PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT BILT Mevrouw Myer onverwachts naar Amerika: kwestie-Gaza kritiek Soewirjo geeft vorm aan Soekarno's ideeën Deel van bemanning verliet de zinkende kustvaarder Achilles VOLGENDE WEEK: DE RUYTERHERDENKING DE VERWACHT... 200e jaargang - no. 64 DagbUdultgsvs van da Arms Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. v. d. Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunot-hoofdred.: O. A. de Kok. ABONNIMENT8PRIJS St cent per week; 8.50 p. kw.; fr. p.p. 8.75 per kw. Losse nummer» 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Zaterdag 16 maart '57 ADVERTENTIEPRIJS cent per In*, mededelingen driemaal tarief Kleine advertent.e» (max. regels) M cent p. regel met een minimum van 1.—. „Brieven of adre» bureau v. d. blad' >5 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bureaus: Vlissingen, Wal*tr. 6e—60, tel. 1355 4 lijnen (b.g.g. 648 of 304); Middelburg, Markt 61, tel. 3641; Goes, Lange VorsUtr. 63. tel. 147J (b.g.g. 2228; Oostburg, Nteuwatraat 43, tel. 30; Terneuren. Brouwertjstr. 2; Zlerlkzee: N. Bogcri .at 24. tel. EERST DE DIPLOMATIEKE MIDDELEN Hammarskjöld heeft zijn reis naar Cairo op laatste moment uitgesteld Met het oog op de ernstige toestand in Gaza is de Israëlische minis ter van buitenlandse zaken, mevrouw Golda Myer, gisteravond onver wachts van Jeruzalem naar New York vertrokken. Een hooggeplaat ste functionaris van het Israëlische ministerie van buitenlandse zaken noemde de zending van mevrouw Myer een poging om het vraagstuk- Gaza met diplomatieke middelen o p te lossen, voor men zijn toevlucht neemt tot andere middelen. In een officiële verklaring werd gezegd, dat mevrouw Myer naar New York gaat als gevolg van de aankomst van de Egyptische gouverneur Hassan Abdel Latif in Gaza. Mevrouw Myer reist in een speciaal gecharterd vliegtuig. In de ijskast België ziet voorlopig af van een AntwerpenMoer-dijkkanaal. dat bericht zou m de jaren voor '40 met emotie zijn ontvangen en in 1957 schenkt de krantenlezer er nau welijks aandacht aan. De Antwerpse Sinjoren hebben ge kozen en de Belgische regering heeft gesproken. De heren willen wachten op de uitvoering van het Deltaplan. Daarvan zal dan afhangen of zij nog een AntwerpenMoerdijkkanaal wen sen. Vermoedelijk vindt Antwerpen de handhaving van de Rijnvaart-premies (die afgeschaft zouden worden als het AntwerpenMoerdijkkanaal tot stand kwam) voorlopig belangrijker dan het beschikken over een duur kanaal. Daarmee is thans het Antwerpen Moerdijkkanaal voorlopig in de ijs kast gezet. Het plan heeft bijna honderd jaren lang de goede betrekkingen tus sen Nederland en België vertroe beld. r.' r- -.1. 2 heiSingsacte "van 1839 toen de Belgen 'n zekere vrees koesterden voor de vrijheid van de scheepvaart op de waterwegen tussen de Schelde en de Rijn. Nederland moest zich verplichten bij het onbruikbaar worden van de bestaande waterwegen andere, veili ge waterwegen ter beschikking te stellen of aan te duiden, die even bruikbaar zouden zijn. In 1867 sloot Nederland het Kreek- rak af voor de aanleg van de spoor lijn RoosendaalVlissingen en wel werd ten behoeve van de scheep vaart op Antwerpen het kanaal door Zuid-Beveland gegraven, maar de Bel gen vonden die scheepvaartweg niet voldoende. Dus protesteerden zij en nadien is de AntwerpenRijnverbin- ding een strijdpunt gebleven. Fel laaide de strijd op toen na 1918 de Belgische regering poogde