PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT K.L.M. Super-Constellation verongelukt Zesenvijftig mensen omgekomen; twaalf overlevenden Staten van Zeeland aanvaardden herziening Streekplan Walcheren „Neutron" bij Biak in zee terechtgekomen de BILT BETOGING VAN HONDERDEN JONGEREN TE NICOSIA BEN G0ERI0N„ISRAËL KAN SYRIËRS AFSTRAFFEN" 200e jaargang - no. 165 Dagbladultgnve van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. v. d. Velde en F. B. den Boer, Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 68 oent per week: 7 00 p. kw.; fr. p. p. 7.25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Dinsdag 16 juli 1957 ADVERTENTIEPRIJS 29 cent ptr anm. Mlnlm. p. advertentie Ing. mededelingen driemaal UrleL Kleine advertenties (max. S regel») D cent p. regel met een minimum ran 1.—. ..Brieven of adres Bureau v. d. blad" 25 cent meer. Slro no. SSMOS P.Z.C.. Middelburg. Bureaus: Vlisslngen. Walstr. 58-60. tel. 2355 4 lijnen (b.g g. 8548 of 3304); Middelburg, Markt 51, telefoon 3841| Goes. Lange Vorstatraat 83. telefoon 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg, Nleuwttraat 4». telefoon 20; Terneuren. Brouwerljttraat Zierlkzee. N. Bogerdstraat :t. lel. 3'. Na Franco weer De K.L.M. deelt ons mede, dat haar Super-Constellation „Neutron" (PHLKT) maandagavond om 18.10 gmt, korte tijd na het vertrek van Biak (Ned. Nieuw-Guinea)op weg naar Amsterdam in zee is terecht gekomen. Naar de K.L.M. verder mededeelt bevinden zich aan boord 59 passa giers, onder wie 56 van Nederlandse nationaliteit en drie van Britse nationaliteit en een bemanning van negen personen. Volgens tot dusverre bij de K.L.M. in Nederland uit Biak binnengeko men berichten hebben elf passagiers en de stewardess van de PH LKT het ongeluk overleefd. Het vliegveld van Biak, dat op Het is het enige voor internatio- de Schouten-eilanden aan de noordkust van Nederlands Nieuw- Guinea ligt, wordt vier keer per week door een toestel van de K. L. M. aangedaan. Een keer per week als eindpunt van de dienst Am sterdamBiak, waarbij 't toestel na ruim 24 uur de terugreis aan vaardt zoals by het thans veronge lukte toestel, en twee keer per week bij een tussenlanding op de liit- en thuisreis naar Sydney. Korter dienen! Nederland is stevig op weg het land met de langste militaire diensttijd in West-Europa te worden. Dat is een wonderlijk ver schijnsel, want het Nederlandse volk is wel gesteld op een behoorlijke ver dediging van zijn grondgebied, maar het is zeker geen volk ,dat in militair opzicht aan de top wenst te staan. Het kan dan ook niet anders of in de nabije toekomst zullen aan onze minister van defensie verwijten wor den gemaakt over zijn lange-dienst- plicht-politiek. Wel heeft de minister die verwij ten bijvoorbeeld trachten af te weren door haastig een nota over de dienst plichtverkorting aan de parlementai re defensiecommissie toe te zenden, maar die nota geeft toch niet het ge wenste antwoord op de vragen, welke bij vele Nederlanders leven. De minister betoogt namelijk, dat hij de dienstplicht niet kan ver korten gelijk men in België en Duitsland deed aangezien Ne derland dan tekort zou schieten in het vervullen van zijn verplichtingen jegens de Navo-bongenoten'. Wel zou hij de dienstplicht met twee maanden kunnen verminde ren. als hij 7000 man beroepsperso- neel kon krijgen, maar die zijn niet bijeen te trommelen. Men bestudeert nu de mogelijkheid om meer burgerpersoneel bij de de fensie in te schakelen en om korpo raals en soldaten de gelegenheid te geven enkele maanden vrijwillig na te dienen. Dat laatste zal wel weinig effect hebben en het eerste zal door onze leidende militairen zeker niet enthou siast worden bgroet. Het ziet er dus nog niet naar uit. dat minister Staf spoedig met een oplossing kan komen. Dat is te betreuren, want