PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT BILT OLIE UIT V.S. VOOR EUROPA Staat van beleg in noorden van Irak Arbeiders in Miskolc verklaren zich vrij Hongaarse vrijheidsstrijders uit kamp Biggekerke weggelopen Frankrijk aanvaardt Russisch aanbod voor olieleveranties OLIE IR ONS LAND DUURDER DE VERWACHT. 199e jaargang - no. 285 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 52 cent per week; f 6.50 p. kw.; fr. p.p. f 6.75 per kw. Losse nummers 15 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Zaterdag 1 dec. 1956 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent p«r mm. Minlm. p. advertentie f 4.—. ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regel») 23 cent p. regel met een minimum van 1 1.—. „Brieven of ad re» ■bureau v. d. blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bureau's: Vltssingen, Walstr. 58-60, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 516 of 304); Middelburg, Markt 51. telef. 3841; Goes, Lange Vorststr. 63. telef. 2475 (b.g.g. 222H): Oostburg, Nieuwstraat 43, telef. 30; Temeuzen, Brouwerijstr. 2: Zierlkzee. N. Bogerdstr. 24. tclef. De Amerikaanse regering heeft vrijdag het noodplan in werking ge steld, dat bedoeld is om West-Europa te helpen 't ernstige olietekort, dat het gevolg is van het sluiten van het Suezkanaal, te boven te komen. Da gelijks zullen de V.S. 145.000 ton olie naar Europa zenden. Met goed keuring van president Eisenhower werd aan vijftien Amerikaanse olie maatschappijen toestemming verleend haar inspanningen om mede in dit olietekort te helpen voorzien, te coördineren. In een mededeling van het bureau voor defensiemobilisatie werd ver der gezegd, dat het bestaande probleem in feite een vervoersvraagstuk is. Het aantal tankschepen, dat beschikbaar is om olie te vervoeren, is niet voldoende, om overal in de wereld handhaving van het olieverbruik in normale omvang mogelijk te maken. Hef tekort aan tankschepen bete kent tevens, dat, hoewel hef olie aanbod in de wereld voldoende is, onder de bestaande omstandighe den de normale produktie niet uit de produktiegebieden van het Midden- Oosten verscheept kan worden. Medegedeeld werd, dat de Verenig de Staten zoveel mogelijk wilden me dewerken, om de gevolgen van de be staande toestand, zowel in de produk tie als in de verbruikslanden van olie, te verzachten. Er werden geen cij fers genoemd, maar gewoonlijk be trouwbare kringen raamden, dat on der het noodplan de Verenigde Staten ongeveer 1,1 miljoen barrels olie per dag uit het westelijk, halfrond aan West-Europa zullen leveren. Vanuit Augusta in Georgia, waar hij met vakantie vertoeft, heeft presi dent Eisenhower het bureau voor de fensiemobilisatie gemachtigd het mi nisterie van binnenlandse zaken te verzoeken vrijstelling van de anti trustwetgeving te verlenen, om het mogelijk te maken, dat de maatschap pijen haar hulpbronnen samenvoegen om in de noodtoestand te voorzien. Dit zal zowel voor de produktie als voor de tankschepen moeten gelden. Teleurstelling Het onderbrengen van een groep Hongaarse vluchtelingen in Zee land is niet geheel zonder stoor nissen verlopen. Dat is te betreuren, want geheel Nederland is diep be gaan met het lot van deze verdreve nen en men wil alles doen om hen fe helpen. Gisteren bleek bij de aankomst van 150 mannen in het kamp te Burgh- sluis en 92 mannen in het kamp te Biggekerke, dat men zeer teleurge steld was over de huisvesting. Er ont stond verwarring en ontevredenheid. Te Burghsluis leidde dit niet tot es- cessen, maar te Biggekerke wel. Een groep jongemannen weigerde langer in het kamp te blijven en trok op goed geluk weg. Het betrof hier jeugdige personen, die door