PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Wèl moderne militaire uitrusting géén atoomwapens voor W.-Europa Straaljager stortte neer in Noord-Brabant Kadar c.s. verbieden alle demonstraties Havengebied van Vlissingen moet gesaneerd worden BILT Vand aag, 199e jaargang - no. 297 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Fagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: O. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 52 cent per week; f 6.50 p. kw.; fr. p.p. f 6.75 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Zaterdag 15 dec. 1956 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm. Min lui. p. advertentie f 4.-. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regel*) 23 cent p. regel met een minimum van 1,—. „Brieven of adre* bureau v. d. blad" 25 cent meer. Ciro no. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bureau's: Vllssingen, Walstr. 58-60, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 546 of 304); Middelburg, Markt 51, telef. 3841; Goes, Lange Vorststr. 83, telef. 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg, Nieuwstraat 43. telef. 20; Terneuzen, Brouwerijstr. 2: Zienkzce. N. Bogerdstr. 24. telcf. -'■ LAATSTE DAG VAN NAVO-OVERLEG Behoefte aan samenwerking door ministers onderstreept De Verenigde Staten zullen aan de Navo-landen de modernste militai re uitrusting, waaronder geleide projectielen leveren volgens een plan voor hulpverlening dat zij voor de jaren 1957 en 1958 zullen voorstellen, zo heeft de Amerikaanse minister van defensie, Wilson, vrijdag in de Na- vo-raad verklaard. Het Amerikaanse plan zal de Navo-leden in staat stellen hun uitrus ting en militaire methoden te moderniseren en te rationaliseren. Bij de verdeling van de wapens zal rekening gehouden worden met het alge mene defensie plan en het vermogen van elk der landen afzonderlijk. Wilson was van mening, dat de defensie van de Navo gereorganiseerd moest worden. Ook moest men komen tot een algemene modernisering. De Franse minister van defensie, Bourges Maunoury, deelde mede, dat de Franse troepen die op het ogenblik niet voor de Navo ge bruikt worden, in 1957 weer ter be schikking zullen 2ajn. De Duitse af gevaardigde sprak zijn voldoening hierover uit. Vervolgens deelde lord Ismay mede, dat hij af wil treden als secretaris-generaal. Daarop werd Paul-Henri Spaak, de Belgische minister van buitenland se zaken, op voorstel van de Cana dese minister van buitenlandse za ken, Pearson, tot zijn opvolger be noemd. Wilson zei, dat het moeilijk is een an dere uiteindelijke oplossing op lange termgn te zien voor het vraagstuk van een eoonomisch-militair evenwicht dan op de grondslag van gecoördi neerde en geïntegreerde proüuktie in West-Europa. Hij vond dat men de deelneming van andere landen in een eigen produktieschema door onder- contractering, vervaardiging in licen tie en andere overeenkomsten moet toejuichen. Desgevraagd verklaarde de Navo- woordvoerder, die Wilsons woorden aanhaalde, dat enkele van de „moder ne wapens", waarvan Wilson had ge waagd, voor „tweeledig gebrnik" zijn en met gewone munitie of kernlading kunnen worden gebruikt. Maar de Amerikaanse wet verbiedt de over dracht in eigendom van „atomische onderdelen" granaatkoppen met kernlading voor deze wapens. V> est- Statuutdag Vandaag wapperen in Nederland de vlaggen van alle officiële ge bouwen en hopelijk ook van vele particuliere huizen. Het is namelijk een feestdag, maar helaas éen, cue nog te weinig bekendheid geniet. De aanduiding „statuutdag" is ook niet bijzonder indrukwekkend. Het woord statuut heeft een wat muf aktenmappengeurtje. Beter zou het geweest zijn, wanneer men deze sta tuutdag onafhankelijkheidsdag had genoemd, want daarom .gaat het. Op 15 december 1954 werd het nieuwe statuut van het_ koninkrijk der Nederlanden bevestigd en op grond van dat statuut werden de Ne derlandse Antillen en Suriname zelf