dat kan een onaangenaam psychologisch effect hebben. Weliswaar heeft het Neder landse volk over het algemeen geen bezwaar tegen de militaire dienst plicht, maar het ergert zich aan het doelloos rondhangen van duizenden jongelui, die in kazernes verblijven, omdat Nederland verplicht is een mi nimum aan parate eenheden op de been te houden. Nu België en Duitsland die tijd van doelloos rondhagen weten te beper ken, mag aan minister Staf gevraagd worden, waarom dat wel in het bui- (Vervolg op pag. 3) naai burgerluchtverkeer ingerich te luchtstation in Nieuw-Guinea. Dit is de Super-Constellation pro ton" van de K.L.M. Van eenzelfde type is de bij Biak in zee terecht ge komen Super-C onstellation Jfeutron" Het vliegveld van Biak is ook het centrale punt van bet luchtverkeer in Ned. Nieuw-Guinea, vanwaar de „Dakota's" en .Beavers" van de luchtvaartmaatschappij „Kroonduif' de verbindingen met Hollandia, Me- rauke, Manokwari, Sorong en ande re plaatsen onderhouden. De passa giers met bestemmingen buiten Nieuw-Guinea dienen dan ook eerst met een toestel van de „Kroonduif" naar Biak te vliegen, voordat zij op het K- L. M.-toestel kunnen over stappen. Als regel vliegt dezelfde beman ning van het K.L.M.-vliegtuig na de De „Neutron" was op weg naar Ma nilla terug, 'n afstand van ongeveer vyf uur vliegen. In Manilla „slipt" de bemanning en een andere brengt het vliegtuig verder. Volgens een bericht van het Fran se persbureau A.F.P. is het vliegtuig op ongeveer 170 kilometer afstand ten zuid-oosten van Biak in zee terecht* gekomen. NA VIER MAANDEN VAN RUST: Lennox-Boyd: Deling van Cyprus niet uit te sluiten Britse troepen hebben maandag met de bajonet op het geweer een menigte van verscheidene honderden jongeren in bedwang moeten houden, die in de hoofdstad van Cyprus, Nico sia, een betoging hield. De demonstratie, opgezet om sa men te vallen met het Cyprus-debat in het Britse Lagerhuis en met de overhandiging van het Griekse ver zoek betreffende Cyprus aan de Ver enigde Naties, verliep snel. Het was de eerste grote betoging sedert het bestand met de Eoka. Griekenland heeft maandag in een regeringsnota bij de Ver. Naties om een nieuw debat over de kwestie- Cyprus gevraagd. Olie en aardgas ontdekt in Lybië De regeringscommissie voor olie •an Libië heeft bekendgemaakt, dat er bij een eerste boring in het gebied van Al Auenat in het zuidwesten van Fezzan, niet ver van de Algerijnse grens, een olie- en aardgaslaag is ont dekt. Volgens het communiqué wor den de boringen, die door de „Esso Standard" werden uitgevoerd, voort gezet met het doel belangrijker hoe veelheden op grotere diepte te vin den. Deze vondst, welke gedaan werd kort na het ontdekken van een laag aardgas door de „Mobil 'Oil of Cana da" op ongeveer 300 km. afstand, is bemoedigend voor het gehele gebied van Fezzan. De regeringscommissie voor olie ontvangt nog steeds aanvragen voor concessies voor de exploitatie van olie. Tot de maatschappijen die een dergelijk verzoek hebben ingediend, behoort ook de Italiaanse maatschap pij „Agip". Onlangs heeft de regering van Libië echter verklaard, dat er geen enkele a aanvrage voor concessie voor de exploitatie van olie in Fez zan in overweging genomen zal wor den. Prinses MargTiet is bevorderd tot de 3de klasse gymnasium van het In- crementum van het Baarns lyceum. Prinses Marijke is bevorderd tot de 5de klasse van de Nieuwe Baarnse school. Beide prinsessen zijn gister middag vertrokken voor een vakantie in Frankrijk. In het Britse Lagerhuis heeft de Labour-afgevaardigde, James Callag- han, maandag bittere kritiek op het regeringsbeleid ten aanzien van de toekomst van Cyprus geoefend en de regering „slappe inertie" verweten. Vier maanden waren voorbijge gaan, aldus Callaghan, „niet eén schot is gevuurd en niet één woord is