bittere levenservaring in ernstige onrust verkeerden en die dus behalve een goede verzorging ook doelbewuste leiding nodig hadden. Helaas heeft daaraan wel een en an der ontbroken. Het kamp te Biggekerke, dat goed gekeurd is voor de huisvesting, maakt een zeer sobere indruk. Bij het op gang brengen van de keu ken haperde er aanvankelijk wel iets. Als tolk fungeerden welwillen de en uiterst hulpvaardige dames, die evenwel over deze jonge mensen niet het nodige gezag bezaten en die wei nig gehoor vonden voor de wenken, welke zij gaven. Men ontkomt niet aan de indruk, dat het „opvangen" van de groep vluchtelingen te Biggekerke teleur stellend is verlopen. Eerstens door dat het kamp hoewel niet onge schikt toch voor deze jonge men sen troosteloos en ongezellig is. Bovendien zijn zij niet gewoon aan het Nederlandse klimaat en het Ne derlandse voedsel en hebben zij een afkeer van het kampleven. Daarnaast heeft men van Neder landse zijde blijkbaar te weinig beseft, dat er krachtige leiding had moeten zijn van Hongaars-spre kende mannelijke Nederlanders. Weliswaar stampt men zulke des kundigen niet uit de grond, maar men had toch iets in die richting moeten doen, nu men met grote groepen jon ge mannen wilde werken, die niet buiten krachtige leiding konden. Gehoopt moet daarom worden, dat men de vluchtelingen in ijltempo uit de kampen haalt, hen onderbrengt in normale behuizing en hen zo snel mo gelijk aan werk helpt. Het. verschaffen van onderdak en arbeid aan een paar duizend zielen, is voor het particulier initiatief in Nederland een kleinigheid. Men moet er geen dag langer mee wachten dan nodig is. Het is ons niet onbekend, dat over het inschakelen van dat particulier initiatief zekere ambtelijke controver sen hébben bestaan aan de top van ons Nederlandse bestuursapparaat. Er is een teveel aan bemoeienissen geweest, en dat maakt op buiten staanders altijd een pijnlijke indruk, omdat geen enkele goede zaak ge diend is met een teveel 1 De Eastern Sun, een Amerkaanse supertanker met 30.000 ton olie, oor spronkelijk bestemd voor Philadel phia, aan boord heeft opdracht gekre gen zijn lading naar Engeland terug te brengen. De olie, is afkomstig van de Perzische Golf. De Nederlandse oliemaatschap pijen hebben zich genoodzaakt ge zien de verkoopprijzen van hun produkten terstond te verhogen. In overleg met de minister van. eco nomische zaken zal deze verhoging voor de voornaamste produkten met ingang van 1 december 1956 bedragenautobenzine 1,6 cent per liter, petroleum 2,25 cent per liter, gasolie en huisbrandolie 2,35 cent per liter, stookolie 34.50 per 1000 kg. De Sowjet-Unie heeft aangeboden de leveranties van olieprodukten aan Frankrijk te vergroten van de voor 1956 voorziene omvang .van 350.000 ton tot 650.000 ton in 1957, 875.000"ton in 1958 en 1,9. miljoen ton'in 1959, zo wordt in bevoegde - Franse kringen vernomen. Dit voorstel werd door de Sowjetrussische delegatie gedaan tij dens de handelsbesprekingen tussen Frankrijk en de Sowjet-Unie weike op het ogenblik gevoerd worden in ver band met de verlenging van de over eenkomst van 31 maart 1956. Het werd door Frankrijk aanvaard. Verder deelde de woordvoerder nog mede, dat de Franse regering voorge steld heeft de Frans-Roemeense over eenkomst van 1955 inzake de levering van 300.000 ton olieprodukten per jaar voor het volgende jaar te verlengen, doch dat hierop tot nu toe nog geen antwoord was ontvangen. Syrië maakt Frankrijk verdacht Naar waarnemers aannemen hebben door Russen opgestookte onlusten in Noord Irak de Iraakse regering genoodzaakt in vier provincies de staat van beleg af te kondigen. Syrië heeft gisteravond in de V.N.