-PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT D£ BIL'T Verkorting duur eerste oefening in Nederland niet mogelijk „Maanraket" priemt boven Goes de lucht in rivuinuinLL lluu vtul uuurcnm asrssrrss DJAKARTA BRENGT N.-GUINEA OPNIEUW VOOR VER. NATIES AGA KHAN, MOHAMMEDAAN EN „EUROPEAAN" OVERLEDEN D.io.^ui.t.v. v.» d. mv ma e b k i «ai ma n m i ummmmm Provinciale Zeeuwse Courant. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: O. A. de Kok. a wnt p- regrl m p TJ WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN 61.„. per kw. Losse nummers 15 cent. Zlro no. 35*1*0 P.Z.C.. Midi* „Brieven of adres Bureaus: VHsslngen, Walstr. 58-60. tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 3546 of 3304); Middelburg, Markt 51, telefoon 3841; Goes, Lange VorsUtraat 63. telefoon 2475 (b.g.g. 2228): Oostburg. Nieuwf.raat 43, telefoon 20: Tcrneuy.cn. Brouwerijstraat 2: Z;ci ■.s.rr'-. 24. fi. VERKLARING VAN MINISTER STAF Navo- en nationale verplichtingen zouden in het gedrang komen Naar aanleiding van de besprekingen, die in de defensiecommis sie gevoerd zijn met betrekking tot een eventuele verkorting van de duur der eerste militaire oefening heeft de minister van defensie aan de voorzitter en de leden van genoemde commissie alsmede aan de voorzitters van de beide Kamers der Staten-Generaal een uiteenzet ting doen toeekomen waarin hij o.m. tot de volgende conclusie komt: Een vermindering van de duur der eerste oefening zou thans be tekenen, dat Nederland zijn aan zyn bondgenoten gedane toezeggin gen niet meer gestand zou kunnen doen en bovendien in de vervul ling van zijn nationale verdedigingsverplichtingen zou moeten te kort schieten. Indien Nederland zijn Navo-afspraken zou willen blij ven honoreren, zou dit slechts kunnen geschieden ten koste van ontwrichting van de nationale verdedigingssector en daarmee van de samenhang en het noodzakelijk evenwicht tussen deze taak en de Navo-taak. Een toelichting op zijn conclusie zegt de minister van defensie o.m.: Reeds een geringe verkorting van de duur der eerste oefening zal moeten leiden een algehele herziening, zowel van onze Navo-afspraken als van de voorzieningen door de onder na tionale verantwoordelijkheid geble ven verplichtingen. Met name zal het plan tot vorming van twee parate aevisles moeten worden opgegeven, zal moeten worden aanvaard, dat Nederlands Nieuw-Guinea niet meer naar behoren kan worden verdedigd en zal de omvang van de luchtmacht in aanzienlijke mate moeten worden beperkt. Wil niettemin aan de Navo- afspraken worden vastgehouden, dan zal dit 'slechts kunnen geschieden door vrijwel al het in de nationale sector ingedeelde parate personeel naar de Navo-sector over te hevelen. Dit zal echter tengevolge hebben dat voor de territoriale verdediging geen parate eenheden waaronder luchtdoelartillerie-aanwezig zullen zijn en het huidige systeem van de luchtverdediging geheel wordt ont wricht. Beroepspersoneel Op de vraag of, indien de duur der eerste oefening wordt verkort en derhalve de parate sterkte wordt ver laagd, deze verlaging kan worden gecompenseerd door het in dienst ne men van meer beroepspersoneel, zegt minister Staf in zijn schrijven o.a.: Wanneer door het terugbrengen van de duur der eerste oefening tot 16 maanden, een ploeg dienstplichtigen van de Koninklijke Landmacht (on geveer 7000 man), minder onder de wapenen is, kan deze vermindering worden gecompenseerd door het in dienst nemen van 7000 man beroeps- Atoom Jn Amsterdam draait op Schiphol de tentoonstelling „Het Atoom", waarmee men voor Nederland het atoomenergie-tijdperk op verbeelding rijke