PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Euromarkt en Euratom-verdragen klaar om getekend te worden Vakonderwijs voor visserij in Zeeland is dringende noodzaak BILT IN GAZA: 3000 ARABIEREN VIELEN V.N.-P0ST AAN TWEE DODEN EN 9 GEWONDEN BIJ VERKEERSONGELUK 200e jaargang - no. 59 Dagbladultgav» van da firma Provincial® Zeeuwse Courant. Directie: F. v. d. Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. da Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: O. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 52 cent per week: «.50 p. kw.; fr. p.p. 6.75 per kw. losse nummer» 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Maandag 11 maart '57 ADVERTENTIKPKIJS 25 cent per mm. Minlm. p. advertentie 4.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertentie» (max. regel») 22 cent p. regel met een minimum van 1.-. ..Brieven of adra* bureau v. d. blad' 23 cent meer. Giro no. 15**00 P.Z.C., Middelburg. Bureaus: Vllaalngen, Walstr. 58—«0, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 54S of 304); Middelburg, Markt 51. tel. *841; Goe», Lange Vorstatr. «3, tel. 2475 (b.g.g. 2228; Oostburg. Nieuwstraat «2. tel. 20; Temeuren, Brouwerljstr. 2; Zlerlluee: N. Boge. lr««t u. tel. 2». SNEL WERK IN BRUSSEL: Volledig akkoord over produkten uit overzeese gebiedsdelen De Belgische minister van buitenlandse zaken, Spaak, heeft zater dag in Brussel verklaard, dat de deskundigen van de zes landen van „klein Europa" het werk aan de verdragen voor Euromarkt en Eura tom beëindigd hebben. „We hebben elkaar zojuist de hand geschud. We zijn zo blij als alleen maar iemand die een kind heeft zien geboren worden, zyn kan", zei hy. De verdragen zullen thans worden voorgelegd aan de regeringen van Frankrijk, Duitsland, Italië en de Beneluxlanden. De premiers van deze landen zullen op 25 maart te Rome de verdragen onderte kenen. De delegatieleiders zijn met betrekking tot de overzeese gebieden het volgende overeengekomen: De zes landen zullen ten aanzien van de produkten, die afkomstig zijn uit de overzeese gebieden het stelsel toepassen, dat voor hun onderling verkeer op grond van het verdrag voor de gemeenschappelijke markt geldt. Dit wil zeggen, dat aan het einde van de overgangsperiode de produk ten van de overzeese gebieden het ge bied van het moederland zullen kun nen binnenkomen zonder betaling van invoerrechten. Omgekeerd zuilen^de overzeese gebieden ten aanzien van produkten, die afkomstig zijn uit de moederlanden van de gemeenschap, het stelsel toepassen, dat ten aan zien van hun eigen moederland geldt, dit wil dus zeggen, dat de overzeese gebieden beschermd zullen blijven door een douanebelemmering. De Italianen hebben toegestemd in dit stelsel ten gunste van de over zeese gebieden, om de ontwikkeling van die gebieden te vergemakkelij ken. Het verdrag van de gemeen schappelijke markt is de econo mische en gemeenschappelijke ontwikkeling van die gebieden, alsmede totstandkoming van eco nomische betrekkingen met de moederlandgebieden, voor de Bel gische Congo verandert deze for mule voor wat de invoer betreft in feite niets. De zes landen van de gemeenschap zullen zonder discri minatie onder hetzelfde stelsel als de andere landen vallen. Wat de export betreft zullen de produkten van de Congo voort aan profiteren van vrije toegang tot de moederlandgebieden van de gemeenschap. Voorlopige regering De vertegenwoordigers van Frank rijk, West-Duitsland, Italië, België, Nederland en Luxemburg hebben te Brussel ook 'n „voorlopige regering" voor de Euratom en de gemeenschap pelijke Europese markt ingesteld. Dit