standige en men zou dus ook kun nen zeggen onafhankelijke delen van het koninkrijk. Het ligt voor.de hand, dat men deze dag op de Antillen en in Suriname nadrukkelijker en uitvoeriger viert dan in Nederland, omdat voor Nederland op het stuk van zelfstandigheid geen nieuwe toe stand werd geschapen, maar voor de Antillen en Suriname wel. Toch heeft de Statuutdag ook voor het Nederlandse volk grote betekenis en er is alle reden om te delen in de feestvreugde van de Westindische rijksgenoten. Met de aanvaarding van het Statuut immers hebben de bewoners van de Antillen en Suriname hun vertrouwen uitgesproken in een goede samenwer king met het Nederlandse volk. Zij hebben bij het beëindigen van de ko loniale status de band met Neder land niet willen verbreken en dat is in andere landen, die een koloniaal bewind hebben gekend juist wel ge beurd. Op de Antillen en Suriname is ge bleken, dat er tijdens een kolo niaal bewind een gemeenschap van belangen en een wederzijdse waardering kan ontstaan, die men bij het bereiken van de zelfstandigheid als een waardevol goed beschouwt en die men daarom niet wil missen. Nederland is thans gelukkig in staat voor de verdere ontwikkeling van Suriname en Curasao nog belang rijke bijdragen te leveren en omge keerd zullen deze beide rijksdelen ook Nederland in tal van opzichten tot steun kunnen zijn. Daarvan is het Nederlandse volk zich misschien nog iets te weinig be wust. Het zal in de toekomst een grotere belangstelling moeten tonen voor „onze" West. De viering van de Slatuutdag lean die belangstelling stimuleren en daarom dient de viering van deze dag van harte bevorderd te worden! Europa krijgt dus geen atoomwapens, maar wel wapens, die eventueel van éen atoomlading kunnen worden voor zien. De Westduitse minister van defen sie, Strauss, verzocht de Amerikaan se, Britse en Canadese troepen in Eu ropa te handhaven opdat men met mo derne wapens zo nodig met kern wapens aan agressie het hoofd kan bieden. Zijn Franse collega, Bourges- Manoury, deelde de raad mee dat de beide Franse divisies, die onlangs uit Duitsland zijn teruggetrokken en naar Algerije werden gestuurd, het komen de jaar weer in Navo-verband zullen worden gesteld. In het slotcommuniqué dat gisteren is uitgegeven aan het eind van hun jaarlijkse bijeenkomst hebben de mi nisters van buitenlandse zaken der vijftien Navolanden verklaard, dat zij de breuk in hun alliantie geheeld heb ben door te besluiten met elkaar in overleg te treden eer een hunner be langrijke beslissingen neemt, waar door de andere leden zijdelings of di rect geraakt worden. Zij besloten de Russische penetratie op de zuidoostelijke flank van de Na vo op te vangen, zij drongen aan op een spoedige regeling van deSuez- kwestié, en „een permanente politieke regeling van de kwesties tussen Israël en de Arabische landen". „Men sprak zijn afschuw uit over het Russische optreden in Hongarije. De nadruk waarmede de kwestie van de rugge spraak tussen Navo-partners beves tigd werd heeft, naar verluidt, Foster Dulles verleid tot een heftige woor denwisseling met Pineau: Dülles wen ste de verklaring zo uitgelegd te zien dat crises buiten het onmiddellijk ge bied van de Navo er niet onder vielen. Hij gaf te verstaan dat hg dit een schending achtte van de „Amerikaan se invloedssfeer". Niettemin werd de verklaring maar weinig afgezwakt. Terzake van Suez werd verklaard dat een overeenkomst, op basis van «le zes beginselen waarover Frankrijk, Engeland en Egypte op 13 oktober overeenstemming bereikten, zou moe ten worden uitgewerkt. De aanduiding dat „de briefwisseling tussen de secre taris-generaal der V.X. en de Egypti sche regering" eveneens tot die basis behoorde, werd uit bet communiqué weggelaten. Ted Andrica, een verslaggever H fa» een krant in de Ameri- kaanse stad Cleveland is naar H Hongarye gevlogen met kle- m ding en voedsel voor een u-aar- de van 50.000 dollardie door M de bevolking van de stad bij- H een zijn gebracht. Bij het Oos- |p H tcnrylcse grensplaatsje Pam- hagen werden de gaven over H de grens gebracht en wel op |l l| de manier, zoals deze foto laat H zien: met behulp van een touw werd een luchtbrugover het M H grenskanaal gecreëerd. Rechts 1= H i» de bomen hangt een krans die Andrica meekreeg van een groep in Hongarije geboren m H Amerikanen met het verzoek deze te plaatsen op Hongaarse bodem. 