PROVINCIALE ZEEUWSE COURAKT D£ BILT Kroesjtsjew „wil het IJzeren Gordijn wel ophalen" H.M.D.T. en R.Z.V.T. eindigden gelijk in Zeeuws Landjuweel TUNESIË WENST HET VERTREK VAN DE FRANSE TROEPEN VERWACHT... 200e jaargang - no. 129 Dagbladultgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. v. d. Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdredO. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 58 cent per week; 7.00 p. Jew.; fr. p.p. 7.25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Maandag 3 juni 1957 i 2» cent per tenue Int. meded Kleine adv. 23 cent p. r van L- •eau v. d. blad" 23 of adres cent meer. Bureaus: Vlisslngen. Waletr. 58^0, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 3548 of *304; Middelburg, Markt 51, tel. »M1; Goes, Lange Vorstetr. 63. tel 2475 (b.g.g. 2223); Ooetburg. Nleuwstraat 4i, tel. lerneuzen. Brouwerijitr. 2; Zieriktce: N. Bagrrostrsat :4. tel. 23 HET KREMLIN TOONT WEER EEN GLIMLACH... Plan van Eisenhower: proef met stopzetting van kernproeven Nikita Kroesjtsjew, de Russische partijsecretaris, wil het IJzeren Gordijn wel ophalen, hy wil alle handelsbeperkingen opheffen en komen tot een uit gebreid program van culturele uitwisseling tussen alle volken der wereld, in het bijzonder tussen het Amerikaanse en het Russische volk. Hp wenst te komen tot een normaliseren van de betrekkingen tussen alle volken. Kroesjtsjew wil genoegen nemen met een bescheiden begin, als een alles omvattende ontwapeningsovereenkomst nog niet mogeiyk zou zijn. „Wy willen geen oorlog, maar oorlog kan ons wel opgedrongen worden", aldus de partijsecretaris in een vraaggesprek voor de Amerikaanse televisie, dat gisteravond werd uitgezonden. Tydens het weekend is door diplomatieke kringen een tip opgelicht van de sluier, die nog lag over de nieuwste Amerikaanse ontwapeningsvoor stellen. Volgens welingelichte kringen zou 't nieuwe plau-Eisenhower, dat door zyn persooniyke vertegenwoordiger op de Londense ontwapenings conferentie, Stassen, gelanceerd zal worden, voorzien in het nemen van een proef met beperking van de kernwapenproeven. De Amerikanen hebben in de woestyn van Nevada zondagochtend weer een proef met een atoombom genomen. Ontwapeningsplan Het „eerste-stap"-ontwapeningsplan van Eisenhower wil op den duur af schaffing van de atoomwapenproe- ven, een verbod van de produktie van kernwapens en een waterdicht lucht) inspectiesysteem, waarvoor waarschijnlijk het Noordpoolgebied als proefzone voorgedragen zal wor den. Eisenhower heeft aezer dagen gezegd, dat de Amerikanen niet by voorbaat elk gebaar van de Russen moeten wantrouwen en dat men ze in de kwestie van de ontwapening hal verwege tegemoet moet komen. Uit Londen wordt vernomen, dat premier Macmillan ook 'n or voorstel in de pen 5 Uitwisseling In het gesprek voor de C.B.S.- televisie dat een uur duurde ver telde Kroesjtsjew, dat de Sowjet- regering desgevraagd bereid zou zijn de westelijke diplomaten in Rusland meer vrijheid van bewe ging te geven, ais er een „weder zijds akkoord" tot stand wordt ge bracht. „Wij hebben nooit verheeld, dat er een ideologische strijd zal zyn tussen kapitalisme en socialisme, maar wy hebben absoluut niet gedacht, dat dit hetzelfde als oorlog zal zyn. Laten wij liever concurreren, handel drijven en onze ervaringen op het gebied van landbouw, industrie en cultuur uit wisselen", aldus de Russische leider. Hij wilde, dat de V.S. hun troepen uit westelijke landen zouden terugtrek- Jongeman te Oploo pleegde moordaanslag op molenaar Te Oploo, gemeente Sint-Anthonis, is zondagmorgen een moordaanslag gepleegd. De 23-jarige H. C. wandelde het erf van de molenaar B. Rutten (20) op. C. had een oogje laten vallen op de zuster van Rutten. Er ontstond e.en gesprek, dat uitmondde in een twist. Rutten verzocht de bezoeker zijn erf te verlaten. De laatste gaf hier aan echter geen gevolg en toen kwam het tot een