PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Indonesië: kabinet weigert heen te gaan, minister neemt ontslag Ontvoerde Meerhouse in Egypte vermoord Hongaren vierden kerstfeest BILT KERSTBOODSCHAP KONINGIN: „In donkere tijd ons meer dan ooit aaneensluiten" DE uili VERWACHT... 199e jaargang - no. 305 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunet-hoofdred.: O. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 82 cent per week; f 6.50 p. kw.j fr. p.p. f 6.75 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Donderdag 27 dec. '56 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm. Mlnlm. p. advertentie f 4.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels» 23 cent p. regel met een minimum van f 1,—. „Brieven of adres bureau v. d. blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bureau's: Vllsslngen, Walstr. 88-60, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 846 of 304); Middelburg, Markt 81, telef. 3841; Goes, Lange Vorststr. 63, telef. 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg, Nleuwstraat 43, telef. 20; Terneuzen, Brouwerljstr. 2; Zlerikzee. N. Bogerdstr. 24. telef. 2'. ENKELE PARTIJEN OVERWEGEN VERTROUWEN OP TE ZEGGEN Volk wenst Hatta als premier, Soekarno ziet in hem gevaar Na acht nren vergaderen tijdens een spoedzitting, heeft het Indone sische kabinet gisteren besloten niet af te treden. Het heengaan van de regering-Sastroamidjojo was geëist door de militaire leiders Hoes sein en Simbolon, die op midden en Noord-Sumatra de macht in han den hebben genomen. Ook de partij „ter bescherming van de onaf- hankelijkheidsproclomatie" had het heengaan van het kabinet geëist. De vertegenwoordiger van deze partij in de regering, de minister voor veteranenzaken heeft na de vergadering van gister zijn ontslag aan geboden. In ingelichte kringen in Djakarta werd medegedeeld, dat de Masjoemi en enkele christelijke partijen eveneens het voornemen heb ben de regering niet langer te steunen. Alom in Indonesië wordt gepleit voor de terugkeer van de vroegere vice-president dr. Moh. Hatta in de regering, maar dan als premier. Soe karno zou zich daartegen evenwel verzetten, omdat hij bang is, dat Hat ta de zaak dan teveel in handen zou krijgen. Men brengt een en ander in verband met de recente uitspraken van Soekamo, die duidelijk maakten, dat hij streeft in de richting van een éénmansregering, met afschaffing van de politieke partijen. Wig drijven Soekamo heeft geprobeerd een wig tussen de opstandige militairen op Sumatra te werken, door in een toe spraak voor radio-Indonesia wel ernstige verwijten te maken aan het adres van Simbolon, maar met geen woord te reppen over wat Hoessein (eerder) had gedaan. Simbolon werd tijdelijk uit zijn functie ontheven verklaard, maar de kolonel heeft laten weten, dat hij de- Z8 schorsing niet erkent. De twee of ficieren, die vanuit Djakarta als zijn opvolgers waren aangewezen, blijken volkomen achter de daad van Simbo lon te staan De onrust ii meen. De commandant van Zuid niet aan. In West-Java zijn de Soendanezen verre van content met de gang van zaken. Ook el ders in de archipel heerst onrust en revolutionaire gezindheid. Soe karno heeft voor Sumatra de staat van beleg afgekondigd. Vele bla den in Djakarta drongen erop aan de noodtoestand voor het gehele rijk af te kondigen. Beslag op vliegtuig Kolonel Simbolon heeft een verbod doen uitgaan tegen het in bezit ne men door de bevolking van landbouw ondernemingen, tegen demonstraties en stakingen. Hij heeft een convair van de Garoeda Indonesian Airways in beslag laten nemen. De beman ning werd gedwongen onder militaire bewaking naar Kotaradja te vliegen. Tot de bemanning behoren drie Nederlanders; W. C. Volgers (Enkhuizen), J. P. Terpstra (Sint- Maartensdijk) en W. Lispet (Den Haag). Zy bevinden zich in goede welstand. De voorzitter van de party Nahda- toel Oelama heeft de staatsgreep van Simbolon een „correctieve actie*' genoemd. De communisten beschul digden de Masjoemi en de socialis ten met de opstandelingen samen te spannen. De „New York Times" schreef in een commentaar op de ge beurtenissen, dat Indonesië een nieuwe