2 boerderijen afgebrand. Gi _jve jager van de vliegbasis Voikel, tgde- ïyk gestationeerd op de basis Eindho ven, neergestort in Breugel in Noord- Brabant. De piloot redde zich met de schietstoel. De neergestorte straaljager heeft brand veroorzaakt in twee boerderij en. Er waren vier Thunderstreak- straaljagers van de vliegbasis Voikel in de lucht, toen één van de vliegers motormoeilijkheden kreeg. Hij be sloot eén voorzorgslanding te maken op de basis Eindhoven. Hg kreeg toe stemming om te landen, maar bij de nadering van de basis werd hij door zijn volgvlieger. volgens de officiële procedure in het Engels, gewaar schuwd, dat zijn vliegtuig in brand stond. Hij verliet toen onmiddellijk door middel van de schietstoel 't toe- viert de bekende Neder- H landse portret-, figuur en land- schapschilder, tekenaar, etser en lithograaf R. Paul Citroen H te Wassenaar zijn 60e verjaar- dag. In 1950 verkreeg hij de Jacob Marisprijs. n MORGEN1 is het 400 jaar geleden, dat Gilbert van Schoonbeke, de befaamde Antwerpenaar op achtendertigjarige leeftijd in m vrij armoedige omstandigheden j| in het gasthuis te Antwerpen overleed. Door de stichting van tientallen brouwergen, de op- ff richting van 't beroemde „Wa- terhuis", de aanleg van tallo- ze straten en de bouw van duizenden huizen gaf hij de |f stad een ander aanzien. Egyptische commandos vielen Britten aan Westerse aftocht vandaag voltooid? Egyptische zelfmoordcommando's hebben gisteren drie afzonderlijke bomaanslagen gepleegd op Britse troepenkonvooien. De Britten openden het vuur op de aanvallers en doodden zo drie der commando's. Dit is gis teravond door het geallieerde opper bevel bekendgemaakt. Zowel in kringen van de Ver. Naties politiemacht als van de Egyptische regering verwacht men dat de Anglo-Franse troepen he denavond geheel uit Egypte zullen zijn teruggetrokken. Er wordt nog steeds een Brits officier vermist, die door de Egyp- tenaren werd ontvoerd. Een an dere officier liep verwondingen op tijdens een aanval van Egyp tische verzetsstrijders. stel, dat van ongeveer 500 meter hoogte neerstortte en zich vlakbij en kele b®erderijen tussen Son en Breu gel in de grond boorde. Het werd ge heel vernield. De piloot kwam op on geveer 1 kilometer afstand van de straaljager op de grond en was onge deerd. Het is de 26-jarige eerste lui tenant-vlieger F. Hoppener uit Uden. Vermoedelijk door brandende stuk ken van het vliegtuig ontstond brand in twee boerderijen, die geheel af brandden. Britse voorstellen inzake Cyprus verworpen De Griekse regering heeft de Britse voorstellen voor een oplossing van de kwestie Cyprus van de hand gewezen. De Britse minister van koloniën, Len nox Boyd, had deze voorstellen toege licht. Hij was donderdag onverwachts in Athene aangekomen. Zondagsrijverbod wordt in België opgeheven De Belgische regering heeft be sloten dat van zondag 23 december af het autoverkeer op zon- en feestdagen opnieuw is toegestaan. Eden (gebruind en gezond) in Londen teruggekeerd De Engelse premier, sir Anthony Eden, en zijn echtgenote, zijn gister avond om kwart over zéven van hun drie weken durende vakantie op Ja maica in Londen teruggekeerd. Sir Anthony zag er goed uit: gebruind en gezond. Am. concessies voor ontwapening Welingelichte kringen te Washington delen mede dat de Verenigde Staten bereid zijn aanzienlijke concessies te doen teneinde tot een overeenkomst inzake de controle over de bewape ning met de Sowjet-Unie te komen. De volgende wijzigingen zouden de V.S. in de voorstellen vóllen brengen: 1. De V. S. zgn bereid de eis tot wederzijdse lucht-inspectie te laten vallen. Men is nu bereid tot inspectie op de grond, met 'n gematigd systeem van luchtverkennlng. 