PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Arabische leiders zouden werk in Suezkanaal willen opschorten Bergers redden „Vittangi" toch nog van bijna zekere ondergang BILT SOEKARNO'S CONCEPTIE MET VEEL RESERVE ONTVANGEN DE VERWACHT... 200e jaargang - no. 46 Dagbladultgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. v. d. Velde en F. B. den Boer. Adjunct: w. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunot-hoofdred.: O. A, de Kolc. ABONNEMENTSPRIJS 52 cent per week; f «.so p. lew.; fr. p.p. f «.75 per Jew. Losse nummers 13 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Zaterdag 23 febr. 1957 ADVERTENTIEPRIJS cent per mm. Mlnim. p. advertentie t 4.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. regels) 23 cent p. regel met een minimum van f 1.—„Brieven of adres bureau v. d. blad" 39 cent meer. Giro no. 330300 P.Z.C., Middelburg. Bureaus: VHsslngen, "Watetr. 69-60, tel. 2X4 4 lijnen Cb-g-g- 54« of M4)t Middelburg. Markt tl, tel. S841; Goes, Lange Vorststr. 63. tel. 2475 (b.g.g. 2223); Oostburg, Nleuwstr. 43, tel. 30; Te meuren. Brouwerljatr. 2; Zlerikzee: N. Bogerdatr. >4, tel. 24 ALS V.N. NIETS TEGEN ISRAEL DOEN Eban met volmachten naar de V.S.; Nasser ook naar Washington De Arabische leiders, die volgende week in Cairo bijeenkomen, zul len wellicht besluiten, de bergingswerkzaamheden in het Suezkanaal op te schorten, wanneer de Verenigde Naties geen „doeltreffende maatregelen" nemen tegen Israël. Dit is gisteren In Damascus ver nomen. De Israëlische ambassadeur in de V.S. en afgevaardigde bij de V.N., Abba Eban, is uit Jeruzalem naar Washington vertrokken, met nieuwe voorstellen in zijn zak, om tot overeenstemming met de Ameri kanen te geraken. Volgens sommige kringen stelt koning Saoed van Saoedl-Arabië pogingen In het werk om een uitnodiging van president Eisenhower voor president Nasser van Egypte te krijgen. Nasser zou dan zelf van Eisenhower diens plannen voor het Midden-Oosten kunnen ver nemen. In diplomatieke kringen is verno men, dat Eban naar Washington is gereisd met voorstellen, die een be reidheid van Israël inhouden om Sharm en Sjeik bij de golf van Aka- ba en de strook van Gaza te ontrui men, indien dé V.S. en andere mo gendheden zouden willen verklaren, dat de golf van Akaba een vrije, in ternationale vaarweg is. Deze ver klaring zou dan van Israëlische zij de onderstreept worden met de me dedeling, dat de Israëliërs elk hinde ren van de scheepvaart zouden be schouwen als agressie, waartegen men zich met hand en tand zou ver zetten. Naar in diplomatieke kringen verluidt, heeft Eban van het Israëli sche kabinet volledige volmachten gekregen. Het Israëlische kabinet kwam gis teren weer in vergadering bijeen. Van sommige zijden werd Ben Goe- rlon aangevallen, omdat men zijn verklaring na die van president Ei senhower niet ver genoeg vond gaan. In Parijs riep Mollet zijn kabinet bijeen om de toestand in het Midden- Oosten te bespreken. De Fransen lie ten weten, dat zij volkomen achter Israël staan. Vertegenwoordigers van de Aziatische groep in de Verenigde Na- Herlog van Edinburgh nu „prins" Koningin Elizabeth heeft haar echtgenoot, de Hertog van Edinburgh vrijdag de titel prins van het ver enigd koninkrijk van Groot-Brittan- nië en Noord-lerland verleend. De hertog zal in het vervolg worden aangeduid als „zijne koninklijke hoogheid Prins Philip, Hertog van Edinburgh". Uit officiële bron wordt vernomen, dat het voorstel om de titel te verle nen is uitgegaan van premier Harold MacMillan. De premier en de rege ring zijn van mening, dat deze on derscheiding de hertog toekomt we gens zijn verdiensten voor het land, in het bijzonder wegens de officiële reis door de landen van het gemene best, waarvan hij pas is terugge keerd. I Theegoedkoper! Naar wij in bevoegde krin- f| gen vernemen zullen de thee- g prijzen met ingang van maan- H dag 25 februari a.s. worden verlaagd. De soort van 98 cent per 100 gram wordt vermin- - derd tot 94 cent en de soort van 80 cent per 100 gram gaat omlaag naar 74 cent. De duur- dere theesoorten worden met 2 cent per 100 gram verlaagd. - §1 Deze prijsdaling vloeit voort H uit 't wereldmarktprijsniveau. Vrijdagmiddag was het al volkomen duidelijk, dat de Vittangivan de ondergane/ gered zou worden. Mach