regering nodig heeft. Sumatra heeft erkend, dat ook in zr|n gebied grote ontevredenheid heerst. Een staatsgreep raadde hy Ver. Staten wensen geen dollar-discriminatie. Volgens officiële kringen te Lon den keurt de Amerikaanse regering het plan voor een gemeenschappelijke Europese markt goed, maar wenst zij niet, dat een gemeenschappelijke markt zich ontwikkelt tot een han delsgebied, dat discriminerend is te- f enover de dollar. Dit standpunt wekt e Londen geen verbazing en naar de woordvoerder van het Engelse minis terie van buitenlandse zaken te ken nen gaf, is dit precies de houding, die Engeland had verwacht. Voor de Amerikaanse senaats- commissie voor internationale veiligheid te Washington ver- schijnen vele in Amerika opge- nomen Hongaarse vluchtelin- M gen om over de toestanden in Hongarije en hun ervaringen verklaringen af te leggen. Op de foto ziet men een jonge ge- f| maskerde Hongaardie onder M de schuilnaam .Max Josef' verklaart, dat de Hongaren naar Rusland worden gedepor- tserd, hij zelf is gevlucht vit m een transporttrein, waarin hij was opgesloten Beeld vati De Lesseps opgeblazen Egypte wil schadevergoeding van Engeland, Frankrijk en Israël, wegens de Egyptische verliezen tijdens de gevechten in de kanaalzone en de Sinai- woestïjn. Egypte heeft daartoe een ontwerpresolutie bij de Ver. Naties in gediend. Het standbeeld van de schep per van het Suezkanaal, Ferdinand de Lesseps heeft het tegen de haatuitbarstingen van de Egyptenaren niet kun nen bolwerken. Maastrichts binnenstad door brand geteisterd. In Finsterwolde brandde grootste hotel uit Door de felle uitslaande brand die maandagavond te Maastricht heeft gewoed in een complex gebouwen tus sen Gubbelstraat en Kleine Gracht zijn twee magazijnen, n.l. van een meubel- en stoffeerdersonderneming en van een matrassenfabriek uitge brand. Drie magazijnen, n.l. van éen wynhandel en van een aannemersbe drijf liepen ernstige schade op door de hitte en bluswater. In het oude stadsgedeelte waar de brand woedde vonden de vlammen overal voedsel in het brandbare mate riaal in de magazijnen. De brandweer korpsen van Heerlen en Aken hebben de vuurzee mee bestreden. Omstreeks negen uur was men de brand meester. De brand heeft zich uitgestrekt over een oppervlakte van bijna tweeduizend vierkante meter. Uit voorzorg hadden maandagavond reeds gezinnen de door de vlammen bedreigde woningen verlaten. In de loop van eerste kerstdag zijn zij naar him huizen teruggekeerd, op tweede kerstdag heeft de politie vijf gezinnen aangezegd hun haardsteden te verla ten met het oog op het toegenomen gevaar van instorten van enkele ho ge gevels, die beginnen over te hellen. Op de morgen van tweede kerstdag om circa zes uur, is brand uitgebro ken in hotel café restaurant „De Unie" te Finsterwolde. Ondanks blus- singswerkzaamheden van de brand weer van Finsterwolde, Beerta en Winschoten Is het hotel, het grootste van Finsterwolde, door het vuur ver woest. Van de inboedel en van de in ventaris kon niets worden gered. Wereldbank zal Hongaren geen lening verstrekken. In Hongaarse regeringskringen wordt gemeld dat de Hongaarse re gering besloten heeft de Wereldbank te Parys te benaderen voor een lening van ruim 100 miljoen gulden, nood zakelijk voor het herstel van de veel soortige schade welke tijdens de op stand in Hongarije is ontstaan. President Eugen Black van de We reldbank heeft woensdag verklaard dat er geen enkele mogelijkheid is dat de Wereldbank een lening aan het huidige Hongaarse regime zal ver strekken. Het orgaan van de Hongaarse com munistische partij „Nepszabadsag", speld, dat er volgend jaar hoofdzakelijk tengevolge van het te- Het reusachtige beeld werd door jon ge Egyptenaren met zware ladingen dynamiet opgeblazen. Gisteren zou den orders zijn gegeven om een start te maken met de opruimingswerk zaamheden in het Suezkanaal. Uit Washington wordt echter gemeld, dat Hammarskjöld, de V.N.