met behulp van zijn bondgenoten uit de eerste wereldoorlog Nederland te verplichten tot het graven van het AntwerpenMoerdijkkanaal. Er kwam een ontwerpverdrag tot stand, dat in het Belgische parlement werd be krachtigd en dat ook door de Neder landse Tweede Kamer werd aanvaard. De Eerste Kamer verwierp echter het verdrag in maart 1927. Onze toenma lige minister van buitenlandse zaken, jhr. Van Karnebeek, zag zich daar door tot aftreden gedwongen en vele Nederlanders zagen hem niet ongaar ne gaan, want, zij waren van oordeel, dat Nederland te vergaande conces sies aan Antwerpen had gedaan. Vooral in Rotterdam heerste vreug de over het besluit van de Eerste Ka mer. In de dertiger jaren zijn de onder handelingen over het kanaal nog even hervat, maar het wilde niet vlotten. Doordat belangrijke gebeur tenissen haar schaduwen vooruit wierpen, raak*e de kanaalkwestie op de achtergrond. Na de jongste wereldoorlog werden in de zoveel aangenamer sfeer van de Benelux-samenwerkiing de bespre kingen hervat. Een Nederlands-Belgische commis sie onder leiding var, de heren Steen- berghe en Van Cauwelaert bracht ad vies uit aan de Nederiandse en Belgi sche regeringen. Er werd een com promis bereikt, of althans de basis voor een compromis. Nadien realiseerde men zich echter in België duidelijk, dat het graven van het kanaal schatten zou kosten. Toen dan ook Nederland besloot tot uitvoering van het Deltaplan, zakte de Belgische belangstelling tot een mi nimum. Wel werd in Antwerpse krin gen nog een enkele maal gepleit voor het kanaal, maar de echte strijdlust was verdwenen. Nu is het plan in de ijskast gezet., waaruit net wel nooit meer te voorschijn zal komen, omdat de technische en economische noodzaak van de kanaalaanleg sterk vermin derd is. Wie in 1927 voorspeld zou hebben, dat de Belgen nog eens uit eigen be weging de kanaalaanleg zouden uit stellen, zou uitgelachen zijnThans lachen de mensen, die altijd beweerd hebben, dat het kanaal door Zuid- Beveland zo slecht niet is en dat het.... nog verscheidene tientallen jaren mee kan.... tot nut van Ant werpen 1 Secretaris-generaal Hammarskjöld van de Verenigde Naties zal vandaag niet naar Cairo vertrekken. Hg heeft zijn reis uitgesteld, vermoedelijk tot het begin van de volgende week. Een woordvoerder van de Verenigde Na ties zei, dat Hammarskjöld van ge voelen is dat zg'n aanwezigheid op het hoofdkwartier der internationale organisatie thans van meer belang is dan een verblijf elders. Andere Hammarskjölds be- ,ste berichten over Midden-Oosten en mevrouw Myer naar factoren voor de reis van New-York. Abba Eban, de Israëlische verte genwoordiger bij de V.N., verklaarde dat de toestand „ernstig" was en dat hg regelingen had getroffen, opdat me vrouw Myer nog een bespreking met Foster Dulles kon hebben voordat de Amerikaanse minister van bui tenlandse zaken in verband met de ko mende besprekingen met de Britse Êremier Harold MacMillan naar de ermuda-eilanden vertrekt. „Van zelfsprekend hebben de jongste ge beurtenissen ertoe geleid, aat Israël zich moet afvragen of de „onder stellingen" waarop het de terugtrek king van zijn troepen uit Gaza heeft gebaseerd, nog van kracht zijn. Tevoren had mevrouw Myer voor het centrale comité van de socialistische Mapai-partij ver klaard: „Als de Egyptenaren de Golf van Akaba weer blokkeren, zullen wij de blokkade met alle kracht van onze wapens breken." Israël beschouwt volgens eei