tige sleepboten, xoaarvan men de Ge le Zee" en de Scaldisop de voor grond ziet, zijn hier nog bezig het schip tegen de zuigende vloedstroom in toom te houden. Op dit ogenblik lag het schip nog vast, maar tegen vijf uur kwam liet bijna spelen derwijs vlot. (FOTO P.Z.C.) ties kwamen gisteren bijeen om de laatste hand te leggen aan een reso lutie, waarin sancties tegen Israël geëist worden. President Eisenhower en Dalles spraken gisteren samen over de toestand. Na afloop van hun bespreking werd medegedeeld, dat zij het betreurden, dat Israël de troepen nog niet terug had willen trekken. Zij verklaarden, dat de deur voor be sprekingen niet gesloten was Emigratie Hongaren uit Nederland naar Canada Verwacht wordt dat de 2000 Hon gaarse vluchtelingen die in afwach ting van hun emigratie naar Canada, thans nog in Nederlandse kampen verblijven, in juni van dit jaar allen naar dit land zullen zijn overge bracht. Aldus verklaarde de Canade se emigratie-officier J. Mackenzie gistermorgen tijdens een persconfe rentie. Het betreft hier die groep van Hongaarse vluchtelingen door de Canadese regering zijn geac cepteerd doch die, in afwachting van het zachtere jaargetijde in Canada en ter voorbereiding van hun komst, nog enkele maanden in Nederland zullen vertoeven. Haveqstaking in Verenigde Staten ten einde Aan de staking van 45.000 Ameri kaanse havenarbeiders in Atlantische havens van Maine tot Virginia, is vrijdag een einde gekomen, doordat er een nieuw contract tot stand is gekomen in Norfolk (Virginia) en Baltimore. De arbeiders in de andere havens hadden verklaard niet eerder aan het werk te gaan, voordat ook in de genoemde gebieden een bevre digende regeling was bereikt. *"*- "tm' :ft tien staking heeft dagen geduurd. „DE ZEGEN" VOOR DE COMMUNISTEN Nederlandse gebouwen met verf beklad Hoewel vrijdag in Djakarta Iiier en daar de vlaggen uitgingen om Soe- karno's recent voor de gezondmaking van Indonesië (de conceptie, die een nieuw kabinet wil en een Nationale Raad met bijzondere bevoegdheden onder leiding van Soekarno zelf) te „vieren", werd ln brede kringen van het Indonesische volk Soekarno's plan beschouwd als een bitter drank je, dat de patiënt nog wel eens ern stig zou kunnen schaden. „Een fiasco", schreef de „Times of Indonesia." „Moeilijk te slikken", voegde „Doeta Masjarakat" eraan toe. In politieke kringen werd de deel neming van communisten aan het ka binet, die Soekarno wil met grote re serve begroet. Men was van mening, dat de Islamietische en christelijke partijen deze deelneming zullen afwij zen. Men betwijfelde voorts of het wel mogelijk zou zijn een Nationale Raad, met vertegenwoordigers van arbeiders, landbouwers, jongeren en vrouwenorganisaties, samen te stel len. „De president wil alle nationale krachten samenbundelen, maar hij vergeet, dat <le communistische par tij geen nationale kracht is", schreef het Islamietische blad „Abadi." Slechts van communistische en na tionalistische zijde werd het plan van Soekarno toegejuicht. Welingelichte kringen in Djakarta voorspelden dat de communisten door Soekarno's voorstellen veel meer macht zouden krijgen. Politieke waarnemers aarzelen niet om belangrijke winsten voor de com munisten te voorspellen, nu ze van Soekarno officieel „de zegen" hebben gekregen. Communisten met rode vlaggen marcheerden door de straten tjjdens en na Soekarno's rede. Gedurende de nacht werden de Nederlandse bank instellingen en gebouwen met verf die de ontwikkeling tegengaan, vijanden van de natie." zjjn Christmas eiland wordt ontruimd. De ongeveer tweehonderd bewoners van Christmas eiland, het atol in het midden van de Stille Oceaan, waar Engeland binnenkort zijn eerste wa terstofbom tot ontploffing zal bren gen. worden vrijdag per schip naar elders overgebracht. Het eiland werd in 1777 door kapi tein Cook ontdekt. In 1888 werd het door de Britten geannexeerd. Rustig weekend (Van onze weerkundige medewerker). Het laatste weekeinde ln fe bruari belooft rustig te zullen verlopen. Gisteren is er een de pressie over Frankrijk naar de Alpen getrokken en veroor zaakte daar nog vrij veel regen en sneeuw. Boven Skandinavië vertoont de luchtdruk een klei ne stijging, waardoor er met de winden tussen noord-oost en oost wat koudere lucht naar Duitsland is gestroomd. In ons land komt 's nachts op tal van plaatsen lichte vorst en hier en daar ook een vrij dichte mist voor. De luchtdrukverschillen blijven gedurende het weekein de klein, zodat het rustig weer zal worden met overdag kans op opklaringen. Regen van eni ge betekenis verwachten wij voor zondagavond niet. Als winters weekend hebben wij daarom ook in de komende da gen niet over februari te kla gen. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifliiiiiniiuiiiiiiiiiiiRifiiiniiiiiiiiiiiiiiiiHiniiniiiiiiiiiii HET ONGELOOFLIJKE GEBEURDE Zweeds ertstankschip ligt nu veilig in Vlissingse buitenhaven DE 60-JARIGE KAPITEIN van de „Vittangi", Gösta Emiel Manlëtte uit Stockholm, die vier dagen lang tussen hoop en vrees heeft geleefd, moet vrijdagavond omstreeks kwart voor acht de gelukkigste man in heel Vlis- singen zjjn geweest! Want op dat ogenblik trokken negen sleepboten met hun vele duizenden P.K.'s uiterst voorzichtig het kolossale Zweedse erts tankschip de Vlissingse buitenhaven binnen. De „Vittangi" was gered Daarmee was min of meer een wonder gebeurd, want nauwelijks 24 uur eer der waren er vele deskundigen, die de machteloze reus geen schijn van kans meer gaven. „Hjj is er nu wel geweest!", zei men. Het schip maakte toen donderdagavond nog steeds slagzjj en nog altijd drukten duizenden tonnen water in zes ballasttanken aan stuurboordzijde het schip uit zijn balans. Bovendien drong steeds meer water door tot in de ruimen. Maar juist op dat kritieke mo ment is de verrassende omme keer gekomen. Wat weinigen ge dacht hadden, gebeurde! Lang zaam persten de sterke compres sors zoveel lucht in de ballast- tanks, dat het water niet minder dan ongeveer tien meter naar be neden werd gedwongen. Steeds minder slagzij maakte het schip en tenslotte lag het vrijwel recht. Dat was reeds vrijdagochtend heel vroeg bereikt. En om zeven uur vrijdagochtend zei één van de bergers, de 46-jarige Kees Zandburg uit Rotterdam, heel laco niek tegen zijn collega's: „Jongens, we varen!" Hij had gelijk. Het schip was spelenderwijs bijna vlot ge komen. Dat was het. bijna ongelooflij- „Knipperlicht"-staking m Parijs. De werknemers by alle Franse gas- en lichtbedrjjven in heel Frankrnk hebben een staking georganiseerd die gisteren om middernacht inging en „knipperlicht"-staking genoemd mag worden. Niet alle gebieden werden gister morgen tegelijkertijd afgesneden. In Parijs hadden bepaalde arrondisse menten gewoon stroom en gas maar andere mets. Volgens de normale pro cedure by dit soort stakingen in Frankryk, werd In het ene arrondisse ment de stroom en het gas afgesne den, daarna twee uren later weer in geschakeld en toen in het volgende district afgesloten. Ditzelfde systeem volgde men el ders ook. Daardoor werd de licht- en gasvoorzlening by tussenperioden hersteld. Zwitserse regering vóór vrouwenkiesrecht De Zwitserse regering heeft zich uit gesproken voor het verlenen van kiesrecht aan de Zwitserse vrouwen. Een wetsvoorstel van deze strekking zal aan het parlement worden voor gelegd. Eerste kievietsei Evenals vorig jaar heeft ook weer de Australische kievit in het dierenpark Wassenaar voor een pri meur gezorgd: het eerste kievit werd daar gevonden. Daar het hier een buitenlandse vo gel betreft, dingt onze kievit niet mee naar de „ere-prijs", die het eerste ei steeds te beurt valt: het aangeboden worden aan H.M. de Koningin. De Australische kievit trekt zich hier niet veel van aan en blyft se rieus doorgaan met het bebroeden van vier eieren, die beslist niet in mensenmagen zullen verdwynen. Scherp tekent zich de enorme grijper van ecu machtige kraan p af tegen de heldere voor jaar s- lucht. Op de achtergrond ligt het Zv;eedse schip Vittangi vraktisch veer volkomen in 6a- lans. De drijvende kraan, die vrijdagmorgen omstreeks tien uur voor het eerst zijn grijper H i» één van de ruimen mikte, haalde honderden tonnen erts s uit het Zweedse vaartuig, ter- wijl het nog voor de Vlissingse kast lag. Met tedere „hap" ver- diceen er ongeveer zes ton van H- de Vittangit» een lichter. iiwiiiiiiininiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiioiiiiiiniiiiiiiiiii ke resultaat van verbeten zwoegen om het behoud van het schip. Maar tijd om handen te schudden en geluk te wensen was er niet. Want