handgemeen. Op een mo ment haalde C. een zware browning- revolver te voorschijn. Hij loste drie schoten. Het eerste kwam in de deur van de woning terecht. Het tweede trof Rutten in de onderbuik. Het der de was gericht op de zwager van Rut ten, die deze te hulp schoot. Het miste evenwel zijn doel. In een ziekenhuis werd Rutten on middellijk geopereerd. Zijm toestand is nog ernstig. C. werd door de rijks politie op de vliering van zijn woning gearresteerd. Hij bood geen tegen stand. Op hem werd het vuurwapen gevonden. Een hevige brand heeft een scheeps werf in Vancouver verwoest. Vijf sche pen werden door het vuur In de as ge legd. Men schat de schade op 750.000 dollar. |IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII|IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM gj Oud-commissaris bestelt de eerste 1 obligatie j§ De oud-commissaris der ko- ningin in de provincie Noord- Holland en oud-voorzitter van de commissie van advies inzake oeververbinding Noord- zeekanaalY, dr. J. baron M de Vos van Steenwijk heeft het gemeentebestuur van Am- sterdam een schrijven doen toekomen, waarin hij het col- lege van B. en W. gelukwenst M met de inhoud en formulering van het besluit van de ge- meenteraad van 29 mei jJ. in- zake de Y-tunnel. |e Hij verzoekt het gemeentebe- n stuur de eerste obligatie van de „Y-tunnel lening 1957" h 1.000 gld voor hem te willen ff reserveren. Fi lllillllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ken, „dan zullen wy onze troepen uit de Oosteuropese landen terugtrek ken. Elders hebben wij geen troepen". Boelganin optimistisch Het Russische persbureau Tass heeft bekendgemaakt, dat de Sowjet- Ïremier, maarschalk Boelganin, zich ortgeleden tegenover evi aantal verslaggevers optimistisch over de toekomst heeft uitgelaten. Jk meen, dat het de gehele wereld duidelijk moet zijn, dat de afgelopen oorlog teveel ongelukken en ongeluk- kigen op zyn geweten heeft. Het is moeiiyk aan te nemen, dat het mens dom een nieuwe wereldkrijg zou moe ten meemaken", zo had Boelganin verklaard. Met het hijsen van de nationale drie kleur verrichtte de heer A. Schout, lid van Gedeputeerde Staten van Zee land, zaterdag op symbolische wijze de opening van het nieuwe vereni gingsgebouw annex badhuis in Gapinge Foto P.Z.C.) Formateur Pflimlin gereed met regeringsprogramma De Franse kabinetsformateur en kandidaat-premier Flerre Pflimlin, is zondag gereedgekomen met een rege ringsprogramma, dat uit vier punten bestaat. Vandaag zal hij het ter goed keuring voorleggen aan de partijde legaties die bij de kabinetsformatie betrokken zijn. De Volksrepublikeinen van Pflimlin en verschillende minderheidsgroepen hebben de algemene tendens van het programma reeds goedgekeurd: de verdediging van Algerije, herstel van de franc, spoedige ratificatie van Euratom- en Euromarktverdragen. en voortzetting van de hervorming in de overzeese gebiedsdelen van Frank rijk. Om half tien hedenochtend komen de socialistische afgevaardigden bij een om de voorstellen van Pflimlin in overweging te nemen. Van hun oor deel hangt de toekomst van de plan nen af. Eerder heeft Pflimlin verklaard dat hij zijn formatiepoging zal opgeven wanneer de socialisten (die 110 zetels in de nationale vergadering bezetten) zijn uitnodiging om in zijn regering zitting te nemen, van de hand wijzen. Kabinel-Ben Goerion kan vandaag vallen Schip voor Israël voer ongehinderd door Suezkanaal De Israëlièche regering onder pre mier Ben Goerion dreigt vandaag een nederlaag te lijden in het par lement, naar ganleiding van het feit, dat zij de Eisenhower-leer voor het Midden-Oosten heeft on derschreven. De beide linkse par tijen van de coalitie, de verenigde arbeiderspartij en de socialistische eenheidspartij, hebben namelijk aangekondigd, dat zij tegen het voorstel tot goedkeuring van het regeringsbeleid in dezen zullen stemmen. Een Deens schip van 800 ton. dat door een