lichaam, dat een interimcommissie is, zal door de Westduitse ambassa deur te Brussel. Carl-Friedrich Op- huels, worden geleid en zijn zetel te Brussel hebben. Een woordvoerder deelde na af- H. Toxopeus overleden. Op 85-jarige leeftijd is te Delfzijl overleden de heer Hendrik Toxopeus, die 20 jaar voogd van het Wadden eiland Rottumeroog is geweest, De heer Toxopeus is geboren in Nansum (bij Holwierde) en is zijn loopbaan begonnen als matroos. Later was hij kapitein op de sleepboot „Borkum" en als zodanig heeft hij een aantal reddingen ter zee verricht. Als voogd over Rottumeroog werd hij in 1936 opgevolgd door zijn zoon Jan. Na een succesvolle trip van vijf we ken door Zuid-Afrika en Rhodesia, is de Robbenploeg zondagavond op Schiphol teruggekeerd. Op de foto ziet men van onder naar boven At ie Voorbij, Mary Kok, Lenie de Nijs, Greetje Kraan, Rita Kroon en de Robbentrainer Jan Stender bij hun aankomst op het vliegveld. loop van een bijeenkomst mee, dat de „voorlopige regering" tot taak heeft, de weg te effenen voor de uitvoering van twee verdragen in de periode tussen de ondertekening op 25 maart te Rome en het van kracht worden door de goedkeuring door de respec tieve parlementen. Ook zal het li chaam, dat bestaat uit de zes dele gatieleiders, zorgen voor het contact met organisaties als de OEES en de GATT, waarmee Euratom en Euro markt verbindingen zullen onderhou den. Te Aken is de Karei de Grote-prijs toegewezen aan de Belgische minis ter van buitenlandse zaken, Paul Henri Spaak, voor diens werk in het bevorderen van de Europese eenheid. De winnaar van verleden jaar was de Britse oud-premier, sir Winston Churchill. Ook rebellie in Zuid-Sumatra De militaire bevelhebber van Zuid- Sumatra, kolonel Bariian, heeft za terdag in een radiorede bekendge maakt, de macht te hebben overgeno men. Al eerder had het burgerlijk be stuur van Zuid-Sumatra geweigerd de overheidsinkomsten aan de cen trale kas over te dragen. De kolonel zei de macht te hebben overgenomen om de provincie voor ontbinding te behoeden. De centrale regering wordt verweten: onbe kwaamheid. niet nakomen van de on afhankelijkheidsverklaring en het brengen van de buitengewesten in 'n deplorabele toestand. Van Borneo wordt gemeld, dat ook de militaire commandant daar, over ste Basry, op het punt zou staan aan het hoofd van een revolutionaire raad het bestuur over te nemen. Het militaire bestuur in Djakarta heeft zaterdag weer scherpe censuur ingesteld op perstelegrammen over de toestand in het land. Zeer be trouwbare kringen in het paleis van Soekarno wisten te melden, dat de president vandaag met Hatta zou spreken en dat hij zijn plan om com munisten in het kabinet op te nemen, heeft laten vallen. „Inpoldering Dollart is de dood voor Emden". Volgens de Nedersaksische minis ter van economische zaken, Ahrens, betekent uitvoering van de Neder landse plannen tot indijking van de Dollart de dood voor de haven van Emden. Minister Ahrens zei zondag te Han nover tot verslaggevers, dat hij het ministerie van buitenlandse zaken te Bonn op dit gevaar zal wijzen. JOEGOSLAVEN WEIGERDEN DIENST Nasser verwerpt westers Suezkanaal-plan Joego-Slavisclie soldaten van de in ternationale V.N.-politietroepen, die de strook van Gaza van Israël hebben overgenomen, hebben geweigerd om politiediensten (huiszoekingen) in dit gebied te verrichten. Ze waren van mening, dat dit door Egyptenaren gedaan behoorde te worden. Volgens berichten uit Gaza zjjn de Joego-Sla- ven naar elders overgeplaatst. De V.N.