het was duideiyk, dat het schip maar even vrij zou zgn, omdat het op dat ogenblik hoog water was. Van dat korte ogen blik heeft men echter wel gebruik ge maakt. De „Sealdis" en de „Gele Zee" spanden al hun krachten in om het schip rond te trekken en toen ten slotte het water weer zover gezakt was, dat de „Vittangi" de bodem weer aanraakte, zat niet het voor schip, maar de achtersteven in het zand. Gevaar voor breken was er toen nog nauwelyks, want het achterschip waarin de enorme last van de ma chines dfrukte, had nu steun gevon den. En al zat de „Vittangi" na een korte bevrijding dan ook weer vast, de bergers, staalharde knapen, die het dagenlang moesten doen met slechts enkele uren slaap, wisten 't toen al: „We hebben het gefikst, we halen 'em er wel vanaf", zeiden ze. Ze hebben gelijk gekregen! 2000 ton Twee machtige kranen uit Rotter dam, die naar Vlissingen waren ge dirigeerd, hoewel men er eigenlijk niet op gerekend had, dat ze nog ge bruikt konden worden, kwamen nu toch in aktie met hun stalen grijpers. De „Vittangi" lag nu vrywel horizon taal en de ruimen konden open. Om streeks tien uur vrijdagochtend mik te een kraanmachinist voor de eerste maal de gapende grijper in de rui men. De tweede kraan begon tegen twaalf uur. Met korte tussenpozen verdwenen de grijpers in het schip en met iedere „hap" ging er ongeveer zes ton erts van het schip naar een fereed liggende lichter. Zo haalden e kranen ruim 2000 ton erts uit de „Vittangi", die hoger en hoger op de golven kwam te liggen. Toen was het ook voor de duizen den toeschouwers op de boulevard al glashelder, dat er geen vuiltje meer aan de lucht was. Het wachten was l Vervolg op pag. 10) KORTE PREDIKATIE Er is geen onderscheid. (Rom. 3:22b) Dat is een merJcu-aardig woord. Geen onderscheid. En wè hebben juist geleerd om niet te generaliseren on niet alle mensen over één kam te scheren. Dat is een gevaarlijke be zigheid. Dan bega je immers gemak kelijk onrecht. De ene mens is toch niet gelijk aan de andere. Je moet ieder mens apart bezien. Zoals er 'n Sote schakering van kleuren is, zo in je toch ook onder de mensen een hele schakering van typen onder scheiden, van een .jbrave en recht schapen kerel" af tot een .schurk" en .schoft" toe. En dan te bedenken dat Paulus zegt: er is geen onder scheid. Van God uit gezien ii er blijkbaar geen onderscheid. Van Gods kant be keken vallen blijkbaar al onze men selijke onderscheidingen en schake ringen tussen goed èn slecht, wit en zwart zonder meer weg. Van God uit gezien staan we allemaal in één zelfde zij en >>i éénzelfde hoek. Want allen, zegt Paulus, hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Al len1 Daar valt niemand buiten en iedereen binnen. Daar staan wij nou met ons goede gedrag, met al onze menselijke voortreffelijkheden en kwaliteiten. Wij behoeven ons in ieder geval niets te verbeelden, als of de een iets meer is dan de an der. Gods vinger wijst ons allen aan: schuldigbeneden de maat. Maar ook dat andere is waar. En allen worden om niet gerechtvaar digd uit Zijn genade, door de verlos sing in Christus Jezus. Daar blijkt nog gratie te zijn, vrijspraak. Daar blijkt nog iets te zijn wat God zo maar weggeeft voor niets. Dat moe ten we even verwerken in onze tijd, waar nu niets bepaald te geef is en waar nu zo juist weer een nieuwe prijsstijging is afgekondigd. En toch, er is nog iets, wat zo maar om niet, gratis te krijgen is: genade, verge ving, verlossing. Want God heeft aan deze wereld Zijn enig Kind wegge schonken, aan allen, die gezondigd hebben en Gods heerlijkheid derven Zijn Zoon weggeven. Aan allen. Daar valt dus ook niemand buiten en ie dereen binnen. U zou V er alleen te rijk voor kunnen achten, maar nooit te arm. Want het hemelrijk is voor hen die niet deugen en voor zon daars, in Christus opengegaan. Koudekerke, J. H. J. Hoffman. DROOG WEER. In de ochtend plaatselijk mist of laaghangende bewolking, in de mid- <ïag op de meeste plaatsen opklarin gen. Zwakke tot matige wind nit uit eenlopende richtingen. Ongeveer de zelfde middagtemperaturen als giste- 24 februari Zon op Maan op 25 februari Zon op Maan op ZON EN* MAAN 7.37 5.17 onder 18.12 onder 13.18 onder 18.14 onder 14.19

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1957 | | pagina 1