-vergadering Frank rijk formeel ervan beschuldigd met een enorme troepenmacht in Israël klaar te staan om Syrië aan te vallen. Pineau is gisteren in Londen wezen praten. Resultaat van de besprekingen is niet bekendgemaakt, maar men neemt aan, dat Engeland, om de Ver. Staten te gerieven erop heeft gestaan op korte termijn de troepen uit Egyp te terug te trekken. Pineau moest daarna snel weer naar Parijs voor overleg, want de Fransen zijn hele maal niet enthousiast voor dat terug trekken. De Britse admiraliteit heeft bekendgemaakt, dat de Britse vloot reeds begonnen is zich uit de Middel landse Zee terug te trekken. Noorwe gen heeft aan Nederland, Zweden, Italië, Amerika en Rusland gevraagd samen te protesteren bij de Egyptena- ren tegen net vasthouden van schepen in het Suezkanaal. De Turkse onderhandelaars in Lon den zouden de Britten gisteren duide lijk gemaakt hebben, dat het noodza kelijk zou kunnen zijn om Syrië bin nen te vallen om te voorkomen, dat het een satelliet van Rusland wordt. De V.S. hebben gisteren laten we ten, dat iedere bedreiging van de on- MINISTER HOFSTRA Belasting ongehuwden behoeft herziening Minister Hofstra is van mening, dat het tarief van de loon- en in komstenbelasting voor ongehuwden herziening behoeft. Hij acht 't even wel niet verantwoord een dergelijke belastingvermindering te verwerke lijken onder de huidige omstandighe den, die tot een beperking van de bestedingen nopen. Wel is hij bereid, zodra de omstandigheden zich wijzi gen, aan zo'n herziening een hoge mate van prioriteit te geven. Dit deelt de minister mee in zijn memorie van antwoord aan de Twee de Kamer over de begroting van fi nanciën voor 1957. De minister zegt daarin ook, dat verlaging van de pro gressie van de inkomstenbelasting thans niet in overweging kan'worden genomen. afhankelijkheid van Turkije, Pakistan, Irak en Iran als buitengewoon ernstig zal worden beschouwd. In de zone van het Suezkanaal hebben Deense mill tairen van de V.N. gisteren posities ingenomen tussen de westerse en, Egyptische stellingen. Aanvankelijk wilden de Egyptenaren ze niet laten passeren, maar na eindeloos gepraat kwam de bewilliging uit'Caïro. Prins Bernhard stelde Waterwegradar in gebruik Na bezichtiging van radarblokpost I in de semafoor te Hoek van Holland en het aanhoren van enige redevoe ringen aan boord van het m.s. „Eras mus", dat aan de Spido-ponton ge reed lag om naar Rotterdam te va ren, heeft prins Bernhard aan boord van dat vaartuig, waarop zich meer dan 250 gasten bevonden, de porto foon bediend en een gesprek gevoerd met de blokpost Hoek van Holland. Daarmee was het radarsysteem voor de Nieuwe Waterweg officieel in be drijf gesteld. Hongaarse vrijheidsstrijders verlieten het kamp in Big ge. kerke. Ka een zwerftochttot zelfs in Bergen op Zoom. toe, vanwaar zij naar Utrecht, wil- den, werden zij terug gebracht naar middelburg. Zij behoef- den toen niet meer in 't kamp te blijven, doch kojiden loge- ren in hotels en pensions. Hier ziet men hen bij het binnen- gaan in een pension. FOTO P.Z.C.j 1 Loebis verliest functie In Djakarta is vrijdag bekendge maakt, dat kolonel Zoekifli Loebis,"de voormalige waarnemend chef-staf van de Indonesische landstrijdkrach ten, van zijn functie van militair com mandant in Noord-Sumatra is ont heven. Hij wordt er van beschuldigd een complot te hebben gesmeed om de regering omver te wei-pen. Inmiddels is de verblijfplaats van Loebis nog steeds onbekend. A.N.W.B. tegen verhoging benzinebelasting De A.N.W.B. heeft, ernstige bezwa ren tegen het wetsontwerp tot ver hoging van de belasting op benzine. De bond meent dat het onaanvaard baar is, een bepaalde groep Nederlan ders extra te laten