-secretaris- generaal erop zou staan, dat op de Franse bergingsschepen personeel uit Scandinavië zal dienst doen. Het is vrijwel zeker, dat de Britten en Fran sen daarmee niet akkoord gaan. Diplomatieke kringen verwachten aan het begin van het volgende jaar hervatting van de onderhandelingen over een permanente regeling betref fende het Suezkanaal. Nasser heeft gisteren aan een En gels parlementslid, dat speciaal voor die kwestie naar Cairo was gevlogen meegedeeld, dat de ont voerde Britse luitenant Anthony Gerard Moorhouse door Egyptena ren vermoord is. Hy beloofde een onderzoek. Vorige week zaterdag deelde men in Port Said nog mee, dat de ontvoerde militair in goede welstand was. Een V.N.-officier had hem ontmoet. Engeland heeft de V.N. en Zwitserland (dat de Britse belangen in Cairo behar tigd) gevraagd uit te zoeken wat er met Moorhouse gebeurd is, V.N.-generaal Burns had gisteren een onderhoud met de Israëlische opper bevelhebber Dayan over de terugtrek king' uit de Sinaï-woestiju. Irak heeft by Egypte geprotesteerd tegen wat men noemt ae voortdurende kritiek op de Iraakse regering en leiders door pers en radio van Egypte, die feiten verdraaid zouden weergeven... Vorstgrens boven Zeeland. (Van onze weerkundige n medewerker) H Een storing van zuid-Engeland M afkomstig heeft tweede kerst- n dag kans gezien in Zeeland een groot deel van de dag lichte sneeuwval te veroorzaken. H plaatselijk lag er gisteravond byna 1 cm sneeuw. Deze sneeuwgrens was om negen uur gisteravond gevorderd tot de lijn Amsterdam-De Bilt-Nijme- gen. In Vlissingen steeg de tem peratuur tot om het vriespunt, terwijl in het noordoosten van ons land gisteravond alweer zes graden vorst voorkwam. De vorstgrens blijft in onze omge ving liggen en de kans is aan wezig, dat later de koudere lucht weer terrein gaat winnen. Het hoge-drukgebied boven Scandinavië neemt wel iets in betekenis af, maar blijft de ko mende dagen toch nog koude lucht over Duitsland naar onze omgeving transporteren. Het is daarom waarschijnlijk, dat de lichte dooi, die tydelijk in Zee- land verwacht kan worden, van korte duur zal zijn. IIIIIIIIIII1IIIIM kort aan brandstof honderd- tot twee honderdduizend arbeiders zonder werk zullen zijn. Japanse krijgsgevangenen die gis teren naar hun vaderland zijn terug gekeerd na 11 jaar krijgsgevangen schap in Rusland, vertelden, dat hun gezegd is dat zy in het beruchte Si berische kamp te Chabarowsk ver vangen zouden worden door Hongaar se „rebellen". Prijzenrem voor havermout, limonade, kachels, kappers. Tussen Kerstmis en nieuwjaar zal, naar het A.N.P. van betrouwbare zy- de verneemt, de prijzenrem voor ha vermout, limonade, haarden kachels en kappers worden aangehaald. Fabrikanten van losse en verpakte havermout verhoogden, tegen de af spraak met de minister van econo mische zaken in, hun prijzen met 5 tot 10 procent. Hun prijspeil zal tot dat van 1 juli j.l. moeten dalen. Met twee en meer centen per fles werden limonadesiroop, koolzuurhou dende alcoholvrije dranken, vruchten dranken, „tonics" en mineraalwaters van sommige fabrikanten duurder. Zy zullen terug moeten naar het prijs niveau van 1 november jj. Enige fabrikanten van haarden en kachels voor het stoken van kolen of olie hebben, tegen de afspraak om trent de prysstabilisatie in. hun prij zen in de loop van november met 8 tot 30 gulden per stuk verhoogd. De prijzen dezer produkten moeten terug tot het peil van 1 november j.l. Ook de dames- en herenkappers zullen niet hoger mogen gaan, dan hun tarieven op 1 november aanga- ven. Koningin Juliana heeft dinsdagmiddag om één uur via beide Nederlandse radiozenders een kerstboodschap uitgespro ken. H.M. zeide o.m.: „De ster van Bethlehem, een licht van bo ven ons aardse leven, %vas zichtbaar voor drie wijzen die de dwaasheid, zo leek het, hadden dat te volgen. En zo kwamen zij terecht by het begin van dat belissende wereldgebeuren, dat de mensheid van toen al nooit meer rust noch duur heeft gelaten. Alleen door enkelen wier ogen nog anders open waren dan die van anderen werd het opgemerkt. Maar het veroorzaakte onrust bij een machtige collaborateur, die willekeurig wraak nam op onschuldigen. Het gebeurt immers meestal onopgemerkt, dat wat wezenlijk van belang is? Hoertoe kan men rekenen alle gebeurtenissen, groot of klein, waarby het licht het wint van de duisternis, de waarheid van de