woordvoerder te Jeruzalem de aan komst in Gaza van de nieuwbenoem- i de Egyptische gouverneur en diens staf als een bijzonder ernstige ont- 1 wikkeling, welke ten doel heeft van de Gaza-strook opnieuw een basis i voor de aanvallen van Egyptische zelfmoordbrigades te maken. Het be sluit om mevrouw Myer naar New- York te zenden, werd genomen na dat de Israëlische minister-presi dent, David ben Goerion, dringende besprekingen met zijn raadgevers had gevoerd. Volgens waarnemers te Jeruzalem blgkt hieruit, dat Israël meent dat de toestand Gaza thans een kritiek stadium heeft bereikt. Intussen beweerde gouverneur Hassam Abdel Latif dat „een Egyp tisch bestuur nu de Gazastrook on der beheer heeft" en dat de enige taak van de V.N.-troepen is, het be waken van de wapenstilstandsgren zen. FORMATEUR BENOEMD Menigte bestormde Indiaas gebouw President Soekarno heeft vrij dagavond de voorzitter van de P. N.I., Soewirjo, benoemd tot forma teur van een nieuw kabinet om aan de crisis in het land het hoofd te bieden. De president wenste, dat Soewir jo een kabinet vormt, dat „snel en met beslistheid kan optreden" en dat een nationale raad kan instel len in overeenstemming met de presidentiële conceptie. De president verklaarde niet, dat hij Soewirjo gevraagd had een kabi net te vormen, waarin alle partgen vertegenwoordigd zijn, zoals hij in zijn „plan tot redding van de natie" voor ogen had en dat deelneming van de communisten zou betekenen. (De P.N.I. en de communisten wa- llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllillllllllllllllllllllll Opgejaagd door 'n fikse zuid- westen wind beukten vrijdag- i§ middag de golven het Duitse m kustvaartuig Achillesdat bijna muurvast op de glooiing §f van de Westkappelse zeedijk zat. (FOTO P.Z.C.) ren de enige grote politieke partijen, die Soekarno's plan steunden). Kabi netsformateur Soewirjo weigerde zich uit te laten over het kabinet, dat hij voor ogen had. Hij verklaarde alleen, dat hij vandaag zou beginnen met het plegen van overleg. Een menigte van ongeveer 200 Indonesiërs neeft vrijdag de mess van de staf van de ambassade van India in Djakarta aangevallen en geplunderd. Volgens een woordvoerder van de ambassade werd een lid van de staf door een aantal van de aan vallers vastgehouden, terwijl de overigen alles wegnamen wat zg maar konden dragen. Vervolgens trachtten zij het gebouw te vernie len. Het dak werd er afgerukt. De eigenaar van het aangevallen gebouw had getracht de ambassade ertoe te bewegen het betrokken woon huis te ontruimen, doch deze had Deze reproduktie naar een 1 beroemd paneel van de Ne il derlandse zeeschilder Van de Velde, stelt voor het opbren- l§ gen van het Britse vlagge- 1 schip „Royal Charles" door de Nederlandse vloot onder I De Ruyter. Niet bepaald een I actuele foto, zoals gewoon- 1 lijk op deze pagina, want dit 1 opbrengen speelde zich af in 1667. Maar wij drukken deze reproduktie af omdat alles I wat het leven van De Ruyter betreft in deze dagen hoogst actueel is: volgende week v» k Landbouwer onder trekker geraakt en gedood De 47-jarige landbouwer J. C. te Ens (N.