betalen omdat de staat in zijn geheel geld tekort komt. In een publikatie hierover schrijft de toeristenbond, of de minister van financiën zijn „slachtoffers" geheel willekeurig heeft gekozen. De A.N.WH, maakt bezwaar tegen de mededeling van minister Höfstra in de Tweede Kamer, dat het beroeps vervoer niet op benzine doch op die selolie of propaangas rijdt. De A.N.WH, betreurt, dat de minis ter de volgens de bond onjuiste mede deling niet heeft teruggenomen. Het argument van de minister, dat de benzine in Nederland nu even duur wordt als in België snijdt volgens de A.N.W.B. geen hout, omdat het ge hele prijspeil in België tientallen pro centen boven het Nederlandse prijs peil ligt. Hammarskjöldnog niets gehoord De arbeidersraad van Miskolc in No ord-Hongarije hebben de omringende provincie Borsod tot „onafhankelijke republiek" verklaard. Zij erkennen de marionetten-regering-Kadar niet langer. De reactie van de Russische commandant van het gebied was: „Dat kan me niet schelen, zolang mijn soldaten maar met rust gelaten worden." De Rossische militairen in heel Hongarye zoeken thans hun winterkwartieren in de steden op. De Amerokaanse senator William Knowland heeft in de algemene ver gadering van de Verenigde Naties voorgesteld een. V.N.-leger naar de Oosteuropese landen te sturen ter on dersteuning van de opstanden in de Sowjet-satellïetstaten. De secretaris generaal van de V. N., Dag Ham marskjöld, heeft gisteren meegedeeld aan de assemblee nog steeds geen ant woord van de Hongaren, te hebben ontvangen op zijn verzoek Boedapest te mogen bezoeken. Radio-Praag maakte gisteren bekend, dat er in Boedapest weer hier en daar geschoten werd. De centrale arbeidersraad van Boeda pest heeft gisteren opgeroepen tot een boycot in het gehele land van de onder regeringsmvloed staande kranten in Hongarije, omdat de legering de arbeiders geen eigen kranten toestaat. De raad deelde mee, de eis een ontmoeting met de ontvoerde Nagy te hebben bij de nog steeds voortgaande onderhan delingen, te hebben opgeschort. Een Weens blad berichtte gisteren, dat lm re Nagy en generaal Pal Ma- leter (de „held van Boedapest") in de militaire gevangenis in de Foe-straat in Boedapest worden gevangen ge houden door A.V.O.-mannen. Acht Nobedprijs-winnaers hebben in een telegram aan de Russische pre mier Boelganin het neerslaan van de Hongaarse vrijheidsstrijd ten scherp ste veroordeeld. ONTEVREDENHEID OVER HUISVESTING Beter dan in het kamp zeggen deze Hongaren, die vrijdag uit Big gekerke naar Utrecht wilden, maar in Bergen op Zoom terug gestuurd werden. (FOTO P.Z.C.) Vluchtelingen zullen toch in pensions worden ondergebracht Onder de jonge Hongaarse vrijheidsstrijders, die in het kamp te Biggekerke zijn ondergebracht, heerste vrijdag grote onrust en onte vredenheid, met het gevolg, dat 's morgens negen en 's middags nog eens veertien jonge mannen opnieuw de „vrijheid verkozen". Met hun schamele bezittingen in de hand verlieten zjj Biggekerke op weg naar Utrecht, „waar het goed was". De reden van hun ontevredenheid was de slechte huisvesting en het feit, dat zy nog geen kleren en schoeisel hadden ontvangen. De werkelijke oorzaak zit echter veel dieper. Deze jonge mannen zijn oververmoeid en overspannen door de gebeurte nissen van de laatste weken. Hnn zenuwen zijn tot het uiterste ge spannen. De jonge Hongaren, die wegge lopen zijn (zij werden 's avonds naar Middelburg teruggestuurd en in hotels ondergebracht), waren allerminst ondankbaar. Zij weten echter niet wat zij willen en lie ten zich door enkele fanatieke op posanten overhalen om weg te gaan. De Magyaren hebben jaren lang onder zo'n grote druk ge leefd, dat zij