2. De V. S. zijn bereid tegelijker tijd de gewapende macht te besnoeien en de grond-inspectie te laten ingaan. Eerder eisten de V. S. het instellen van een controle-systeem, voor de troepen zouden worden gedemobili seerd. 3. De V. S. zgn bereid de ontwikke ling van lange afstand en andere ge leide propjectielen te beperken. Dit is de eerste keer dat de V. S. zich hiertoe bereid verklaren- De Sowjet-zetbaas in Hongarye, Janos Kadar geconfronteerd met de mogelijkheid door zijn bazen te worden afgezet heeft de duimschroeven van het gemartelde volk nauwer aangedraaid. Hij vaardigde een verbod uit dat alle demonstraties en bijeenkomsten verbiedt. Nu kunnen ook de kleine re betogingen (tegen de grote werd toch reeds met bruut geweld opgetre den) uiteen worden geslagen. Alle bijeenkomsten moeten nu drie dagen van te voren worden aangevraagd. Gevangenen van Russen uit trein bevrijd Een ander besluit van de Hongaarse /regering" was, dat emigratie van mannen en vrouwen naa.r het land if> toegestaan, In vluchtelingenkampen in Oostenrijk zrjn gisteren 50 mannen van de Hongaarse geheime politie ont dekt. Ze moeten de „repatriëring'-' van bepaalde personen voorbereiden. Naar verluidt zou onder de vluch telingen ook zijn de zoon van de Hongaarse gedelegeerde bij de Ver. Naties Horvath. Horvath sr is gisteren scheep gegaan naar Hon garije. Volgens sommige kringen zou hij de opvolger van Kader moe ten wórden. Naar Oostenrijk is ook uitgeweken generaal Pela Kiraly, die onder Nagy commandant van Boedapest was'. Een gevluchte spoorwegman heeft verteld, dat bij Miskolc vrijheidsstrij ders enkele dagen geleden een trein hebben overvallen, waarmee 400 Hon garen naar concentratiekampen in Si berië werden gevoerd. Vier Russen werden bij de overval gedood. De andere begeleiders gaven zich over. De Hongaren werden in vrijheid gesteld. Bij Miskolc zijn, ook door radio-Boe- dapest is dat toegegeven, dezer dagen gevechten geleverd, waarbij Russi sche tanks net vuur openden op weer galoze burgers. Hoge magistraten in Boedapest hebben geprotesteerd tegen de instelling van speciale rechtbanken, die iedere „schuldige" op staande voet ter dood kunnen ver oordelen. Ze hebben geweigerd er zit ting in te nemen. De arbeiders in Hongarije zgn weer EEN BREDE VISIE OP DE TOEKOMST! Insteekhavens overbodig (Van een bijzondere medewerker) In de gemeenteraad van Missin gen is heel wat te doen geweest over de plannen van B. en W. voor het uitbreiden van het binnenha- vengebied. Voor het college van B. en W. dat zich hondt aan een vóór de oorlog gemaakt plan, is de op lossing gemakkelijk. Maar voor ieder, die moet erkennen, dat in de laatste twintig jaar wel iets is ver anderd en die ook. aanneemt dat zich in de komende tientallen jar ren nog grotere wijzigingen zullen voltrekken, is de keus niet zo een voudig. Allereerst moet zeker wel de vraag worden gesteld of vermeer dering van kadelengte ten behoeve van de binnenscheepvaart reeds thans noodzakelijk is. Wordt niet teveel uitgegaan van de veronder stelling dat de scheepvaart en in dustrie wel vanzelf komen, als er maar eenmaal havens en industrie terreinen zijn? Dat heeft men in dertijd ook gedacht bij het propa geren'van de grote koopvaardij- buitenhaven te Vlissingen, maar een succes werd die haven niet. Gelukkig werd hier de situatie ge red door het bunkerbedrijf van de S.H.V., welk bedrijf tenminste in betekenende mate schepen in de haven bracht. Wat nu de binnenvaart betreft kan wel worden gezegd dat de gewone beurtvaart er praktisch uitligt. Bo vendien geschiedt de aanvoer van bouwmaterialen normaal artikel!) reeds in hoofdzaak over de weg en dat zal zeker niet minder worden als de deltawerken ons kortere