door de minister van koloniën ge sproken om deze mensen uit te nodi gen, voor besprekingen naar Londen te komen". De K.L M. verklaarde desgevraagd dat in het telegram dat zjj uit Biak heeft ontvangen sprake is van zuid westen. De afstand wordt in dat te legram niet genoemd. Dit zou er op duiden dat de ..Neutron" in de Geel vinkbaai la terechtgekomen. Omstreeks elf uur (Ned. tijd) kreeg de directie van de K. L. M. telegra fisch uit Biak bericht van het onge luk. Het ongeluk is gebeurd onmiddel lijk na de start, tien mjjl van Biak af. vlak bh het eilandje Owi. Op Owi wonen alleen enkele Papoea's. Om half drie in de afgelopen nacht was men er nog niet in geslaagd van Amsterdam uit telefonisch contact met Biak te krü^en. De „Neutron" was op wegn aar Ma nilla, waar het een tussenlanding zou hebben moeten maken, daarna zou de vlucht gegaan moeten hebben via Bangkok. Karachi, Beiroet. Rome naar Amsterdam, waar het toestel woensdagmiddag had moeten aanko men. Namen van overlevenden De namen van de passagiers, die het ongelnk hebben overleefd zijn: H. O. Wagenaar, A. W'age- naar, H. S. Wagenaar, D. L. Lei- ker, V. I. Lelker. W. N. G. de Rijke, F. J. O. C. de Rijke, J. L. S. de Rijke, J. O. de Rijke, M. A. de Rijke, S. E. de Boer. De naam van de overlevende ste wardess is: mej. D. J. Klein Klou- wenberg. DODEN VAN BURGERS MAG NIET VOORTDUREN Premier Ben Goerion van Israël heeft in het parlement verklaard, dat Israël, niettegenstaande de stroom van Sowjet-wapens naar Syrië, gewa penderhand kan reageren op de Syrische aanvallen. In antwoord op een vraag van een communistische afgevaardigde over de toestand In het Israëlisch-Syrisch grensgebied, zei de premier: „Vertel uw vrienden, dat het doden en verwonden van Israëlische burgers niet ongestraft kan voortgaan." Hoewel hij de Sowjet-Unie niet by name noemde, verklaarde Ben Goerion: „Iedereen weet waar de wapens en de opruiende propaganda vandaan komen, zelfs de communistische leden van het Israëlische parle ment weten dat." van premier Soehrawardi afgewezen Het parlement verwees het debat over de toestand in het grensgebied naar zijn commissie voor buitenland se zaken en defensie. Een Israëlische woordvoerder heeft maandag het aanbod van premier Soehrawardi van Paki stan om in het Arablsch-Israëli- sche geschil te bemiddelen, van de hand gewezen. Israël is nog steeds voorstander van rechtstreekse onderhandelin gen met Arabieren, aldus de woordvoerder. Met het oog op Soehrawardi's verklaring voor de i Echtpaar door bromfiets- ongeluk omgekomen Zondagavond zijn op de Zwaagdijk onder de gemeente Zwaag, bij een ernstig verkeersongeluk twee mensen omgekomen. De heer P. Appelman en mevrouw C. Appelman-Haring uit Midswoud, beiden 54 jaar, reden sa men op een bromfiets. Toen ze vanuit een zijweg de Zwaagdijk opzwenkten, reden ze tegen een uit de richting Hoorn komende, door de heer Kay uit Wervershoofd bestuurde auto op. Me vrouw Appelman werd zo zwaar ge wond, dat zij na enige ogenblikken overleed. De heer Appelman is in het St. Jansgasthuis te Hoorn overleden. Het echtpaar had negen kinderen. Amerikaanse televisie, dat de stichting van Israël „verkeerd is feweest?', achtte hij trouwens de 'akistaanse regeringsleider niet de geschikte persoon voor bemid deling. Nieuwe Aga Khan wil bij zijn volgelingen wonen De nieuwe Aga Khan heeft giste ren verklaard, dat hij „zijn leven zou wijden aan de dienst van zijn volge lingen, precies zoals mijn grootvader deed". De nieuwe imaam hield zijn eerste persconferentie onder de rood en groen gestreepte tent te Versoix (Zwitserland), waarin zijn grootva der de meeste van zijn laatste dagen doorbracht, uitkijkende over het meer en de bergen in de verte. De 20-jarige prins Karim zei te verwachten, dat hij minstens een jaar nodig zou hebben om de