PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Na dag van demonstraties sloot Jordanië zijn grens met Syrië Thoolse boer voelt herbeplanting van weinig voor zijn eiland BILT PRAAG BEWEERTSPIONAGE VAN NAVO ONTMASKERD JONGE VROUW BIJ BRAND IN BUSSUM OMGEKOMEN DE VERWACHT... 200e jaargang - no. 97 Dagbladultgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. v. d. Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 66 cent per week; 7.00 p. lew.; fr. p.p. 7.25 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Donderdag 25 april '57 a cent p. regel Bureaus: Vilsslngen, Walstr. 68—60, tel. 2356 4 lijnen (b.g.g. 646 of 104): Middelburg, Markt 61, tel. 8841; Goes, Lange Vorstatr. 6S, tel 2475 (b.g.g. 22»): Ooatburg, Nieuwstraat 42. tel. 20; Terneuren. Brou wertjstr. Lat 24. tel. K. GEPEUPEL MAAKT AMMAN WEER ONVEILIG Koning Hoessein wijt onlusten aan internationaal communisme Radio-Damascus heeft gisteren gemeld, dat de Syrisch-Jordaanse grens voor alle verkeer in beide richtingen was gesloten. Het radiostation ver tolkte de „verwondering" van de Syrische regering over het sluiten van de grens door de Jordaanse autoriteiten. Onbevestigde berichten zeg gen, dat Iraakse troepen de grens tussen Syrië en Jordanië naderen om deze in de naam van koning Hoessein te bewaken. Deze berichten kwamen op het eind van een dag, die door grote de monstraties en stakingen in Jordanië gekenmerkt was geweest. Deze be togingen waren gericht tegen de regering van de pro-westerse premier Khalidi. Na een onderhoud van negentig minuten met koning Hoessein heeft premier Khalidi gisteravond tegenover een verslaggever van United Press verklaard, niet te zi|n afgetreden. luisterden naar redevoeringen, terwijl andere politiemannen een oogje in het zeil hielden. De politie verspreidde een Koning Hoessein heeft in een ge sprek met vier Amerikaanse journa listen de huidige moeilijkheden in zijn land aan het internationale communisme geweten. Hij zei des noods de staat van beleg te zullen afkondigen om het land te redden. „Wij zullen vechten voor datgene waarin wij geloven en onze verant woordelijkheid nakomen". Sprekend over incidenten in het le- fer zei Hoessein, dat sommige Jor- aanse politieke partijen, die met par tijen in andere landen samenwerken, 1 hadden zich in het leger in te dringen. De officieren en manschappen had den deze plannen echter gedwars boomd. Koning Hoessein verzekerde, dat hij en zijn aanhangers sterker dan ooit tevoren zijn. Het leger stond als één man achter hem. Het is nog niet duidelijk, of Ja mes Richards, de speciale afgezant van Amerika's president Eisenho wer, spoedig gevolg zal geven aan de uitnodiging van de huidige Jor daanse regering, om de Eisenho- werleer in de Jordaanse hoofdstad Amman uiteen te zetten. Verbindingen verbroken Tijdens de demonstraties trok in Amman een reusachtige menigte, on der het roepen van leuzen, naar het regeringsgebouw. Drieduizend be-, togers, die spandoeken en politieman nen (op de schouders) meevoerden, andere politiemannen een oogje in het •lden. De politie verspreidde een groep van 25 betogers die, onder lei ding van een man, die zijn hand vol stenen had, op weg was naar een bio scoop waar Amerikaanse films werden vertoond. Op sommige spandoeken stond te lezen „Bevrijdt de gearesteer- de officieren en stelt ze weer aan" en „Geen luchtledig in Jordanië, maar in het hoofd van Elsenhower". De menigte buiten het regeringsgebouw te Amman riep aan een stuk door „Khalidi treed af". De verbindingen tussen de Jordaan se steden waren woensdag verbroken, daar de toegangen door leden van de veiligheidspolitie waren afgezet. Premier David ben Goerion van Is raël heeft gisteren een nadrukkelijke waarschuwing opgesteld aan het adres van koning Hoessein van Jordanië, dat de Israëllsch-Jordaanse grensin cidenten een gevaarlijke vorm hebben aangenomen. Waarschijnlijk zal deze boodschap via de Engelse of Ameri kaanse ambassades naar Amman wor- verzonden. Zendtijd voor de politieke partijen Tijdens de gisteren gehouden alge mene vergadering van de C.H.U., kwam de kwestie van de zendtijd voor politieke partijen ter sprake. De heer