terug te brengen. De minister van buitenlandse zaken John Foster Dulles stond aan het hoofd van die delegatie. Zij waar schuwden er voor, dat het Amerikaan se prestige en de veiligheid door de beknotting van de uitgaven zozeer bedreigd werden, dat de grondslag van de hulp aan het buitenland er door zou veranderen. Wat het Huis heeft gedaan is niet Geen devaluatie van pond sterling Een woordvoerder van het Britse ministerie van financiën heeft ver klaard, dat het pond sterling niet zal worden gedevalueerd en dat er even min sprake van is het pond sterling vrij te maken van enige binding aan de pariteit van de dollar of de mar ges voor de koers van het pond ster ling te verruimen. De verklaring van de woordvoerder is een antwoord op de aanhoudende geruchten, welke op alle buitenlandse markten de ronde doen sedert de invoering van de nieu we Franse valutavoorschriften. Amerikaans vliegtuig bij Frankfurt neergestort Een tweemotorige beechcraft „Bo nanza", van de Amerikaanse lucht macht, is gisteren kort na het opstij gen van een klein vliegveldje in Bo- names, bij Frankfurt, neergestort op de binnenplaats van een leegstaand fabrieksgebouw. De beide inzittenden, twee Amerikaanse officieren-vliegers kwamen om het leven. Na het neerstorten vloog het vlieg tuig in brand. In de'fabriek ontstond eveneens brand, maar hoewel de brand van het vliegtuig vrij hevig was en de brandweer het wrak door de hitte niet kon naderen, is de scha de aan de fabriek meegevallen. Maandagmorgen bracht veldmaar schalk Montgomery als plaatsvervan gend opperbevelhebber der Navo strijdkrachten in Europa tijdens zijn inspectiereis door Nederland, een be zoek aan de minister van defensie ir. C. Staf. Foto: tijdens de inspectie van de erewacht, detachement 901 L.V.K. V.l.n.r.: kapt. T. C. Nieuwenhoven Helbach commandant van de ere wacht, kapt. Dieters adj. van de mi nister en veldmaarschalk Montgome- ry. zo maar bezuinigen, zo verklaarde Dulles. Het komt neer op een gevaar lijk afbrokkelen van de veiligheids politiek, die tien jaar lang door de democratische en republikeinse lei ders gesteund is. Als het congres 'niet langer bereid is het leiderschap van de president te volgen, dan kan het gebeuren dat de vrije wereld niet meer het leiderschap van de Verenigde Staten zal willen volgen. Als de besnoeiing blijft ge handhaafd, zou zij „een ernstige ver- trouwens-crisis in de ten opzichte van de Verenigde Stalen teweeg brengen", aldus Dulles. De waarschuwing van Dulles werd gesteund door de aftredende voorzit ter van de commissie van stafchefs, admiraal Radford, zijn opvolger, ge neraal Nathan Twining, en de aftre dende administrateur van de hulp aan het buitenland, John Hollister. Admiraal Radford verklaarde, dat de Amerikaanse strategie gebaseerd is op de strijdkrachten der bondgeno ten en de Amerikaanse bases in het buitenland. Als deze strategie gewij zigd zou worden, zouden de kosten voor de Verenigde Staten ontzettend hoog zijn en vrijwel elke jonge Ame rikaan zou verscheidene jaren over zee dienst moeten doen, tenzij men zich als alternatief op het Ameri kaanse vasteland, in een vesting- Amerika opsluit. Men gelooft echter, dat de Senaat, niettegenstaande de pleidooien, maar weinig zo niets van de besnoeiingen weer ongedaan zal maken. De repu blikeinse leiders zijn echter toch van [dan, te vechten voor tenminste een cleine verbetering. REDDERS KWAMEN TE LAAT Zij trachtten de Marmolada (3342 m. hoog) te bestijgen Kort na zonsopgang hebben giste ren drie Italiaanse berggidsen nabij de top van de Marmolada in de Italiaanse dolomieten, twee tot nog toe onbekende Duitse bergbe klimmers dood aangetroffen. De Duitsers hadden twee nachten op een smalle richel gezeten, en waren van kou en uitputting gestorven. Zondag had men de Duitsers nog horen roepen, maar tegen half drie had men geen kreten van de berg wand meer gehoord. De Duitser, die het langst geleefd heeft moet de reddingsploeg hebben horen nade ren: de drie gidsen uit Canazei hoorden hem roepen dat zijn met gezel dood was. Maar toen zij bij de Duitsers kwamen waren beiden gestorven. De gidsen hebben een sneeuwstorm getrotseerd, en hun bestijging uitge voerd met behulp van stalen kabels. De Marmolada is 3342 meter hoog. De Duitsers zijn 200 meter van de top gestrand door het slechte weer. De plaats waar zij zaten was uiterst moeilijk bereikbaar. De gidsen had den zondag een plek bereikt op enige meters afstand van de beide Duit sers, en konden met de nog