-soldaten hebben zaterdag in Gaza van traangas gebruik moeten maken en over denoofden van de mensen moeten schieten, toen 3000 Arabieren daar fel demonstreerden en tot aanvallen overgingen op het hoofdkwartier van generaal Burns. De Deense kolonel Ingholm is tot gouvereur benoemd. President Nasser heeft in het weekend verklaard, dat Britse en Franse schepen door het Suezkanaal zullen mogen varen, indien zij de vol le kanaalrechten aan Egypte betalen. Later werd officieel bekendgemaakt, dat Egypte het westerse interim- voorstel (betaling van de kanaalgel- den aan de wereldbank, die voorlo pig slechts de helft aan Egypte zou doorbetalen) heeft verworpen. Giste ren werd aan de Egyptische regering een nota uit Washington overhan digd. Waarschijnlijk oefenen de Ame rikanen daarin druk uit alsnog het voorstel te aanvaarden als een voor lopige regeling. In een interview heeft Nasser zondag gezegd, dat de Russen „meer begrip voor de Arabi sche positieve neutraliteit" hebben getoond, dan de Amerikanen. Nasser wilde niet meedelen of Egypte de doorvaart door het kanaal van Israë lische schepen zal toestaan. Vanwe ge Israël is zaterdag een schrijven aan het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken overhandigd, waarin wordt uitgesproken, dat Is raël bezorgd is over de mogelijkheid, dat Egypte nog langer zal weigeren Israëlische schepen door het kanaal te laten passeren. In New York is bekendgemaakt, dat secretaris-generaal Hammers- kjöld van de V.N. binnen drie weken voor besprekingen naar het Midden- Oosten zal gaan. Zaterdag is in Syrië begonnen met de herstelwerkzaamheden van de vernielde olie-buisleidingen. Irak krijgt van de Iraq oil company een lening van 265 miljoen om het tekort op de begroting te overwinnen. Drie bergingsschepen waaronder een Ne derlands zjjn zaterdag uit het Suez kanaal naar huis vertrokken. De Egyptische militaire attaché in Stockholm is door de Zweedse auto riteiten tot ongewenst persoon ver klaard. De Zweedse ertstanker „Vit- tangi", die bij Vlissingen aan de grond liep, ligt nu in het dok \7 te Rotterdam. Op deze foto, die fde bodem van het schip toont, M is duidelijk een deel van de H veertig meter lange scheur te H zien, 'die het schip bijna nood- M lottig werd. llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Kans op kabinetscrisis niet groot geacht (Van onze parlementaire redacteur) Op de voorgrond stellende, dat de huidige toestand niet van ernst ont bloot is. kan als mening over de hui dige situatie ten aanzien van de mo gelijkheid van een kabinetscrisis worden gegeven, dat het waarschijn lijk van een kabinetscrisis worden gegeven, dat het waarschijnlijk zover niet zal komen. Inderdaad zijn er twee moties (Biewenga en Janssen) ingediend, die ogenschijnlijk een meerderheid in de kamer hebben en door de regering onaanvaardbaar zijn verklaard. De motie-Biewenga (niet-blokke- ring eigenaarslasten) kan in elk ge val op de steun van A.R. en V.VJD. rekenen. De P.v.d.A. is ertegen. Dus zullen C.H.U. en K.V.P. de doorslag moeten geven Uit betrouwbare bron nen wordt vernomen, dat het gouver nementele deel van de C.H.-fractie, o.a. de heer Tilanus en jkvr. Wtte- waal van Stoetwegen hun stem niet aan de motie zullen geven, evenmin als een deel van de K.V.P.