wijze wil inluiden. Het is geen tentoonstelling in de amusante bete kenis, die dat woord voor velen heeft gekregen. Geen reeks van ker misvermakelijkheden, eethuisjes, ver kooplokalen en daarnaast ook nog wat expositieruimte. De tentoonstelling „Het Atoom" is een echte tentoon stelling, die de ogen van de bezoekers wil openen voor grote veranderin gen, welke op komst zijn nu het ge heim van de atoom-energie ten dele is ontsluierd en die ook iets van de menselijke angst daarvoor wil weg nemen. Angst leeft nog bij velen, wanneer er gesproken wordt over atoom splitsing en atoomenergie, want men denkt allereerst aan atoombommen, aan vernietiging van al wat leeft en aan de gruwelijkste vorm van oorlog, welke thans mogelijk is. De tentoonstelling „Het Atoom" bestrijdt deze angst door begrip en inzicht te geven in een materie, die eigenlijk heel moeilijk op populaire wijze gedemonstreerd kan worden. De expositie is helaas behalve leer zaam ook wat zwaar geworden en zeker geen tentoonstelling voor kleuterschoolkinderen Maar ze zal het Nederlandse volk wakker maken, oók voor het feit dat ons volk thans een aanwijsbare achterstand heeft bij het atoomonderzoek en bij de studie van de toepassing der atoom energie. Landen als de Verenigde Staten, Engeland en Rusland zijn ons ver vóóruit! Tievallig kwam deze week de atoomnota af van minister Zijl stra- en voorts werd 't wetsont werp inzake het Euratom-verdrag ge publiceerd. Uit de nota blijkt, dat het Neder landse volk in de nabije toekomst vele miljoenen guldens beschikbaar moet stellen om zich tijdig te voorzien van onmisbare energie-installaties, welke op atoomkracht werken. Daarnaast regelt het Euratom-ver drag de samenwerking van enkele Westeuropese landen voor het ver garen van kennis over de atoom energie. Nu zal men zich van dal verdrag niet al te veel moeten voor stellen. De landen werken wel sa- (Vervolg op pag. 3) personeel. Evenzo zou bij de Kon. Marine en de Kon. Luchtmacht een verlies aan dienstplichtigen niet tel len, indien dit verlies werd goedge maakt door aanwerving van vrijwil lig dienenden. Ook de strijdwaarde zou ongetwijfeld toenemen, indien meer beroepspersoneel werd inge deeld en dan vooral bij het leger- niet slechts officieren eh onderoffi cieren, doch ook korpporaals en sol daten. Een en ander acht minister Staf thans echter uitgesloten. Reeds nu slaagt men er alle wervingscam pagnes ten spijt nog niet geheel in om voor het leger de vereiste aan tallen aspirant-beroepsonderofficieren te werven en benadert men deze aantallen slechts door niet te streng de hand te houden aan de aanne- mingseisen. Ook bij de Kon. Marine en de Kon. Luchtmacht ziin de laat ste jaren de wervingsresultaten niet van dien aard, dat enig succes kan worden verwacht van pogingen om op korte termijn veel groter aan tallen vrijwilligers aan te trekken. Integendeel, het is thans niet of nau welijks mogelijk de huidige sterkte aan beroepspersoneel te handhaven, aldus minister Staf. In studie zijn thans twee nieuwe mogelijkheden om aan het nodige :hnische beroepspersoneel en vrij willig dienend personeel te komen, zo heet het verder, t.w. 1 en geheel nieu we groep beroepsmilitairen vormen, een groep specialisten zonder de ge bruikelijke militaire rangen en 1 voor dienstplichtigen de mogelijk heid openen vrijwillig in de rang van soldaat of korporaal een beperkte tijd na te dienen op dezelfde voet als reeds geldt voor jonge reserve-offi cieren en dienstplichtigen onderoffi cieren. Een dergelijke wjizlein" in de personeelsstructuur zouden ech ter tal van repercussies hebben op de belangen van de zeer