levende praten. Het zware weer dwong hen echter een noodkamp op te slaan op een nauwe rotsrichel. Zij konden niet eerder dan bij het aanbreken van de dag hun weg voortzetten. Toen kwa men zij te laat om nog levens te red den. Zondag is een 22-jarige Duitse bergbeklimmer, die met een andere man en een jong meisje de Cimon della Pala- besteeg, omlaag gevallen van een hoogte van 40 meter. De man had tijdens een moeilijke klim-ma- noeuvre zijn houvast verloren. Bij Koninklijk Besluit van 17 augustus is met ingang van 1 septem ber benoemd tot burgemeester van de gemeente Naarden de heer N. J. C. Cramer, thans burgemeester van de gemeente Roden (Dr.). Het ijs van de Svartis-gletsjer in Noord-Noorwegen bij de Poolcirkel smelt telkenjare zo snel, dat de rivieren het water niet kunnen verwerken en bui ten hun oevers treden. De scha de die hierbij aan de landbouw bedrijven in de dalen wordt aangericht is zeer groot. Dit jaar is het peil van de Svartis- rivier 2,70 meter boven nor maal gestegen, waardoor twin tig kilometer vruchtbaarland in de dalen van o.a. de Svartis is overstroomd.- Dat ook de oe ververbindingen te lijden heb ben van de werking van het water, toont deze foto van een brug over de Svartis-rivier Tijdens dienst deel van kerkplafond neergestort De dienst in de gereformeerde kerk te Scherpenzeel is zondag gestoord, doordat een stuk van het plafond, on geveer anderhalve vierkante meter, naar beneden stortte. Gelukkig kwam het juist boven het trapgat terecht, zodat niemand letsel kreeg. Daar de mogelijkheid bestond, dat er nog meer brokstukken naar bene den zouden komen, schorste de predi kant zijn preek een ogenblik en wer den de op de galerij zittende kerk gangers in de gelegenheid gesteld een plaatsje beneden te zoeken. MEEROPBRENGST VAN 62 MILJOEN GULDEN Nog geen overeenstemming tussen ministeries De prijzen van de rookartikelen zullen weer worden verhoogd. Er is thans overleg gaande tussen de mi nisteries van financiën en econo mische zaken over de wyze waarop de verhoging zal worden uitge voerd. Het wordt noodzakelijk ge acht een meeropbrengst uit de rookartikelen te verkrijgen van rond 62 miljoen gulden per jaar. Het ministerie van financiën heeft het plan om de omzetbelas- N.S. handhaven dienstregeling BIJ DE NEDERLANDSE Spoor wegen is het besluit gevallen om de vijf expresse-treinen, die op werk dagen „behalve des zaterdags" Zeeland met o.m. Rotterdam en omgekeerd een snelle verbinding geven, in de winterdienstregeling te handhaven. Deze winterdienst regeling zal trouwens weinig afwij ken van de zomerdienstregeling, zoals die na de elektrificatie op 2 juni jongstleden in werking is ge treden. De veranderingen zullen beperkt blijven tot verschillen van enkele minuten in de tijden van ver trek en aankomst. Er bestaat een goede belangstelling voor deze snelle verbinding met Rot terdam, die een tijdsbesparing van ruim veertig minuten oplevert. Voor al het bedrijfsleven profiteert ervan en van de zijde van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Zeeland is er dan ook bij de Nederlandse Spoorwegen op aange drongen om aan de loop van deze ex presse-treinen enige verschuiving te geven door de treinen iets lager te la ten lopen. De laatste expresse-trein vertrekt vroeg 16.01 uur uit Vlissingen eigenlijk te vroeg. Ook de laatste ex presse-verbinding in tegenovergestel de richting die om 18.01 uit Rot terdam vertrekt zag men graag naar de latere avonduren verschoven. Van de zijde van het bedrijfsleven be staat voor een dergelijke verschui ving (of uitbreiding) zeker belang stelling. Bij de Nederlandse Spoorwegen neemt men het standpunt in dat men de resultaten van de zomer maanden niet als maatstaf kan nemen. Men handhaaft derhalve de bestaande regeling. Aan de hand van d§ bezetting in de win termaanden zal worden nagegaan, of er aanleiding bestaat tot het verschuiven of uitbreiden van de expresseterienen op de Zeeuwse lijn. Op de Zeeuwse stations is men intus sen goed te spreken over de bezetting van de „Delta-express". Het aantal reizigers, dat in- en uitstapt is, gemid deld genomen, of minstens even groot als het aantal dat gebruik maakt van de stoptreinen, of nog groter. In Kruiningen, met zijn doorverbin- I ding naar Zeeuwsch-Vlaanderen, is de belangstelling voor de expresse- treinen groot. Er passeren hier meer reizigers de controle bij de aankomst of het vertrek van zuik een snelle trein, dan dat zulks voor een stop trein het geval is. „Er wordt een groot