-fractie. De Katholieke boerenbond heeft im-' mers te kennen gegeven liever van de 50 miljoen af te zien. Overigens is het goed mogelijk dat de heer Bie wenga zijn motie nog zal wijzigen. Een wijziging wordt verwacht van de motie-Janssen die handhaving van 60 miljoen subsidie op consump- tiemelk zonder compensatie in de be lastingsector wil. Deze motie heeft inderdaad het hele rechtse blok plus de V.V.D. achter zich, maar daar staat tegenover het krasse: „Wij gaan weg als de motie wordt aange nomen" van minister Hofstra. De K.V.P., zo luiden onze inlichtingen, wil helemaal geen regeringscrisis. Er wordt dan ook druk gedokterd ach ter de schermen. Morgenmiddag zal blijken wét er bekokstoofd is. Auto in volle vaart tegen boom tussen Roermond en Maastricht, on der de gemeente Maasbracht, een ernstig auto-ongeluk gebeurd, waar bij twee personen werden gedood en negen gewond. De heer W. van B. uit Schaes- berg, uilde met zijn auto een voor hem rijdende auto passeren, maar moest voor een hem tegemoetkomen- Aardschokken teisterden Aleoeten en Griekenland De dunbevolkte Aleoeten-eilanden in de Stille Oceaan zijn zaterdag door een hevige aardbeving getroffen. De beving veroorzaakte een vloedgolf van twee en een halve meter, die iets kleiner van omvang vier uur later de Hawaiï-eilanden bereikte. De bewoners waren gewaarschuwd, zodat weinig schade werd aangericht. Ook in Alaska werd de schok ge voeld. De oostkust van Griekenland is zaterdag door 32 zachte aardschok ken geteisterd. Er zouden 71 perso nen gewond zijn en één gedood. Tienduizend personen werden dak loos door verwoesting van 3350 hui zen. Twintigduizend personen hebben dringend behoefte aan voedsel en kle ding. Koning Paul en koningin Fre- derika maakten zaterdag een rond reis door het geteisterde gebied. Het internationale Rode Kruis heeft hulp aangeboden. Russen lieten weer een atoombom ontploffen. De Amerikaanse commissie voor de kernenergie heeft zaterdag mede gedeeld, dat de Sowjet-Urde vrijdag opnieuw een atoomwapen tot ont ploffing heeft gebracht. de wagen weer snel het rechter weg gedeelte opzoeken. Hierbij sneed h|j de auto, die hij wilde passeren, raak te hem en verloor de macht over het stuur, waardoor hij met zijn auto in volle vaart tegen een langs de weg staande boom reed. De auto, die werd gesneden, reed tegen hem op, De gevolgen waren ernstig. De heer Van B. werd op slag ge dood. Zijn naast hem zittende eent- fjenote werd zwaar gewond en over- eed tijdens het transport naar het ziekenhuis. In deze auto zaten voorts een echtpaar met een kind en een kind van het echtpaar Van B., die alle vier gewond werden en naar het ziekenhuis te Roermond werden overgebracht. De andere auto werd bestuurd door de heer W. T. uit Brunssum. Hierin zaten nog zijn echtgenote en twee kinderen van het echtpaar en de heer B. uit Hoensbroek. Ook deze vijf inzittenden werden fewond en moesten naar het zie- enhuis in Roermond worden over gebracht. BIJEENKOMST IN VL1SSINGE JEUGDHERBERG Opleiding, eenheid, onderzoek en samenwerking belangrijke factoren Een visserjjschool voor Zeeland wordt in brede kringen noodzakelijk ge acht! Dat is zaterdagmorgen in de Vlissingse jeugdherberg, tijdens de twee de en laatste dag van de visserjjbyeenkomst, nog weer eens duidelijk geble ken. De heer H. S. Drost, inspecteur der visserijen In het eerste district uit Den Haag, wees er in een interessant, maar waarschuwend betoog op, dat vakonderwijs voor de visserij broodnodig Is, als dez.e bedrijfstak zich wil handhaven. „De visserij is momenteel weinig in tel en dat is een gevolg van het gebrek aan scholen", zo zei hij, „onderwijsinrichtingen moeten er dan ook Komen'.". Tijdens de lang durige discussies, die aan het slot van de ochtend werden gehoudeif, kwam wel duldelük naar voren, dat alle aanwezigen net daarmee vol komen eens waren. Onder meer en kele vissers uit Arnemulden en Breskens spraken zich uit voor een vakschool. In een instructieve in leiding heeft de heer C. Varkevis- ser, directeur van de visserjjschool