PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT PRINSES DOOPTE STATENDAM OP ZEE Koninklijk Paar naar Vlissingen voor De Ruyter-herdenking? BILT In Vlissingen spatte ik alle omstanders nat GOUDEN DE RUYTER-MEDAILLE VOOR W. H. DE MONCHY SPANNINGEN IN INDONESIË SPITSEN ZICH WEER TOE Prinsesje geboren in Monaco DE VERWACHT... 200e jaargang - no. 20 Dagbladuttffave v*n firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. v. d. Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: O. A. da Kok. ABONNEMENTSPRIJS 52 cent per week; f 6.50 p. kw.; fr. p.p. f 6.75 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Donderdag 24 jan. 1957 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm. Minlm. p. advertentie f 4.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. t regels) 23 cent p. regel met een minimum van I 1.— „Brieven of adrea bureau v. d. blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bureaus: Vlissingen, "Walstr. 68-60, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 646 of 304); Middelburg, Markt 61, tel. 3041; Goes, Lange Vorststr. <3, tel. 2475 (b.g.g. 222fl); Oostburg, Nleuwstr. 43, tel. 20: Terneur.en, Brouwerij »tr. 2; Zlerlkzee: N. Bogerdstr. 24. te! 1 yy (Van een speciale verslaggever aan boord van de „Statendam") Tegen half negen gisteravond, terwijl de „Statendam", de trotse nieuwe aanwinst van de Nederlandse vloot, feilloos de Noordzee ten westen van Scheveningen doorkliefde, heeft Prinses Beatrix, haar enkel nog stijf in het verband, een bokaal champagne uitgeschonken over de 130 kg. zware bronzen scheepsbel van het schip, die in de grote eetzaal was op gesteld. Met dit ceremonieel doopte hare koninklijke hoogheid dit nieuwe schip van de Holland-Amerika-Lijn en onze nationale scheepvaart. Zij wenste het vervolgens een behouden vaart. Met een zilveren bijltje hakte de verlegen lachende prinses hierna het koord door, zodat de klepel te gen de bel aanschoot. Dit was het sein voor de 450 gasten aan boord een driewerf hoera op de prinses uit te brengen. Tijdens de later aan boord gehouden maaltijd heeft de directeur van de werf Wilton-Feyenoord, de heer C. J. A. van Daalen de „Statendam" aan de Holland-Amerika-Lijn overgedragen. Hij getuigde met hoeveel bezieling en toewijding aan dit produkt van de Nederlandse nijverheid en kunste naars is gewerkt. Nu het doel bereikt is, wenste hij, dat Gods voorzienigheid de Statendam gelukkig zal doen va ren. Namens de Holland-Amerika-Lijn heeft de oudste directeur, de heer W. H. de Monchy het schip aanvaard. In het kort schetste deze hoe uit talloze ontwerpen de keuze op dit schip was gevallen en de order by Wilton-Feye noord werd geplaatst. „Het is een schip geworden, waarop wy nu al trots zijn. Ik aanvaard het gaarne. Het maakt vanaf dit ogenblik deel uit van onze Holland-Amerika-Lyn, maar ik ben er van overtuigd dat Wilton- Feyenoord het tot in lengte van dagen zal blyven volgen", aldus de heer De Monchy, Matroos geweest Minister Luns feliciteerde namens de Nederlandse regering de direc tie van de Holland-Amerika-Lyn en Wilton-Feyenoord met deze aan winst en prestatie. De bewindsman deed het met enige schroom, om dat zijn collega van verkeer en waterstaat mr. J. Algera, in ver- Navo-raad vergadert dit voorjaar in Bonn De volgende voorjaarszitting van de Navo-raad zal te Bonn worden gehou den, aldus heeft een woordvoerder van het ministerie van buitenlandse zaken van de Duitse Bondsrepubliek woens dag meegedeeld. Deze bijeenkomst, die zal worden bygewoond door de ministers van bui tenlandse zaken van de Navo-landen, wordt, naar men verwacht, in mei ge houden. Gouverneur van Fefilalet geeft zich over De gouverneur van de Marokkaan se provincie Tefilalet wiens opstand reeds na een dag werd gesmoord, heeft zich woensdagavond „op eer volle voorwaarden" overgegeven. Deze voorwaarden zijn: hij zal op nieuw de eed van trouw aan de sultan en kroonprins Moulay Hassan afleg gen, zijn mannen (duizend leden van