gebruik van gemaakt" verze kerde de stationschef, „vooral uit Zeeuwsch-Vlaanderen". Het station 1 Vlissingen geeft vrijwel eenzelfde beeld te zien. „Wellicht nog wel iets drukker dan bij de stoptreinen" ver telde hier de stationschef, „de belang stelling is niet gering. Vlissingen, met de doorverbinding naar het westelijke deel van Zeeuwsch Vlaanderen en als begin- en eindpunt van de Zeeuwse lijn, „ligt" uiteraard gunstig voor de bezetting van de ex presse-treinen. Maar ook de stationschefs van Mid delburg en Goes lieten zich waarde rend uit over de bezetting van deze treinen. Hier is het aantal mensen, dat in- en uitstapt ongeveer gelijk aan het aantal, dat met de stoptreinen reist. „Wie kan, neemt bij voorkeur de expresse-trein" zei de Goese sta tionschef, „vooral de zakenmensen stellen het op prijs". Expositie van Rode Kruis-zegels In het postmuseum in Den Haag is gisteren een tentoonstelling geopend van speciale Rode Kruis- en rampen postzegels uit de verzameling van mevrouw M. J. baronesse van Heerdt- Kolff. Deze tentoonstelling is geor ganiseerd ter gelegenheid van de uit gifte van een speciale serie Rode Kruis-postzegels met toeslag, welke hoofdzakelijk door vrouwenorganisa ties verkocht zullen worden. De tentoonstelling omvat twee col lecties. Ten eerste is er een aantal zegels te zien, die met toeslagen zijn uitgegeven ter gelegenheid van rampen. Ten tweede kan men op deze tentoonstelling een aantal series Rode Kruis-zegels zien uit verschil lende landen, zoals deze tussen de ja ren 1953 en 1957 zijn uitgegeven ten bate van hulpverlening door het in ternationale Rode Kruis. Het sluit stuk van deze collectie vormt de he den in omloop gebrachte nieuwste se rie van het Nederlandse Rode Kruis. Geheime zender opgespoord en in beslag genomen Door opsporingsambtenaren van de P.T.T. in samenwerking met de rijks politie is te Zuidwolde de clandestie- nen zender, uitzendende onder de na men „Montecarlo" en „Limburgse stroper" opgespoord en in beslag ge nomen Proces verbaal werd opge maakt tegen de 17-iarige beider P. v. d. H. ting op de sigaretten met drie pro cent te. verhogen. Het ministerie van economische zaken daarente gen wil de fiscale druk verdelen over de sigaren-, kerftabak- en si garettenindustrie. Voor de sigaretten voorziet dit plan in een meeropbrengst aan belasting van ongeveer veertig miljoen gulden op jaarbasis. Dat wil men bereiken door een verhoging van de omzetbe lasting met één procent gecombineerd met een prijsverhoging van tien cent per pakje. De industrie heeft in een uitvoerig advies aan de regering berekend, dat bij een prijsverhoging van vijf cent per pakje gecombineerd met een ta riefsverhoging van 10 procent van de omzetbelasting het uiteindelijke be drag, dat door de sigarettenindustrie beschikbaar komt, gesteld kan wor den op rond veertig miljoen gulden. De overige twee en twintig miljoen gulden zou dan volgens haar opge bracht moeten worden door de siga ren en kerftabaksindustrie. Tegen het plan van het ministerie van financiën verhoging van de om zetbelasting op de sigaretten met drie procent bestaat van de zijde van de industrie zowel als van de kleinhandel ernstige bezwaren. Kort voordat de mis zou aanvangen in het dorp Hoeingen deden de kerk gangers een onplezierige ontdekking. Hun 600 jaar oude, 600 kg. wegende bronzen klok bleek uit de toren te zijn gehaald. Gevreesd wordt dat de kostbare klok, met veel moeite door de Tweede Wereldoorlog gesleept, door dieven ter plaatse in, stukken werd gehamerd om het transport te vergemakkelijken Het weer in Europa Volgens de rapporten van gisteravond 7 uur. Stockholm, half bewolkt Oslo, regen Kopenhagen, zwaar bewolkt Aberdeen, zwaar bewolkt Londen zwaar bewolkt Amsterdam, regen Luxemburg, zwaar bewolkt Parijs, zwaar bewolkt Grenoble, zwaar bewolkt Nice, licht bewolkt Berlijn, half bewolkt Frankfort, licht bewolkt München, zwaar bewolkt Zürich. zwaar bewolkt Genève. neerslag op afstand Locarno half bewolkt Wenen, zwaar bewolkt Innsbruck, geheel bewolkt Rome, licht bewolkt 22 gr. 20 gr. 16 gr. 15 gr. 18 gr. 28 gr. 18 gr. 13 gr. 25 gr. VERWACHT... VRIJ VEE!. BEWOLKTNG j Half tot zwaar bewolkt met in de noordelijke helft van het land plaat selijk wat regen of motregen. Matige tot krachtige wind tussen west en zuidwest. Iets hogere temperaturen dan gisteren. ZON EN MAAN 21 rugustus Zón op 5.33 onder 19.50 '•>an op 0.39 onder 16.52

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1957 | | pagina 1