velen, die in de reeds bestaande structuur hun plaats en vooruitzichten hebben ge vonden. Deze foto-combinatie geeft een beeld van de aankomst in Praag van Kroesjtsjew en Boel s ganin. De foto tinkt toont Kroesjtsjew die, staande in 'n open wagen, met zijn hoed de menigte toe- wuift. De rechterfoto laat zien hoe de Tsjechische president Antonin Zapo Tocky rechts Kroesjts- ee jexo verwelkomde in Praag. «iiniiunnniiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiniiiniiiiiii Regering „verwonderd" over Amsterdamse tunnelplannen De regering heeft met verwonde ring kennis genomen van de mede delingen over de (Amsterdamse) plannen voor de IJ-tunnel, die de in druk kunnen geven alsof het vast zou staan, dat thans met de uitvoe ring kan worden doorgegaan. In het standpunt der regering, zoals het in de Tweede Kamer is uiteengezet, is geen verandering gekomen. Het kan voor haar oordeel ook niet beslissend zijn of voor een beperkt deel der kos ten een lening kan worden gesloten. De regering heeft zich bereid ver klaard tot besprekingen met het Am sterdamse gemeentebestuur, zowel over de technische als over de finan ciële problemen. Zij betreurt het, in dien daarop wordt vooruitgelopen. Verhoogde kosten voor schoolmelkverstrekking Rijk kan geen subsidie verstrekken Het ryk kan geen subsidie verstrek ken om de verhoogde kosten voor de schoolmelkverstrekking op te vangen na de jongste prysstijging van de melk. Minister Suurhoff heeft dit, me de namens minister Mansholt, meege deeld in antwoord op schriftelijke vra gen van het tweede kamerlid de heer Roemers. REEDS CONTACTEN GELEGD Programmapunt van het noodkabinet Naar welingelichte kringen don derdag hebben verklaard, treft de In donesische regering voorbereidingen om het geschil tussen Indonesië en Nederland over westelijk Nieuw-Gul- nea dit jaar opnieuw aan de Verenig de Naties voor te leggen. Het kabi net zal hierover spoedig een defini tieve beslissing nemen, zo voegden zij daaraan toe. Grote vlootmanoeuvres in Atlantische Oceaan Van 15 tot 28 september zullen meer dan 150 schepen van zes Navo- landen deelnemen aan vlootmanoeu vres in het noordelijk deel van de At lantische Oceaan. Dit werd bekendgemaakt door vlce- admiraal Robert B. Pirie, comman dant van de Atlantische vloot, die door admiraal Jerauld Wright, gealli eerde opperbevelhebber in de Atlan tische Oceaan, benoemd is tot com mandant by deze manoeuvres. Schepen en vliegtuigen van Cana da, Frankrijk, Nederland, Noorwegen en Engeland zullen tezamen met Amerikaanse schenen aan de oefenin gen, die de naam van „Strike Back" zullen dragen, deelnemen. De oefeningen zullen zich uitstrek ken over het noordelijk deel van de Atlantische Oceaan tot de Britse ei landen en delen van de Noordzee. In een woensdagavond gehouden kabinetszitting hoorde het kabinet een rapport over de kwestie-Nieuw- Guinea van dr. Abu Hanifah, hoofd van de afdeling Verenigde Naties van het ministerie van buitenlandse zaken. Volgens genoemde kringen heeft het ministerie van buitenlandse za ken reeds een aanvang gemaakt met het opnemen van contact hierover met de landen, behorende tot de Azi- atisch-Afrikaanse groep in de Ver enigde Naties, teneinde zich te ver zekeren van de nodige steun om de ze aangelegenheid opgenomen te kril- gen op de agenda van de volgende ïmene vergadering van de V.N. 'e voortgezette strijd voor de te rugkeer van West-Irian naar het grondgebied van de Indonesische re publiek is een van de vijf punten van het programma van het tegen woordige nood-kabinet, onder lei ding van premier Djuanda Kartawid- Vólgens dezelfde kringen zal oud premier Ali Sastroamidjojo, die voor zitter was van de in 1955 in Ban doeng gehouden A. A.