moeilijk openhartig kunnen zijn. Wat zij daarom nodig hebben is de leiding van een Hon gaars sprekende man die hen zegt wat zij doen moeten. De vrouwe- lijlce tolken hebben daarom giste ren om een man gevraagd, want zij kunnen de jongens niet over tuigen. (Vervolg op pag. 9) De leiding van het kamp, de so ciaal werksters, de Rode Kruis-sol- daten en de vrouwelijke tolken hebben al het mogelijke gedaan om het de mannen naar de zin te maken, maar in het begin waren er toch moeilijkheden met het eten, die nn echter verdwenen zijn. Het ziet er naar uit, dat zeer binnenkort ook de huisvestings moeilijkheden opgelost zullen zijn, want de commissaris der koningin in Zeeland, jhr. mr. A. F. G. de Casembroot, is vrijdagavond be gonnen met het nemen van maat regelen om de vluchtelingen tijde lijk in pensions e.d. onder te bren gen. Het Zeeuwse Comité voor hulp aan het. Hongaarse volk zal daarbij worden ingeschakeld. Ze noemen het een „onmenselijk heid" en „in flagrante strijd met de rechten van de mens." Het telegram was ondertekend door Enders, Jime nez, Krebs, Lipmann, Panling, Rob- bins, Weller en de Nederlander Zer- nike. KORTE PREDIKATIE. DE STER DER HOPE Openbaring 22 IS c. Onze mensenvjereld is in dichte nevelen en duistere wolken gehuld. In sommige streken heerst nog de nacht van het heidendom. Elders durven de communistische leiders van een volk het aan om mensen van een an der volk, die hun vrijheid opeisen, in groten getale te vermoorden en bij massa's te deporteren. In onze omgeving is er een felle jacht naar tijdelijke dingen en een schromelijke onverschilligheid ten aanzien van het eeuwige. In ons eigen leven speelt menige zonde nog een voorname rol. Het wordt daarom hoog tijd, dat deze nacht gaat wijken voor een blijde dag. Maar mogen we daarop hopenf Inderdaad! Want er schittert in onze nacht een ster der hope. Als Johannes zijn openbaring ont vangt, is de laatste naam waarmee de verheerlijkte Christus zich noemt: ,/Le blinkende morgenster". Jezus Christus vergelijkt zichzelf met de meest heldere ster. Voordat de zon opgaat schittert zij op buiten gewone tctjze. Er zit in haar verschij ning bovendien iets profetisch door dat zij U verzekert, dat de komst van het licht vaststaat. Hoe gélukkig daarom, op deze ster der hope het oog te mogen richten. Als wij dit da)i nu maar doen. En het met vertrouwen doen in het geloof, dat wjj met die blinkende morgenster niet bedrogen uitkomen. Want Chris tus geeft ons slechts de stellige ver zekering, dat Hij onze duisternis zal verdrijven, als wij in zijn licht ge loven. Jezus zeide: „Gelooft in het lichtopdat gij kinderen des lichts moogt zijn." Onze neiging is anders. We zien vaakdat ons geloof aan de donkere machten, die de wereld in beroering brengen, sterker is dan het geloof in het licht van Christus. We komen er zo moeilijk toe er met geheel ons hart op te vertrouwen, dat Zijn licht sterker is dan de duisternis, dat het stellig komt en doorbreekt en het ■winnen zal van alle Hem vijandige machten. O, dat we Hem toch schenken dat volkomen vertrouwen, opdat Zijn heerlijkheid over ons opgaopdat we, zelf innerlijk door Zijn licht bestraald, dit zielverkwikkend, moedgevend en zegenbrengend licht ook uitstralen naar buiten! Hulst. J. HO MAN. PLAATSELIJK NEERSLAG Veel bewolking met plaatselijk eni ge regen, hier en daar voorafgegaan door sneeuw. Matige tot krachtige wind tussen zuidwest en noordwest. Van het noordwesten nit stijging van temperatuur. ZON EN MAAN 2 december Zon op 8.27 Maan op 8.27 3 december Zon op 8.28 Maan op 9.29 onder 16.32 onder 16.47 onder 16.31 onder 17.40

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1956 | | pagina 1