H. Kikkert, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, deelde mede dat men in de Federatie van Omroepverenigingen vrijwel tot over eenstemming is gekomen over een, in onderling overleg geregelde toewij zing van de zendtijd. Veldmaarschalk Bernard Graaf Montgomery, plaatsver- vangend opperbevelhebber van de Navo-strydkr achten in Eu- ropa, heeft zijn functie voor H korte tijd in andere handen moeten geven om. in het Ko- tiing Edward VI I-ziekenhuis H te Londen een kleine operatie te ondergaan. De operatie is inmiddels goed geslaagd en de patiënt maakt het uitstekend. De foto laat zien hoe een ver- pleegster de herstellende stry- der van lectuur voorziet. Gouverneur Nederlandse Antillen geïnstalleerd De nieuwe gouverneur van de Ne derlandse Antillen, drs. A. B. Spee kenbrink, is woensdag met z(jn echt- enote aan boord van H.M. „Van ipeyk" op vlaggend Curasao aange komen. Er waren heel wat mensen, op de been. De plechtige installatie in d<* zaal van de Staten ging gepaard met militair vertoon in aanwezigheid van de regering en het eilandbestuur en talrijke genodigden, die handel, indu strie, geestelijkheid en ambtenaren vertegenwoordigden. De voorzitter van de Staten der An tillen de heer R. J. Isa, zei in een rede o.m.: de Antillen prijzen zich gelukkig dat het Hare Majesteit heeft mogen behagen de keuze van de nieuwe gou verneur der Antillen te doen vallen op een ervaren econoom, een persoon, die zijn sporen verdiend heeft, zowel op nationaal als op internationaal ge bied". Zowel volk, regering als wet gevend college in de Nederlandse An tillen hebben immers alle krachten verenigd om de sociaal-economische opbouw van de Nederlandse Antillen zo goed en zo efficiënt mogelijk ter hand te nemen. De gouverneur verklaarde in zijn antwoord onder meer dat de proble men van dit rijksdeel hem niet on bekend zijn. „Reeds meermalen ben ik op papier ermee in contact geweest. Het is voor mij een aantrekkelijke ge dachte U thans te kunnen helpen met de verdere ontwikkeling van uw land". Oproep van Schweitzer voor V.P.R.O.-microfoon De rede, die dr. Albert Schweitzer dinsdagavond voor de Noorse radio heeft gehouden over de gevaren der proeven met kernwapens, zal vrijdag 3 mei op verzoek van prof. Schweit zer ook door de Nederlandse omroep worden uitgezonden. Dit geschiedt dan om 20.30 uur in het programma van de V.P.R.O. „HOGE OFFICIER KWAM ALS DIPLOMAAT" Tsjechische arts gearresteerd De Tsjecho-Slowaakse autoritei ten hebben woensdag bekendge maakt, dat zij te Praag een spio- nage-organisatie hebben ontdekt, die rechtstreeks door de Navo werd geleid. Een lid van de groep, de Tsjechische arts dr. Josef Mai- er, bevindt zich in arrest op be schuldiging van het verstrekken van economische en politieke in lichtingen aan een „hoge officier van de Navo" te Praag, die daar heen was gekomen als westelijk di plomaat. Volgens de Tsjecho-Slowaakse be kendmaking heeft men bemerkt, dat „vijandelijke agenten, geleid door spionagecentra van de Navo te Stutt gart, Parijs en andere Westeuropese steden, waar Navo-eenheden zijn ge legerd, in Tsjecho-Slowakije werk zaam zijn". De laatste tijd zijn te Praag her haaldelijk arrestaties van weste lijke agenten, voornamelijk Ame rikanen, bekendgemaakt, maar dit is de eerste maal, dat de Navo als leidende organisatie van deze spionage wordt genoemd. Dr. Maler zou by het komplot be- tokken zyn geraakt, toen hy de arts was van de betrokken diplomaat, die voor hem geschenken uit het westen Klacht mee te brengen en hem vaak zich thuis uitnodigde. Later had de diplomaat meegedeeld, dat hy in wer kelijkheid een hoge officier van de Navo was. Volgens de verklaring is de diplo maat sindsdien uit Praag vertrokken. Het Amerikaanse ministerie van defensie heeft bekendgemaakt, dat op het ogenblik een vliegtuig gebouwd wordt, dat een snelheid van 6000 km per uur en een hoogte van 70 km kan bereiken. Het toestel wordt aange duid als de „X-15". Woensdagochtend is te Rotter, dam Er.' Ms. kustmijnenveger Woerden opgeleverd, overge dragen en in dienst gesteld. Op de foto links ziet men fop de trap) ir. Staf en de comman dant van de' nieuwe kustmij nenveger, luitenant ter zee 2e klasse H. Mioulet, tijdens de inspectie van het nieuwe schip. Foto rechts: Nadat de kust mijnenveger in dienst was ge steld, bood do burgemeester van Woerden, H. H. C. Vos, j een geschenk aan dat door de i commandant luitenant, ter zee Mioulet in ontvangst werd ge- nomen. iiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim Nieuwe Sowjet-nota over Wallenberg De Russische rege.