leugen, het recht van het onrecht, het grootse van het benepene, de liefde van de haat, het leven van de dood. Het licht, de levenwek kende geest, zal zegevieren door de loop aller eeuwen heen. De strijd tussen licht en duisternis is de strijd van deze wereld en van alle mensen die daarin leven. Ik spreek graag tot U allen, ieder verschillend van de ander, want het ligt geheel in de lijn van myn opvoeding en ambt en van mijn natuurlijke neiging, dat ik wil zoeken naar datgene dat allen bindt. Soms zien mensen ergens kans van verschillende zyden samen te komen, geestelyk op voet van gelykheid, als de bewezen erkenning van gewetensvrijheid, om dan in elkaar Gods kinderen te herkennen en hun broeders. Hoezeer liggen deze vrijheid, de eigen weg te gaan, en andere waarden, niet verankerd in onze grondwet, omdat wij ze elkander willen waarborgen. Welk een voorrecht was het voor mij daarop een eed te hebben mogen afleggen. Het vok van Nederland en van de andere rijksdelen voelt intuïtief wel aan, wat de hoogste goederen zijn waar het uiteindelyk om gaat. Als alle volken gaan wy onze gangen met vallen en opstaan, maar, zoals Iedere Nederlander die heeft, zo hebben wy ook als volk deze wens: wy willen onszelf zyn en blijven. Enerzyds doen wij stervelingen allen mee aan een grote samen zwering tegen het licht. Maar anderzijds mogen en kunnen we allen, ieder voor zich, deel uitmaken van die menigte die bereid is het licht onbevreesd tegemoet te treden. Of het deugt wat we doen zien we by het licht van onze ster en zegt ook ons geweten ons. En dat moet en hoort een en hetzelfde oordeel te zyn. Het ls ons grote voorrecht te mogen meestrijden om Iets tot stand te brengen dat zo van wezeniyk belang is, ook al biyft het verborgen. Waar een volk strydt voor het recht zichzelf te mogen zyn tegen alle redelyke hoop in, zoals nu het Hongaarse volk dat doet, dan bevroe den we geredelyk, dat er dan toch wel iets veel groters tot stand wordt gebracht dan het ogenschijnlijk lijkt en dan wy nu ook nog maar kunnen schatten. Daar is de geest waarlyk vry en levenwek kend vaardig geworden. Of men nu het hoofd stoot aan traagheid, onbegrip, of de lagere menselyke reacties laten we ons met Kerstmis, en heel het jaar, voor ogen houden dat het licht dat we waarnemen het zal winnen van de duisternis die ons omvat. Hoe scheller het licht, dat ons doel is, voor ons schijnt, hoe erger lijkt ons het contrast met het donker. Maar het is de sterkere macht die zal zegevieren. Laat ons daarentegen ook volle waardering heb ben voor al het goede dat we van onze medemensen ervaren. Er is by hen veel warm spontaan gevoel en veel eerlijk denken. Ook ik heb dit ondervonden en het vervult me met diepe dankbaarheid. Er is geen groter smart dan te zien hoe het kwaad, het onrecht zijn beloop heeft, zoals we dit op allerlei wyze in het nu aflopende jaar hebben zien gebeuren. Waarom, byvoorbeeld, vallen sommige mensen iemand aan langs slinkse wegen met onware beweringen? Waarom, byvoor beeld, trachten zy een wig te drijven tussen een man en een vrouw in vergeefse pogingen tot het vernietigen van een diepgewortelde eenheid? Waarom valt men daarby nog anderen aan dan degene die men op het oog heeft? Kan men aan diegene dan niet zelf eerlijk rechtstreeks schryven wanneer men zekere bezwaren voelt aangaan de diens persoonlyke houding, dat men meent dat die persoon ze be paald weten moet Ook dit heb ik ervaren. Wat bezielt zulke mensen dan toch? Wat zyn hun eigenlyk drijfveren? Maar: heb ook ik soms het recht niet te trachten mezelf te zyn? Laat ons dan in donkere tyd ons meer dan ooit aaneensluiten als bewuste mensen die duidelyk voelen wat erop aankomt en wat niet. We leven in een tyd die ons meer dan ooit laat zien de ernst van het erop of eronder. Vooral wie in Gods leiding gelooft ziet in dat het niet voor niets is wanneer Gods smeltkroes staat op een zo heet vunr als waarvan de thans levende geslachten kunnen getuigen. Maar al dat wat de toets der tijden zal kannen doorstaan en dat dan levend zal zijn ge bleken begint even teer als het mensenleven op aarde begint. Een kind vertrouwde God aan ons, de