-conferentie, ditmaal met de leiding van de Indo nesische delegatie naar de Verenig de Naties worden belast. Lucratief leiderschap een1 gezienet6gast aan de Rivu gaat over op Aly Khan Te Genève is donderdag aan een hartaanval overleden de 79-jarige Aga Khan, het hoofd van een mo hammedaanse secte, die tegenwoor dig grotendeels in India en Pakistan is gevestigd. De Aga Khan, die aan zijn religieuze leiderschap grote in komsten ontleende, resideerde offi cieel in Bombay, maar vertoefde vooral in Europa. Door zijn grote in vloed in de mohammedaanse wereld aan te wenden tegen de Duits-Turk se propaganda voor een heilige oor log, bewees hij tijdens wereldoorlog I aan Engeland belangrijke diensten. Brits-Indië heeft hij vele malen op Ronde Tafei- en Volkenbondsconfe- Tussen een oude lantaarnpaal en een nog oudere molen wacht de Goese maanraketop haar „televisie start". Foto P.Z.C.). was een geziene gast aan de Rivfèra en in andere mondaine oorden, vooral door zijn grote belangstelling voor de paardensport. Zijn leiderschap gaat nu over op zijn zoon prins Aly Khan. die met zijn verloofde, de mannequin Bettina in de Geneefse villa aan het sterfbed van zijn vader stond. Ook de tweede zoon van de Aly Khan, Sadroeddin, was overgeko men met zijn verloofde Nina Dyer. Sadroeddin en Nina Dyer zouden maandag in het huwelijk treden. De Aga Khan is zelf vier keer ge trouwd geweest, eerst met een Perzische, daarna (in 1909) met de Italiaanse Theresa Magleano, vervolgens, in 1929, met de Fran- caise Andrée Caroon, dochter van een restaurateur te Chamery, die 23 jaar jonger was dan hij en in 1944 met de 38-jarige Yvette La- brousse van Cannes, een kostuum naaister die in 1930 tot „Miss France" was gekozen. Aan Aga Khan wordt vandaag ook aandacht besteed in de rubriek „Het Wereldgebeuren". MET EEN BEETJE FANTASIE is er een raket te maken van het enorme stalen gevaarte, dat aan de Goese Pol derweg op honderd meter hoogte lood recht en wat dreigend het luchtruim in priemt. In wezen is het allemaal veel onschuldiger, geen object waar over bezorgde kamerleden vragen aan een minister behoeven te stellen. De Inwoners van Goes en omgeving zyn al een beetje gewend geraakt aan het beeld van de zware betonnen kolos, met daarboven sinds een paar weken de bjjna vjjftig meter hoge stalen an tennemast, die de Ganzestad opeens de hoogste toren (130 meter) van Zee land hebben geschonken en straks de televisiekijkers in onze provincie een haarscherp beeld op hun toestel zullen bezorgen. Dat straks zou volgens de laatste officiële mededelingen in sep tember a.s. zijn, maar of dit het ge val zal zynEr zou dan In heel korte tyd nog zéér veel moeten gebeu ren en daarom zyn er al mensen, die voorzichtigjes spreken over begin vol gend jaar Met ongeveer vierhonderd treden in de knieën de montage van de lift is nog maar zover, dat ze alleen van de eenentwintigste verdieping af kan worden hediend krijgt de bezoeker boven een bijzondere gewaarwording. De achtenveertig meter hoge antenne mast, welke van de grond af gezien sche Her in stukken naar boven ge hesen, rust er thans op het beton nen dak van de toren. Een knap stuk constructiewerk, dat wel oersolide moet zijn, want er komt nog zo een en ander aan die mast te hangen. De leek denkt bij een antenne meer aan een draad, maar voor een nTaar^T^ïög~nïërT'sïëv^siëJ^Tïarïidaa7^ nog vrij smal lijkt, blijkt in \yerkelijk- heid aan de voet een doorsnee van vijf meter te hebben. Een kolossale koker van staal, welke geleidelijk taps toe loopt, maar aan de top