-ng heeft Zwe den een nota gezonden, waarin nog maals wordt verklaard dat de Zweed se diplomaat Raoul Wallenberg ki 'n Russische gevangenis is overleden. De schuld van Wallenbergs dood wordt, evenals in de eerste Russische nota van 6 februari, geworpen op een me dewerker van Beria. In de thans overhandigde nota be treurt de Russische regering het, niet m»er inlichtingen te kunnen ver schaffen. Zoals bekend, werd Raoul Wallen berg, die duizenden Joden uit handen van de nazi's heeft gered, kort na de bevrijding van Boedapest door de Russen gearresteerd. Zweden heeft na de oorlog voort durend aangedrongen op vrijlating van Wallenberg. Op 17 februari, na ontvangst van de eerste Russische nota, vroeg Zweden de Sowjetrege- ring, meer gegevens te verstrekken over de dood van Wallenberg. Vrijgezel nummer één stapt in huwelijksboot Op 30 mei a.s., wereldvrijgezellen- dag, zal in het landelijke Schinveld in Zuid-Limburg het burgerlijk huwelijk worden gesloten tussen mej. Mia Ben ders uit Schinveld en de heer Ger Greijn, gemeentesecretaris te Greven- bicht. De heer Greijn is bekend als de initiatiefnemer en organisator van het wereldvrijgezellencongres. Na de burgerlijke huwelijkssluiting zal de inzegening van het kerkelijk huwelijk geschieden in de parochie kerk van Schinveld. De heer Greijn deelde ons mede, dat zijn huwelijk voor hem geen hinder paal zal zijn om door te gaan met het organiseren van het wereldvrjjzellen- congres. Tezamen met zijn vrouw zal hij als organisator zijn beste krachten daaraan blijven wijden. TWEE PERSONEN ERNSTIG GEWOND Farmaceutisch bedrijf brandde geheel uit Gistermorgen tegen negen uur Is brand uitgebroken in een farmaceu tisch bedrijf aan de Gooiberg te Bus- sum, waarbij zich ook enige ontplof fingen hebben voorgedaan. De 26-jarige mejuffrouw H. van der Wal is bij deze brand om het le ven gekomen. De 23-jarige heer Baai man uit Huizen en de 27-jarige me juffrouw Kempen, eveneens uit Hui zen, liepen ernstige brandwonden op. Zij zijn opgenomen in de Majella- stichting te Bussum. Het bedrijf brandde vrijwel geheel uit. De schade bedraagt meer dan 100.000. De eigenaar was verze kerd. De brand Is waarschijnlijk ontstaan In de nabijheid van de tabletteerma- chine. Mei. Van der Wal ontdekte bij deze machine vlammen en waar schuwde de andere leden van het per- Met de 17-jarige jongeman Paus over „dure wedloop naar de dood" Paus Pius de Twaalfde heeft als zijn mening te kennen gegeven, dat de leiders van alle landen en geloofs overtuigingen het als hun plicht moeten beschouwen, de kernenergie in dienst te stellen van de mensheid in plaats van hun activiteit te ver spillen aan een „verschrikkelijke en kostbare wedloop naar de dood." De paus zegt dit in een nota, wel ke hij op veertien dezer heeft over handigd aan de speciale afgezant van de Japanse premier, Matsoesjita, die ijvert voor stopzetting van de proe ven met kernwapens. De „Osservato- re Romano", het blad van het Vati- caan, heeft deze nota woensdag ge publiceerd. In tegenstelling tot natuurrampen, waarvoor men zich buigen moet. gaat het hier, volgens de paus, om een ca tastrofe, die veroorzaakt wordt door de „verdorven lust van de mens tot heersen." De Boer vluchtte zij naar de voor deur, maar het meisje is waarschijn lijk gestruikeld, terwijl tot overmaat van ramp de voordeur dichtsloeg. De, Boer was inmiddels heelhuids bulten gekomen. De 28-jarige heer Baaiman en de 27-jarige mej. Kempen vluchtten met brandende haren via de achterdeur en hadden de tegenwoordigheid van geest zelf naar de op een afstand van 100 meter gelegen Majellastlchting te rennen. Intussen had een werkmeester van een in de nabijheid gelegen fabriek getracht de voordeur te forceren om mej. Van der Wal te redden. Hij wal daarmee nog bezig toen de brand weer