in Katwijk aan Zee, nog verteld hoe zo'n vakschool werkt. voor vrijwel alle vakken vakonderwijs is. „De visserij is een veelzijdig be roep", aldus spreker, „en juist daarom moet ook deze bedrijfstak eigen scho len krijgen". Hij noemde het funest, dat in een hoog ontwikkeld land als Nederland één oepaalde groep in ont wikkeling ten achter blijft. De heer Drost stelde de visserij in Noorwegen als een voorheeld, In dat land heeft onder de vissersbevolking een afschuwelijke ;wmoede geheerst. Aan het begin van deze eeuw greep de I regering echter in en al spoedig wer- j den de eerste visserijcursussen gege- ven. Dit onderwys breidde zich uit en l momenteel kent Noorwegen een voor treffelijk ontwikkelde visserij. „De Nederlandse regering heeft nog niet ingegrepen", aldus de neer Drost, „en daar zijn twee redenen voor: le is er hier nog geen armoede onder de vissersbevolking en 2e is de visserij in Nederland niet van zulk vitaal belang als in Noorwegen". Toch achtte de heer Drost de visserij bijzonder be langrijk voor ons land. „Zonder deze bedrijfstak verliest ons land zijn volks karakter". zo zei hij. De heer Drost was van mening, dat een ernstige depressie voor de deur staat voor de visserij. Voor die tijd zal er het besef moeten komen, dat de vis serij beter opgezet moet worden. Vier punten achtte spreker zeer belangrijk vooi de visserij. Ten eerste moet er meer vakonderwijs komen, ten tweede is meer eenheid In de visserijwereld noodzakelijk, ten derde Is een researchfonds no dig voor het doen van onderzoekin gen en ten vierde zal er coöperatie ve samenwerking moeten komen. De heer Drost was van mening, dat het onderwjjs hiervan hef belangrijk ste is. ..Dat Is de basis voor de andere factoren", zo zei h(j. H(j drong er ten- (Vervolg op pag. 2) Mollet en MacMillan synchroniseren politiek De Britse premier Harold MacMil lan is in het weekend op bezoek ge weest in Parijs voor besprekingen met de Franse eerste minister Mol let, die vorige week terugkeerde van besprekingen met president Eisen hower. De premiers zijn er samen met hun ministers van buitenlandse zaken en hun adviseurs volgens de berichten in geslaagd hun politiek op de volgende punten volledig gelijk te richten: 1. Hun houding ten opzichte van Suez, Israël en de vraagstukken van het Midden-Oosten. 2. De gemeenschappelijke markt, het door de Britten voorgestelde Euro pese vryhandelsgebied en de ver houding tussen beide. 3. Het Engelse voorstel inzake het terugtrekken van een gedeelte van de troepen uit West-Duitsland. Uit betrouwbare bronnen in Londen werd gisteren vernomen, dat Enge land van plan zou zijn de dienstplicht geheel af te schaffen. Betonwerker stak zijn zwager mei dolk dood In de nacht van zaterdag op zon dag. tegen één uur heeft de 26-jarige betonwerker H. J. T., wonende in de Rembrandtstraat te Den Haag. zijn zwager, de 29-jarige chauffeur H. T. wonende in de Van Dijck- straat, in een vechtpartij met een dolkmes midden in de borst gestoken tengevolge waarvan deze enkele mi nuten later is overleden. In het on derzoek dat de politie onmiddellijk na het misdrijf instelde, is gebleken dat er reeds lange tijd onenigheid in de familie heerste. De chauffeur, die niet nuchter was. had zijn vrouw, de zuster van de betonwerker hevig ge slagen. DE VERWACHT... WEINIG VERANDERING. Droog weer met zonnige perioden. Matige nu en dan vrij krachtige zuid oostelijke wind, ongeveer dezelfde middagtemperaturen als gisteren. ZON EN MAAN 12 maart Zon op 7.04 onder 18.41 Maan op 14.16 onder 4.40

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1957 | | pagina 1