verschillende delen van de Ismaili-gemeenschap te bezoeken en dat hij pas daarna zou bepalen, waar hij zich permanent zou vestigen. Dat zal dan zijn, zei hij, „waar het het meeste nodig zal zijn". Ik geloof, dat het. absoluut noodza kelijk is. dat ik temidden van mijn gemeenschap leef en woon". Prins Karim zei, dat die permanen te residentie zich waarschijnlijk bui ten Europa en hoogstwaarschijnlijk in het Nabije Oosten zou bevinden. (United Press), SCHADEREGELING VASTGESTELD. Spaanse monarchie Luis Carrcro Blanco, het hoofd van het kabinet van generaal Franco, heeft maandag het parlement offi cieel meegedeeld, dat In Spanje de monarchie zal worden hersteld, wan neer Franco overlijdt of als staats hoofd aftreedt. I>e minister zei, dat het koningsschap „traditioneel en katholiek zal zijn en dat het getrouwr de beginselen van het regime zal die- De vorst, die generaal Franco zal opvolgen, zal echter niet dezelfde macht hebben als generaal Franco, een buitengewoon man die de (bur ger) oorlog won en Spanje veroverde", aldus minister Blanco. De volgende koning zal. naar men verwacht, de thans negentienjarige prins Juan Carlos zijn. Franco, die 64 jaar is. kwam bijna twintig Jaar geleden aan de macht. Minister Blanco deelde ook mee. dat de. regering maatregelen voorbereidt om het mogelijk te maken, in de par lementaire debatten een groter terrein te bestrijken. Maris van Zeggelen te Huizen overleden De schrijfster Marie Christine van Zeggelen is de afgelopen nacht op 87-jarige leeftijd in een tehuis voor bejaarden te Huizen (N.-H.) plotse ling overleden. Marie van Zeggelen (dochter van de dichter Willem Jacobus van Zeg gelen) werd op 8 Juli 1870 in Den Haag geboren. Van 18901918 ver bleef zij in het toenmalige Neder- lands-Indië. Tot *1922 publiceerde zij onder de naam KooyVan Zegge len. Zij schreef verhalen en romans over het Indische leven waaruit haar sympathie en begrip voor de inland se bevolking spreekt. Verder heeft zij verscheidene grote historische romans geschreven, die zij bij voorkeur liet spelen in de 18e eeuw en waarvoor zij de stof putte uit familie-archieven. Van haar oeuvre noemen wij: De gouden kris (1908), Bij het hart van Indië (1926), De plaetse aan de Veght (1930) en een liefde in Kennemerland (1936). Ook heeft zij toneelstukken geschre ven, o.m. bewerkingen van haar ro mans, en verder kinderboeken.! H.b.s-er gewond bij explosie van raket De vijftienjarige h.bj.er Pieter B., die padvinder is, had een zweefvlieg tuigje gemaakt, dat hij met een door hemzelf vervaardigde raket wilde op laten. De jongen ging naar de West duinen, maar de hopman van de pal- vindergroep gelastte hem de raket te begraven. Piet gaf daaraan gevolg, maar toen de hopman weg was, groef hij de raket weer op, die daarbij ont plofte. De jongen kreeg verwondin gen aan de rechtervoet. Drie ministers bekennen op Chinees volkscongres Drie „rechtsgezinde" ministers in China hebben maandag aan het na tionale volkscongres in Peking schrif telijk „hun ideologische zonden be kend". Het ziin de ministers van ver keer, houtindustrie en voedselvoor ziening. Zij hadden tot maandag tijd gekregen om „hun fouten toe te ge ven". De minister voor de houtindustrie Lo Loeng Tsji schrijft, dat hij „ver giftigd" is door het lezen van Engel se en Amerikaanse tijdschriften. Veel van zijn fouten schrijft hij toe aan zijn burgerlijke opvoediing en aan het feit, dat hij heeft gestudeerd in Engeland en Amerika. Urenlange debatten, die weinig nieuws brachten NA URENLANGE DEBATTEN hebben Provinciale Staten van Zee land gisteren het herzieningsvoorstel van Gedeputeerde Staten met be trekking tot het Stretkplan Walcheren aanvaard. Deze herziening was noodzakelijk, omdat aan 'n aantal onderdelen van dit plan de Koninklijke goedkeuring was onthouden, terwijl