Israëlische maatschappij was gecharterd is zondag met bouwmaterialen in de Israëlische haven Eilath aangekomen, na een tocht zonder moeilijkheden door het Suezkanaal en de Golf van Akaba. Zakje met vergiftigd koolraapzaad verloren Opschudding in Bergen op Zoom Het hele politie-apparaat van Ber gen op Zoom was zaterdagmorgen in ae weer om de inwoners te waarschu wen voor een ernstig gevaar. De ho venier J. Franken had een zakje met zwaar vergiftigd koolraapzaad ver loren. Het zakje met 3 kg zaad was van zijn fiets gevallen. De patrouillewagens van de politie rukten uit om de bevolking te waar schuwen voorzichtig te zijn. Ook de radio werd ingeschakeld om een waarschuwingsbericht uit te zenden. Uiteindelijk bleek, dat een dame het zakje vóór haar huis gevonden had. Zij verkeerde in de veronderstelling, dat een postbode het had verloren Zij wachtte tot de postbode weer langs zou komen. Deze kwam echter niet en nadat de dame (van de bak ker) gehoord had van het verloren zakje koolraapzaad liet zij het door de politie ophalen. Tandartsen voorwaardelijk akkoord met arbitrage De Nederlandse Maatschappij tot Be vordering der Tandheelkunde heeft zaterdag in Zeist een buitengewone ledenvergadering gehouden, tijdens welke de ruim 400 leden zich schaar den achter de voorstellen van het hoofdbestuur inzake de voorwaarden waaronder de tandartsen bereid zijn hun medewerking aan de ziekenfond sen te hervatten. Hierbij staat voorop het streven om tot een verantwoorde tandheelkundi ge behandeling van de ziekenfondspa tiënten te komen. Wat de honorering betreft, onder steunde de vergadering het denk beeld om met .behulp Van arbitrage het verschil van mening daarover tot oplossing te brengen. De tandartsen stellen dat arbitrage slechts aanvaard kan worden, indien uitgegaan wordt van de vier oor spronkelijke uitgangsstellingen, dit in tegenstelling met de ziekenfondsen. k|Lj Na tweehonderd dagen op de f§ open zee te hebben doorge- bracht, hebben de vijf beman- ningsleden het houtvlot „Tahi- ti-Nu 1" verlaten. Zij werden hiertoe gedwongen doordat een woeste storm het vlot vol- M komen onhandelbaar had ge- maakt. Op de foto ziet men de vijf mannen, die trachten het M vlot langs het Chileense fregat Baquedano te krijgen, om dan te kunnen overstappen. M niiBiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii? Werkcomité natuurbehoud contra stationering straaljagers op Deelen De stichting „Werkcomité natuur behoud en recreatie", waarin een twintigtal verenigingen en instanties samenwerkt, heeft zich met een adres tot de raad van ministers gewend. Daarin zegt de stichting er met ont- seltenis kennis van te hebben geno men, dat de raad zich verenigd heeft met het voornemen van de minister van.oorlog om op het vliegveid Dee len met straalmotofen uitgeruste vliegtuigen te stationeren. „Uitvoering van dit voornemen be tekent, aldus het adres, dat een der meest centraal gelegen, belangrijk- ste en drukst bezochte gebieden van ons land voor een doeltreffende re creatie verloren gaat". Nieuw hoofd Indonesische vertegenwoordiging Van de zijde van het Indonesische ministerie van buitenlandse zaken is bevestigd, dat de heer Marjoenani, waarnemend hoofd van het directo raat Azië en de Pacific van het mi nisterie van buitenlandse zaken, de heer Kweedjiehoo zal opvolgen als hoofd van de Indonesische diploma tieke vertegenwoordiging in ons land. BOURGUIBA „DESNOODS GEWELD Franse soldaten moesten in kazernes blijven De Tunesische premier, Hablh Bourguiba. heeft zaterdag in een toe spraak, uitgesproken ter gelegenheid van de begrafenis van Tunesische mi litairen, die in een gevecht met Fran se eenheden in het grensgebied tus sen Tunesië en Algerije waren ge sneuveld, medegedeeld dat de Tune sische regering de Franse autoritei ten heeft verzocht onderhandelingen te openen over het terugtrekken der Franse troepen in Tunesië. Hij verklaarde ook dat in