toch nog een breedte van 1.80 meter heeft, zodat er op het hoogste bordesje gemakkelijk een paar man kunnen staan. De Dortmundse mastenbouwer Fried! met zijn ploeg „luchtacroba ten" heeft wekenlang tussen hemel en aarde gezweefd om dat gevaar te op zyn plaats te zetten. Vijftig duizend kilo staal, met de elektri- te.Lvisiezender komt wat anders kij ken. Op het dak van de voorlaatste verdieping liggen de antennes al ge reed. Niet minder dan zestien in to taal. Grote en zware, vreemd uitzien de constructies, waarvan er vier aan elke kant zullen worden bevestigd. Daaronder komen dan nog eens de an tennes voor de F.M.-zender, maar dat is weer het werk van een andere dienst. 't Is er nog knap druk in de toren met de ambachtslieden. Op alle ver diepingen, hoog boven Goes, kan men hen aantreffen. De timmerman, die in de cantine de laatste hand ligt aan het buffet dat straks het bedieningsperso neel zal laven, de schilder en de vloe- renlegger, de elektricien en de liften- bouwer. de Duitse monteur en zijn P. T.T.-collega voor de antennemontage. Allemaal mensen, met zogezegd „top" functies. Ze zitten althans hoog en ge nieten iedere dag gratis van een prachtig panorama over Goes. Bij hel der weer tot aan Vlissingen en Roo sendaal toe. De mannen zullen er nog wel een thdje van kunnen profiteren, want er blijft heel wat te doen voor het bouw werk klaar zal zyn. Aanvankelijk werd gerekend met een bouwtijd van tien maanden, het zijn er intussen al vijfentwintig geworden, doch voordat ook P.T.T. alle apparatuur zal hebben geplaatst en de toren dus bedrijfs klaar zal zijn, is men nog wel enkele maanden verder. Daarom, of de tele visiezender Goes reeds in september in de ether komt Het lijkt haast niet mogelijk Drie Hongaren aan doodstraf ontsnapt Drie Hongaarse „tegenrevohi- tionairen", die tot de doodstraf waren veroordeeld, zijn donderdag volgens radio-Boedapest uit de Marko Utfa-gevangents in Boeda pest ontsnapt. Radio-Boedapest deed een be roep op de bevolking om „de au toriteiten te helpen de ontsnapten te arresteren". De ontsnapten zyn: de 23-jarlge Zwigmund Sipos. de 25-jarige Pal Ba- Kosi en de dertigjarige Joszef Erdesz. Volgens radio-Boedapest werden zij wegens „moord", beroving en andere tegenrevolutionaire daden", ter dood veroordeeld, omdat zij in januari j.l. een majoor van de Hongaarse militie te Boedapest zouden hebben vermoord. Zij werden er ook van beschuldigd voorbereidingen te hebben getroffen voor een opstand, die 15 maart 11.. de dag waarop Hongarije in 1848 tegen Oostenrijk in opstand kwam. nad moeten uitbreken Het te Boedapest verschijnende dagblad ..Estihirfap" meldde verleden maand, dat Sipos c.a. een „onwettige revolutionaire arbei dersraad" hadden gevormd met het doel leden der Hongaarse militie te doden en overvallen op politiebureaus te organiseren. Brits schip nog vast op koraalrif Het Britse passagiersschip „Relna lel Pacifico" <17.827 ton), dat maan dag op een koraalrif bij de Bermuda eilanden liep, zit nog steeds vast en maakt zware slagzij. Men is begon nen passagiers, die hun reis snel willen vervolgen, van het schip te halen. Een speciaal vliegtuig van de K.L.M. brengt 26 passagiers naar Madrid. VERWACHT... TIJDELIJK REGEN Aanvankelijk zwaarbewolkt met tt|- delijk enige regen, later gevolgd door opklaringen. Zwakke tot matige, maar langs de kust later mogelijk tot krachtig toenemende wind tussen zuidoost en zuidwest. Dezelfde tempe raturen als gisteren, of iets lagere. ZON EN MAAN 13 juli Zon op 4.37 opder 20.58 Maan op 21.15 onder 6.27

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1957 | | pagina 1