de berberstam) zullen hun wapens overgeven, zijn zoon zal naar Rabat gaan om de kroonprins de overgave van zijn vader te melden en hijzelf zal naar Rabat gaan, wanneer de andere voorwaarden zijn vervuld. band met het overiyden van zijn vader niet aanwezig kon zijn. Hg zeide de schroom echter overwon nen te hebben omdat hij 26 jaar geleden als een reserve-matroos seiner aan boord van H.M. „Kraai" de koninkiyke marine had gediend. Na gereleveerd te hebben, dat de Sta tendam glansrijk de vergelijking met buitenlandse schepen kan doorstaan en de bouw van dit schip de werf Wil- De Statendam ton-Feyenoord heeft gestempeld tot één van de beste en grootste scheeps werven ter wereld, wees de minister er op, dat het initiatief van de Hol land-Amerika-Lijn buitenlandse rede rijen reeds tot navolging heeft geprik keld. Nu „deze trotse ambassadeur" zijn taak begint is een nieuw element toegevoegd aan de goede naam en po sitie van Nederland in de wereld. De betekenis hiervan zal H.M. de Koningin willen onderstrepen door te gen 24 maart de 350e geboortedag van Michiel Adriaanszoon de Ruyter aan de heer De Monchy een De Ruyter- medaille in goud toe te kennen. Juist op dat moment had de Statendam ztfn verste punt, halverwege IJmuiden en Den Helder, twintig kilometer uit de kust van zijn feestelijke vaarroute be reikt. Op de brug stond kapitein C. Haag mans. Van alle feestgedruis aan boord heeft hg alleen de doopplechtigheid meegemaakt door prinses Beatrix. Ook tijdens de maaltijd bleef hij op zijn post. Hoewel het prachtig weer was en een heldere sterrenhemel nam hij geen risico. De prinses had voor de maaltijd vol op gelegenheid om in gezelschap van de neren De Monchy en Van Daalen het hele interieur te bekgken. Ze had kennelgk weinig last meer van haar verstuikte enkel, want ze wandelde zonder moeite over de dekken. Om zes uur werd de generale repe titie van de doopplechtigheid gehou den. De heer De Monchy waarschuwde de prinses, dat de champagne naar al le kanten zou wegbruisen en dus ge- makkelijk spatten op haar robe zou kunnen geven. „Het hindert niet", was haar commentaar, „toen Ik de „Limburg" in Vlissingen doopte, spat te ik alle omstaande heren nat, laat ik nu mezelf maar eens bespatten", voegde ze er lachend aan toe. Franse Dakota neergestort in Pyreneeën: 9 doden Een Dakota van de Franse lucht macht is in de Pyreneeën neergestort tijdens een vlucht van Algiers naar Toulouse. Alle negen inzittenden zijn om het leven gekomen. Het wrak van de machine is door een waarnemings vliegtuig gesignaleerd op 2700 meter hoogte, enkele kilometers ten zuiden van de Spaans-Franse grens. Het toe stel is geheel uitgebrand. Duitss wisselwachter redde Amerikaanse parachutist Richard T. Boyle, parachutist bij 't Amerikaanse leger, is verleden week door een wisselwachter van de Duit se spoorwegen van de dood gered. Boyle werd tydiens een massale oe fensprong door de wind naar de ge ëlektrificeerde spoorbaan, die leidt van München naar Stuttgart, gedre ven. Wisselwachter Nikolaus Gail zag Boyle en begreep dat deze op of nabij de spoorbaan tgrecht zou komen. Hij rende naar het schakelbord en sloot de toevoer van 15.000 volt voor de bo venleiding af, juist voordat de Ame rikaan de draad aanraakte. Onmid dellijk hierna waarschuwde Gail een trein die binnen enkele minuten by de plaats waar Boyle zich bevond aangekomen zou zijn. Boyle had intussen zgn voeten van een stel draden kunnen losmaken maar zijn parachute raakte in een an der stel verward. Voor korte tijd hing hij ongeveer zeven meter boven de grond maar hy wist zich tenslotte los te maken. Patholoog: Adams diende dodelijke dosis toe Een patholoog in dienst van de Brit se regering, dr. Francis Camps, heeft woensdag op de terechtzitting in het 'proces tegen dokter John Bodkin Adams te Eastbourne getuigd, dat hg bepaalde organen van het lgk van me vrouw Gertrude Hullett. een patiënt van dokter Adams, heeft onderzocht en tot de gevolgtrekking is gekomen, dat