Ó.P.) is vrijdagmorgen tij dens het eggen op zijn land onder de trekker terecht gekomen en op slag gedood. Het ongeluk is vermoedelijk gebeurd doordat de trekker achter uit schoot. Er waren geen getuigen van het ongeluk. Het slachtoffer laat een vrouw en drie kinderen achter. wordt in Vlissingen zijn 350e geboortedag herdacht in te genwoordigheid van H.M. de Koningin en Z.K.H. Prins Bernhard. En omdat het hier om een gebeurtenis gaat, die allerwege grote belangstel ling trekt, voegden wij van daag een extra krant bfj de P.Z.C., namelijk een De Ruy- ter-nurnmer. In vele artike len en foto's wordt daarin 'n beeld gegeven van het leven van De Ruyter en zijn bete kenis voor onze tijd. iiiiiniiniiiiiimiiiiiiiiiiiiiiHiHiiiiiu daarop geantwoord slechts tot ont ruiming te zullen overgaan, indien haar dit werd verzocht door de rege ring, die haar het gebruiksrecht van het pand had gegeven. Blijkbaar had de eigenaar nu met hulp van mede standers eigen rechter gespeeld. Volgens het in Medan verschijnende nationalistische dagblad „Waspada" zal Sumatra zich bij de federatie van Maleise staten aansluiten indien de Indonesische eenheidsstaat niet kan worden vervangen door een federale staat. Atoomreactor door explosie verwoest De Amerikaanse commissie voor atoomenergie heeft vrijdag te Los Alamos (Nieuw Mexico) bekend gemaakt, dat op 12 februari de kern van een proefreactor is ont ploft. Niemand werd gewond, doch de reactor werd verwoest. De reactorkern bestond uit een bol uranium 235, ongeveer 17 cm in door snede, op een driepoot. Het gebouw waar de ontploffing zich voordeed, is niet beschadigd. Het gevaar voor besmetting door straling is met de gebruikelijke reinigingsmid delen opgeheven, aldus de verklaring van de commissie. De reactor was in 1951 gebouwd voor proeven met z.g. „kritieke" of „vertraagde" neutronen. Er zijn meer dan 3500 proeven mee gedaan. „SCALDIS" KON DOOR RUWE WEER NIET BIJ SCHIP KOMEN Later bij Zoutelande opnieuw aan de grond gezet De Belgische sleepboot „Scaldis" heeft In de afgelopen nacht, omstreeks kwart voor een, de Duitse kustvaarder „Achilles", die in de nacht van woensdag op donderdag in dikke mist op de Westkappelse zeedijk was vast gelopen, vlotgetrokken. Het lag in de bedoeling het schip naar Vlissingen te slepen, waar het in dok zou gaan. Maar zover Is het niet gekomen. Kort nadat het schip was vlotgetrokken, constateerde men dat de „Achilles", die door zware golven werd gebeukt, in zinkende toestand verkeerde. Om te voorkomen, dat het schip naar de kelder zou gaan, heeft men toen de „Achilles" even bezuiden de zuiderhoofden Ln de buurt van Zoutelande op nieuw aan de grond gezet. Het schip maakte zware slagzg. Het gelukte aan een deel van de bemanning om over te stappen op 't bergingsvaartuig „Dolphijn" van Smit en Co. Maar de rest van de be manning was gedwongen aan boord van het schip te blijven. Zowel de „Scaldis" als de „Dolphijn" konden vanwege de ruwe zee niet bij de „Achilles" komen. Aan boord van de „Achilles" be vonden zich 13 a 14 personen, acht leden van de bemanning, de vrouw van de kapitein en vier vijf leden van Smit en Co. De reddingboot „President Jan Wierdsma" uit Bres- kens voer in de afgelopen nacht uit om hulp te bieden. Gistermiddag reeds was de positie van de „AchilTes" hachelijk. Zware rollers, opgejaagd door een fikse zuidwestenwmd, beukten keer op keer aan bakboordzijde tegen het schip, dat daardoor steeds hoger te- pende ditkg] Omstreeks twaal ..jg< gen de flauw oplopende dijkglooiin, werd opgeduwd. Omstreel uur in de middag ondernam het lichte sleepbootje „Temy". van 't bergings bedrijf Van den Akker, nogmaals 'n poging om de .Achilles" vlot te krij gen. Maar evenals dit donderdagmid dag was gebeurd, knapte de dunne staaldraad al spoedig