bovendien de Kroon aan het provin ciaal bestuur de verplichting had opgelegd het plan op een aantal punten te herzien. Aanvankelijk zag het er naar uit, dat de debatten rond dit voorstel zakeljjk en kort zouden zyn, maar het bleek, dat een aantal statenleden zelfs aan twee spreektenrynen niet voldoende hadden en tot in derde in stantie, alsook by de artikelsgewyzebehandeling, allerlei zaken in den brede bespraken. Zonder dat er overigens één enkel nieuw gezichtspnnt naar voren kwam. Zodat tenslott na al deze moeizame debatten het voorstel van Gedeputeerden zonder één 'ziging, werd aanvaard. Het enige succesje, dat aan de kant van de Statenleden werd behaald, was van de heer A. J. Berenpas: de toezegging door Ged. Staten, dat de aan wijzing van een klein deel van het waterwingebied te Vrouwenpolder als kampeerterrein voor de Middelburgse Jeugdraad op korte termijn zal worden bekeken. De heer L. P. van Oorschot (arb.) was de eerste spreker over dit on derwerp en hij beperkte zich tot en kele algemene opmerkingen. Daarbij verklaarde hij voorstander te zijn van het streekplan: „Het is een or deningsplan. Welnu, ik ben vóór or dening!" Deze spreker meende dat de voorgestelde wijzigingen aanvaard dienden te worden en dat vervolgens er nauwkeurig op moet worden ge let, hoe 't plan in de praktijk werkt. Wanneer dan wijzigingen op detail punten nodig zijn, kunnen die als dan worden aangebracht. Overigens wees de heer Van Oorschot er in dit verband op, dat het plan te zijner tijd moet worden ingepast in de wet op de ruimtelijke ordening. De woordvoerder van de S.G.P., de heer D. Kodde, deed het minder kort dan de P.v.d.A.-zegsman. Hij betoog de, dat ondanks de wijzigingen het plan te veel in details treedt. De Kroon heeft op vereenvoudiging aan gedrongen, maar dat betekent niet dat het provinciaal bestuur niet ver der mag gaan dan de Kroon nu heeft aangegeven. Voor wijzigingen achter af, zoals de heer Van Oorschot wil de, voelde Zoutelandes burgemeester niets. Naar zijn mening is bij dit streekplan de gemeentelijke auto nomie verdwenen. „En die auto nomie is mij zeer dierbaar" ver zekerde deze afgevaardigde. Voorts ging hij in op de kwestie van de kampeerterreinen: „Ook hier wordt teveel geregeld en bepaald". De heer Kodde verklaarde zich tegen stander van onteigening en o ver heidsexploitatie van deze terreinen. Tenslotte meende hij, dat Ged. Sta ten het gehele voorstel dienden te rug te nemen om nog eens na te gaan of dit plan nog niet eenvoudi ger kan. Burgemeester A. H. S. Stemerding gprenkend namens de c.h.-fractie verklaarde, dat ook naar zijn mening Ged. Staten met de vereenvoudiging verder hadden moeten gaan. „De Kroon heeft daartoe de weg gewe zen" zo zei hij. „Maar nu het college niet verder is gegaan, moeten we er (Vervolg op pag. 6) Het weer in Europa Volgens de rapporten van gisteravond 7 uur: Stockholm, zwaar bewolkt. 26 gr. Oslo, geheel bewolkt. 20 gr. Kopenhagen, zwaar bewolkt. 2» gr. Aberdeen, zwaar bewolkt. 14 gr. Londen, zwaar bewolkt. 18 gr. Amsterdam, regenbul. 18 gr. Luxemburg, zwaar bewolkt. 18 gr. Parijs, zwaar bewolkt. 20 gr. Bordeaux, half bewolkt. 21 gr. Grenoble, regenbui. 23 gr. Nice, onbewolkt. JO gr. Berlijn, licht bewolkt. 22 gr. Frankfort, onweer. 21 gr. München, geheel bewolkt 17 gr. ZUrlch, regen. 19 gr. Genève, regenbui. 21 gr. Locarno, zwaar bewolkt. 2S gr. Wenen, geheel bewolkt. 22 gr. Innsbruck, regen. 16 gr. Rome. licht bewolkt, 31 gr. AJaccio, onbewolkt. 27 gr. Mallorca, licht bewolkt. 2» gr. VERWACHT... ZELFDE WEERTYPE. Veranderlijke bewolking met plaat selijk enkele buien. Overwegend ma tige westelijke wind. Weinig verande ring in temperatuur. ZON EN SLAAN 17 juli Zon op 4.42 onder 20.54 Maan op 22.39 onder 10.45

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1957 | | pagina 1