zij is overleden aan longontsteking als gevolg van vergiftiging met een bepaald verdovend middel. Op een vraag over de 115 grein van dit middel, die in mevrouw Hullets lijk gevonden zouden zijn, zei dr. Camps, dat de normale therapeutische dosis ervan vgf tot vijftien grein is. "dftig grein wordt eiyk beschouwd. Twee zusjes vermoord nabij Chicago In een greppel langs een weg ten zuid-westen van Chicago zgn de Tijken van twee zusjes, de vijftienjarige Bar bara en de dertienjarige Patricia Gri mes, gevonden. Zij droegen sporen van geweTdpleging. Men meent zekere overeenkomsten te kunnen vaststellen tussen deze moorden en die, welke vijftien maanden geleden op drie broers, de resp. 11.13 en 14jarige An ton, John en Robert Peterson zgn ge pleegd. De politie zoekt in verband met de moord op de zusjes Grimes naar een bepaalde persoon, die in een café een zinspeling op misdaad zou hebben los gelaten. NASOETION OP ONDERHANDELING UIT Mevrouw Bouman besprak in New York schijnprocessen De spanningen op Noord-Sumatra nemen weer toe. Dat heeft de autori teiten er toe gebracht verscherpte veiligheidsmaatregelen te treffen. Ook op Java is het treffen van speciale maatregelen nodig gebleken. In Ban doeng is een avondklok ingesteld. Ook hier zijn nu sterke leger- en politie patrouilles in actie. In Djakarta wor den de bladen „Indonesia Raya" en „Pedoman" door het leger gecensu reerd. De chef-staf van het Indonesische leger, Nasoetion, vertrekt vandaag naar Sumatra voor het voeren van on derhandelingen, in eerste instantie met de militaire leiders daar. Ver wacht wordt, dat hij in de eerste plaats overste Hoessein, die in Mid- den-Sumatra de teugels in handen ge nomen heeft, maar die door Djakarta veel minder streng wordt behandeld dan de rebellerende kolonel Simbo- lon. op zal zoeken. Bezoeken aan oversle Ginting en mogelijk aan Sim- bolon zouden ook nog op het program ma staan. Opnieuw heeft gisteren een lei der van de machtige islamitische partij Nahdatoel Oelama felle kri tiek geoefend op de plannen van Soekarno, die onder de huidige om standigheden het parlement op zij wil zetten. Soekarno zelf zal zon dag aanstaande een rede houden in Bandoeng, bij de herdenking van de aanval op deze stad die destijds onder leiding van kapitein Wester ling werd gedaan. In Djakarta wordt vernomen, dat de wederinvoering van het Nederlands in het Indonesische onderwijs de laat ste weken voortdurend onderwerp van bespreking uitmaakt in Indonesische onderwijskringen. Voor een gehoor van Amerikaanse juristen heeft mevrouw Mieke Bou manVan den Berg gisteren in New York gesproken over de processen in Indonesië tegen de Nederlanders Schmidt en Jungslager. Zij stelde duidelijk in het licht hoe de verdediging het werk was bemoei lijkt, hoe er voortdurend sprake was van „doorgestoken kaart" en hoe met getuigen was gehaspeld in deze „schijnprocessen". Dc politie in Bandoeng heeft de Ne derlander II. Steenbone gearresteerd wegens „verduistering cn misbruik maken van zijn vroegere positie als bankemployé". Een van de twee ka nonnen die het vor stendommetje Monaco rijk is en die dateren uit 1885 werd gister ochtend om 11.08 uur afgeschoten door de carabinieri Felix Gi- letta (57). Hij vuurde nog twintig maal, maar het eerste schot was reeds voldoende om 'n golf van vreug de onder oud en jong van de 2500 Inwoners te ontketenende schoten beduidden Im mers, dat prinses Gra- eia, de echtgenote van prins Rainier m het leven geschonken had aan een baby. De prins deelde later via de ra dio mee, dat het een meisje was. Voor de Monagasken betekent deze nieuwe Grimaldi-telg 'n troon opvolgster. Dat houdt tevens in: een genera tie lang géén belastin gen en géén dienst plicht, want die kent men in Monaco niet. Maar wanneer de troon van Monaco onbezet zou blijven, zal het vorstendom bij Frank rijk worden getrokken, met alle gevolgen van dien. Een door Rainier ..in zijn paleis op deze 23e dag van januari 1957 ondertekende" met