door. En om dat men het nutteloze van het nog maals vastmaken inzag, stoomde de „Temy" daarna naar Vlissingen te rug. Omdat zijn schip door het heen en weer schuren op de zware bazaltblok- ken van de Westkappelse zeedijk steeds meer gevaar liep beschadigd te worden, besliste kapitein Off van de „Achilles" toen dat bij 't volgend hoog water de „Scaldis"1' gebruikt zou worden. Staking op Britse werven gaat door Men heeft vrijdagavond ln Engeland de hoop opgegeven dut de staking van de arbeiders ln de Britse scheepw- bouwindustrie, die vandaag zal uit breken, voorkomen kan worden. On geveer 200.000 arbeiders zullen van daag het werk neerleggen. Dit ge beurt op een tijdstip waarop Groot- Brittannlë op het gebied van scheeps bouw aan een hevige buitenlandse concurrentie het hoofd moet bieden. Japan heeft op dit gebied voor de eerste maal in de geschiedenis de lei ding. West-Duitsland komt direct hierna. Tegelijkertijd worden de Britse in dustrie en economie bedreigd door een nog ernstiger slag. Het vakverbond van metaalarbeiders heeft besloten tot een algemene staking, die zaterdag middag 23 maart zal uitbreken. Tengevolge van beide stakingspa rolen zullen meer dan drie miljoen ar beiders het werk neerleggen. Het con flict in belde bedrijfstakken gaat om een loonsverhoging van 10 procent. KORTE PREDIKATIE OVERDEKKING Mattheus 26 vers 39: „Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker mij voorbij gaan". Wanneer U enigermate bekend is met de heilsgeschiedenis, zult U mis schien aanstoot nemen aan dit vjoord van Jezus. ,JHet stond toch vastdat Jezus moest lijden en sterven", zult U opmerken. Wanneer deze gedachte bij U opkomt is het nodig hierop in te gaan, want deze aanstoot is niet op zijn plaats, U meent, dat Jezus Gods zoon is. U is daarbij grootge bracht en nu komt U deze opmerking van Jezus overbodig voor. „Als Gods Zoon kon hij lijden en wist Hij dat Hij lijden moest". Dat is allemaal xcaar. U vergeet hierbij echter, dat Jezus mens was en misschien wel in de eerste plaats mens was. Hij is aan aanvechtingen onder worpen geweest even als U en ik. Hij ziet door het oog van de Heilige Geest, wat er verder zal gaan ge schieden: Hg ziet zich reeds wegge leid en straks-aan het kruishout han gen. Hij weet dit en nu staat er, dat Jezus daartegen op ziet. Htj is bang. Hij is bevreesd en bidt: „O Vader, als het mogelijk is, laat deze beker, waarmede hij het lijden bedoelt voor bij gaan. Jezus komt door deze woorden naast U staan. Dat is de grote troost die voor elk aangevochten mens hieruit voortvloeit. Jezus heeft even als U, lezer, de aanvechtingen ge kend. Hij heeft geworsteld en gestre den. Het mensenleven met al zijn no den is hierdoor bij Jezus bekend. Htj weet wat het is. U kunt daarom nu met een gerust hart naar Jezus gaan en Hem al uxc nood en zorg voor leggen. V komt bij geen vreemde. Dat is het heerlijke van deze woor den. U komt bij iemand, die uw no den kent en TJ niet zal terugwijzen. Zalig de mens, die zo tot Jezus gaat met al zijn nood. Hij zal worden vertroost. Scharendijke. Ds. Alb. van den Ban. VEEL BEWOLKING. Veel bewolking met enige regen of motregen. Overwegend krachtige wind tussen west en zuidwest. Weinig verandering in temperatuur. ZON EN MAAN 17 maart Zon op 6.53 Maan op 21.13 18 maart Zon op 6.50 Maan op 22.31 onder 18.49 onder 7.03 onder 18.51 onder 7.32

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1957 | | pagina 1