landver bindingen hebben bezorgd. Overslag van goederen uit en in zeeschepen lijkt in Vlissingen voorshands niet te verwachten. Alleen voor de aan de havens liggende industrieën en op slagterreinen komt nu en dan een enkel vaartuig, tenminste .voorzover spoor en gewone weg niet voor aan- en afvoer zorgen. Men moet dan ook wel optimist zijn om in de naaste toekomst toeneming van de binnen scheepvaart op Vlissingen in bete kenende mate te verwachten. Aanwezige kade Bovendien, wordt de bestaande aanlegruimte voor de binnenvaart wel voldoende uitgebuit? We hebben langs het eiland een paar honderd meter nieuwe aanlegkade, die zo goed als niet wordt benut, en die zo nodig nog met een paar honderd me ter kan worden verlengd. Die aanleg plaats ligt ideaal voor aan- en af voer naar Vlissingen en omgeving, maar wordt zo goed als niet ge bruikt, om de doodeenvoudige reden dat er geen binnenscheepvaart van betekenis is. Industrie Om de zaak zuiver te stellen moet dan ook worden gezegd dat alles draait om gehoopte industrievesti ging langs nieuw te bouwen haven kade, een dure en onzekere wissel op de toekomst! B. en W. geloven toch niet dat de bestaande binnen havens, wanneer men tenminste aanleg en onderhoud door de rijks waterstaat mede in de berekening betrekt, financieel aanvaardbaar (Vervolg op pag. 10) naar de fabrieken gegaan. Ze kunnen er echter praktisch niets doen door ge brek aan energie en grondstoffen. In enkele fabrieken wordt nog gestaakt als protest tegen de arrestatie van de arbeidsleider Racz. KORTE PREDIKATIE. Psalm 39:8En nu, wat ver wacht ik, Here Mijn hoop, die is op U. Wij. mensen van 1956 durven eigen lijk maar nauwelijks verder te denken dan de dag van vandaag. Toekomst plannen maken is ietswat we al leen maar doen onder voorbehoud dat de wereld nog een toekomst zal hebben. Wat kunnen we eigenlijk anders verwachten in een wereld, waarin men het volk Gods, Israël, in de steek dreigt te laten, waarin de érg ste verontwaardiging over Hongarye en het verraad van de. Russen al weer aan het luwen schijnt te zijn en de zelfgenoegzaamheid weer aan de winnende hand is.' Als je eens even met God spreekt en het met Hem hebt over de we reld en zijn toekomst, dan kom je eigenlijk niet verder dan: En nu wat verwacht ik. Here? Verder maak je, net als de psalmist de zin maar niet af, icant er zou niet zoveel fraais ko men. Ja, toch. Er komt nog iets. Want wij zijn mensen, die hebben gehoord van het kind Jezus. Wij weten, dat dit kind, dat door velen bespot en gehoond, is, dat ze hebben proberen te doden, de dood heeft overvzonnen en aan ons allen midden in de mis troostigheid een heerlijke belofte heeft gegeven. Een ieder, die in Hem gelooft mag hef. weten en toch de moed opbren gen om ook in onze wereld met een lach te leven. Want deze Jezus zal wederkomen om Zijn rijk te brengen Dat zal een rijk zijn van vrede en gerechtigheid, waarin de duivel, het materialisme, het egoisme. de nijd en de afgunst overwonnen zijn. Here, mijn hoop is op U. We mo gen het met de psalmist meezeggen. Wij verwachten het van onze God. Elke keer als we onze handen vou wen en onze ogen sluiten, zomaar voor en na het etenbij het schaften en voor het naar bed gaan bidden we het u-eer: Uw koninkrijk kome.... Dat doen we omdat we onze hoop gesteld hebben op de Here Goddie door Jezus Christus Zijn vrederijk zal brengen. Daarom vieren we nu de weken van de Advent, tuin de komst van Jezus. Kom spoedig Heer. ja kom spoedig... 's-Heer-A btskerke D. van der Werf. DE VERWACHT. VEEL WIND Opklaringen maar plaatselijk ook enkele buien. In het binnenland krach tige tot harde Zuidwestelijke wind. aan de kust tijdelijk Zuidwesterstorm. Weinig verandering in temperatuur. ZON EN MAAN 16 december Zon op 8.43 onder 16.29 Maan op 15.32 onder 7.00 17 december Zon op 8.43 onder 16.29 Maan op 16.32 onder 8.06

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1956 | | pagina 1