mensheid, toe waarbij hij wist dat wij het tenslotte zonden vermoorden. Hij deed het toch en het kindeke overwint toch de wereld. Aan ons is de eervolle taak, Gods medewerkers te mogen zijn. In deze staat van wydlng zien wij licht. Dat ls ons eigen licht en wy herkennen het by anderen. Dat licht is ons van God gegeven cn komt van de zon die ons allen eens omstralen moet. Het zal doorbreken en eenmaal alles zuiveren". In Vlissings militair tehuis „De thuishaven". In het Vlissingse Militair Te huis De thuishavenvertelde onder een hoge, feestelijk op getuigde kerstboom Hetyey György een kerstverhaal aan zijn Hongaarse makkers uit Biggekerke. Stil luisterden alle aanwezigen naar zijn rustige stem, naar de kerstvertelling, oals er op dat moment overal ter wereld honderden wellicht werden verteld. Een verhaal over een gezin, dat zich in de dagen van Kerstmis van zijn ge luk bewust wordt. Geluk en ge zin o Dat misten de jonge Hongaren die alles in hun land achterlieten, aanvankelijk in Biggekerke het meest van al. Misten want sinds enige tijd is de kleine gemeenschapdie in het kamp is overgebleven, tot een groot gezin geworden. Van de oorspronkelijk twee en ne gentig bewoners zijn er nog maar zeventien over en daardoor kunnen de tolken en de sociaal-werksters on der leiding van de sociologe Atie Kleinjan, meer aandacht aan ieder van deze jongens besteden om hen op hun gemak te stellen en hen aan hun nieuwe omgeving te doen wen nen. Dat dit inderaad is bewezen Dat dit inderdaad gelukt is be wezen de twee Hongaren, die al enige tijd in Dordrecht wonen. Vrijdag kwamen zij op geleende fietsen naar het Walcherse dorp om een dag in „hun gezin" door te brengen, 's Avonds vertrokken zij welgemoed voor de lange te rugreis naar hun nieuwe pleeg ouders. Hetyey György zelf had hemel en aarde bewogen om de kerst dagen in Biggekerke te mogen doorbrengen. Hij zou zaterdag j.l. naar zijn nieuwe bestemming vertrekken, maar heeft gedaan gekregen, dat dit tot 88 decem ber werd uitgesteld. De kerstviering begon maandag avond. Na een gemeenschappelijke maaltijdook dat is nu mogelijk; volgde een gezellige avond. Het Zeeuws Comité had voor pakjes ge zorgd, Middelburgse en Biggekerkse bakkers voor kerstkransen en ande re versnaperingen. Om vier uur 's morgens stonden allen ook de niet-katholieken aangetreden om samen met de twaalf Hongaren, die in Vlissingen zijn ondergebracht, de nachtmis in de r.-k. kerk te Vlissin gen bij te wonen. Daarna volgde een vorstelijk ontbijt in het St. Joseph- ziekenhuis, dat door de spontane me dewerking van zusters en patiënten een extra feestelijk karakter droeg. Onder leiding van kapelaan Kroon maakten de jongens vervolgens een excursie over Walcheren en naar Zeeuwsch-Vlaanderen. In Veere werd thee aangeboden en in Breskens werd de maaltijd gebruikt. De eerste kerstdag werd besloten met een gezellig samenzijn in het militair tehuis „De thuishaven". Hetyey vertelde hier zijn verhaal (het had hem bijna een dag gekost om de oorspronkelijk Duitse tekst in het Hongaars te vertalen) en be geleid door een violist en pianist zon gen de jongens uit volle borst volks liedjes uit hun eigen land. Deze excursie en de maaltijden waren mogelijk geworden door de (Vervolg op pag. 2) Nederlandse schepen uit Tandjong Pinang geweerd. De bemanningen van twee Neder landse schepen, de „Lamu" en de „Landak", die kort geleden naar In donesië waren vertrokken, hebben woensdag by hun terugkeer in Singa pore meegedeeld, dat de Indonesische autoriteiten hun geweigerd hadden de haven van Tandjong Pinang (Riouw archipel) binnen te varen. De Indone sische kustwacht had geen enkele re den voor deze maatregel opgegeven. DOOI WINT TERREIN. Vry veel bewolking, maar geen sneeuw van betekenis meer. Hier en daar ook opklaringen. Zwakke tot matige wind uit zuidelijke richtingen, geleidelyk wat toenemend. In het noord-oostelyk deel van het land nog tot de avond temperaturen beneden het vriespunt, elders styging van de temperatuur tot boven nul. ZON EN MAAN 28 december Zon op 8.48 onder 16.35 Maan op 5.17 onder 14.01

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1956 | | pagina 1