het ver volg geen enkele verplaatsing der zich nog op Tunesisch gebied bevin dende Franse troepen zal worden toe gestaan, indien hiervoor tevoren geen toestemming der Tunesische autori teiten is verzocht. „Wij beschikken over de middelen het leger, de nationale burgerwacht en ons gehele volk om verplaatsin gen van Franse troepen op Tunesisch gebied te verhinderen", vervolgde Bourguiba. „Indien wij inderdaad zouden moeten ingrijpen, zal de in ternationale openbare mening oor delen". Bourguiba zei ook nog dat Tunesië Cyprische journalist ter dood veroordeeld De 22-jarige Cyprische journalist Sampson is zaterdag in Nicosia ter dood veroordeeld wegens verboden wapenbezit. ZEEUWS-V LA AM SE VERENIGINGEN SUCCESVOL Tien verenigingen waren reeds voor de vierde maal van de partij Het „Middelburgs Dilettanten Toneel" en het „Reizend Zeeuws Volks Toneel" uit Hulst zyn belde niet een geiyk aantal punten, nameiyk 88.5. als eerste geëindigd van het vierde Zeeuwse Landjuweel, „tempre Avanti" uit Sluiskil werd tweede met totaal 86.4 punt, terwyl „De Trans-figuratie" uit Hulst de derde plaats opeiste met 83 punten. In totaal namen achttien verenigingen aan deze toneelkamp deel, waarin vooral de Zeeuws-Vlaamse verenigingen succesvol waren. Het lag aanvankelijk in de bedoe ling, dat in dit vierde Landjuweel de- zeltde jury zou fungeren als in het derde, namelijk Frits Bloemkolk en Jan Lemaire Jr., de Zeeuwse toneel adviseur. Het bleek echter, dat het jury-lidmaatschap moeilijk kon wor den gecombineerd met het ambt van toneel-adviseur. Om de moeilijkhe den te ondervangen, is Hessel Jongs- ma, die ook tijdens het tweede Land juweel deel uitmaakte van de jury, aangezocht om die taak weer op zich te nemen. Het duo Frits Bloemkelk- Hessel Jongsma bezocht 12 van de 18 voorstellingen, het tweetal Bloem- kolk-Lemaire 3, terwijl Hessel Jongs ma noodzakelijkerwijs twee voor stellingen en Jan Lemaire, eveneens noodgedwongen, één voorstelling al leen moesten jureren., Van de 18 gespeelde stukken wa ren er 10 oorspronkelijk (Nederlands of Vlaams), maar daarvan bleven er vier onder de maat, hetgeen er op wijst, dat voor de toneelverenigingen de kans nog altijd groot is, dat zij j „bekocht" worden. Het spelen van oorspronkelijke Nederlandse (Vlaam se) stukken komt aan de culturele adspiraties van het amateur-toneel meer ten goede dan het ten tonele brengen van „afleggertjes" van het beroepstoneel, zo wordt betoogd. In het rapport wordt de r.-k neelvereniging „St. Paulus" te Mid delburg een bijzonder compliment gemaakt voor het opvoeren van de eersteling van de Belg Michel Thys. In het rapport wordt er voorts op gewezen, dat in tegenstelling tot sommige beweringen, er wel degelijk animo voor deze jaarlijkse kracht meting is. Van de 17 verenigingen, die aan het eerste Landjuweel deel namen, zijn er nog 10 steeds van de partij en dat zijn niet alleen de top- verenigingen, maar ook verschillen de landelijke verenigingen, die hoewel zij geen grote mogelijkheden hebben toch steeds weer willen weten of er vooruitgang in hun prestaties te bespeuren Is. Van deze 10 verenigingen zijn er enkele, die de kans nebben ge kregen om zich van beroepsregie te verzekeren, teneinde op het Landjuweel een goed figuur te slaan. De landelijke toneelorganï- saties zouden zich gelukkig prij zen, als dit initiatief in andere provincies werd nagevolgd, zodat men er aan zou kunnen denken om voor de „eerstaankomenden" in de provinciale landjuwelen een nationaal landjuweel te organise ren. Dit zou meteen het gehele wedstrijdwezen, dat ondanks goedwillende pogingen weinig voldoening geeft, in vaste banen kunnen leiden. UITSLAGEN De totale uitslag van het vierde Zeeuwse Landjuweel is: 1. HMDT, Middelburg (met „MeiS' jesgymnasium" van Ladislos Fodor) 88,d pnt. en RZVT. Hulst (met ingebeelde zieke" van Molière) 88,5 pnt.; 2. Sempre Avanti, Sluiskil (met „Duet voor twee handen" van