arriveerde. Toen de deur ge opend was drongen dikke rookwolkn naar buiten, maar desondanks ging de werkmeester, de heer Brasser uit Bussum, het bedrijf binnen en kwam even later met het slachtoffer terug. Bij aankomst in de Majellastlchting bleek, dat mej. Van der Wal al was overleden. De brandweer bestreed met ver scheidene stralen het vuur, ernstig gehinderd door rookwolken, maar kon toch vrij spoedig de brand loka liseren. Tijdens de brand deden zich enige ontploffingen voor. Het farmaceutische bedrijf werkte voornamelijk voor veterinaire doel einden en vervaardigde o.m. tablet ten ter verdelging van Insekten. Het bedrijf, bestaande uit een laborato rium, een werkplaats en kantoor ruimte, brandde geheel uit. TERWIJL DE HOUTPRIJS HOOG LIGT Besproeiing der gewassen vanuit de lucht wordt er door bemoeilijkt... De boeren op het eiland Tholen zyn niet byster op bomen gesteld. Dit bleek enige tijd geleden, tydens één van de maandeiykse vergaderingen der Herverkavelingscommiskie, toen leden, die voor de boeren in deze commissie zitting hebben, er op aandrongen zo weinig mogelyk bomen te planten op het eiland, waar na de inundatie van 1944 en de ramp van 1953 praktisch geen lover meer te vinden was. Wanneer aan hun wens zou worden voldaan, dan zou evenwel Tholen voorgoed een kale vlakte zyn, waar de wind overheen kon gieren van Stavcnisse tot Oud-Yosse- meer, zonder ook maar één keer in kracht geremd te worden. Geen „aangekleed" landschap dus en bovendien en dat is eveneens zeer belangryk! een verlies van etteiyke honderden hectaren weg berm voor de houtproduktie. En dat in een tyd, waarin de houtprys enorm hoog ligt en de vraag naar hout over de gehele wereld met de dag stygt. toekomst een sta-in-de-weg zouden kunnen vormen voor de vliegtuigen, met behulp waarvan men de land bouwgewassen wil bespuiten. De vliegtuigen zouden dan aan het ein de der kavels niet laag genoeg kun nen vliegen, waardoor de bespuiting op die plaatsen niet effectief genoeg zou zijn. Wanneer de machines voor een bomenry moeten stijgen, brengt dit voorts het gevaar met zich mee, Gedurende de bewuste vergadering van de Herverkavelingscommissie voerden de vertegenwoordigers der boeren o.m. aan, aat de schaduwwer king van het bladerdak der bomen van nadelige Invloed zou kunnen zyn op de ontwikkeling van de gewassen die in de onmiddellijke omgeving van de weg staan. Dit was echter niet hun voornaamste argument. Belangrijker vonden zij het, dat de bomen in de dat een hoeveelheid sproeistof op een ander perceel terechtkomt. En in de meeste gevallen zal op dit stuk grond immers een gewas staan, dat de sproeistof niet kan verdragen, het geen dan weer een schadepost voor de boer betekent. Deze nieuwe japon, uitgevoerd ee in saffraangele chiffon, met |1 H het nieuwe type kimono-lijfje M en een rok in drie „trappen", ee zal als een van de pronkstuk- ken te zien zijn op de beroem- de Engelse renbaan van Ascot, |e welke zoals bekend, de plaats 1 e kleine percelen is, waar altijd de nieuwste En- j| gelse voorjaarsmodesnufjes H worden getoond. Het ontwerp is van Isa MacDonald, de by- ee passende hoed is van Chloe. Op het eerste gezicht lyken de ze beweegredenen volkomen steek houdend. Achteraf bezien echter is het de vraag of de zaak niet zwarter wordt geschilderd dan zy in werkeiykheld Is. In de eerste plaats, zo verzekerde men ons van deskundige zyde, zal het spuiten met vliegtuigen op Tholen nooit van grote importantie kunnen worden, omdat het merendeel der percelen zich hiervoor wegens de geringe grootte niet leent. Het bezwaar van de schaduwwerking valt vry gemakkeiyk te onder vangen door de bomen aan de zuid- en westzijde der wegen te planten, zo zei men ons. Dit laatste is op sommige plaat sen reeds gebeurd, met name in de omgeving van Scherpenisse en in Het zuidelijke deel van de polder Poort- Vervolg op pag. 2) 4 DROOG Droog weer met zonnige perioden. Matige, af en toe vrii krachtige wind tussen noord en noordoost. Over het algemeen weinig verandering in tem peratan r. ZON EN MAAN 26 april Zon op 5.23 onder 19.58 Maan op 3.45 onder 16.23

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1957 | | pagina 1