zwarte inkt op crème perkament geschreven proclamatie werd la ter aan de paleispoort opgehangen: „De prin ses heeft liet leven ge schonken aan een prinses, aan wie de namen Caroline Louise Marguerite gegeven zgn. De prinses en het kind zijn in goede gezond heid. Laat ons samen God danken en uiting geven aan onze vreug- De artsen Hervet, Do- nat, Bernasconi en Ga- nelon. gaven het vol gende communisué uit: „Hedenochtend is op het koninklijk paleis van Monaco een prin sesje met bruin haar en blauwe ogen gebo ren, dat drie kilo en 730 gram weegt eri Eerfect gevormd ia. e geboorte was zeer snel en normaal. Hare Hoogheid de Prinses en het kind ziin in goede gezondheid." Dc vreugde in Monaco, was, hoewel ze gister avond pas het hoogte punt bereikte, zeer groot. Overal werd gratis champagne ge schonken. De hotel gasten kregen hele flessen cadeau, vuur werk werd afgescho ten en zelfs de be roepsgokkers lieten 't spel een ogenblik rus ten om aan hun blijd schap uitdrukking te geven. Voor alle baby's die gisteren in Monaco feboren werden stelde e prinses een baby- ultzet en de prins een spaarbankboekje met 100.000 franc erop be schikbaar. Gistermid dag werd in een de creet gratie verleend voor „kleine gevallen" in de gevangenis. Er was er slechts één. Een autodief die zes maanden op moest knappen. Monagasken gingen gisteren met de hoed rond voor een geschenk voor het prinsesje. SPECTACULAIR PROGRAMMA IN VOORBEREIDING Openluchtspel van drs. Lockefeer wordt ook in Amsterdam opgevoerd DE PLANNEN voor de nationale De Ruyter-herdenking beginnen langza merhand vaste vorm aan te nemen en het opvallende daarbg is, dat het be langrijkste deel van alle festiviteiten zich in Vlissingen zal afspelen. Het hoogtepunt van de herdenking in maart is een plechtige dienst op vrijdag de twee en twintigste in de St.-Jacobskerk. Naar wij vernemen wordt het niet uitgesloten geacht, dat deze dienst zal worden bijgewoond door H.M. de Ko ningin en Z.K JI. Prins Bemhard. Uiteraard wordt ook gerekend op de aan wezigheid van leden der regering, van het corps diplomatique, hoge marine- autoriteiten enz. Deze dienst zal worden geleid door de waarnemend hoofd- vlootlegerpredikant, ds. J. W. Sepmeyer en de herdenkingsrede zal worden uitgesproken door prof. dr. T. H. Milo uit Leiden, hoogleraar in de geschie denis van de overzeese gebiedsdelen en het zeewezen. Vanzelfsprekend zal er deze dag te Vlissingen groot militair vertoon zijn. Na de herdenking volgt een kransleg- ging bij het standbeeld van De Ruyter op ae Boulevard met militair eerbe toon, waarby ook de Marinierskapel aanwezig zal zijn. 's Avonds wordt in de Jacobskerk door schoolkinderen de „De Ruy ter-cantate" uitgevoerd. Inmiddels heeft het gemeentebe stuur van Vlissingen opdracht ver strekt aan de uitgeverg G. F. Callen- bach in Nijkerk een boekje uit te ge ven. dat zal worden verstrekt aan de leerlingen van de Vlissingse lagere scholen. De tekst van dit boekje zal worden geschreven door dr. J. Roelink uit Amsterdam, terwijl Jan Lutz de illustratie zal verzorgen. Zoals gemeld verschynt bij Kok in Kampen met steun van dê gemeente een De Ruy- ter-boek door de heer P. van der Lee- den uit Vlaardingen. Verder heeft het gemeentebestuui opdracht gegeven tot het vervaardigen van een gedenk penning. Zoals reeds gemeld zal de zaterdag na deze officiële herdenking in het Rijksmuseum te Amsterdam de natio nale De Ruytcr-tentoonstelling wor den geopend. Voor deze tentoonstel ling zal een affiche worden vervaar digd, waarbg als model zal dienen het bekende schilderij van De Ruyter door Ferdinand Bol. Ook de Koninklijke Marine zal de grote vlootvoogd her denken. o.a. door een dag-order en plechtigheden in de diverse marine bases. Vanzelfsprekend zullen radio cn televisie eveneens acte dc presence geven, zowel in Vlissingen als in Am sterdam. Voor Amsterdam staat in de loop van het jaar nog een herden kingsdienst in de Nieuwe Kerk op het programma. In mei wordt de „tweede