Mary Haily Bell), 86,5 pnt.; 3. De Trans figuratie, Hulst (met „De dominee van Urk" van Eline Verkade) 83 pnt.;4. Excelsior. Sas van Gent (met „Het lied van alle tijden" van D. H. Scheffer) 75.5 pnt 5. Crescendo, Terneuzen (met „Huwelijksreis zon der man" van Leo Lenz) 73,5 pnt.; 6. Rederijekers, Goes (met „Het ont- stuimigc hart" van John Patrick) 72,5 pnt.: 7. Onderling Kunstgenot. Goes (met „Boeven en madeliefjes" van George Batson) 71.5 pnt.; 8. St. Paulus. Middelburg (met „Het eiland der stilte" van Michel Thys) 69.5 pnt.; 9. AGV, Vlissingen (niet „Een schip vaart uit" van Chris van den Heuvel) 68.5 pnt.; 10. Groede (met „De familie Gregorv" van Wynvard Browne) 68.5 pnt.; 11. KAB. Ts-Hee- renhoek (met „Zondvloed" van Louis Lockefeer) 68.5 pnt.; 12. Contact. Souburg (met „Hilde" van Jan Ubink) 65 pnt.; 13. De Schelde. Breskens (met „Vader Job" van Hans Nesna) 64,5 pnt.; 14 STEC, Souburg (met „Onder één dak" van Jan Fabricius) 64 pnt.; 15. Cortgene. Kortgene (met „De gevaarlijke bocht" van J. B. Priestly) 63,5 pnt.; KAB,_Goes (met „Stormeiland" „niet met Frankrijk, doch met de resten van de koloniale machten op voet van oorlog staat". Zijn toespraak werd door naar schatting 25.000 Tunesiërs aange hoord. Toen hij naar zijn kantoor te rugliep. riep de menigte luidkeels: „Ontruiming, ontruiming". Zaterdag zijn op vele naar het westen de Algerijnse grens lei dende wegen wegversperringen onge richt. Burgers mochten deze echter ongehinderd passeren, evenals vracht auto's met voorraden van het Franse leger, mits de bestuurders over door de plaatselijke Tunesische autoritei ten afgegeven passen beschikten. Er vonden geen verplaatsingen van Franse troepen plaats. De Franse ambassade in Tunis kondigde zaterdagavond aan dat de Franse troepen in geheel Tunesië 48 uur in hun kazernes geconsigneerd zullen blijven „om incidenten te voor komen en met het oog op dr viering van de eerste juni (de Tunesische on afhankelijkheidsdag)". Er kon even wel geen sprake van zijn dat hun vrijheid van handelen aan banden wordt geleed of onderworpen aan voorafgaande toestemming. „De Franse troepen in Tunesië koesteren geen agressieve of onvrien delijke plannen jegens het Tunesische volk", aldus het communiqué van de ambassade. Man bij brand omgekomen Bij een poging de brand te ont vluchten, die was uitgebroken in het zolderkamertje van zijn woning in Amsterdam, is de 69-jarige J. Voogd zaterdagmiddag om het leven geko men. De brandweer trof de man aan op een kamer van de vierde verdie ping aan de voorzijde van het huis. Hij is gestikt in de rook. Het slachtoffer was onvoorzichtig met een petroleumstel omgesprongen. De man verkeerde onder invloed van sterke drank. Zondagmiddag is de vijfjarige Ste ven Kruissen uit Geldermalsen bij het baden in het riviertje de Linge in de pas uitgebaggerde vaargeul geraakt. Toen hulp kwam opdagen, was het knaapje reeds in de diepte verdwe nen. Eerst na twee uur dreggen werd het levenloos opgehaald. Het weer in Europa van Bob Bertina) 49 pnt.; 17. Club van Vooruitgang, Goes (met „Mor genrood" van A. Boere) 40 pnt, luidden: weer max. temp. Stockholm zwaar bewolkt Oslo zwaar bewolkt 22 Kopenhagen zwaar bewolkt 21 Aberdeen regenbul 19 Londen half bewolkt 15 Amsterdam onbew. 24 Luxemburg licht bewolkt 24 Parijs zwaar bewolkt 25 Bordeaux zwaar bewolkt 22 Grenoble zwaar bewolkt 23 Nice regenbui 21 BerJIJn onbewolkt 22 Frankfort onbewolkt 25 München half bewolkt 23 Zürtch onbewolkt 24 Genèvc zwaar bewolkt 33 Locarno zwaar bewolkt 20 Ajaccio onbewolkt 25 Rome onbewolkt 25 Wenen onbewolkt 26 Innsbruck half bewolkt 35 Mailorca half bewolkt 25 WARM WEER. Overwegend zonnig en warm weer met een kans op onweer in de namid dag in het zuiden van het land. Zwak ke veranderlijke wind. ZON EN MAAN 4 juni Zon op 4.26 onder 20.55 Maan op 11.32 onder 0.19

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1957 | | pagina 1