fase" van het De Ruyter-feest ingeluid door een concert van het Residentie-orkest, eveneens in de Vlissingse Jacobskerk. Het programma van dit concert ver meldt het werk, dat ter gelegenheid van deze herdenking zal worden ge componeerd in opdracht van het Vlis singse gemeentebestuur door Henk Stain en voorts o.a. de Eroïca van Beethoven. Het is niet onmogelijk, dat in het kader van deze De Ruyterfeesten nog een opdracht zal worden verstrekt aan 'n componist, namelijk een werk voor blaasorkest. waarvan de premiè re dan kan worden gegeven door de Marinierskapel. De opdracht daartoe aan een Nederlands componist van fanfare- of harmoniemuziek zal niet van de gemeente Vlissingen uitgaan, doch van het Nationale Comité De Ruyterherdenking 1957. De eigenlijke De Ruy ter-feesten zul len in de zomermaanden worden ge houden in Vlissingen en zuilen begin nen met de opening van de De Ruyter- tentoonstelling, die vrijwel in haar gè- heel van Amsterdam naar Vlissingen wordt overgebracht. Zeer spectaculair zal ongetwijfeld zijn de grote vlootschouw van 2-8 juli te Vlissingen door de Koninkiyke Marine waarvoor kosten noch moeiten wor den gespaard om haar zo voortreffe lijk mogelyk te doen slagen. Het is niet uitgesloten, dat ook buitenlandse oorlogsbodems aan deze vlootmani- festatie zullen deelnemen. Uiteraard zal tijdens deze dagen ook de Mari nierskapel weer aanwezig zijn, terwyl ook parade, taptoe, onderzee-bootde- Vervolg op pag. 5) Fraudezaak Velsen: beslag op 13 auto's Het onderzoek door de Velsense re cherche in samenwerking met de rijksaccountantsdienst in ae zaak van het Velsense financieringskantoor „Hofgeest" duurt voort. Men is bezig met een gedetailleerd overzicht van dc financiële situatie inzicht te krijgen in de omvang van deze fraude. De re cherche heeft inmiddels niet alleen een nieuwe arrestatie verricht maar in Haarlem bovendien dertien vracht wagens tot een waarde van f 300.000 in beslag genomen. Er staat nog niet vast in hoeverre deze auto's op de juiste wijze gefinancierd zgn of wel licht gediend hebben voor gefingeerde financieringen ten einde de kasmidde len van het financieringsinstituut een injectie te geven. Een vennoot van een expeditiebedrijf te Haarlem is gearresteerd op verden king van valsheid in geschrifte. Ver. Staten zouden plan voor Cyprus hebben Diplomatieke kringen in Washington verklaarden gisteren, dat op het ogen blik door het ministerie van buiten landse zaken een Amerikaans plan voor de oplossing van het probleem- Cyprus wordt overwogen. Het plan zou bestaan in een plaatsen van het eiland voor vgf jaar onder trustscbap van de Raad van Europa. De verdediging van Cyprus zou on der N.A.V.O.-verantwoordelykheid vallen. Na die vijf jaar zou een volks stemming dan de toekomst van het eiland moeten bepalen. In verband hiermee is het opmerke lijk, dat gisteren in Londen beitendge- maakt werd, dat de Britse rechtsge leerde lord Radcliffe, die kortgeleden een (inmiddels door de Grieken en Cy prioten verworpen) grondwet voor Cyprus opstelde, dezer dagen naar de Ver. Staten zal vertrekken. In de Raad van Europa zijn Enge land en Griekenland gisteren in zover re tot elkaar gekomen, dat ze besloten een gezamenlg'ke basis te zoeken voor de rechten van de mens op Cyprus. Parijzenaar doodgeschoten met machinegeweer Na afloop van een vergadering van de beweging voor de „Franse aanwe zigheid in Algerije" te Parijs is een lid van deze organisatie, de 31-jarige Jean-Pierre Salabelle, op straat dood geschoten. Hg werd getroffen door 'n salvo fnachinegeweervuur van uit een taxi. Deze auto kon spoedig worden opgespoord. De politie heeft een NoNordafrikaan voor ondervraging aangehouden. DEZELFDE TEMPERATUREN Wolkenvelden maar overwegend droog weer. Over het algemeen ma tige zuidelijke wind. Ongeveer dezelf de temperaturen als gisteren. ZON* EN* MAAN" 25 januari Zon op 8.33 onder 17.17 Maan op 4.15 onder 12.45

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1957 | | pagina 1